Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA PROGRAM ORIENTASI PELAJAR TAHUN EMPAT, TAHUN 2000 SEKOLAH KEBANGSAAN TUN DR.

ISMAIL, 33700 PADANG RENGAS PERAK DARUL RIDZUAN

NAMA PROGRAM : Program Orientasi Pelajar Tahun Empat, Tahun 2000 Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail, Padang engas, Perak Darul ANJURAN : "ahagian #al Eh$al %urid Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail, Padang

id!uan.

engas, Perak Darul

id!uan.

PENDAHULUAN : Di!aman &ang serba men'abar ini, membentuk dan men&alurkan kesedaran diri anak(anak didik amatlah penting. )nak(anak didik boleh kita ibaratkan seperti sehelai kain putih &ang perlu di'orakkan dengan $arna dan lorekan alur serta garis &ang betul apatah lagi dengan $arna &ang ban&ak memainkan peranan bagi menampilkan keindahan dan keseriann&a. Didikan ibu bapa &ang baik serta pengaruh rakan seba&a dan persekitaran &ang positi* dapat merangsangkan minda, emosi dan tingkahlaku &ang berupa&a mendorong diri mereka ke arah kebaikan serta menjadikan mereka anak(anak &ang hebat dan 'emerlang melalui saluran dan teknik &ang betul. FALSAFAH : Pelajar(pelajar merupakan kesinambungan dan aset negara sebagai generasi penghubung segala kemajuan dan ke'emerlangan negara masa kini. Sehubungan dengan itu, adalah $ajar pelajar(pelajar dari Tahap Satu dipupuk serta dibekalkan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi insan dan indi+idu &ang mempun&ai jati diri &ang unggul, berketrampilan dan dinamik di dalam segala bidang apabila mereka beralih arah ke Tahap Dua persekolahan tahun 2000. Ini memungkinkan agar mereka dapat bersama(sama sebagai pelajar amn&a dan umumn&a sebagai seorang indi+idu mengharungi arus persekolahan Tahap Dua &ang lebih men'abar,dengan iklim pengajaran dan pembelajaran &ang baru &ang memerlukan disiplin kendiri serta matapelajaran &ang sedikit berbe!a. Ke'emerlangan diri tidak han&a bergantung kepada akademik semata(mata. Ke'emerlangan di dalam akademik juga tidak dapat dipertingkatkan jika rohani, jasmani, emosi dan intelek pelajar tidak sealiran. MATLAMAT : Program ini bermatlamat agar menjadikan pelajar(pelajar mempun&ai ke&akinan diri &ang tinggi, berpotensi dalam mengatasi permasalahan, berda&a saing, berdikari, berkerjasama, berdisiplin dan sentiasa dinamik ke arah meningkatkan ke'emerlangan diri serta Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Isamail, Padang engas sama ada di bidang akademik dan ko(kurikulum selaras dengan dengan motto, " PELAJAR CEMERLANG, SEKOLAH GEMILANG "

LAN.....2000'

#E-)I). /

OBJEKTIF : /. %emupuk pelajar agar mempun&ai sikap tanggungja$ab, berdisiplin, ketaatsetiaan, tabah kepada sekolah serta mempun&ai semangat tolong(menolong dan bertoleransi antara satu sama lain. 2. %engukuh dan memantapkan pelajar(pelajar agar lebih berdedikasi mempun&ai rasa bertanggungja$ab kepada diri sendiri sebagai anak, pelajar dan ahli mas&arakat &ang prihatin, berakhlak dan berketrampilan. 0. %embimbing pelajar kearah memodi*ikasikan diri dari alam Tahap Satu ke alam Tahap Dua dalam pelbagai keadaan dan masa, agar menjadikan mereka indi+idu &ang sentiasa bersedia. 1. %eningkatkan sahsiah pelajar agar mempun&ai da&a tahan *i!ikal dan mental &ang utuh dan teguh. 2. %e$ujudkan kesedaran kendiri agar dapat membentuk perlakuan dan peradaban &ang murni di antara pelajar dan sekolah. SASARAN : Pelajar(pelajar lelaki dan perempuan Tahun 1, Sekolah kebangsaan Tun Dr. Ismail, Padang engaS, tahun 2000. BILANGAN PESERTA PROGRAM : Seramai 2 kelas pelajar Tahun 1 3emerlang dan 1 Kreati*, lelaki dan perempuan Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail, Padang engas, tahun 2000. TARIKH DAN TEMPAT : Pada /4, /5, /6 dan 20 7anuari 8 Isnin, Selasa, abu dan Khamis 9 bertempat di Sekolah Kebangsaan Tun Dr. Ismail, Padang engas. JANGKAMASA : Selama 1 hari. Dari jam 4.10 pagi hingga //.00 pagi.

LAN.....2000'

#E-)I). 2

JA

ATANKUASA : 7):)T).K;)S) I.D;K P O< )% Pengerusi , En'ik )bdul ahaman bin %ohamed Shah 8 <uru "esar 9 .aib Pengerusi I , Tuan #aji %ohd =unus 8 Penolong Kanan I 9 .aib Pengerusi II , Puan )inun Sa*ariah binti %at Sidek 8 Penolong Kanan #al Eh$al %urid9 Pen&elaras )kti+iti , En'ik %ohd %a!lan bin #arun En'ik Tajul )!man bin %ohd 7ali

Disediakan oleh,

....................................................... ! MOHD MAZLAN BIN HARUN "

Disemak oleh, .............................................................................. ! PUAN AINUN SAFARIAH BT. MAT SIDEK " P#$%&%$' K($($ H(& E)*(& M+,-. S#/. K#0. T+$ D,. I12(-&, 33700 P(.($' R#$'(1

Disahkan oleh,

............................................................................... ! ABDUL RAHAMAN BIN MOHAMED SHAH " G+,+ B#1(,, S#/. K#0. T+$ D,. I12(-&, 33700 P(.($' R#$'(1

LAN.....2000'

#E-)I). 0

KE T)S KE 7) P O< )% O IE.T)SI PE-)7) T)#;. E%P)T T)#;. 2000

SEKOLAH KEBANGSAAN TUN DR. ISMAIL

33700 PADANG RENGAS PERAK DARUL RIDZUAN

DISEDIAKAN OLEH, MOHD MAZLAN BIN HARUN