Anda di halaman 1dari 2

RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : nama tem at!tanga" "ahir )eni* $e"amin agama $ewarganegaraan a"amat : MOHAMMAD BAGUS PRASETYO : #a$arta! %& Se tember '&&( : +a$i,"a$i : I*"am : Ind-ne*ia : #"n. #-mbang Raya GG.Hi$mah RT : %%/! RW : %'0! 1- : ('! #-mbang! 2i 3tat! Tangerang Se"atan! Banten

RIWAYAT 4E+UARGA '.Ayah 1ama Tem at!tanga" "ahir Agama Pendidi$an tera$hir 4ewarganegaraan A"amat : +AGIMI1 : Y-gya$arta! (' 1-5ember '&6& : I*"am : SMP : Ind-ne*ia : #"n. #-mbang Raya GG.Hi$mah RT : %%/! RW : %'0! 1- : ('! #-mbang! 2i 3tat! Tangerang Se"atan! Banten

(. Ib3 1ama Tem at!tanga" "ahir Agama Pendidi$an tera$hir 4ewarganegaraan A"amat : PAWITAH : 4eb3men! '7 Mei '&08 : I*"am : SMP : Ind-ne*ia : #"n. #-mbang Raya GG.Hi$mah RT : %%/! RW : %'0! 1- : ('! #-mbang! 2i 3tat! Tangerang Se"atan! Banten : '.A"mh.#UMI1TE1 (. +AGIYO 8. D#ARIEM : '. AHMAD THO+IB (. 1URTO;UDI1 8. ROSIDAH /. MU1ASIR 6. MOHAMMAD SUYUDI $eterangan : 9$a$a$ erem 3an : $eterangan : 9$a$a$ "a$i,"a$i : $eterangan : 9$a$a$ erem 3an : $eterangan : 9adi$ "a$i,"a$i : $eterangan : 9adi$ "a$i,"a$i : $eterangan : 9adi$ erem 3an : $eterangan : 9adi$ "a$i,"a$i : $eterangan : 9adi$ "a$i,"a$i :

8. Sa3dara 4and3ng Ayah

/. Sa3dara 4and3ng Ib3

RIWAYAT PE1DIDI4A1

'. T4 (. SD 8. SMP

: 4arti$a <II,I

Tamat tah3n : '&&= 1-. i)a>ah : (6088(

: SD1. Gandaria Utara %= agi Tamat tah3n : (%%/ 1-.i)a>ah : D1%'Dd%%=07&' : SMP1 /= #A4ARTA Tamat tah3n : (%% 1-.i)a>ah : D1,%'DI%%(/%'=

PRESTASI YA1G TE+AH DI2APAI '. #3ara III "-mba ta3*iyah yang diada$an -"eh SMA1 /7 #A4ARTA ada tah3n (%%&

Demi$ian riwayat hid3 ini *aya b3at dengan *ebenar,benarnya. A abi"a di$em3dian hari tida$ *e*3ai dengan $eadaan yang *ebenarnya *aya *ia di$emba"i$an $e ada -rang t3a *aya

#a$arta! (= A ri" (%%& Saya yang memb3at ernyataan

9M-hammad Bag3* Pra*ety-: