Anda di halaman 1dari 9

MEMBONGKAR ZAMANNYA

KEPALSUAN

BUKU

ASHAARI

PEMIMPIN

PALING

AJAIB

DI

Alhamdulilah selesai juga proses menalaah buku Pemimpin paling ajaib di zamannaya yang dikarang oleh Khadijah Aam oleh penulis. Sebenarnya pada awalnya penulis tidak mahu juga untuk membaca dan menelaah buku ini, tapi apabila melihat ianya satu kewajipan bagi penulis untuk mencari kebenaran maka penulis membuat keputusan untuk meminjam buku ini daripada salah seorang kawan penulis. Manhaj penulis tidak akan menerima cakap cakap orang selagi tidak melihat dan mengkaji sendiri perkara yang diceritakan tersebut! "tidak bertaklid# ia juga bertepatan dengan $irman Allah%

dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya,sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati,semua anggota& itu tetap ditanya tentang apa yang dilakukannya! 'maksud surah al isra( )*+

,an -irman.ya%

Apabila datang kepada kamu seorang yang -asik membawa berita -atabayyanu,maka selidiklah!,
oleh itu penulis dengan inisiati- sendiri cuba mengkaji apa yang sebenarnya isi dalam buku tersebut sehinggakan /AK0M mengharamkan buku tersebut.Penulis sentiasa berdoa agar semasa penulis membaca dan mengkaji buku ini penulis tidak prejudis dan sentiasa adil dalam membahaskan buku ini, kerana Penulis teringat $irman Allah ,an janganlah kamu tertarik kerana kebencian suatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil,Maka berlaku adillah kerana keadillan itu lebih dekat lepada takwa1! "al maidah%2# 3leh itu segala perbahasan dalam artikel ini Penulis akan berusaha sedaya upaya bersikap adil dan kepada Allah segalanya saya berserah,harap artikel ini ada man-aatnya,0nsyaAllah. Antara kepalsuan Ashaari% 4. ,idalam buku ini mengatakan bahawa Ayah Ashaari meninggal dunia sebanyak ) kali sepertimana yang ditulis sewaktu budaknya, di segambut, beliau "ayah Ashaari# masih bersekolah lagi, beliau mengalami kejadian ajaib iaitu mati sebanyak ) kali!"m5s 6# . 7ujah ini ditulis oleh Khatijah Am adalah untuk menjadikan suatu sokongan menunjukkan bahawa Ayah Ashaari adalah manusia ajaib dan kemudian keajaiban itu diwarisi oleh anaknya dikemudian hari nanti. .amun bagi mereka yang berpegang kepada 8uran dan Sunnah berdasarkan ke-ahaman para sahabat perkara ini tidak ini tidak boleh diterima sama sekali. 7ujah menolak keajaiban palsu ini ialah% 9 .abi Muhammad SA: nabi yang diutuskan oleh Allah sebagai ikutan manusia sendiri tidak pernah mati sebanyak tiga kali seperti -irman Allah tidak aku turunkan keatas kamu "umat manusia# rasulluA;;A7 itu sebagai satu ikutan yang baik!, dan jika secara logiknya jika Allah mahu mengkuhkan lagi mukjizat nabi sudah pasti Allah akan perbuat begitu tapi mengapa

Allah tidak berbuat begitu<<Adakah Allah lupa<<$irman Allah ,an tidaklah =uhanmu lupa!"maryam%*6# 9 Para sahabat adalah mereka yang dimuliakan oleh nabi dan ada mereka yang telah dijamin oleh A;;A7 masuk kedalam syurga seperti 6 khali-ah seperti mana -irman Allah%

orang orang terdahulu lagi yang pertama tama"memeluk agama islam# diantara orang orang Muhajirin dan Ansar dan orang orang yang mengikuti mereka dengan baik,Allah redha kepada mereka dan mereka redha Kepada.>A. Allah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai sungai,mereka kekal di dalamnya, 0tulah kemenagan yang besar! "At taubah% 4??#.
.amun adakah sejarah mengatakan mereka ada mati lebih dari sekali<< =0,AK A,A SAMA S@KA;0AAA ,an adakah sama orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui<<< :ahai para pembaca ber-ikirlah dalam lingkungan 8uran dan Sunnah dan janganlah terlalu obsess dengan cerita cerita pelik sebegini,ini adalah satu hujah bagi mereka yang berpegang pada perkara perkara pelik bagi mengukuhkan kebenran palsu mereka. Sepertimana $irman Allah%

