Anda di halaman 1dari 1

MINGGU

HARI AHAD

TARIKH 22.09.2013

MATA PELAJARAN TAJUK 0BJEKTIF Fokus Utama AKTIVITI

ILMU ALAT BANTU REFLEKSI

BAHASA MELAYU MASA 8.45-9.25pg TINGKATAN 4 SSU Membina Ayat a!a a"#i$ pe%a&a$an' pe%a&a$ !apat ( 1. Mengata"an ma")*! ayat !engan bet*%. 2. Membina ayat !engan mengg*na"an pe$"ataan yang !ibe$i !engan bet*%. 3.0 Fokus Sampingan H +(3.1 HH ( A$a) 1 ,i1. Set .n!*")i / e%a&a$ !iminta membina ayat t*ngga% !engan bet*% 2. e%a&a$ memba0a &a1apan !i #a!apan "e%a). e%a&a$ %ain meni%ai. 3. 2*m*)an penga&a$an 4. Lati#an peneg*#an- pe%a&a$ !iminta menyiap"an t*ga)an !i $*ma#. Sinta")i) KBT +ema#i$an Be$3i"i$ K m! B "#a$asa Binaan Ayat B*"* 4e") Ni%ai +e$&a)ama

MATA PELAJARAN TAJUK 0BJEKTIF Fokus Utama AKTIVITI

ILMU ALAT BANTU REFLEKSI

BAHASA MELAYU MASA 10.35-11.45 pg TINGKATAN 5 SSU Lati#an )5a%an ema#aman +5m)a) a!a a"#i$ pe%a&a$an' pe%a&a$ !apat ( 1. Mengata"an &a1apan !engan bet*%. 2. Men&a1ab )5a%an pema#aman !engan &a1apan yang %eng"ap. 3.0 Fokus Sampingan H +(3.1 HH ( A$a) 1 ,i1. Set .n!*")i / e%a&a$ !iminta menyata"an &a1apan !engan bet*% 2. e%a&a$ memba0a &a1apan !i #a!apan "e%a). e%a&a$ %ain meni%ai. 3. 2*m*)an penga&a$an 4. Lati#an peneg*#an- pe%a&a$ !iminta menyiap"an t*ga)an !i $*ma#. Sinta")i) KBT +ema#i$an Be$3i"i$ K m! B "#a$asa Binaan Ayat B*"* 4e") Ni%ai +e$&a)ama

MATA PELAJARAN TAJUK 0BJEKTIF FokusUtama AKTIVITI

Sist m Ba$asa ALAT BANTU REFLEKSI

BAHASA MELAYU MASA 12.55-1.30 ptg TINGKATAN 4S4+ Sa&a"( a!a a"#i$ pe%a&a$an' pe%a&a$ !apat ( 1. Menyata"an ma")*! )a&a" !engan bet*%. 2. Meng#*$ai"an bent*" ' ni%ai )e$ta penga&a$an )a&a" !engan bet*%. 10.0 FokusSampingan 10.4 HH ( A$a) 1 ,i61. 7*$* membe$i a$a#an "epa!a pe%a&a$ be$bin0ang )e0a$a be$pa)angan. 2. e%a&a$ menyata"an )in5p)i) 0e$ita 3. e%a&a$ membentang"an #a)i% "e$&a be$"*mp*%an !i#a!apan "e%a). 4. 2*m*)an penga&a$an 5. Lati#an peneg*#an- pe%a&a$ !iminta menyiap"an t*ga)an !i $*ma#. +e)*)a)te$aan Me%ay* KBT +B- Men0i$i"an K m! B "#a$asa St$*"t*$Ayat Di$ga#ay* Ba#a)a"* Ni%ai +ebe$anian