Anda di halaman 1dari 2

UNDANG-UNDANG BERKAITAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 1 Terdapat undang-undang terkandung di dala !e!

erapa akta di Mala"#ia "ang enga$al penggunaan edia #%#ial& Undang-undang ini !ertu'uan untuk enga$al tindak-tanduk #e#e%rang di ala a"a #upa"a tidak ele!i(i (ad-(ad "ang a pu eni !ulkan per!uatan "ang dilarang di#i#i undang-undang& Terdapat !an"ak akta-akta "ang !erkaitan dengan penggunaan edia #%#ial antaran"a iala() a* Akta Tandatangan Digital 1++,- akta ini !ertu'uan untuk enga$al penggunaan tandatangan digital- en'a in ke#ela atan !agi (al-(al "ang !erkaitan perdagangan elektr%nik dan enge#a(kan penggunaan tandatangan digital elaui #i'il perakuan "ang dikeluarkan %le( pi(ak !erkua#a pen#i'ilan& Antara pr%duk atau rangkaiaan "ang endapat perlindungan akta ini iala( e- ail- la an $e!- pela"an perk(id atan dala talian dengan enggunakan tekn%l%gi enkrip#i Se.ure #%.ket# La"er /SSL* dan Se.ure Ele.tr%ni. Tran#a.ti%n /SET*& !* Akta 0ena"a( K% puter 1++,- akta ini engandungi peruntukkan !erkaitan dengan ke#ala(an pen"ala(gunaan k% puter !ertu'uan untuk elakukan 'ena"a(& Di dala akta ini din"atakan !a(a$a ak#e# #e.ara tidak #a( atau engu!a( apaapa pr%gra atau data "ang terdapat di dala #e#e!ua( k% puter adala( #ala( dan !%le( dikenakan (uku an& Akta ini 'uga !erke#an kepada apa-apa 'ena"a( "ang dilakukan di luar Mala"#ia $alaupun ke#ala(an ter#e!ut dilakukan %le( #e#e%rang atau dari #e#uatu te pat di luar Mala"#ia #elagi ana k% puterpr%gra atau data ter#e!ut adala( !erada di Mala"#ia atau !%le( di.apaidi(u!ungkan atau digunakan dengan k% puter di Mala"#ia& .* Akta K% unika#i dan Multi edia 1++1 2 akta ini enga$al akti3iti-akti3iti dan perk(id atan-perk(id atan #eperti pen"iaran tradi#i%nal- telek% unika#i dan perk(id atan ata# talian- ter a#uk ke uda(an dan rangkaian "ang digunakan dala e !erikan perk(id atan ter#e!ut- #erta kandungan "ang di!ekalkan eneru#i ke uda(an-ke uda(an dan rangkaian ter#e!ut& Selain itu- akta ini turut enga$al#elia akti3iti "ang engandungi un#ur-un#ur lu.a(- #u !ang- pal#u engan.a atau 'elik #i4atn"a dengan niat untuk enga.au- endera %rang lain& Bagai anapun- tiada peruntukan di dala akta ini "ang e !enarkan penapi#an Internet& d* Akta 5ak.ipta /Pindaan* 1++,- akta ini dikuatkua#akan !ertu'uan untuk elindungi pen.ipta dan pener!it #e#uatu kar"a & %rang "ang !erkar"a e pun"ai (ak-(ak ek#lu#i4 "ang tertentu iaitu kar"a ter#e!ut tidak !%le( dikeluarkan #e ulatidak !%le( di#a paikan kepada %rang a$a - tidak !%le( digunakan %le( %rang a$a - tidak !%le( diedarkan dala #alinan dan tidak !%le( di#e$a #e.ara k% er#ial& Antara kar"a "ang endapat perlindungan akta ini iala( kar"a #a#terau6ik- #eni- 4ile - raka an !un"i dan pen"iaran& Se.ara u u n"a- (ak .ipta !agi kar"a-kar"a #eperti #a#tera- u6ik atau #eni $u'ud #epan'ang (a"at #e(ingga 78 ta(un #elepa# ke atian pengkar"a ter#e!ut& Manakala !agi kar"a-kar"a lain pula-

'angka a#a (ak .ipta iala( #e(ingga 78 ta(un #elepa# kar"a itu diter!itkan&

ula- ula

e* AKTA 9ITNA5 1+7,) enga$al #egala in4%r a#i atau penuli#an dan #e!again"a "ang e pun"ai un#ur-un#ur 4itna(& 4* AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI :818) !er4ung#i dala peri!adi ereka tidak di#ala( guna %le( pi(ak !erkepentingan& e a#tikan data

Tela( #edia aklu !a(a$a edia #%#ial e pun"ai kekuatan dan kele a(ann"a #endiri& Dengan #ai6 pengguna atau pengikutn"a "ang !e#ar- kera'aan dan indi3idu perlula( enggunakann"a #e.ara kreati4 dan in%3ati4& Di#a ping itu ian"a perlu dika$al dengan !aik elalui undang-undang "ang $u'ud #upa"a dapat engelakkan pen"ala(gunaan ke uda(an edia #%#ial ini&