Anda di halaman 1dari 14

BAHAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Semester Topik Pertemuan Ke# Peminatan Alokasi %aktu : SMAN 2 Mesuji Raya : Fisika : X/Dua : ukum Ne!ton "an Penerapannya : Satu : M#$PA : 2 & '( )P

A. Kompetensi Inti
K$ * K$ 2 : Men+hayati "an men+amalkan ajaran a+ama yan+ "ianutnya, : Men+em-an+kan perilaku .jujur/ "isiplin/ tan++un+ja!a-/ pe"uli/ santun/ ramah lin+kun+an/ +oton+ royon+/ kerjasama/ 0inta "amai/ responsi1 "an pro#akti12 "an menunjukan sikap se-a+ai -a+ian "ari solusi atas -er-a+ai permasalahan -an+sa "alam -erinteraksi se0ara e1ekti1 "en+an lin+kun+an sosial "an alam serta "alam menempatkan "iri se-a+ai 0erminan -an+sa "alam per+aulan "unia, K$ 3 : Memahami "an menerapkan pen+etahuan 1aktual/ konseptual/ prose"ural "alam ilmu pen+etahuan/ teknolo+i/ seni/ -u"aya/ "an humaniora "en+an !a!asan kemanusiaan/ ke-an+saan/ kene+araan/ "an pera"a-an terkait 1enomena "an keja"ian/ serta menerapkan pen+etahuan prose"ural pa"a -i"an+ kajian yan+ spesi1ik sesuai "en+an -akat "an minatnya untuk meme0ahkan masalah, K$ ' : Men+olah/ a-strak menalar/ "an menyaji "alam ranah konkret "an ranah terkait "en+an pen+em-an+an "ari yan+ "ipelajarinya "i

sekolah se0ara man"iri/ "an mampu men++unakan meto"a sesuai kai"ah keilmuan,

B. Kompetensi Dasar
2,2 Meren0anakan "an melaksanakan per0o-aan untuk menyeli"iki hu-un+an +aya/ massa/ "an per0epatan "alam +erak lurus 3,' Men+analisis hu-un+an antara +aya/ massa/ "an +erakan -en"a pa"a +erak lurus INDIKATOR o o o Men+i"enti1ikasikan penerapan hukum#hukum Ne!ton "alam kehi"upan sehari#hari, Mem-erikan 0ontoh penerapan hukum#hukum Ne!ton "en+an men++unakan -er-a+ai me"ia, Melakukan per0o-aan yan+ -erhu-un+an "en+an hukum#hukum Ne!ton,

HUKUM NEWTON DAN PENERAPANNYA


A. Pengertian a!a

4ila kita lemparkan keleren+ "i atas permukaan lantai/ maka ke0epatan keleren+ semakin lama semakin -erkuran+ sehin++a suatu saat keleren+ itu "iam .-erhenti2,Kenapa "emikian5 al itu "ise-a-kan karena a"anya +aya +esekan antara lantai "en+an keleren+, )a"i "alam hal ini +aya "apat menye-a-kan terja"inya peru-ahan ke0epatan pa"a -en"a, Apa yan+ terja"i jika -ola so1t-all yan+ "ilempar lalu kita pukul5 Tentunya -ola itu akan terpental "en+an arah yan+ -er-e"a "en+an arah semula, Den+an "emikian +aya "apat menye-a-kan peru-ahan arah +erak suatu -en"a, 6ontoh lain peru-ahan yan+ terja"i aki-at pen+aruh +aya a"alah peru-ahan ukuran suatu -en"a, Misalnya kalau kita tarik pe+as/ maka panjan+ pe+as akan -eru-ah "ari panjan+ semula, Tentunya masih -anyak la+i peru-ahan#peru-ahan yan+ "isse-a-kan oleh +aya yan+ -ekerja pa"a suatu -en"a, 6o-a -erikan 0ontoh yan+ lain aki-at pen+aruh +aya7 Dari 0ontoh#0ontoh "i atas "apatlah "i"e1inisikan -ah!a +aya a"alah sesuatu yan+ "apat menye-a-kan peru-ahan +erak/ peru-ahan arah +erak/ peru-ahan ukuran atau peru-ahan -entuk "ari -en"a, Tetapi "alam hal ini kita akan pelajari khusus tentan+ hu-un+an +aya "en+an +erak, 8ran+ yan+ palin+ -erjasa "alam pem-ahasan ini a"alah seoran+ yan+ -ernama $saa0 Ne!ton/ ilmua!an -erke-an+saan $n++ris yan+ hi"up pa"a tahun *9'2 : *;2;

B. H"#"m I Ne$ton
Dari 0ontoh "i atas "ikemukakan/ -ila suatu keleren+ "ilemparkan "i atas lantai maka ke0epatan keleren+ semakin lama semakin -erkuran+ sehin++a suatu saat keleren+ akan -erhenti, 4ayan+kanlah/ -a+aimana jika lantainya san+at li0in sehin++a ti"ak a"a +aya +esek antara lantai "en+an keleren+5 Tentunnya keleren+ itu akan tetap -er+erak "en+an ke0epatan tetap "an ti"ak akan pernah -erhenti/ 4a+aimana pula jika keleren+ itu "iletakkan "i atas lantai tanapa "i-eri +aya5 Tentu saja keleren+ itu tetap akan "iam "i tempatnya, Kea"aaan inilah yan+ se-esarnya "ikemukakan oleh Ne!ton yan+ "ikenal "en+an hukumnya yan+ pertama, 4unyi hukum $ Ne!ton: Bila tidak ada gaya yang bekerja pada benda (jumlah gaya-gaya yang bekerja sama dengan nol) maka benda akan diam atau bergerak lurus beraturan. Dari pernyataan itu "apat kita rin+kas: )ika < F = >/ maka -en"a itu "iam atau -er+erak lurus -eraturan, Perhatikan +am-ar -erikut7 4alok akan tetap "iam atau -er+erak F*y F*& F2y F2& lurus -eraturan jika: <F& = > <Fy = >

%onto&'
*, Se-uah -alok -ermassa ( k+ .-erat %= (> N2 "i+antun+ "en+an tali "iikatkan pa"a atap, )ika -alok "iam -erapakah te+an+an tali5 Penyelesaian: ?aya#+aya yan+ -ekerja pa"a -alok seperti +am-ar "isampin+, Karena -alok "iam maka -erlaku hukum $ Ne!ton, <F = > T#%=> T : (> = > -erarti T = (>

ukum $ Ne!ton "ise-ut ju+a kelem-aman/ yaitu si1at suatu -en"a yan+ 0en"erun+ untuk mempertahankan kea"aan semula, Suatu -en"a yan+ "iam 0en"erun+ untuk tetap "iam/ se-aliknya -ila -en"a itu -er+erak maka 0en"erun+ untuk terus -er+erak, al ini "apat kita rasakan pa"a saat kita naik -us, Apa-ila -us ti-a#ti-a -er+erak maka kita akan merasakan -a"an kita ter"oron+ ke-elakan+/ se-a(iknya pa"a saat -us su"ah -er+erak kemu"ian ti-a#ti-a "irem/ maka kita merasa -a"an kita ter"oron+ ke "epan, $nilah yan+ "imasu" "en+an si1at lem-am suatu -en"a,

Per0o-aan:
T")"an : men"emontrasi kelem-aman A(at *an Ba&an : permukaan ka0a, Lang#a& #er)a : *, @etakkan selem-ar kertas "iatas meja "en+an .ermukaan li0in .misalnya permukannnya "ilapisi oleh ka0a2 taruh se-uah keleren+ -esar "iatas kertas, 2, Tarik kertas se0ara perlahan tetapi ti"ak sampai jatuh "ari meja, 4a+aimanakah "en+an kea"aan +erak keleren+5 se-utir keleren+ -esar/ selem-anr kertas/ "an meja "en+an

3, Alan+i lan+kah 2/ tetapi sekaran+ tariklah kertas se0ara 0epat "en+an satu sentakan, 4a+aimanakah "en+an kean"aan +erak keleren+5 ', Alan+i lan+kah 2/ tetapi sekaran+ tariklah kertas se0ara perlahan "kemu"ian hentikan tarikan an"a, 4a+aimanakah "en+an kean"aan +erak keleren+5 Kesimpulan: 4er"asarkan pen+amatan an"a tentan+ kean"aan +erak keleren+pa"a lan+kah 2/ lan+kah 3/ lan+kah '/ nyatakan "e1inisi an"a tentan+ kelem-aman,

%. H"#"m II Ne$ton
ukum $ Ne!ron mem-i0arakan kea"aan suatu -en"a jika ti"ak a"a +aya yan+ -ekerja pa"anya, @alu -a+aimana jika a"a +aya yan+ -ekerja pa"a -en"a atau jumlah +aya yan+ -ekerja pa"a -en"a ti"ak sama "en+an nol5 Tentunya kea"aan -en"a akan se-aliknya/ yaitu -en"a akan -er+erak "an +erakannya ti"ak lurus -eraturan tetapi -er+erak lurus -eru-ah -eraturan, Kalau -en"a -er+erak lurus -eru-ah -eraturan tentu a"a per0epatannya, 4erapa -esar per0epatannya5 Kea"aan ini telah "ikemukakan oleh Ne!ton "alam hukumnya yan+ ke"ua, 4unyi ukum $$ Ne!ton: Besarnya percepatan yang ditimbukan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya tetapi berbanding terbalik dengan massa benda

