Anda di halaman 1dari 32

PENETAPAN TPM Mata Pelajaran Kelas Tahun Pelajaran : Bahasa Indonesia : VII/I : 2012/2013

Ko!"le$sitas NO tandar Ko!"etensi Ko!"etensi #asar Indi$ator T +0( ,+ ' -1( 100

#a)a #u$un* T -+( 10 0 ' ++( ,0 T -0( 100 -0 -0 -2

Inte$s ' ,0( .0 %M& /0( +0 2/0 2/0 2/0

'ata( rata KKM

,,( -0 .0 .. .,

.0( -/ -1 -3 -2

11

Me!aha!i 2a3ana lisan !elalui $e*iatan !enden*ar$an 4erita1

1111Men)i!"ul$an 11 is2a !a!"u isi 4erita )an* !enentu$an "o$o$ di4a3a$an ("o$o$ 4erita1 dala! 4e4era"a 21 is2a !a!"u !en3ari $ali!at1 "o$o$ ( "o$o$ 4erita !enjadi isi 4erita 31 is2a !a!"u !en)i!"ul$an isi 4erita dala! satu alenia1 211Men3erita$an 11Ma!"u !endata "en*ala!an)a "o$o$("o$o$ 3erita "entin* / "en*ala!an )an* Men*esan$an !en*esan$an1 den*an 21Ma!"u !en)usun !en**una$an "o$o$("o$o$ 3erita "ilihan $ata dan !enjadi ran*$aian $ali!at e5e$ti51 3erita "en*ala!an1 31Ma!"u !en3erita$an "en*ala!an )an* !en*esan$an 4erdasar$an "o$o$( "o$o$ ran*$aian 3erita den*an !en**una$an "ilihan $ata )an* te"at dan $ali!at e5e$ti51 3111Mene!u$an 11 is2a !a!"u !a$na $ata !ene!u$an te!a tertentu dala! se3ara 3e"at dan te"at1 $a!us se3ara 21 is2a !a!"u 3e"at dan te"at !ene!u$an !a$na sesuai den*an $ata se3ara 3e"at dan $onte$s )an* te"at sesuai den*an diin*in$an $onte$s )an* !elalui diin*in$an1 $e*iatan !e!4a3a !e!indai1

80 80

80

21

Men*un*$a"$an Pen*ala!an dan in5or!asi dan !elalui $e*iatan 4er3erita dan !en)a!"ai$an "en*u!u!an1

.-

-2

-0

2/0

80

.0

-0

-1

2/0

80

.-

-1

-2

2/3

-1

31

Me!aha!i ra*a! te$s non sastra den*an 4er4a*ai 3ara !e!4a3a1

..0

-1 -1

-1 -0

2/0 -0 2/0 -0

'ata(rata

TPM 6 -0

Men*etahui7 Ke"ala MPN . Padan*

Padan*7 %uli 2012 8uru Mata Pelajaran

#rs1 ;1 A!ril <idana NIP110+-111310-1031003

9a!ita Eli:a7 1Pd NIP110,00,2210-1032003s

PENETAPAN TPM Mata Pelajaran Kelas Tahun Pelajaran : Bahasa Indonesia : VII/2 : 2012/2013

Ko!"le$sitas NO tandar Ko!"etensi Ko!"etensi #asar Indi$ator T +0( ,+ ' -1( 100

#a)a #u$un* T -+( 100 ' ++( ,0 T -0( 100

Inte$s ' ,0( .0 -1 %!l /0( +0 2/0

'ata( 'ata TPM

11

01Me!aha!i 2a3ana lisan !elalui $e*iatan 2a2an3ara

011 !en)i!"ul$an "i$iran7 "enda"at7 dan *a*asan seoran* to$oh/narasu!4er )an* disa!"ai$an dala! 2a2an3ara1

Ma!"u !endata "i$iran/"enda"at7 dan *a*asan )an* di$e!u$a$an nara u!4er Ma!"u !en)i!"ul$an "i$iran "enda"atdan *a*asan nara su!4er Menulis$an in5or!asi dari 2a2an3ara )an* diden*ar$an $e dala! 4e4era"a $ali!at sin*$at1

,,( -0 .-

.0( -/ -1

-0

..

-0

-0

23.

.0

.-

-2

-0

2/0

-0

21

101 Men*un*( $a"$an "i$iran7 "erasaan7 in5or!asi7 dan "en*ala!an !alalui $e*iatan !enan**a"i 3erita dan 4ertele"on1

1011 Men3erita$an to$oh idola den*an !en*e!u$a$an identitas dan $eun**ulan to$oh7 serta alasan !en*idola$ann)a den*an "ilihan $ata )an* sesuai1

31

111 Me!aha!i 2a3ana tulis !elalui $e*iatan !e!4a3a intensi5 dan !e!4a3a !e!indai1

1111 Men*un*( $a"$an hal(hal )an* da"at diteladani dari 4u$u 4io*ra5i )an* di4a3a se3ara intensi51

Ma!"u !en*e!u$a$an identitas to$oh MMa!"u !enentu$an $eun**ulan den*an ar*u!en )an* te"at1 MMa!"u !en3erita$an to$oh den*an "edo!an $elen*$a"an identitas to$oh1 MMa!"u !en)ari$an ri2a)at to$oh MMa!"u !en)i!"ul$an $eisti!e2aan to$oh MMa!"u !en3atat hal( hal )an* da"at diteladani1 MMa!"u !en*u4ah $ali!at lan*sun* dala! 2a2an3ara !enjadi $ali!at ta$ lan*sun* Ma!"u !en*u4ah te$s 2a2an3ara !enjadi narasi

..-

-1 -2

-1 -0

2/0 2/0

-0 -0

.-

-2

-0

2/0

-0

., ...

