Anda di halaman 1dari 2

Soal Selidik

1. Adakah anda mempunyai pengalaman mengajar mata pelajaran pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan? Ya Tidak

Jika YA, nyatakan tahun berapa _______________ 2. Pada pendapat anda, adakah mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan memberikan kesan dalam pembentukan keperibadian dan nilai-nilai sivik dalam kalangan murid, warga sekolah dan juga masyarakat. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________ 3. Adakah guru memainkan peranan penting dalam penerapan nilai-nilai sivik dan penguasaan aspek-aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dalam kalangan murid sekolah. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________ 4. Adakah mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perlu dihentikan atau ditukarkan kepada mata pelajaran yang lain. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________ 5. Adakah alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar diperlukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________

6. Adakah murid menunjukkan minat yang tinggi kepada mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________ 7. Adakah pelaksanaan penilaian dijalankan semasa atau selepas proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________ 8. Penilaian yang dilaksanakan perlu mengambil kira beberapa aspek yang dapat membantu mewujudkan persekitaran penilaian yang kondusif. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________ 9. Adakah penilaian dicatatkan di dalam dokumen seperti senarai semak, rekod prestasi, profil murid, buku laporan kemajuan, dan laporan ringkas guru mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan atau guru kelas. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________

10. Penilaian Kendalian Sekolah (PKS) dilaksanakan bagi membantu penilaian berasaskan sekolah tentang pencapaian murid dari aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam kalangan murid. Ya Tidak

Pandangan anda/Komen : ______________________________________________________________________