a=

F m

atau

F = m,a

Keteran+an: a = per0epatan -en"a .m/s22 F = +aya .N2 m = massa -en"a .k+2 6o-a kalian amati oran+ yan+ men"oron+ mo-il mo+ok pa"a +am-ar, @e-ih 0epat manakah keja"ian .a2 "i"oron+ satu oran+ keja"ian .-2 "i"oron+ -anyak oran+, Tetukan kalian lan+sun+ menja!ale-ih 0epat pertanyaan .-2 karena "en+an -anyak oran+ +aya -esar .F -esar2, @e-ih 0epat -er+erak -erarti "apat men++am-arkan peru-ahan ke0epatan yan+ -esar atau per0epatan .a2 -esar, )a"i per0epatan .a2 "i pen+aruhi oleh +aya .F2,

Contoh:
Sebuah benda dengan massa 7,5 kg ditarik oleh gaya tetap sebesar 90 N. hitunglah percepatannya? Jawab !iket m " 7,5 kg # " 90 N

!it a " $? %enyelesaian a " #& m " 7,5 " '( m&s(

D. H"#"m III Ne$ton 4ila kita memakai sepatu ro"a kemu"ian men"oron+ tem-ok/ apakah yan+ terja"i5 Tem-ok akan tetap "iam/ malah kita yan+ ter"oron+ ke -elakan+, Semakin -esar "oron+an kita/ semakin kuat kita ter"oron+ ke -elakan+, 4a+aimana ini -isa terja"i5 Keja"ian ini "apat "ijelaskan -ah!a pa"a saat kita men"oron+ .mem-erikan +aya2 pa"a tem-ok/ se-enarnya tem-okpun mem-erikan +aya pa"a kita "en+an -esar +aya sama tetapi arahnya -erla!anan, Kea"aan ini telah "ikemukakan oleh Ne!ton pa"a hukumnya yan+ keti+a "an "ikenal pula se-a+ai hokum aksi#reaksi,

4unyi ukum $$$ Ne!ton, Bila suatu benda mengerjakan gaya pada benda lain, maka benda kedua juga akan memberikan gaya pada benda pertama dengan besar gaya sama tetapi arahnya berlawana. ukum ini "i nyatakan se-a+ai -erikut: Se0ara matematis hukum $$$ Ne!ton "apat "itulis:

F(aksi) = - F(reaksi)

Contoh soal: Sebuah mobil dengan massa '500 kg dan kecepatan awal '5 m& detik bergerak hingga mencapai kecepatan )5 m& detik dalam waktu * detik. +erapakah gaya yang beker,a pada mobil? Jawab !iket - " '500 kg. /o " '5 m& detik. 0 " )5 m& detik, t " * detik !it $? %enyelesaian a " / 1 /o a " )5 m& detik 1 '5 m&detik a " 5 m& detik2

Perlu "iperhatikan -ah!a pasan+an +aya aksi "an +aya rekasi ini tim-ul se0ara -ersamaan tetapi -ekerja pa"a -en"a yan+ -erlainan, Perhatikan pasan+an +aya aksi# reaksi -erikut ini, N 4alok melakukan +aya pa"a meja se-esar % "an meja melakukan +aya pa"a -alok se-esar N/ "imana N=% N = +aya normal % = +aya -erat %

Per+o,aan
T")"an ' Menemukan prinsip ter"oron+nya roket "an pes!at jet A(at *an Ba&an ' Se-uah -alon mainan jika "itiup akan men+em-an+ -er-entuk -ulat, Lang#a& #er)a ' *, Tiup -alon hin++a men+em-an+/ "an jika u"ara "i"alam -alon telah an"a rasa 0ukup tutuplah mulut -ra alon itu "en+an jepitan jari hin++a u"ara ti"ak "apat leBuar "ari -alon, 2, Te+akkan -alon "en+an posisi mulut -alon -era"a "i-a!ah, @epaskan jepitan jari an"a sehin++a u"ara "alam -alon -e-as keluar "ari mulut -alon, Amati -alon terse-ut/ kemanakah arah u"ara terpan0ar keluar "ari mulut -alon5 Kemanakah arah -alon itu -er+erak5 3, Alan+i lan+kah 2 tetapi sekaran+ -alon "alam posisi men"atar "en+an mulut -alon "i se-elah kiri5 Prinsip ter"oron+nya roket ke atas mirip "en+an prinsip ter"oron+nya -alon ke atas, Se-uah roket men+an"un+ tan+ki yan+ -erisi hi"ro+en 0air "an oksi+en 0air, Ke"ua -ahan -akar ini "i0ampur "en+an ruan+ -akar sehin++a terja"i pem-akaran yan+ men+hasilkan +as panas, ?as panas ini menyem-ur keluar melalui mulut pipa yan+ terletak pa"a ekor roket, )a"i/ "i sini roket men+erjakan +aya pa"a +as panas "alam arah Certikal ke -a!ah .aksi2, Sesuai "en+an hukum $$$ Ne!ton/ tim-ul reaksi -erupa +aya "oron+ Certikal ke atas roket yan+ "ikerjakan oleh +as panas, Se-a+ai aki-at roket ke atas,