-3 -2 -2

-0 -0 -1

23. 2/0 2/0

.0 -0 -0

.,

-2

-2

2/0

-0

Men*etahui7 Ke"ala MPN . Padan*

Padan*7 %uli 2012 8uru Mata Pelajaran

#rs1 ;1 A!ril <idana Ni"1 10+21113 10-103 1 003

Mata Pelajaran Kelas/ e!ester Tahun Pelajaran No tandar Ko!"etensi 11 Me!aha!i 2a3ana lisan 4er4entu$ la"oran1 Ko!"etensi #asar Indi$ator Pen3a"ai

: Bahasa Indonesia : VIII/ III : 2011(2012 $o!"le$sitas T ' +0( ,,( -1( ,+ -0 100 ,0 .0 #a)a #u$un* T ' -+( .0( ++( 100 -/ ,0 .. .. Inta$ T -0( 100 ,0( .0 .0 ' /0( +0 %u !la h 22+ 22. 'ata( rata .+ .+7, TPM

111 Men*analisis la"oran

Ma!"u !enu( lis$an "o$o$( "o$o$ isi la"oran1 Men**una$an $ata

.+ .+

-0

sandan* untu$ !en)a!"ai$an 4er4a*ai la"oran1 21 Men*un*$a" $an 4er4a*ai in5or!asi !elalui 2a2an3ara dan "resentasi la"oran1 31 Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a !e!indai !e!4a3a 3e"at1 /1 Men*un*$a" $an in5or!asi dala! 4entu$ la"oran surat dinas7 dan "etunju$1 211 Men)a!"ai$an la"oran se3ara lisan den*an 4ahasa )an* 4ai$ dan 4enar1 .0 Ma!"u !en3atat "o$o$("o$o$ )an* a$an disa!"ai$an dala! 2a2an3ara1 Ma!"u !e!4uat da5tar "ertan)aan untu$ 2a2an3ara1 ,+ Ma!"u !ene( !u$an in5or!asi dala! e$si$lo"edi atau 4u$u tele"on den*an 3e"at dan te"at1 .2 Ma!"u !ela$u$an "en*a!atan untu$ !enulis la"oran1 Ma!"u !enulis $eran*$a la"oran1 Ma!"u !en*e!4an*$an $eran*$a la"oran "en*a!atan1 Ma!"u !e!( 4a3a$an nas$ah dra!a den*an !e!"erhati$an .1 .1 ... ..0 ..220 22, 22, .+ .+ .+ .-1 220 .+7. .+

.0

.-

-0

22/

.+

311 Mene!u$an in5or!asi se3ara 3e"at dan te"at dari ensi$lo"edia/4u$u tel"on den*an !e!4a3a !e!indai1 /11 Menulis la"oran den*an 4ahasa )an* 4ai$ dan 4enar1

-0

-0

22+

.+

.1 Me!aha!i te$s dra!a dan no=el re!aja1

.11 Men*identi5i$asi unsur intrinsi$ te$s dra!a1

,.

.-

-0

22+

.+

21 Men*un*$a" $an 4er4a*ai in5or!asi !elalui 2a2an3ara dan "resentasi la"oran1 212 !en)a!"ai$an la"oran se3ara lisan dan 4ahasa )an* 4ai$ dan 4enar1

la5al7 intonasi7 !i!i$7 $inesti$ dan "en*ha)atan1 Men**una$an $ata seru untu$ !en)a!"ai$an 4er4a*ai $e"erluan1 Ma!"u !eran*( $u! den*an !en)a!"ai$an hasil 2a2an3ara den*an 4ahasa )an* !udah di"aha!i1 Ma!"u !e!aha!i dan !en**una$an $ata )an* !en*ala!i "e*eseran !a$na1 Ma!"u !endes( $ri"si$an "o$o$( "o$o$ isi la"oran se3ara siste!atis1 Ma!"u !enan**a"i "en**uaan $ata sandan* den*an te"at1 Ma!"u !enulis surat u3a"an teri!a $asih den*an

,-

.0

.0

22,

.+

.1

.-

.-

22.

.+

.2

.-

.0

220

.+

11 Me!aha!i 2a3ana lisan 4er4entu$ la"oran1

112 Menan**a"i isi la"oran1

.0

.-

.-

22,

.+

,-

.-

.0

22,

.+

/1 Men*un*$a" $an in5or!asi dala! 4entu$ la"oran7 surat dinas dan "etunju$1 /12 Menulis surat #inas 4er$enaan den*an $e*iatan se$olah1

,0

.-

.-

22+

.+

.1 Me!aha!i te$s dra!a dan no=el re!aja1

.12 Me!4uat sino"sis no=el re!aja Indonesia1

!e!"erhati$an siste!ati$a dan 4ahasa )an* 4ai$ dan 4enar1 Ma!"u !erin*$as no=el re!aja Indonesia den*an !e!"erti!4an*$a n $ete"atan alur 3erita dan $ee5e$ti5an 4ahasa Ma!"u !en*un*$a"$an "esan )an* terda"at "ada no=el7 4ai$ tersirat atau tersurat disertai 4u$ti dan alasan1 Ma!"u !en**una( $an $ata u!u! dan $ata $husus untu$ !en)a!"ai$an 4er4a*ai $e"erluan1 Ma!"u !en*iden( ti5i$asi$an to$oh dan "eno$ohan latar7 serta jalan dra!a )an* ditonton1 Ma!"u !e!4uat ulasan dra!a )an* ditonton1

.0

..

.-

22+

.+

.1

..

..

22+

.+

.2

.-

.,

22,

.+

+1 Men*a"resia si$an "e!entasan dra!a1 +12 Men*e=aluasi "e!eran to$oh dala! "e!entasan dra!a1

.1

.-

.,

22+

.+

.2

..

.,

22+

.+

,1 Men*un*$a" $an "i$iran

,11 Ber!ain "eran sesuai den*an nas$ah

.0

..

.-

22+

.+

dan "erasaan den*an 4er!ain "eran1

)an* ditulis sis2a1 .3 Ber!ain "eran 4erdasar$an nas$ah dra!a )an* ditulis1 Ma!"u 4er!ain "eran den*an !e!"erhati$an la5al intonasi7 e$s"resi7 dan i!"ro=isasi1 Ma!"u !e!eran$an $ara$ter to$oh dala! "e!entasan dra!a1 Men*u$ur $e3e"atan !e!4a3a den*an !etode *era$ !ata1 Men*hilan*$an $e4iasaan !e!4a3a den*an 4ersuara1 Menja2a4 "ertan)aan den*an "eluan* $e4enaran .+ > Ma!"u !enulis nas$ah dra!a satu 4a4a$ den*an !e!erhati$an $easlian ide dan .. .. 22. .+

.0

.-

..

22+

.+

31Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a !e!indai7 !e!4a3a 3e"at1

3131 Men)i!"ul$an isi suatu te$s den*an !e!4a3a 3e"at 2+0 $ata "er!enit1

.2

.-

.,

22,

.+

.0 .3

., .,

.0 ..

22+ 22,

.+ .+

-1 Men*un*$a" $an "i$iran dan "erasaan !elalui $e*iatan !enulis $reati5 nas$ah dra!a1 -12 Menulis $reati5 nas$a* dra!a satu 4a4a$ den*an !e!"erhati$an $aidah "enulisan1

.2

.+

.-

22+

.+

.2

.+

.-

22+

.+

/1 Men*un*$a" $an in5or!asi dala! 4entu$ la"oran7 surat dinas dan "etunju$1 +1 Men*a"resia si$an "e!entasan dra!a1

/13 Menulis "etunju$ !ela$u$an sesuatu den*an urutan )an* te"at dan !en**una$an 4ahasa )an* e5e$ti51 +11 Menan**a"i unsur(unsur "e!entasan #ra!a1

$esesuaian $aidah "enulisan nas$ah dra!a1 Ma!"u !enulis "ertunju$an !ela$u$an sesuatu den*an urutan )an* te"at den*an 4ahasa )an* e5e$ti51 Ma!"u !en*e!u$a$an "enda"at den*an alasan )an* te"at1 Ma!"u !enan**a"i "e!entasan dra!a dilihat dari sisi to$oh7 latar7 te!a dan se4a*ain)a1

.2

.+

.0

22,

.+

,0

.,

-0

22+

.+

,1 Men*un*$a" $an "i$iran dan "erasaan den*an 4er!ain "eran1

,12 Ber!ain "eran den*an 3ara ins"irasi sesuai den*an $eran*$a nas$ah )an* ditulis sis2a1

,0

.+

-1

22+

.+

.0 Ma!"u 4er!ain "eran 4erdasar$an nas$ah dra!a )an* ditulis1 Ma!"u 4er!ain "eran den*an !e!"erhati$an la5al7 intonasi7 e$s"resi dan in"ro=isasi1 Ma!"u

..

.-

22+

.+

,0

.,

-0

22+

.+

31 Me!aha!i ra*a! 2a3ana t ulis den*an !e!4a3a !e!indai7 !e!4a3a 3e"at1

312 Mene!u$an te!"at atau arah dala! $onte$s )an* se4enarn)a sesuai den*an )an* tertera "ada denah1

!e!eran$an $ara$ter to$oh dala! "e!entasan dra!a 1 Ma!"u !endes$ri"si$an isi denah/ "eta "ada oran* )an* tida$ !e!e*an* denah "eta1 Ma!"u !enjelas$an leta$/arah sesuatu te!"at 4erdasar$an denah atau "eta1 Ma!"u !enulis nas$ah dra!a satu 4a4a$ den*an !e!"erhati$an $easlian ide dan $esesuain $aidah "enulisan nas$ah dra!a1 Ma!"u !enera"$an ejaan )an* 4enar untu$ !enulis nas$ah dra!a1

.0

.,

.0

22+

.+

.3

.,

..

22,

.+

-1 Men*un*$a" $an "i$iran dan "erasaan !elalui $e*iatan !enulis $reati5 nas$ah dra!a1 -11 Menulis nas$ah dra!a satu 4a4a$ den*an !e!"erhati$an $easlian ide1

.2

.,

.-

22,

.+

.2

.+

.-

22+

.+

'ata(rata

TPM 6 .+

Men*etahui7 Ke"ala MPN . Padan*

Padan*7 %uli 2011 8uru Mata Pelajaran

#rs1 ;1 A!ril <idana Ni"1 10+21113 10-103 1 003

TA'8ET PEN?APAIAN MINIMA& Mata Pelajaran Kelas/ e!ester Tahun Pelajaran No tandar Ko!"etensi Ko!"etensi #asar Indi$ator Pen3a"ai : Bahasa Indonesia : VIII/ IV : 2011(2012 $o!"le$sitas T ' +0( ,,( -1( ,+ -0 100 #a)a #u$un* T ' -+( .0( ++( 100 -/ ,0 Inta$ T -0( 100 ,0( .0 ' /0( +0 %u !la h 'ata( rata TPM

01Me!aha!i isi 4erita dari radio/tele=isi

011Mene!u$an "o$o$("o$o$ 4erita @a"a7 sia"a7 di !ana7 $a"an7 !en*a"a7 dan 4a*ai!anaA )an* diden*ar dan atau ditonton !elalui radio/tele=isi 1011Men)a!"ai$an "ersetujuan7 san**ahan7 dan "enola$an "enda"at dala! dis$usi disertai den*an 4u$ti atau alasan

Ma!"u !en*un*( $a"$an $e!4ali isi 4erita dari radio atau TV )an* diden*ar1 Ma!"u !enja2a4 "ertan)aan 4erdasar$an +<B19 Ma!"u !e!4eri$an san**ahan dala! adu "enda"at disertai den*an 4u$ti dan alasan Ma!"u !en3atat usulan )an* ditola$ dan diteri!a Ma!"u !enulis$an notulen adu "enda"at dala! $ali!at rin*$as1

,+

.0

-1

22+

.+

.+

,.

