Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (SKLP)

RANCANGAN TAHUNAN ~ PENDIDIKAN MUZIK ~ TAHUN 1


Mingg u Tajuk Aspek 2 Pengalaman Muzikal Objektif / Hasil Pembelajaran 1) Men an i !engan "#$%u& ang 'e%ul !an $e'u%an li&ik ang (ela$ 2. Isi Kandungan P!"#!TAH$A" T!K"IK 2)1)1 Teknik !alam n an ian P#$%u& *e'u%an I%AMA 1)1)1 De%ik Cadangan / Aktiviti

1-2

1) +a%i,an "#$%u& !u!uk !an 'e&!i&i) 2) +a%i,an $e'u%an i&ama) -) Mem'ua% la%i,an $e'u%an "e&ka%aan) 1) Mem'ua% ge&akan a%au "e&ku$i 'a!an un%uk me&a$a !e%ik lagu ang !i"e&!enga&kan) a) Te"uk %angan / ,en%ak kaki / "e%ik (a&i / %e"uk "i"i !an $e'again a) 1) Men!enga& !an men an i "el'agai (eni$ lagu ang 'e&lainan %em"#) 2) Menge3am %em"# lam'a% !an %em"# 3e"a%) -) Men a%akan %em"# lagu ang !i"e&!enga&kan / !in an ikan)

--.

Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

1) Mengenal "a$%i !e%ik lagu ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul 2) Mene"uk !e%ik lagu ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul !an %e"a% mengiku% %em"#) 1) Men a%akan "e&'ezaan %em"# lagu ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul) 2) Men an i lagu ang mengik%u %em"# ang 'e%ul2 - 3e"a% - lam'a%

0-1

Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

I%AMA 1)1)2 Tem"# Te&m"# lam'a% Tem"# 3e"a%

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (SKLP)

Mingg u

Tajuk Aspek 2

Objektif / Hasil Pembelajaran 1) Memegang ala% "e&ku$i !engan %eknik ang 'e%ul)) 2) Memainkan ala% "e&ku$i mengiku% %eknik ang 'e%ul)) -) Memainkan ala% "e&ku$i mengi&ingi lagu ang !i"e&!enga&kan !engan %eknik ang 'e%ul $e&%a mengik%u %em"#) 2.

Isi Kandungan P!"#!TAH$A" T!K"IK 2)1)2 Teknik !alam "e&mainan ala% "e&ku$i Memegang !an mengen!alikan ala% "e&ku$i) Memainkan ala% "e&ku$i)

Cadangan

Aktiviti

4-15

Pengalaman Muzikal

1112

Aspek & Ek$"&e$i K&ea%i8

1) Menga(uk 3#n%#, 'un i ,ai9an7'un i alam $eki%a& !an $ua&a manu$ia !engan 'e%ul) 2) Men an i lagu ang %ela, !i"ela(a&i !engan menggunakan 'un i a%au $ua&a ,ai9an7alam $eki%a& !an $e'again a !engan "i3 !an %em"# ang 'e%ul)

&.

P!"!%OKAA" Pengalaman menemui2 Mene&#ka "el'agai 'un i ,ai9an7 'un i alam $eki%a& !an $ua&a manu$ia !engan 'e%ul)

1) Mene&#ka ala% "e&ku$i $e3a&a 'e'a$ !a&i $egi 3a&a memegang !an mem'un ikann a) 2) Memegang !an mem'un ikan ala% "e&ku$i $e3a&a k#n6en$i#nal) -) Memainkan ala% "e&ku$i $am'il men an i7 a%au men!enga& muzik) 1) Men!enga& 'un i !a&i"a!a "el'agai $um'e& 'un i) 2) Menge3am !an mengenal "a$%i 'un i) -) Menga(uk 'un i !engan menggunakan $ua&a) :) Mene&#ka 'un i !a&i"a!a "el'agai $um'e&) 1) Men!enga& "el'agai 'un i !a&i"a!a "el'agai $um'e&) C#n%#, $i8a% *ua&a2 -N a&ing - Ga&au - Halu$ - +em'u% - Tinggi - Ren!a,

1-1.

Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

1) Mengenal "a$%i (eni$ $ua&a ang %e&!a"a% !alam lagu ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul; - *ua&a lelaki / $ua&a "e&em"uan 2) Mengenal "a$%i 9a&na %#n (eni$ $ua&a ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul 2 +em'u% / ka$a& / n a&ing !an $e'again a)

.2 M!'O(I 1)2)- <a&na T#n *ua&a =un i > ,ai9an 7 alam $eki%a&)

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (SKLP)

10 25

Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

1) Mengenal "a$%i !an menge3am a&a$ "i3 %inggi !an &en!a, ang !imainkan / !i'un ikan !engan 'e%ul) 2) Menga(uk "i3 ang !i'un ikan / !imainkan !engan %e"a%) -) Me&a$a a&a$ "i3 %inggi / &en!a, melalui ak%i6i%i ge&akan)

.2 M!'O(I 1)2)1 Pi3 A&a$ "i3 > Tinggi / Ren!a,

1) Mem'an!ing 'eza !ian%a& !ua a&a$ "i3 ang !i"e&!enga&kan) 2) Men!enga&7 mem'un ikan !an memainkan "i3 %inggi !an &en!a,) -) Mem'ua% ge&akan 'e&!a$a&kan a&a$ "i3 ang !imainkan) :) Menge3am a&a$ "i3 ang !imainkan) Cadangan / Aktiviti 1) Men!enga&7 men an ikan lagu-lagu ang 'e&en%ak Ma3) 2) Mem'ua% ge&akan mengiku% !e%ik 'e&!a$a&kan lagu 'e&en%ak Ma3) 1) Men!enga& !an men an ikan lagu ang mem"un ai 3#n%#, !inamik lem'u% !an kua%) 2) Memainkan ala% "e&ku$i !engan !inamik lem'u% !an kua%) -) Mem'e&i &e$"#n melalui ge&akan %e&,a!a" !inamik lem'u% !an kua%) 1) Men!enga& !an men an ikan lagu lagu mu! &iang7$e!i, !an 'e&$emanga%) 2) Memili, 9a&na ang $e$uai un%uk me9akili mu!) Kuning > Riang Hi%am > *e!i,

Mingg u

Tajuk Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

Objektif / Hasil Pembelajaran 1) Mengenal "a$%i &en%ak Ma3 !alam lagu ang !i"e&!enga&kan) 2) Me&a$akan &en%ak Ma3 melalui lagu ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul 'e&!a$a&kan ge&akan a%au "e&lakuan ang !ilakukan) 1) Mem'e&i &e$"#n %e&,a!a" !inamik "a!a lagu ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul) 2) Men an i / memainkan ala% "e&ku$i mengiku% %an!a !inamik ang !i"e&li,a%kan !engan %e"a% / 'e%ul) .

Isi Kandungan I%AMA 1)1): C#&ak I&ama Ren%ak Ma3

2122

2-20

Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

.& !K)P%!)I 1)-)1 Dinamik +em'u% (P) Kua% ( f )

212?

Aspek Pe&$e"$i E$%e%ik

1) Mem'e&i &e$"#n ang $e$uai %e&,a!a" mu! lagu ang !i"e&!enga&kan) 2) Men a%akan (eni$ mu! "a!a lagu ang !in an ikan a%au !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul) -) Men an ikan lagu ang %ela, !i"ela(a&i mengiku% mu! ang 'e%ul)
-

.& !K)P%!)I 1)-)2 Mu! Riang *e!i, =e&$emanga%

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (SKLP)

Me&a, > =e&$emanga%

-5-:

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1) Men an ikan lagu !engan 'e%ul mengiku% %em"#7 mel#!i !an ek$"&e$i ang 'e%ul) 2) Men e'u% / mem'un ikan "i3 @*AB !an @MIB ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul $e3a&a 'e&"an!u)

2.2 P!"#A'AMA" M$*IKA' 2)2)1 Ca) Men an i 2 Tem"# Mel#!i Ek$"&e$i C') Pi3 > *#l8a *A 7 MI

1) Men an ikan "el'agai (eni$ lagu $e3a&a $#l# a%au kum"ulan) 2) Men an i $e3a&a ,a8alan mengiku% %em"# 7"i37!inamik !an mu!) -) Mem'ua% la%i,an $#l8a !engan "i3 @*AB !an @MIB ) :) Mem'ua% lai,an $#l8a !engan i$ a&a% %angan Cu&9en) .) Men an ikan lagu ang mengan!ungi "i3 @*AB !an @MIB

Mingg u

Tajuk Aspek & Ek$"&e$i K&ea%i8

Objektif / Hasil Pembelajaran 1) Mene"uk $a%u 3#&ak i&ama ang mu!a,) 2) Mem'e&i (a9a"an ang $e$uai !engan mem'ala$ $a%u 3#&ak i&ama mu!a, ang !i"e&!enga&kan !engan 3a&a mene"uk) 1) Mem'an!ing 'eza nilai n#% "an(ang
:

Isi Kandungan &.2 IMPO%+I)A)I Pengalaman K&ea%i8 C#&ak i&ama

Cadangan

Aktiviti

-.-4

-?

Aspek

I%AMA

1) Men!enga& 3#n%#, 3#&ak i&ama 2) Menge3am ka! im'a$an ik#n 3#&ak i&ama ang !imainkan a%au !i"e&!enga&kan) -) Mem'ala$ 3#&ak i&ama menggunakan "e&ku$i 'a!an !an ala% "e&ku$i &ingan) 1) Men!enga& 3#n%#, n#%

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (SKLP)

!an nilai n#% "en!ek !engan 'e%ul) Pe&$e"$i E$%e%ik 2) Men a%akan nilai n#% melalui 'un i ang !i"e&!enga&kan !engan 'e%ul) -) Mene"uk nilai n#% "an(ang !an n#% "en!ek ang !i%un(ukkan !engan 'e%ul) 1)1)- Nilai n#% N#% "an(ang Ta > a ) N#% "en!ek

C C Ta )

2.2

"an(ang !an n#% "en!ek) 2) Memainkan 3#&ak i&ama meng- gunakan ala% "e&ku$i &ingan 'e&- !a$a&kan $k#&) -) Men a%akan nilai n#% ang !i"e&!enga&kan)

:5

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1) Memainkan ala% "e&ku$i !engan 'e%ul mengiku% !e%ik !an %em"# ang 'e%ul) 2) Memainkan %ekanan !engan 'e%ul !alam lagu 'e&me%e& 2 : : :

P!%MAI"A" A'AT 2)2)2 Memainkan ala% "e&ku$i) De%ik lagu Tekanan 2an !an :an

1) Memainkan ala% "e&ku$i un%uk mengi&ingi n an ian !an muzik in$%&umen%al)

:1

Aspek 2 Pengalaman Muzikal

1 Mengekalkan ke$eim'angan $ua&a !engan 'aik ke%ika men an i !alam kum"ulan $e3a&a 'e&"an!u) 2) Mengekalkan ke$eim'angan 'un i !engan 'aik ke%ika memainkan ala% "e&ku$i !alam kum"ulan $e3a&a 'e&"an!u)

2. .,

K%IT!%IA P!%)!M-AHA" KE*EIM=ANGAN

1) Men an ikan "el'agai (eni$ lagu $e3a&a 'e&kum"ulan) 2) Memainkan "el'agai (eni$ lagu $e3a&a 'e&kum"ulan)

Mingg u

Tajuk Aspek , Peng,a&gaan E$%e%ik

Objektif / Hasil Pembelajaran 1) Men a%akan a%au mem'e&i &e$"#n ang $e$uai %e&,a!a" $e$ua%u lagu ang !i"e&!enga&kan !a&i a$"ek 9a&na %#n 7 %em"# !an ek$"&e$i lagu) ,.

Isi Kandungan ".A".IA" Mem'e&i &e$"#n) <a&na %#n Tem"# Ek$"&e$i

Cadangan

Aktiviti

,2

1) Mem'ua% 3a%a%an 'e&%uli$ %e&,a!a" lagu ang !i"e&!enga& kan !a&i a$"ek 9a&an %#n 7 %em"# !an ek$"&e$i lagu) <a&na %#n > $ua&a 7 ala% muzik Tem"# > 3e"a% 7 lam'a% Ek$"&e$i > mu! lagu

Rancangan Tahunan Pendidikan Muzik Tahun 1 (SKLP)

2 $e!i, 7 gem'i&a