kemudian jika kamu berbantah& dalam sesuatu perkara,maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada K0=AB A;;A7 "8CDA.# dan SC..A7 Dasul,jika kamu benar beriman kepada A;;A7 dan hari akhirat,>ang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya.'maksud surah an nisa 2E+1.
Berpeganglah pada 8uran dan SunnahAAABerdasarkan ke-ahaman para sahabat.. &. Semua kenyataan dalam buku ini tidak berdasarkan kepada $akta -akta dan bukti yang jelas,semuanya berdasarkan hikayat hikayat atau pun cakap cakap orang. ;ihat petikan ini Menurut cerita Kiyai Shahid!"m5s )F#, menurut Abuya!"m5s )*#.. Adakah cakap cakap ini dapat diterima dan dijadikan bukti<< Saya serahkan kepada pembaca untuk ber-ikir1. ). Menolak akal dan menerima 0lham sebagai satu hujah "Abuya menganggap ilham adalah salah satu cara Allah memberi tunjuk ajar kepada nya#. 7ujah Penulis menolak pendapat ini ialah menurut pendapat jumhur ulama ilham tidak boleh dijadikan hujah dalam agama, ilham sebagai hujah hanyalah untuk para rasul dan nabi sahaja. Kewa-atan .abi Muhammad adalah penamat ilham sebagai hujah. 3leh itu kenyataan dalam buku ini tentang penggunaan ilham adalah satu kenyataan yang batil, ;ihat petikan ini% ta-siran ta-siran yang mereka buat tentang agama tidak lagi oelh ilham tapi akal semata mata. Sedangkan mereka yang menulis kitab kitab kuning dengan tulisan /awi kuno itulah adalah ulama ulama muktabar yang sudah lama meninggal dunia.Mereka mewarisi agama yang masih murni yang bersumberkan wahyu atau ilham dan sedikit sahaja dicampuri akal. G Ashaari menyamakan ilham sama dengan wahyu, >aA;;A7 batil sungguh kata kata beliau,kerana wahyu terputus selepas Allah ber-irman Pada hari ini Aku telah sempurnakan

bagi Agamamu. Aku telah sempurnakan untukmu nikmat Ku dan Aku telah redha untukmu agama 0slam menjadi agamamu! "al maidah%)#.. Apa lagi dalil yang beliau boleh utarakan bagi menyokong kenyataannya bahawa ilham itu sama dengan wahyu<
6. ,i kesempatan ini Penulis mahu bertanya kepada Khadijah Amm penulis buku ini "jika beliau membaca artikel ini# apa yang beliau -aham tentang :A7AB0< /ika Penulis bertanya kepada kebanyakan yang suka melebelkan orang lain sebagai Hwahabi(I apa itu wahabi<. Berbagai jawapan diberikan. Ada yang katakan wahabi ialah sesiapa yang tidak Junut subuh. /ika kita beritahu dia, mazhab mazhab yang lain juga demikian. Apakah al 0mam Ahmad bin 7anbal dan Abu 7ani-ah juga wahabi<. ,ia diam. Ada yang kata% wahabi tidak tahlil. Kita beritahu dia tahlil maksudnya ;a ilah illa A;;A7, tahmid bermaksud Alhamd li A;;A7, tasbih bermaksud subhana A;;A7. Setahu kita mereka ini menyebutnya. Mana mungkin, jika tidak, mereka ka-ir. =idak pernahkah mereka membaca -irman A;;A7 dalam Surah al 7ujurat ayat 44 4&% "maksudnya#%

:ahai orang orang yang berimanA /anganlah sesuatu puak "dari kaum lelaki# merendah rendahkan puak lelaki yang lain, "kerana# harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada merekaI dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan merendah rendahkan puak perempuan yang lain, "kerana# harus puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada merekaI dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lainI dan janganlah pula kamu panggil memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. ";arangan larangan yang tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi -asik, maka# amatlah buruknya sebutan nama -asik "kepada seseorang# sesudah ia beriman. ,an "ingatlah#, sesiapa yang tidak bertaubat "daripada perbuatan -asiknya# maka merekalah orang orang yang zalim. :ahai orang orang yang berimanA /auhilah kebanyakan dari sangkaan kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosaI dan janganlah kamu mengintip atau mencari cari kesalahan dan keaiban orangI dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati< "/ika demikian keadaan mengumpat# maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. "3leh itu, patuhilah larangan larangan yang tersebut# dan bertaJwalah kamu kepada AllahI sesungguhnya Allah Penerima taubat, lagi Maha mengasihani.
/ika Abuya itu ajaib dan selalu diajar oleh Allah pelbagai 0lmu mana mungkin dia sedangkal ini dalam melabelkan orang wahabi<<< ;ihat petikan ini .amun Abuya Ashaari tidak boleh terima semua itu.Apa yang ada di dalam hatinya menolak semua ilmu,ajaran dan amalan berbentuk wahabi itu"m5s6?#..... 2. =ekankan K@=CDC.A. dalam asas menjadi seorang pemimpin. Adakah ini kebenaran bahawa keturunan adalah asas seseorang itu boleh menjadi pemimpin<< =idak benar sesekali,kerana kepimpinan itu berdasarkan kelayakan, tidak kiralah dari mana keturunan seseorang pemimpin tersebut, Kalau keturunan seseorang itu dijadikan kayu pengukur dalam menjadi pemimpin maka ini bukannlah dari ajaran 0slam kerana 0slam tidak membedakan antara satu keturunan dengan keturunan yang lain, kerana Allah hanya melihat =akwa seseorang bukan melihat keturunan dan sebagainya seperti mana Allah ber-irman Katakanlah "wahai Muhammad#%

GKami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada .abi nabi% 0brahim, dan lsmail, dan 0shak, dan >aakub, dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada .abi nabi% Musa dan 0sa, dan sekalian .abi nabi dari =uhan mereka. Kami tidak membeza bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri "0slam#G"al imran %K6# ..
,an .abi juga bersabda bahawasanya Allah tidak akan memandang rupa dan hartamu melainkan hati dan amalanmu(.. ;ihat petikan ini Pernah disebut oleh sayidi bahawa siapa siapa yang direzikan untuk beriman dan berjuang dalam jemaah kebenaran adalah seorang yang berketurunan baik, sama ada dari Bani 7ayim atau Sahabat Dasullu;;A7. 0ni adalah ungkapan oleh seseorang yang digelar sayidi oleh Ashaari bukan ungkapan .abi atau Sahabat .abi."sedangkan ucapan Sahabat pun boleh ditolak inikan pula ucapan mereka yang tidak ada dalam liputan hadis nabi#. *. $akta yang tidak dijelaskan dari mana sumbernya, lihat petikan ini% ,an ketahuilah juga wahai umat islam bahawa kemampuan Musta-a Kamal Atartuk menghancurkan agama yang dibangunkan oleh Muhammad Al -ateh adalah kerana beliau itu dilahirkan oleh bapa bapa syaitan yang teramat jahat. >ang kekuatan kejahatannya sanggup mencabar Allah dan Dasul. Program untuk melahirkan Musta-a berlangsung selama &?? tahun oleh >ahudi dengan mengahwinkan anak anak zina sesamanyan untuk ke sekian banyak generasi. @rtinya cukup jahat"m5s6F#. Saya tertanya tanya dimana sumbernya perkara ini dan memang tidak dina-ikan bahawa Musta-a Kamal seorang pemimpin yang jahat namun sebagai seorang yang sentiasa mendambakan bukti, maka minda sedar Penulis tidak boleh menerima -akta ini yang tidak disertakan dengan sumbernya yang jelas... ,an Penulis pun merasakan para pembaca pun tidak dapat menerima sesuatu tanpa bukti....

F. $0=.A7 =@D7A,APAP MC7AMMA, AB,C; :A7AB..


;ihat petikan ini ,emikian juga halnya dengan orang yang membunuh agama =urki Csmaniah,iaitu seorang wahabi"merujuk kepada MC7AMMA, AB,C; :A7AB#di Makkah,sebenarnya seorang yang dilahirkan oleh syaitan.>ang kejahatannya dibina dalam dirinya sampai sanggup jadi perosak agama atas nama agama.@rtinya keturunannya juga jahat."m5s 6F#.. .amun penulis suka membawakan kenyataan & Clama besar iaiatu Syeikh Pro-. ,r >usu- Al 8aradhawi dan ,r :ahbah Luahaili tentang siapa sebenarnya Muhammad Bin Abdul :ahab ini. ,r. >usu- al 8aradawi dalam $iJh al Aulawiyyat memujinya, dengan berkata%

Bagi al 0mam Muhammad bin HAbd al :ahhab di /azirah Arab perkara akidah adalah menjadi keutamaannya untuk memelihara benteng tauhid dari syirik yang telah mencemari pancaran tauhid dan dikotori kesuciannya. Beliau telah menulis buku buku dan risalah risalah dalam perkara tersebut. Beliau bangkit menanggung bebanan secara dakwah dan praktikal dalam memusnahkan gambaran gambaran syirik. "m.s. &*), ctk. Maktabah :ahbah, Mesir#.
Bahkan ,r. :ahhab al Luhaili juga memujinya dengan menyebut%

Sesuatu yang tiada syak padanya, menyedari hakikat yang sebenar, bukan untuk meredhakan sesiapa, berpegang kepada ayat al 8uran yang agung "maksudnya# /angan kamu kurangkan manusia apa yang menjadi hak haknya "Surah 7ud% K2#, bahawa suara kebenaran yang paling berani, pendakwah terbesar untuk islah "pembaikian#, membina umat, jihad dan mengembalikan indiMidu muslim kepada berpegang dengan jalan al sala- al salih yang terbesar ialah dakwah Muhammad bin HAbd al :ahhab pada kurun yang kedua belas hijrah. =ujuannya untuk mentajdidkan kehidupan muslim, setelah secara umum dicemari dengan berbagai khila-, kekeliruan, bidNah dan penyelewengan. Maka Muhammad bin HAbd al :ahhab ialah pemimpin kebangkitan agama dan pembaikian "islah# yang dinantikan, yang menzahir timbangan akidah yang bersih..! "Dujukan% ,r :ahbah al Luhaili, Disalah Mujaddid al ,in -i 8arn al =hani HAsyar, m.s 2F 2K#. Bahkan banyak lagi puji pujian beliau dalam risalah tersebut. Penulis tidak pasti apakah tokoh tokoh agama yang begitu ramai memuji Muhammad bin HAbd al :ahhab patut dituduh wahabi atau tidak<AAA. K. Penulis merasa janggal apabila Penulis buku "khadijah Amm# ini mengaitkan bahasa 0nggeris dengan jiwa agama. ;ihat Petikan dari buku tersebut Muhammad "ayah Shaari# tidak berhutang, sakit tidak pernah ke 7ospital. :alaupun boleh bercakap 0nggeris tapi dia tidak berbahasa 0nggeris. Kalau kawan kawannya datang ke rumah, mereka cakap inggeris tapi Abuya berbahasa Melayu. Kerana jiwa Agamanya terlalu mendalam, terbentuklah peribadi pelik begitu "m5s 6K#.
Apa masalahnya Bahasa 0nggeris dengan kedalaman jiwa beragama< Bagaimana pula masyarakat eropah ketika itu yang berbahasa 0nggeris< Adakah jiwa beragama mereka cetek<< Apakah yang ingin dibawa oleh Penulis buku ini wahai Khadijah Amm<< Bagaimana Salman Al-arisi yang berbangsa Parsi< Adakah Agamanya cetek<< =idak sama sekaliAA Malahan Beliau adalah SA7ABA= .AB0 AAAA E. Peranan sebagai seorang yang beragama 0slam adalah (Amar Makru- .ahi Munkar( lagi lagi terhadap seorang yang digelar Clama. .amun apabila Penulis membaca buku ini sebaliknya berlaku,cuba lihat petikan dari buku tersebut% Kalau ada pesta di kampung Pilin seperti Donggeng dan sebagainya,lebai 0brahim"penjaga dan pengasuh Shaari# akan hilang selama seminggu, ,ia akan pergi ke lubuk cina,rumah adiknya.Alasannya tidak mahu subahat,takut bala Allah menimpanya!"m5s 6E#.

Kalau kita baca petikan ini,sebagai seorang yang dianggap peribadi contoh sala-usolleh yang hidup dizaman itu "seperti yang didakwa oleh Ashaari di m5s 6E# agak ganjil melarikan diri bila ada perkara maksiat berlaku,jika beliau seorang yang alim mustahil beliau tidak pernah membaca hadis .abi iaitu%

Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, sekiranya dia tidak mampu ubahlahnya dengan lisan, sekiranya dia tidak mampu maka ubahlahnya dengan hati, yang sedemikian itulah selemah lemah iman!"7D imam Muslim#.
,alam hadis ini .abi tidak menyuruh pun lari dari tempat yang diduduki tapi nabi Menyuruh kita berusaha untuk mencegahnya,walau dengan pelbagai cara sekalipun dan jalan terakhir ialah dengan membenci akan perbuatan tersebut dengan hati. BCKA. ;AD0AAA 4?. Bertemu dengan Clama dan belajar dengan mereka dalam mimpi<<< 0a satu persoalan yang sangat besar,kalau begitu mudah sebegitu tidaklah 0mam Bukhari bersusah payah mencari 7adis dari para para imam hadis di pelbagai negara dengan menaiki unta, kuda dan sebagainya. Selama 4* tahun 0mam Bukhari melakukan sebegitu dalam mengumpulkan hadis yang sahih. =idakkah Allah mengasihani hambanya yang begitu komited dalam mengumpul hadis dengan memudahkannya dengan memberi mimpi supaya bukhari dapat bertemu dengan imam imam hadis dengan mudah<<<< $ikir -ikirkanlah para pembaca terutama Shaaari yang mendakwa beliau belajar berdasarkan mimpi. ;ihat petikan ini% ,iantaranya dapat melihat Syeikh Mahmud Bukhari datang dan merepair"membentuk bentuk#badannya supaya menjadi lebih baik.Setiap kesempatan dapat tidur yang memperolehi di celah celah sakit teruknya itu,rohnya melalui mimpi,mengalami perjalanan indah dari masjid ke masjid yang besar besar dan cantik cantik,bertemu ulama ulamadan mengaji dengan mereka!"m5s KK#.. Aduhai AshaariAA =idakkah berasa bersalah dalam mereka cerita sebegini<<<<<

44. Menolak wirid wirid dari doa ma(thurat. Penulis tidak -aham kenapa Ashaari menolak doa doa mathurat sedangkan ia berumberkan 7adis hadis nabi. /ika beliau menolak mathurat ia seperti menolak hadis hadis nabi. Penulis dengan suka citanya menyeru Ashaari membeli mathurat dan kaji doa doa yang terdapat dalam mathurat,antara hadis yang dikutip Diwayat Abu daud, 7akim, ,arimi, albaihaJi, At tirmidzi dan lain lain.
;ihat petikan ini% Ourunya ber-ahaman wahabi. Sering mensyirikkan orang dan perbahasannya tinggi tinggi. Mengamalkan wirid mathurat dan selalu marahkan Saidina Muawiyah "dalam maksud mena-ikan mathurat tersebut#! "m5sE2#

4&. Berdusta atas nama .abi Muhammad SA: dengan mengatakan .abi mewariskan satu tarekat khusus iaitu =arekat Muhammadiah.=idak ada satu 7adis Sahih yang mengatakan .abi mewarisi tarekat muhammadiah keatas umatnya, jika ada tentu sudah para sahabat mengamalkannya.=idakkah mereka membaca hadis ini%

Barangsiapa berdusta keatas diriku, maka hendaklah dia menduduki tempatnya di dalam neraka! "7adis sahih diucapkan oleh Az Lubair bila ditanya mengapa tidak pernah meriwayatkan hadis#.
.amun yang nabi pesan hanyalah berpegang pada 8uran dan Sunnah.Allah juga ada ber-irman ,an kami turunkan kitab"Juran#kepadamu untuk menerangkan =0AP =0AP sesuatu dan menjadi hidayah dan rahmat serta khabar gembira bagi orang orang islam! .. Perkataan =iap tiap! yang A;;A7 sebut itu telah mencakupi segala segalanya tidak perlu lagi tarekat yang tidak pernah disebut dalam 8uran mahupun 7adis. Kenyataan mengenai nabi mewarisi tarekat adalah BA=0;AAAA

4). Kami benar kerana kami tetap wujud walaupun dah kena tangkap dan sebagainya.!. . 0ni hujah yang mereka gunakan bagi menyokong kumpulan mereka.=idakkah mereka sedar bahawa >ahudi, kaum Khawarij, Muktazilah yang dahulunya dikenakan pelbagai tekanan dan sebagainya terhadap mereka tapi sehingga kini mereka ada didunia iniAAAA Adakah sebab kekekalan mereka hingga sekarang boleh kita mengatakan mereka benar dan dilindungi Allah< $ikir -ikirkanlah... 46. :ajarkah seorang yang kononnya diajarkan oleh .abi dan 0mam Mahadi"yakazah# menggunakan hadis palsu<<;ihatlah petikan ini Perbezaan pendapat dengan Abuya kita yang anggaplah rahmat Allah kerana DasulluA;;A7 SA: bersabda % Perbezaan pendapat antara umatku adalah rahmat! "m5s 4?E#..7adis ini adalah palsu kerana tidak ada asalnya menurut Syeikh .asiruddin albani muhadissin abad ini.0nikah yang dikatakan manusia ajaib<<< 42. .abi SA: melawat Ashaari dan mengajarnya<< ;ihat petikan ini% sebenarnya DasullA;;A7 dan 0mam Mahadi selalu menziarahi Abuya waktu sakitnya dan memberi harapan harapan sihat serta kemenangan!"m5s 46&#.
,Akwaan beryakazah dengan .abi adalah perkara yang amat dusta, Penulis memetik kata kata ,r Asri Mu-ti Perlis kalaulah dalam agama ini ada kaedah dimana boleh berjumpa dengan nabi terus secara jaga,tak perlulah nabi tinggalkan hadis hadis kepada kita,ada masalah terus rujuk pada nabi, malah apabila Abu bakar ada perselisihan sama ada nak diperangi orang murtad atau tidak,dia tidak beryakazah dengan nabi SA:. ,alam isu saidina Ali , muawiyah dan Saiditina Aisyah, tidak ada siapa beryakazah dengan .abi SA: sehingga para sahabat sendiri keliru nak sokong siapa. Banyak isu yang berkaitan dengan Sahabat sangat penting, tapi tiada siapa yang dapat beryakazah. Adakah Ashari lebih baik daripada mereka sebab dia jadi sahabat, lebih besar pangkat dari Saidina Cmar dan Abu Bakar< "majalah 0 $eb &??F m5s &?#

4*. B@D=A:ASC; ,@.OA. /A.OOC= AS7AAD0 dan namanya.. Baca petikan ini% Air doa dengan mencampurkan apa apa yang baik dari seorang mursyid yang dimintakan doanya itu juga dianggap ada berkat disis Allah dan Dasul. Bukan doanya sahaja, janggutnya pun boleh diterima Allah sebagai Sumber doa dan berkat!"ms 4EK#

power Abuya ialah kekuatan bantuan Allah kepada sesiapa yang melakukan kerja kerja perjuangan 0slam dengan syarat seseorang itu berdoa dengan bertawasul kepada Abuya! "m5s &64#.
Adakah tawasul sebegini diterima 3leh 0slam<< Penulis bawakan jawapannya daripada Clama Syeikh Pro-. ,r >usu- AlJaradhawi jelaslah bahawa wasilah"tawasul# seperti ini tidak ada dalam islam. Bahkan setiap muslim diperintahkan untuk selalu mengadakan hububungan terus dengan Allah dalam keadaan apa pun. ,an dia harus pula berkeyakinan bahawa doanya akan didengari Allah tanpa ikut campurnya orang lain, betapapun tinggi darjat orang itu."m5s K)# Seterusnya Beliau berkata Beraneka macam khura-at mengelilingi masalah wali dan kewalian. Sehingga orang menyangka bahawa keadaan dunia berada di tangan para wali. Merekalah yang mengendalikan dunia dengan sesuka hati!"m5s K6# 'Plihat buku karangan >usu- 8aradhawi dan Syeikh Muhamad Ohazali dalam Hmengenal bida(ah dan syirik dalam agama( terbitan /asmin+ Allah ber-irman Apakah orang orang ka-ir itu mengira bahawa mereka boleh menjadikan hamba hambaku itu sebagai penolong selain Aku, sesungguhnya aku telah mempersiapkan /ahanam untuk orang orang yang ka-ir sebagai tempat tinggal mereka!"al kah-i %4?&#