.0

.0

22+

.+

.+

101Men*e!u$a $an "i$iran7 "ersaan7 dan in5or!asi !elalui $e*ia( tan dis$usi dan "roto$oler

,-

.-

.0

22+

.+

.+

,0 .0

.. .-

.0 .0

22+ 22+

.+ .+

.+ .+

111Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a e$s( tensi57 !e!( 4a3a intensi57 dan !e!4a3a n)arin* 121Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a e$stensi57

1113Me!4a3a$an te$s 4erita den*an intonasi Ma!"u !enentu$an in5or!asi "o$o$ )an* te"at serta dala! arti$ulasi dan =olu!e 4erita@!enja2a4 suara )an* jelas "ertan)aan 4erdasar$an +<B19

,0

.0

.-

22,

.+73

.+

1211 Menulis ran*$u!an isi 4u$u il!u "en*etahuan "o"uler

Ma!"u !en3atatat 4utir(4utir "o$o$ dari setia" te$s Ma!"u !ene!u$an

.0 .1

.0 .-

., .,

22+ 22+

.+ .+

!e!4a3a intensi57 dan !e!4a3a n)arin*

01Me!aha!i isi 4erita dari radio/tele=isi

012Men*e!u$a$an $e!4ali 4erita )an* diden*ar/ ditonton !elalui radio/tele=isi

$eter$aitan 4utir isi 4erita )an* satu den*an 4utir )an* lain1 Ma!"u !enulis$an 4utir(4utir "o$o$ $e dala! satu atau dua "ara*ra5/ran*$u!an1 Ma!"u !en*un*( $a"$an $e!4ali isi 4erita dari radio/TV )an* diden*ar Ma!"u !enja2a4 "ertan)aan 4erdasar$an +<B19 Ma!"u !e!4a2a a3ara den*an 4ahasa )an* $o!uni$ati5 dan santun

.0

.0

.,

22+

.+

,.

..

.0

22+

.+

.0

.0

.,

22+

.+

101Men*e!u$a $an "i$iran7 "ersaan7 dan in5or!asi !e( lalui $e*iatan dis$usi dan "roto$oler 111Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a e$stensi57 !e!4a3a intensi57 dan !e!4a3a n)arin* 131Me!aha!i unsur intrinsi$

1012Me!4a2a$an a3ara den*an 4ahasa )an* 4ai$ dan 4enar7 serta santun

.1

.0

.+

22+

.+

1111Mene!u$an Ma!"u !e!4e( !asalah uta!a dari da$an 5a$ta dan 4e4era"a 4erita )an* 4erto"i$ sa!a !elalui "enda"at7 $esi!"ulan !e!4a3a e$stensi5 Ma!"u !ene!u$an !asalah1 Ma!"u !eru!us$an !asalah untu$ 4ahan dis$usi $elo!"o$1 1311Men*identi5i$asi $ara$ter to$oh no=el

,, ,0 ,-

.0 .0 -0

-0 .. ..

22+ 22+ 22+

.+ .+ .+

,-

.-

.0

22+

.+

no=el re!aja @asli atau terje!ahanA )an* di4a3a$an 1,1Men*un*$a "$an "i$iran7 dan "erasaan dala! "uisi 4e4as 131Me!aha!i unsur intrinsi$ no=el re!aja @asli atau terje!ahanA )an* di4a3a$an 1/1Men*a"resia si $uti"an no=el re!aja @asli atau terje!ahanA !elalui $e*iatan dis$usi

re!aja @asli atau terje!ahanA )an* di4a3a$an

1,11Menulis "uisi 4e4as den*an !en**una$an "ilihan $ata )an* sesuai

Ma!"u !enentu$an 3irri(3iri no=el Ma!"u !enentu$an unsure intrinsi$ dan e$strisi$ "ada na=el re!aja asli/terje!ahan1

.0

.-

..

22+

.+

.0

.0

.,

22+

.+

Ma!"u !enulis "uisi den*an !en**una$an "ilihan $ata )an* sesuai untu$ !en*un*( 1312Menjelas$an te!a $a"$an "erasaan dan latar no=el re!aja @asli atau terje!ahanA Ma!"u !enetu$an )an* di4a3a$an $ara$ter to$oh Ma!"u !en)i!"ul( $an te!a dan latar dan no=el terje!ahan 1/11Men*o!entari )an* diden*ar$an1 $uti"an no=el re!aja @asli atau terje!ahanA Ma!"u !en3erita( $an isi $uti"an no=el Ma!"u !en*e!u$a( $an hal(hal !enari$ dala! $uti"an no=el re!aja terje!ahan1 Ma!"u !elanjut$an $uti"an no=el )an* diden*ar !enurut "ersi sis2a Ma!"u !e!4an( din*$an lanjutan 3erita )an* disusun

.1 .0

..-

., ..

22+ 22+

.+ .+

.0 .1 .0

.0 ..0

., ., ..

22+ 22+ 22+

.+ .+ .+

.1

.-

..

