Anda di halaman 1dari 2

an univ.

2007 = 2008
SEMINAR NR. 1, ENUNTURI

Algebr
a liniar
a si Geometrie analitic
a
1. S
a se calculeze urm
atorii determinanti:
2
2 1
2
1
3
1 3 3
3
2 0 ;
b)
a)
1 0 9
2
1
2
3 4 2
2. 0
S
a se
3
a) @ 2
6
0
1
B 3
c) B
@ 0
0 5
3
e) @ 3
3

1
2
;
1
0

determine
urm
atoarelor matrice:
1 rangul 0
1
2 1
1
2 1 1
1 1 A;
2 1
1 A;
b) @ 1
2 4
1
2 1
5
1
0
1
1
1
1 1 1 1
B 1 1
1
2 1 1
3 C
C;
d)B
@ 1 1
1
1 2 2 6 A
1
1
1
4 3 3
1 1
2
5
4
1
3
3 A:
5
13 11

c)

1
2
3
1

1
1
0
1

0
1
0
2

2
1
:
1
1

1
1
1 C
C;
1 A
1

3. Folosind metoda elimin


arii, s
a se calculeze inversele urm
atoarelor matrice,
dac
a acestea exist
a:
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
2
2 3
1
4
3
B 1
1
1
1 C
C
1 0 A;
5
3 A;
a) @ 1
b) @ 1
c) B
@ 1
1
1 1 A
1 2 1
1 6
4
1
1 1
1
;
0
1
1
0
1 0 1 1
1 1 1
B 0 0 1 0 C
C
e) B
d) @ 0 2 1 A;
@ 1 1 1 0 A:
1 0 1
1 0 0 2
4. S
a se rezolve, folosind metoda elimin
arii,
atoarele sisteme:
8 urm
8
> x1 + 2x2 + 3x3 x4 = 1
>
x1 + 2x2 + 3x3 2x4 = 6
>
>
>
>
<
< 3x1 + 2x2 + x3 x4 = 1
2x1 x2 2x3 3x4 = 8
2x1 + 3x2 + x3 + x4 = 1 ;
a)
;
b)
3x1 + 2x2 x3 + 2x4 = 4
>
>
>
>
2x
x4 = 1
:
>
1 + 2x2 + 2x3
>
2x1 3x2 + 2x3 + x4 = 8
:
5x
+
5x
+
2x
1
2
3 =2
8
8
< x1 + x2 + x3 + x4 = 1
< x1 + x2 + x3 = 2
2x1 3x2 + x3 = 6 :
d)
c) 2x1 x2 + x3 x4 = 2 ;
:
:
x1 2x2 2x4 = 1
4x1 x2 + 3x3 = 10
5. S
a se rezolve sistemele:
a)

x1 3x2 + x4 = 0
;
x2 + x3 x4 = 0

8
< 2x1 + 3x2 x3 = 0
x2 + 2x3 3x4 = 0 ;
b)
:
2x1 4x3 + x4 = 0
1

8
< 2x1 + x2 x3 = 0
3x1 2x2 + x3 = 0 :
c)
:
x1 x2 + x3 = 0

6. S
a se studieze compatibilitatea sistemului AX = B si, n caz de compatibilitate s
a0
se expliciteze solu
atoarele situatii :
1 tiile, n0urm
1
2 3
1
1
1 A, B = @ 3 A ;
a) A = @ 3 1
1
2 2
2
0
1
0
1
4 0
3 1
10
B 0 3 1
B
C
4 C
C, B = B 1 C ;
b) A = B
@ 0 3 0
@ 17 A
1 A
1 2 0
3
25
1
0
1
0
4
5
7
B 6 C
B 3
2 C
C
B
C
B
C, B = B 10 C :
5
5
c) A = B
C
B
C
B
@ 2 A
@ 2
9 A
16
11
3

7. Folosind metoda elimin


arii (Gauss), s
a se rezolve urm
atorul sistem si,
dac
a8exist
a, s
a se determine inversa matricei sistemului
< x + 2y + 3z = 14
2x y + z = 3
:
x + y z = 0: