Anda di halaman 1dari 1

LARANGAN MELINTAS DI HADAPAN ORANG YANG SEDANG SEMBAHYANG Baginda Rasulullah S. A. W. bersabda ....... A!

abila salah se"rang dari #a$u $enghada! sesua%u &ang da!a% $enu%u!in&a dari "rang' #e$udian ada "rang &ang LAL( di hada!ann&a' $a#a henda#lah ia MENOLA)NYA dari %ubuh sebelah a%as badann&a. *i#a "rang &ang lalu i%u MEMBANG)ANG' $a#a PERANGILAH ia #erana sesungguhn&a ia adalah SYAITAN ........... dan $enuru% hadis &ang lain ...... Ma#a +anganlah MEMBIAR)AN sese"rang lalu di hada!ann&a. *i#a "rang &ang lalu i%u MEMBANG)ANG ' $a#a henda#lah ia MEMERANGINYA' #erana sesungguhn&a BERSAMA "rang &ang lalu i%u adalah SYAITAN....... hadis ri,a&a% Bu#hari Musli$..... !en+elasann&a ... DIS(NAT)AN #e!ada se%ia! "rang &ang henda# se$bah&ang un%u# $e$bua% ba%as %e$!a% se$bah&angn&a dengan $enghada! !ada %e$b"# a%au #a&u &ang !an+angn&a se#i%ar %iga su#u has%a. Selain i%u b"leh +uga $ele%a##an sesua%u a%au $e$ben%ang se+adah $alah b"leh +uga dengan $e$bua% ba%as a%au garis !e$ba%as sebagai %e$!a% se$bah&ang. Ma#sudn&a su!a&a #e%i#a se$bah&ang %ida# ada "rang &ang lalu dihada!ann&a #erana lalu di hada!an "rang &ang sedang se$bah&ang hu#u$n&a HARAM. Orang i%u harus DITOLA) . dan ... Bagi "rang &ang $enge%ahui a%au "rang &ang sedang se$bah&ang i%u sendiri' disuna%#an MENOLA)NYA dengan gera#an &ang %ida# sa$!ai MEMBATAL)AN se$bah&angn&a.. dan ... Dala$ se$bah&ang BER*EMAAH' se%ia! BARISAN adalah !e$ba%as bagi &ang ada di bela#ang ..