22+

.+

111Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a e$stensi57 !e!4a3a intensi57 dan !e!4a3a n)arin* 121Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a e$stensi57 !e!4a3a intensi57 dan !e!4a3a n)arin* 131Me!aha!i unsur intrinsi$ no=el re!aja @asli atau terje!ahanA )an* di4a3a$an 1/1Men*a"resia si $uti"an no=el re!aja @asli atau terje!ahanA !elalui $e*iatan dis$usi

1112 Mene!u$an sis2a den*an "ersi in5or!asi untu$ 4ahan "enulisn)a1 dis$usi !elalui !e!4a3a intensi5 Ma!"u !e!4eda( $an 5a$ta7 o"ini dan $esi!"ulan Ma!"u !ene!u$an !asalah Ma!"u !eru!us$an !asalah untu$ 4ahan 1213 Menulis dis$usi1 slo*an/"oster untu$ 4er4a*ai $e"erluan Ma!"u !enulis$an den*an "ilihan $ata slo*an dan "oster dan $ali!at )an* den*an !e!ilih $ata 4er=ariasi7 serta dan $ali!at )an* "ersuasi5 !enari$ dan "ersuasi=e sehin**a !en)a$in$an "e!4a3a 1313Mendes$ri"si$an alur no=el re!aja @asli atau terje!ahanA )an* di4a3a$an Ma!"u !enentu$an $ara$ter to$oh Ma!"u !en)i!"ul( $an te!a no=el 1/12Menan**a"i hal terje!ahan )an* )an* !enari$ dari diden*ar1 $uti"an no=el re!aja @asli atau terje!ahan Ma!"u !en3erita( $an isi no=el Ma!"u !en*e!u( $a$an hal(hal )an* !enari$ dala!

.0 .1 .0

.0 ..0

., ., .,

22+ 22+ 22+

.+ .+ .+

.0

.0

.,

22+

.+

.0

.0

.,

22+

.+

,0 ,-

.0 .-

.. .0

22+ 22+

.+ .+

,-

..

.0

22+

.+

1+1Me!aha!i 4u$u no=el re!aja @asli atau terje!ahanA dan antolo*i "uisi

1+12Men*enali 3iri( 3iri u!u! "uisi dari 4u$u antolo*i "uisi

$uti"an no=el re!aja terje!ahan Ma!"u !elanjut$an 3erita dari $uti"an no=el )an* diden*ar !enurut =ersi sis2a1 Ma!"u !e!4an( din*$an lanjutan 3erita )an* disusun sis2a den*an lanjutan 3erita !enurut =ersi "enulisn)a Ma!"u !en*iden( ti5i$asi 3irri(3iri 4ahasa ri!a7 "ilihan $ata dan $eane$ara*a!an !a$na "uisi1 Ma!"u !en)i!"ul( $an 3irri(3iri "uisi dala! suatu dis$usi Ma!"u !enulis "uisi den*an !en**una$an "ilihan $ata )an* sesuai untu$ !en*un*$a"$an "erasaan 1

,0

.-

.-

22+

.+

,.

..

.0

22+

.+

,-

.-

.0

22+

.+

1,1Men*un*$a "$an "i$iran7 dan "erasaan dala! "uisi 4e4as

1,12 Menulis "uisi 4e4as den*an !e!"erhati$an unsur "ersaja$an

,.

.0

.0

22+

.+

'ata(rata

TPM 6 .+

Men*etahui7 Ke"ala MPN . Padan*

Padan*7 %uli 2011 8uru Mata Pelajaran

#rs1 ;1 A!ril <idana Ni"1 10+21113 10-103 1 003

TA'8ET PEN?APAIAN MINIMA& Mata Pelajaran Kelas/ e!ester Tahun Pelajaran No tandar Ko!"etensi Ko!"etensi #asar Indi$ator Pen3a"ai : Bahasa Indonesia : IC/ I : 2011(2012 $o!"le$sitas T ' +0( ,,( -1( ,+ -0 100 #a)a #u$un* T ' -+( .0( ++( 100 -/ ,0 Inta$ T -0( 100 ,0( .0 ' /0( +0 %u! lah 'ata( rata TPM

11 !e!aha!i 111Men)i!"ul$an isi dialo* intera$ti5 dialo* intera$ti5 "ada ta)an*an 4e4era"a tele=ise narasu!4er "ada tan)an*an tele=ise

Ma!"u !enen( tu$an te!a dialo* intera$ti51 D Men3atat halEhal "entin* dari dialo* intera$ti Men)i!"ul$an isi dialo*

.+ .1 .0 .2

.+ ..0 .-0

., ...

22. 22. 22, 230

.+7, .+7, .+73 .,

.+ .+ .+ .+

21 Men*un*$a"$a n "i$iran "erasaan dan in5or!asi dala! 4entu$ $o!entar dan la"oran

211 Mela"or$an Ma!"u !endes( se3ara lisan 4er4a*ai $ri"si$an $ejadian "eristi2a den*an atau "eristi2a jelas se3ara rin3i den*an !en**una$an $ali!at )an* jelas1 Ma!"u !ela( "or$an 4er4a*ai "eristi2a den*an $ali!at )an* jelas1 311Me!4eda$an 5a$ta dan o"ini dala! i$lan surat $a4ar1 Ma!"u !ene!u( $an "o$o$("o$o$ "i$iran dan *a*asan "endu( $un* te$s "ada i$lan1 Ma!"u !e!4e( da$an 5a$ta dan o"ini dala! i$lan1 Ma!"u !en)i!( "ul$an isi te$s i$lan den*an !en**una$an $ali!at lu*as1

.0

.-

..

22+

.+

.+

31 Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a !e!indai

.1

..

.0

22.

.+7,

.+

.0 ,.

..0

..0

22, 22+

.+ .+

/1 Men**un*$a"(

/11!enulis i$lan

,-

-0

.0

22+

.+

$an in5or!asi dala! 4entu$ i$lan 4aris resensi dan $aran*an

4aris den*an $ali!at Ma!"u !enen( sin*$at dan lu*as tu$an jenis i$lan 4aris @ru!ah7lo2on*anA Ma!"u !enda5( tar$an 4utir(4utir )an* a$an ditulis dala! i$lan1 Ma!"u !enulis( $an i$lan 4aris den*an 4ahasa )an* sin*$at "adat dan jelas1 Ma!"u !enda5tar( $an sin*$atan dan $e"anjan*ann)a1 +11 !ene!u$an te!a dan "esan Ma!"u !enen( tu$an !a$na $ata( s)air )an* di"erden*ar$an 1 $ata sulit dala! s)air )an* di"er( den*ar$an 1 Ma!"u !en3eri( ta$an isi s)air den*an !en**una$an $ata( $ata sendiri1 Ma!"u !ene!u( $an te!a dan a!ant s)air1 Men3erita$an isi s)air den*an 112Men*o!entari 4ahasa sendiri1 "enda"at narasu!4er dala! dialo* Ma!"u !en3atat

,,

-1

.0

22.

