Anda di halaman 1dari 2

MINGGU

HARI SELASA

TARIKH 17.09.2013

MATA PELAJARAN TAJUK 0BJEKTIF Fokus Utama AKTIVITI

Sist m Ba!asa ALAT BANTU REFLEKSI

BAHASA MELAYU MASA 7.25-8.55 pagi TINGKATAN Karangan : Pada ak ir p!"a#aran$ p!"a#ar dapa% : 1. M!ng &raikan i'i-i'i p!n%ing d!ngan (!%&" 2. M!n&"i' '!(&a karangan d!ngan (!%&". 12.0 Fokus Sampingan 12.2 HHP : Ara' 1 )*+ 1. S!% ,nd&k'i - .&r& /!ngai%kan %a#&k d!ngan p!ng!%a &an '!dia ada 2. P!"a#ar (!r(in0ang da"a/ k&/p&"an &n%&k /!ng &raikan i'i-i'i p!n%ing. 3. P!"a#ar /!/(a0a p!r!nggan &raian i'i di adapan k!"a'. 1. .&r& /!/(!ri k2/!n a3a% 3ang di(ina p!"a#ar. 5. La%i an p!n!g& an- p!"a#ar di/in%a /!n3iapkan %&ga'an di r&/a . S%r&k%&r A3a% KBT K2n%!k'%&a" K m" B #$a!asa M!n&"i' B&k& 4!k' $ K!r%a' Edaran Ni%ai K!r#a'a/a

MATA PELAJARAN TAJUK 0BJEKTIF FokusUtama AKTIVITI

Sist m Ba!asa ALAT BANTU REFLEKSI

BAHASA MELAYU MASA 8.55-10.10.05pagi TINGKATAN 5ra/a: Pada ak ir p!"a#aran$ p!"a#ar dapa% : 1. M!n0!ri%akan 'in2p'i' dra/a d!ngan (!%&". 2. M!ng &raikan %!/a dan p!r'2a"an $ ni"ai '!r%a p!nga#aran d!ngan (!%&". 10.0 FokusSampingan 10.1 HHP : Ara' 1 )i*+ 1. .&r& /!ng!darkan !daran '2a"an p!/a a/an. 2. P!"a#ar /!n#a6a( '2a"an p!/a a/an (!rda'arkan p!ng!%a &an '!dia ada p!"a#ar 3. P!"a#ar /!n0!ri%akan 'in2p'i' 0!ri%a 1. P!"a#ar /!ng!na"pa'%i %!/a$ p!r'2a"an$ ni"ai dan p!nga#aran d!ngan (!%&" 1. 7&/&'an p!nga#aran 5. La%i an p!n!g& an- p!"a#ar di/in%a /!n3iapkan %&ga'an di r&/a . K!'&'a'%!raan M!"a3& KBT K2n%!k%&a" K m" B #$a!asa S%r&k%&rA3a% 5irga a3& Ba a'ak& Ni%ai K!%!k&nan

MATA PELAJARAN TAJUK 0BJEKTIF Fokus Utama AKTIVITI

Sist m Ba!asa ALAT BANTU REFLEKSI

BAHASA MELAYU MASA 10.35-11.10 pagi TINGKATAN 1 S4K M!/i'a kan a3a% Pada ak ir p!"a#aran$ p!"a#ar dapa% : 1. M!n3a%akan 0iri-0iri a3a% %&ngga" d!ngan (!%&". 2. M!/i'a kan a3a% /!n#adi %iga a3a% %&ngga" d!ngan (!%&". 3.0 Fokus Sampingan 3.1 HHP : Ara' 1 )*+ 1. S!% ,nd&k'i - .&r& /!ngai%kan %a#&k d!ngan p!ng!%a &an '!dia ada 2. P!"a#ar /!n3a%akan 0iri-0iri a3a% %&ngga". 3. P!"a#ar di/in%a /!/i'a kan a3a% d!ngan %!pa% 1. La%i an p!n!g& an- p!"a#ar di/in%a /!n3iapkan %&ga'an di r&/a . Sin%ak'i' KBT K!/a iran B!r8ikir K m" B #$a!asa M!n&"i' B&k& 4!k' $ K!r%a' Edaran Ni%ai K!(!ranian