Prinsip ter"oron+nya jet ke "epan mirip "en+an ter"oron+nya -alon men"atar kek kanan, Disitu memperlihatkan "ia+ram se"erhana se-uah mesin jet, Mula#mula u"ara "i tarik masuk ke "alam mesin melalui -a+ian "epan mesin/ kemu"ian u"ara ini "i mampatkan oleh su"u#su"u kompresor, 4ahan -akar "iijeksikan ke "alam ruan+ -akar/ "an "i-akr oleh u"ara yan+ memampatkan, @e"akkan +as panas hasil pem-akaran "itekan a+ar melalui mesin/ memutar su"u# su"u tur-in "an selanjutnya memutar kompesor, Akhirnya/ +as#+as "en+an laju tin++i

tersem-ur keluar "ari -a+ian -elakan+ mesin .aksi2, Se-a+ai reaksi/ +as men"oron+ mesin jet ke"epan sehin++a mesin jet ke"epan sehin++a jet ter"oron+ ke "epan, Tampak -ah!a prinsip kerja mesin ket mirip "en+an roket yaitu -er"asarkan ukum $$$ Ne!ton, 4e"anya a"alah pa"a roket/ -ahan -akar oksi+en ter"apat "alam tan+ki roket se"an+kan pa"a mesin jet oksi+en "iam-il "ari u"ara sekitarnya, 8leh karena itu roket -isa -ekerja "i ?am-ar Apolo $$

a, roket menyem-urkan+as panas ke-a!ah .aksi2 se-a+ai rekasi/ +as panas men"oron+ roket Certi0al ke atas,

-, 4entuk mesin jet

Per0o-aan T")"an Men"emonstrasikan aplikasi ukum $$$ Ne!ton A(at *an Ba&an Se-uah pe+as/ "ua -alok kayu "an seutas tali Lang#a& #er)a *, @etakkan pe+as "iantara ke"ua -alok kayu, Kemu"ian/ tekan ke"ua -alok kayu sehin++a pe+as tertekan/ maka an"a akan merasakan sutu +aya -esar yan+ mela!an aksi an"a, $kat "en+an kuat ke"ua -alok "an pe+as tertekan sehin++a menja"i satu system, 2, @etakkan system -alok "an pe+as ini "i atas permukaan meja, Pastikan -ah!a ti"ak a"a -en"a atau seseoran+ yan+ men+ha"ap ke -alok, 3, 4akarlah tali pen+ikat "an amati "en+an seksama apa yan+ terja"i ketika tali pen+ikat putus, )elaskna peristi!a spektakuler yan+ an"a lihat,

*,

LATIHAN
?erak -en"a "ipen+aruhi oleh +aya, Menurut hukum $ Ne!ton D Se-uah -en"a yan+ "iam akan tetap "iam/ "an -en"a yan+ -er+erak lurus -eraturan akan tetap -er+erak lurus -eraturan/ jika resultan +aya yan+ -ekerja pa"a -en"a nol/ <F = >

2,

Menurut hokum $$ Ne!ton D 4esar per0epatan yan+ tim-ul pa"a se-uah -en"a karena pen+aruh suatu +aya yan+ -ekerja pa"a -en"a/ -esarnya -er-an"in+ lurus "en+an -esar +aya "an -er-an"in+ ter-alik "en+an massa -en"a, a =

F m

3,

Menurut hukum $$$ Ne!ton E )ika an"a men+erjakan +aya pa"a se-uah -en"a/ -an"a terse-ut akan men+erjakan +aya pa"a an"a yan+ sama -esarnya tetapi "en+an arah yan+ -erla!anan, Ke"ua +aya terse-ut "inamakan +aya aksi#reaksi , +aya kontak antara "ua -en"a merupakan 0ontoh +aya aksi#reaksi,

',

Antuk men"oron+ mo-il mo+ok "ari kea"aan "iamnya/ perlu "ikerahkan +aya otot yan+ -esar, Tetapi -e+itu mo-il mulai -er+erak/ +aya otot yan+ "i perlukan le-ih ke0il, Men+apa5

(,

Men+apa roket "apat -ekerja "i antariksa se"an+ mesin jet ti"ak5