.+

,.

-0

.0

22,

.+

,+

-2

.0

22,

.+

+1 Me!aha!i 2a3ana sastra jenis s)air !elalui $e*iatan !enden*ar($an s)air

.0

.-

..

22+

.+

.1

.0

.,

22,

.+

,. ,,

.0 .0 -0

.0

22+ 22+

.+ .+

11Me!aha!i dialo* intera$ti5 "ada ta)an*an

,.

.0

.-

22+

.+

tele=is

intera$ti5 "ada ta)an*an tele=isi/radio1

21Men*un*$a"$an "i$iran "erasaan dan in5or!asi dala! 4entu$ $o!entar dan la"oran

2121 Men*$ri( ti$/!e!uji 4er4a*ai $ar)a seni@"rodu$A den*an 4ahasa )an* lu*as dan santun1

hal(hal )an* "entin* dala! dialo*1 Ma!"u !en)a!( "ai$an se3ara tersurat dala! dialo* intera$ti51 Men)i!"ul$an isi dialo*1 Men*o!entari "enda"at !asin*( !asin* narasu!4er1 Ma!"u !en*$riti$ suatu $ar)a seni )an* dian**a" tida$ !enari$ disertai den*an alasan )an* lo*is1 Ma!"u !en*$riti$ atau !e!uji den*an 4ahasa )an* lu*as dan santun1 Ma!"u !ene!u$an in5or!asi / istilah )an* di"erlu$an se3ara 3e"at1 Ma!"u !en)usun istilah se3ara urutan a4jad dan

,-

-1

.0

22.

.+

,, ,.

.0 .-

-0 -1

22+ 22,

.+

,,

.0

.0

22+

.+

,+

-0

-0

22+

.+

31Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a !e!indai

312 Mene!u$an in5or!asi )an* di"erlu$an se3ara 3e"at dan te"atdari inde$s 4u$u !elalui $e*iatan !e!4a3a !e!indai

,-

.-

.0

22+

.+

,.

.0

.0

22+

.+

,,

.0

.0

22+

.+

/1Men**un*$a"( $an in5or!asi dala! 4entu$ i$lan 4aris resensi dan $aran*an

!en3atu!$an hala!an 4u$u Ma!"u !enulis( $an data 4u$u )an* di4a3a1 /12 !erensensi 4u$u Menulis i$htisar "en*etahuan1 4u$u Menda5tar$an 4utir(4utir )an* !eru"a$an $ele4ihan dan $e$uran*an 4u$u Menulis "enda"at "ri4adi se4a*ai tan**a"an atas isi 4u$u Men*identi5i$asi i!4uhan is(7is!e7 iah )an* terda"at dala! resensi 4u$u1 Ma!"u !en3erita$an $e!4ali 3er"en )an* !enari$1 Ma!"u !endata hal(hal )an* !enari$ dan 4er$esan dari 3er"en1

,,.

.0 .0

..-

22+ 22+

.+ .+

,,

-0

.0

22+

.+

,-

.-

.0

22+

.+

,-

.0

.-

22+

.+

Men*un*$a"$an $e!4ali 3er"en dan "uisi dala! 4entu$ lain1

,11 Men3erita$an $e!4ali se3ara lisan isi 3er"en

,,

-0

.0

22,

.+

,-

-0

.0

22+

.+

Me!aha!i 2a3ana sastra !elalui $e*iatan !e!4a3a 4u$u

.11 Mene!u$an te!a7 latar7"eno$ohan "ada 3er"en(3er"en dala! Ma!"u !enentu(

$u!"ulan 3erita "ende$1 Men*un*$a"$an in5or!asi dala! 4entu$ i$lan 4aris7 resensi7 dan $aran*an1

suatu 4u$u 3er"en /13 Men)untin* $aran*an den*an ejaan7 tanda 4a3a7 "ilihan $ata7 $ee5e$ti5an $ali!at7 $eter"aduan "ara*ra"h dan $e4ulatan 2a3ana1

$an te!a 7latar7to$oh7a!anat dan nilai(nilai )an* ter$andun* dala! 3er"en Men)untin* $aran*an sendiri/te!an den*an !e!"er( hati$an $ete"atan ejaan dan tanda 4a3a7 di$si7 $ee5e$ti5an $ali!at $eter"aduan "ara*ra"h7 $eutuhan 2a3ana serta !e!aha!i $ode($ode "en)untin*an te$s1 Menentu$an 3irri( 3iri s)air )an* di"erden*ar$an Mene!u$an unsur( unsur s)air )an* di"erden*ar$an Ma!"u !enentu( $an te!a7 to$oh7 alur7 dan latar 3erita )an* "ernah di4a3a1 Ma!"u !enulis( $an $e!4ali

,+

-0

-0

22+

.+

.+ ,+ ,+ -0 -1 -0 -0 22+ 22, .+

Me!aha!i 2a3ana sastra jenis s)air !elalui $e*iatan !enden*ar$an s)air1 Men*un*$a"$an $e!4ali "i$iran7 "erasaan dan "en*ala!an dala! 3erita "ende$1

+12Men*analisis unsure(unsur s)air )an* di"erden*ar$an1

-11 Menulis$an $e!4ali den*an $ali!at sendiri 3erita "ende$ )an* "ernah di4a3a1

.0

-0

.+

22+

.+

,+

-0

-0

22+

.+

Men*un*$a"$an $e!4ali 3er"en dan "uisi dala! 4entu$ lain1

,12Men)an)i$an "uisi )an* sudah di!usi$alisai$an den*an 4er"edo!an "ada $esesuaian isi "uisi dan suasana/ira!a )an* di4an*un1

den*an 4ahasa sendiri 3erita )an* "ernah di4a3a se3ara runtun Ma!"u !ena!( "il$an !usi$alisasi den*an !e!"er( hati$an $esesuaian isi den*an usana/ira!a )an* di4an*un1