4F. Ashaari obses dalam memperkatakan tentang penggunaan jin dalam perjuangannnya, Misalannya Ashaari mengatakan bahawa kita boleh menggunakan khidmat jin dalam membantu perjuangan islam. .amun jika kita boleh ber-ikir secara rasional dan releMen,tidakkah ini semua perkara yang karut dan songsang dalam agama 0slam< /ika Penggunaan jin itu dibolehkan dan sangat berguna pada perjuangan mengapa .Abi SA: semasa berlakunya peperangan peperangan di awal kebangkitan 0slam Baginda tidak menggunakan khidmat /in< =idak ada satu riwayat yang sahih tentang penggunaan /in dalam perjuangan baginda. Memang tidak dina-ikan tentang kewujudan /in tapi dalam hal ini ia tidak dapat diterima sama sekali, kerana perjuanga dalam islam adalah bersandarkan kekuatan diri dan disokong oleh Kekuatan >ang MA7A @SA. 0tu sahaja1 4K. AwasAA kepada semua umat 0slam di Malaysia kerana sesiapa yang tidak memakai tutup kepala adalah $AS0KAA MasyaAllah sampai begitu sekali Ajaran yang dibawa oleh Ashaari. ;ihatlah di muka surat &&6% sebab dalam 0slam,lelaki yang tidak menutup kepala dianggap -asik!1
,ari mana ashari dapat hukum sebegini< ,i mana dalilnya yang Ashaari ambil< =idak ada satu dalil pun yang terdapat dalam 8uran dan Sunnah mengatakan bahawa $AS0K keatas mereka yang tidak menutup kepala.Batil sungguh dakwaan ini1. 0nikah yang dikatakan Ajaib< ;angsung tidak ajaibAAA Alhamdulilah selesai juga pembongkaran kepalsuan dalam buku AS7AAD0 P@M0MP0. PA;0.O A/A0B ,0 LAMA..>A!. =erus terang Penulis katakana disini,tidak ada niat langsung untuk berbuat onar atau ingin menjatuhkan sesiapa melalui tulisan ini, tapi Penulis hanya menjalankan tugas sebagai Khali-ah di muka bumi ini untuk menjalan HAMAD MAKDC$ .A70 MC.KAD(. Kerana Allah ber-irman%

sebaik baik umat dikalangan manusia ialah mereka yang melakukan perbuatan makru- dan meninggalkan perbuatan mungkar dan mereka beriman dengan Allah..!. ,an alasan utama Penulis membongkar segala galanya ini kerana Penulis sentiasa berpegang dengan $irman Allah ini%

Gdan jgnlah kamu mencampurkan kebenaran dan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinyaG "surah al baJarahI6&#
,an ayat ini%

Katakanlah "wahai Muhammad#% G/ika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinyaI dan 0a mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. ,an Allah Maha Kuasa atas tiap tiap sesuatu.!"al imran%&E#
,i kesempatan ini Penulis memohon ampun dan maa- jika ada kesilapan dalam penulisan ini,namun disebalik itu Penulis sentiasa memohon ampun dan taubat daripada Allah kerana keredhaan.ya adalah keutamaan bagi Penulis.,an Penulis berharap jika tulisan ini ada man-aatnya maka pahala yang Penulis dambakan jika kesalahan yang tercoret dalam artikel ini keampunan yang Penulis harapkan. ,an Penulis berharap dapatlah artikel ini disebar sebarkan jika ada man-aatnya,dan kerahmatan Allah yang kita pohonkan.Saya berharap dengan adanya usaha saya menulis artikel ini dapatlah sedikit sebanyak ia menyumbang ke-ahaman umat islam tentang ajaran islam yang sebenarnya. Pesan Penulis, marilah kita berpegang pada 8uran dan Sunnah berdasarkan ke-ahaman para sahabat, tabii dan tabieen. Akhir sekali wasalammualaikum 7amba yang mendambakan tuhannya! warahmatu;;A7 wabarakatuh11..

>ussamir yuso4muharam 46&K75&? 4& malam dalam kedinginan di lot banglo 2&* nE

/anuary,

aljohori

&??F

"0ngatlah# hari "kiamat yang padanya# tiap tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia "dibentangkan kepadanya dalam surat surat amalnya#I dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya. "ketika itu tiap tiap orang yang bersalah# ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. ,an Allah perintahkan supaya kamu beringat ingat terhadap kekuasaan diri.ya "menyeksa kamu#. ,an "ingatlah juga#, Allah Amat belas kasihan kepada hamba hamba.ya. "al imran%)?#