Anda di halaman 1dari 3

SISTEM REPRODUKSI

1. Alat reproduksi laki laki : Alat kelamin luar Penis se a!ai alat kopulasi " proses pertemuan alat kelamin pria dan #anita $ Alat kelamin dalam a. Testis se a!ai tempat pem entukan sel kelamin %antan " sperma $ dan &ormon kelamin " testosterone $ . Saluran reproduksi se a!ai tempat pematan!an dan tempat pen'impanan sementara sperma (. Kelen%ar kelamin) terdiri atas *esika seminalis) kelen%ar prostat) dan kelen%ar ul ouretral " (o#per $ +esika seminalis Men'ekresikan prosta!landin 'an! er,un!si meran!san! otot se&in!!a mendoron! semen men(apai uterus Kelen%ar prostat Men!&asilkan (airan 'an! men!andun! ,os,olipid dan !aram !aram alkalis ke dalam uretra Kelen%ar ul ouretral Men!&asilkan lendir 'an! alkalis -. .am ar :

/. a. .am ar :

. En0im 1ialurodinase En0im 'an! dapat melarutkan &ialuroid pada (orona radiate) se&in!!a sperma dapat menem us o*um En0im Anti 2ertili0in Anti!en ter&adap o*um se&in!!a sperma dapat melekat pada sel telur 3. Alat reproduksi #anita Alat kelamin luar a. 4a ia ma'ora 5i ir luar *a!ina dan erlapisan lemak . Mons *enerus Pertemuan antara i ir *a!ina dan a!ian atas 'an! tampak mem ulat

(. 4a ia minora 5i ir ke(il erupa lipatan kulit 'an! &alus dan tipis serta tidak dilapisi lemak d. Klitoris Ton%olan ke(il 'an! terdapat di dalm la ia ma'ora e. Selaput dara " &imen $ Selaput 'an! men!elilin!i tempat masuk ke *a!ina ,. +a!ina Suatu struktur men'erupai ta un! erlapis otot Alat kelamin dalam a. Indun! telur " o*arium $ Men!&asilkan sel telur " o*um $ dan &ormon estro!en serta pro!esteron . Tu a ,allopi " o*idu(t $ Saluran 'an! men!&u un!kan o*arium den!an uterus " ra&im $ (. Uterus " ra&im $ Ruan!an untuk pertum u&an dan perkem an!an %anin 6. .am ar

7. 1ormon Follicle Stimulating Hormone "2S1$ 1ormon estro!en 1ormon Luteinizing Hormone "41$ 8. 1. 2ase Menstruasi 1ormon 'an! erperan dalam proses menstruasi adala& estro!en 'an! di&asilkan ole& o*arium dan pro!esteron 'an! di&asilkan ole& korpus luteum. 9umla& estro!en dan pro!esteron pada ti!a &ari menstruasi) se(ara ti a ti a san!at renda&. Aki at renda&n'a kedua %enis &ormon terse ut) sel telur 'an! tertanam pada uterus lepas. Peristi#a ini diikuti den!an lepasn'a endometrium se&in!!a dindin! uterus men%adi san!at tipis -. 2ase Prao*ulasi 1ormon 2S1 meran!san! sel sel ,olikel untuk mem entuk o*um dan men!&asilkan &ormon estro!en. 1ormon estro!en akan meran!san! &ipo,isis anterior kem ali untuk men!&asilkan &ormon 41 dan prolaktin. 1ormon 41 meran!san! korpus luteum untuk men!&asilkan pro!esterone. Pro!esteron men'e a kan ter%adin'a pem entukan endometrium /. 2ase O*ulasi Estro!en 'an! di entuk ole& o*arium erperan men!&am at produksi 2S1) tetapi menin!katkan pem entukan 41. Menin!katn'a 41 akan meran!san! sel sel ,olikel untuk melepaskan o*um 'an! di entuk " o*ulasi $. 1al ini ter%adi sekita &ari ke:13 pada siklus menstruasi 3. 2ase Pas(ao*ulasi 1ormon 41 'an! di&asilkan akan meran!san! korpus luteum untuk mem entuk pro!esteron 'an! ter%adi dari &ari ke:16 sampai den!an &ari ke:-;. 9ika tidak erlan!sun! ,ertilisasi dan implantasi) korpus luteum eru a& men%adi korpus albikans, 'akni korpus luteum 'an! men!alami de!enerasi

5eru a&n'a korpus luteum men'e a kan pro!esteron men%adi renda&) produksi 2S1 dan 41 menin!kat kem ali dan kemudian ter%adi ,ase menstruasi kem ali. Ke%adian ini merupakan suatu siklus 'an! dinamakan siklus menstruasi ;. <. 1ormon estro!en Mem entuk dan mematan!kan o*um " sel telur $ serta men!atur (iri kelamin sekunder pada #anita 1ormon pro!esteron Mene alkan dindin! ra&im " endometrium $ a!ar siap menerima sel telur 'an! suda& men!alami pem ua&an 1ormon prolaktin Meran!san! produksi air susu i u pada masa ke&amilan dan setela& kela&iran 1ormon (&oroni( !onadotropin Se a!ai pertanda 'an! dapat di%adikan indikasi ke&amilan sesoran! 'an! terdapat di urine 1ormon relaksin Menin!katkan kelenturan ",leksi ilitas$ mulut ra&im se&in!!a memuda&kan proses kela&iran 1=. Mem ran 'an! mem un!kus em rio : a. Kantun! kunin! telur . Amnion (. Korion d. Alantois 11. Prinsip kontrasepsi K5 : 1. Men!&am at ter%adin'a o*ulasi dan proses ,ertilisasi) atau dapat %u!a dikatakan men!&am at pematan!an sel telur -. Men!&indari ertemun'a sel telur den!an sperma den!an men!!unkan kondom a!i laki laki di #aktu &u un!an kelamin /. Melapisi *a!ina ole& %eli se&in!!a sperma ter&alan! untuk ertemu sel telur 3. Sterilisasi melalui *asektonomi pada laki laki dan tu ektomi pada #anita 6. Sistem kalender dalam melaksanakan &u un!an kelamin

1ast'a A,inia Rus'da >I IPA 1 ? =<