.+ ,..0 22+

Me!aha!i 2a3ana sastra !elalui $e*iatan !e!4a3a 4u$u $u!"ulan 3erita "ende$ @3er"enA Men*un*$a"$an $e!4ali "i$iran dan "erasaan dan "en*ala!an dala! 4entu$ 3erita "ende$1

.12Men*analisis nilai(nilai $ehidu"an "ada 3er"en dala! suatu $u!"ulan 3er"en1 Ma!"u !e!4an( din*$an te!a7 latar7 "eno$ohan7 dan nilai -12 Menulis 3erita $ehidu"an dala! "ende$ 4ertola$ dari 3er"en )an* "eristi2a )an* di4a3a1 "ernah diala!i1

,.

.0

.0

22+

.+

,.

-0

.-

22+

.+

Menentu$an 3er"en )an* "alin* disu$ai den*an ulasan Menentu$an te!a7 to$oh7 dan "eno$ohan7 alur serta latar 3erita1 Ma!"u !enulis 3erita 4ertola$ dari "eristi2a )an* diala!i1

,, ,-

-0 .-

.0 .0

22+ 22+

.+ .+

'ata(rata

TPM 6 .+

Men*etahui7 Ke"ala MPN . Padan*

Padan*7 %uli 2011 8uru Mata Pelajaran

#rs1 ;1 A!ril <idana Ni"1 10+21113 10-103 1 003

TA'8ET PEN?APAIAN MINIMA& @ TPM A1 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia1 Kelas / e!ester : IC / VI1 Tahun Pelajaran : 2010 / 20111 Indi$ator Ko!"le$sitas #a)a du$un* Pen3a"aian T +0( ,,( ' -1( T -+( .0( ' ++( T -0(

NO

tandar Ko!"etensi

Ko!"etensi #asar

Inta$e ,0( ' /0( %u!lah 'ata(rata TPM

,+
11 01 Me!aha!i isi "idato / $hot4ah / 3era!ah1 0111Men)i!"ul $an "esan "idato / 3era!ah / $hot4ah )an* diden*ar1 ( Menentu$an "o$o$("o$o$ isi "idato1 ( Men)i!"ul $an "esan se4uah "idato1 ( Menulis$an 3ontoh "en**u naan $ata "en*hu4un* G)an*H dala! $ali!at1 ( Men)usun "idato den*an siste!ati$a )an* te"at1 ( Ber"idato den*an intonasi7 la5al7 dan e$s"resi )an* te"at1 ( Ma!"u !e! 4a3a den*an $e3e"atan 200 $ata "er!enit1 ( Ma!"u !en)i !"ul$an *a*as an uta!a te$s )an* di4a3a1 ( Men)usun te$s "idato den*an siste!ati$a dan 4ahasa )an*

-0
.0 ,.1

100

100

-/
.. .0 .,

,0

100

.0
...-

+0
22+ 22+ 22+ .+ .+ .+ .+ .+ .+

21

101Men*un*$a"$an "i$iran "erasaan dan in5or!asi dala! "idato dan dis$usi1

10111Ber"idato / 4er3era!ah / 4er$hot4ah den*an intonasi )an* te"at dan arti$ulasi serta =olu!e suara )an* jelas1 11131Men)i!"ul $an *a*asan uta!a suatu te$s den*an !e!4a3a 3e"at F 200 $ata "er!enit1

,-

.-

.0

22+

.+

.+

,0

.-

.-

22+

.+

.+

31

111Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a intensi5 dan !e!4a3a te"at1

,.

-0

-0

22.

.+1,

.+

.0

.-

..

22+

.+

.+

/1

121Men*un*$a"$an "i$iran7 "erasaan dan in5or!asi dala! 4entu$ $ar)a il!iah sederhana te$s "idato7

12121Menulis te$s "idato / 3era!ah / $hot4ah den*an siste!ati$a dan 4ahasa )an*

.0

.0

.-

22.

.+1,

.+

surat "e!4a3a1

e5e$ti51

$o!uni$ati51 ( Menulis$an $ata($ata sera" an den*an 4enar1 (Men**una$an $ata($ata sera" an dala! $ali!at1 (Ma!"u !en)e 4ut$an to$oh( to$oh dala! no=el )an* di4a3a1 (Ma!"u !ener an*$an si5at( si5at to$oh dala! no=el1 (Ma!"u !en3a tat "o$o$("o$o$ )an* diden*ar1 (Ma!"u !en)i !"ul$an "esan "idato )an* diden*ar1 (Ma!"u !e! 4eri $o!entar terhada" isi "idato )an* diden*ar1 (Men**una$an $ata 4eri!4uh an !e dan ter dala! $ali!at se3ara te"at1 (Ma!"u !ener a"$an "rinsi"(

,0

.0

.0

22.

.+1,

.+

+1

131Me!aha!i 2a3ana sastra !elalui $e*iatan !enden*ar$an "e!4a3aan $uti"an / sino"sis1

131Meneran*$an si5at(si5at to$oh dari $uti"an no=el )an* di4a3a$an1

,+

-0

-0

22+

.+

.+

,-

.-

.0

22+

.+

.+

,1

01Me!aha!i isi "idato / $hot4ah / 3era!ah1

0121Me!4eri $o!entar tentan* isi "idato/3era!ah /$hot4ah1

,. ,-

..0

-0 .0

22+ 22,

.+ .+13

.+ .+

,.

.-

-0

22+

.+

.+

,-

.0

-0

22+

.+

.+

.1

101Men*un*$a"$an "i$iran "erasaan dan

10121Menera"$an "rinsi"("rinsi"

,-

.-

.0

22+

.+

.+

in5or!asi dala! "idato dan dis$usi1 -1 1+1Me!aha!i No=el dari 4er4a*ai an*$atan

dis$usi1 1+111Men*identi 5i$asi $e4iasaan adat7eti$a7)an* terda"at dala! 4u$u no=el an*$atan 20(30an1

"rinsi" dis$usi1 (Men*o!entari "ela$sanaan dis$usi )an* dila$u$ante!an1 (Ma!"u !en* identi5i$asi $e4iasaan adat1 (Me!4andin* $an $ara$teris ti$ no=el an*$at an 20(30an1 .0 ..22, .+13 .+

,-

.0

.-

22+

.+

.+

01

121Men*un*$a"$an "i$iran7 "erasaan dan in5or!asi dala! 4entu$ $ar)a il!iah sederhana te$s "idato surat "e!4a3a1 1/1Men*un*$a"$an tan**a"an terhada" "e!entasan dra!a1

12111Menulis $ar)a il!iah sederhana den*an !en**una$an 4er4a*ai su!4er1 1/111Me!4ahas "e!entasan dra!a )an* ditulis sis2a1

.0

.-

.-

22,

.+13

.+

10

(Ma!"u !enu( lis $ar)a il!iah sederhana den*an !en**u na$an 4er4a*ai su!4er1 (Me!4ahas "e!entasan dra!a sesuai den*an unsur( unsur )an* ada dala! la$on dra!a1 (Ma!"u !en*( urai/!e!erin3i/ Isi *ra5i$ ta4el atau 4a*an dala! 4e4era"a $ali!at1 (Men)i!"ul$an

,,+

-0

-1

22,

.+13

.+

.-

-0

22.

.+1,

.+

111

111Me!aha!i ra*a! 2a3ana tulis den*an !e!4a3a e$stensi57 !e!4a3a intensi57 dan !e!4a3a 3e"at1

11121Men*u4ah sajian *ra5i$ ta4el atau 4a*an !enjadi uraian !elalui $e*iatan !e!4a3a intensi51

,,+

.-

.0

22+

.+

.+

.0

.-

.+

22+

.+

.+

isi *ra5i$7ta4el7 atau 4a*an dala! 4entu$ uraian1 (Ma!"u !en*( *una$an "re"o( sisi dari dan dari "ada se3ara 3e"at1 121 1,1Menulis nas$ah dra!a1 1,111Menulis nas$ah dra!a 4erdasar$an 3er"en )an* sudah di4a3a1 1/121Menilai "e!entasan dra!a )an* dila$u$an oleh sis2a1 (Ma!"u !enu( lis nas$ah dra!a 4erdasar( $an 3er"en )an* di4a3a1 (Ma!"u !e!en tas$an nas$ah dra!a1 (Menilai "e!ent asan )an* dila( $u$an oleh te!an1 (Ma!"u !e!( 4andin*$an te!a7 latar "eno$ohan dan nilai $ehidu"an dala! no=el )an* di4a3a1 (Menentu$an no=el )an* "alin* disu$a den*an alasan lo*is1 (Men3atat *a*a( san "entin* dari 4e4era"a arti$el .0 ,+

-0

-0

22+

.+

.+

-0

.-

22-

.+11

.+

131

1/1Men*un*$a"$an tan**a"an terhada" "e!entasan dra!a1

.0 .0

.0 .0

.,

22+

.+

.+

1/1

1+1Me!aha!i no=el dari 4er4a*ai an*$atan

1+121Me!4andin* $an $ara$teristi$ no=el an*$atan 20(30an1

.1 ,+

.0

.,

22,

.+13

.+

-0

-0

22+

.+

.+

1+1

111Me!aha!i ra*a! 2a3ana1

11111Mene!u$an *a*asan dan 4e4era"a arti$el

,.

.0

.0

22+

.+

.+

dan 4u$u !elalui $e*iatan !e!4a3a e$stensi51

(Ma!"u !en*e !u$a$an $e!4ali isi te$s den*an $ata( $ata sendiri se3ara lisan1 (Ma!"u !e!( 4andin*$an isi dua arti$el )an* di4a3a1 (Ma!"u !enu( lis surat "e!4a3a tentan* lin*$un*an se$olah1

.0

.-

.-

22,

.+

.+

,-

.-

-0

22,

.+

.+

1,1

121Men*un*$a"$an "i$iran7 "erasaan dan in5or!asi dala! 4entu$ $ar)a il!iah sederhana te$s "idato surat "e!4a3a1
1,1Menulis nas$ah dra!a1

12121Menulis surat "e!4a3a tentan* lin*$un*an se$olah1

.0

-0

.0

22,

.+

.+

1.1

1,121Menulis nas$ah dra!a 4erdasar$an 3er"en )an* di4a3a1

1-1

131Me!aha!i 2a3ana sastra !elalui $e*iatan !enden*ar$an "e!4a( 3aan $uti"an sino"sis / no=el1

(Ma!"u !e!i( lih "eristi2a n)ata )an* a$an didra!a$an1 (Ma!"u !en)u sun "eristi2a untu$ dra!a satu 4a4a$1 (Ma!"u !en*e !4an*$an "eristi2a !enjadi nas$ah dra!a satu 4a4a$1 (Ma!"u !en)u ntin* nas$ah dra!a1

,-

.-

-0

22,

.+

.+

,+

,,

.-

-2

22+

.+

.+

.-

-2

22,

.+

.+

13121Menjelas$an alur "eristi2a dari suatu sino"sis no=el )an*

.0

.-

..

22+

.+

.+

di4a3a$an1

Men*etahui7 Ke"ala MPN . Padan*

Padan*7 %uli 2011 8uru Mata Pelajaran

#rs1 ;1 A!ril <idana Ni"1 10+21113 10-103 1 003