Anda di halaman 1dari 13

PERUBAHAN FISIOLOGIS MASA NIFAS Setelah kelahiran bayi dan pengeluaran pla enta!

ibu "engala"i uatu peri#de pe"ulihan ke"bali k#ndi i $i ik dan p ik#l#gi nya% &Ball '(()! Hytten '((*+ ,ang diharapkan pada peri#de - "inggu etelah "elahirkan adalah e"ua y te" dala" tubuh ibu akan pulih dari berbagai pengaruh keha"ilan dan ke"bali pada keadaan ebelu" ha"il &Bei .her dan Ma.kay '(/-! 0unningha" et al '((1+ A.PERUBAHAN SISTEM REPRODUKSI '%Si te" Repr#duk i pada Ma a 2eha"ilan a%Uteru 3u"buh "e"be ar pri"er! "aupun ekunder akibat pertu"buhan i i k#n ep i intrauterin% E tr#gen "enyebabkan hiperpla i 4aringan! pr#ge ter#n berperan untuk ela ti ita 5 kelenturan uteru % 3ak iran ka ar perbe aran uteru pada perabaan tinggi $undu 6 '+tidak ha"il 5 n#r"al 6 ebe ar telur aya" &7 18 g+ 9+keha"ilan / "inggu 6 telur bebek 1+keha"ilan '9 "inggu 6 telur ang a )+keha"ilan '- "inggu 6 pertengahan i"$i i :pu at *+keha"ilan 98 "inggu 6 pinggir ba;ah pu at -+keha"ilan 9) "inggu 6 pinggir ata pu at <+keha"ilan 9/ "inggu 6 epertiga pu at:=yph#id /+keha"ilan 19 "inggu 6 pertengahan pu at:=yph#id (+1-:)9 "inggu 6 1 a"pai ' 4ari ba;ah =yph#id I "u uteri! bagian dari er>ik ! bata anat#"ik "en4adi ulit ditentukan! pada keha"ilan tri"e ter I "e"an4ang dan lebih kuat% Pada keha"ilan '- "inggu "en4adi atu bagian dengan k#rpu ! dan pada keha"ilan akhir di ata 19 "inggu "en4adi eg"en ba;ah uteru % Ser>ik uteri "engala"i hiper>a kulari a i akibat ti"ula i e tr#gen dan perlunakan akibat pr#ge ter#n% Sekre i lendir er>ik "eningkat pada keha"ilan "e"berikan ge4ala keputihan%

b%?agina 5 >ul>a 3er4adi hiper>a kulari a i akibat pengaruh e tr#gen dan pr#ge ter#n! ;arna "erah kebiruan% .% O>ariu" Se4ak keha"ilan '- "inggu! $ung i dia"bil alih #leh pla enta! teruta"a $ung i pr#duk i pr#ge ter#n dan e tr#gen% Sela"a keha"ilan #>ariu" tenang5beri tirahat% 3idak ter4adi pe"bentukan dan pe"atangan $#likel baru! tidak ter4adi #>ula i! tidak ter4adi iklu h#r"#nal "en trua i% 9%Si te" Repr#duk i pada Ma a Ni$a @alaupun i tilah in>#lu i aat ini telah digunakan untuk "enun4ukkan ke"unduran yang ter4adi pada etiap #rgan dan aluran repr#dukti$! kadang lebih banyak "engarah e.ara pe i$ik pada ke"unduran uteru yang "engarah ke ukurannya% &?arneyA Mid;i>ery+ Bala" "a a ni$a ! alat:alat genetalia interna "aupun ek terna akan berang ur:ang ur pulih ke"bali eperti keadaan ebelu" ha"il% Perubahan alat:alat genital ini dala" ke eluruhannya di ebut in>#lu i%&Il"u 2ebidanan! Pr#$! Br% dr% Sar;#n# Pra;ir#hard4#! SpOG+ Perubahan yang ter4adi di dala" tubuh e#rang ;anita angatlah "enak4ubkan% Uteru atau rahi" yang berb#b#t -8 gra" ebelu" keha"ilan e.ara perlahan:lahan berta"bah be arnya hingga ' kg ela"a "a a keha"ilan dan etelah per alinan akan ke"bali ke keadaan ebelu" ha"il% Se#rang bidan dapat "e"bantu ibu untuk "e"aha"i perubahan:perubahan ini% a%In>#lu i Uteru In>#lu i uteru atau pengerutan uteru "erupakan uatu pr# e di"ana uteru ke"bali ke k#ndi i ebelu" ha"il dengan b#b#t hanya -8 gra"% In>#lu i uteri dapat 4uga dikatakan ebagai pr# e ke"balinya uteru pada keadaan e"ula atau keadaan ebelu" ha"il% In>#lu i uteru "elibatkan re#rgani a i dan penanggalan de.idua5end#"etriu" dan pengelupa an lapi an pada te"pat i"planta i pla enta ebagai tanda penurunan ukuran dan berat erta perubahan te"pat uteru ! ;arna dan 4u"lah l#.hia% Pr# e in>#lu i uteru adalah ebagai berikut 6 '+I ke"ia Mi#"etriu" Bi ebabkan #leh k#ntrak i dan retrak i yang teru "eneru dari uteru etelah pengeluaran

pla enta "e"buat uteru relati>e ane"i dan "enyebabkan erat #t#t atr#$i 9+Aut#ly i Aut#ly i "erupakan pr# e penghan.uran diri endiri yang ter4adi di dala" #t#t uterine% EnCi" pr#te#litik akan "e"endekkan 4aringan #t#t yang telah e"pat "engendur hingga '8 kali pan4angnya dari e"ula dan li"a kali lebar dari e"ula ela"a keha"ilan atau dapat 4uga dikatakan ebagai pengru akan e.ara lang ung 4aringan hipertr#pi yang berlebihan hal ini di ebabkan karena penurunan h#r"#n e tr#gen dan pr#ge ter#n% 1+E$ek Ok it# in Ok it# in "enyebabkan ter4adinya k#ntrak i dan retrak i #t#t uterin ehingga akan "enekan pe"buluh darah yang "engakibatkan berkurangnya uplai darah ke uteru % Pr# e ini "e"bantu untuk "engurangi itu atau te"pat i"planta i pla enta erta "engurangi perdarahan%

Penurunan ukuran uteru yang .epat itu di.er"inkan #leh perubahan l#ka i uteru ketika turun keluar dari abd#"en dan ke"bali "en4adi #rgan pel>ik % Segera etelah pr# e per alinan pun.ak $undu kira:kira dua pertiga hingga tiga pere"pat dari 4alan ata diantara i"$i i pubi dan u"bili.u % 2e"udian naik ke tingkat u"bili.u dala" beberapa 4a" dan bertahan hingga atu atau dua hari dan ke"udian e.ara berang ur:ang ur turun ke pel>ik yang e.ara abd#"inal tidak dapat terpalpa i di ata i"$i i etelah epuluh hari% Perubahan uteru ini berhubungan erat dengan perubahan:perubahan pada "i#"etriu"% Pada "i#"etriu" ter4adi perubahan:perubahan yang ber i$at pr#te#li i % Ha il dari pr# e ini dialirkan "elalui pe"buluh getah bening% Be.idua tertinggal dala" uteru etelah epara i dan ek pul inpla enta dan "e"brane yang terdiri dari lapi an C#na ba ali dan uatu bagian lapi an C#na p#ngi# a pada de.idua ba ali &te"pat i"planta i pla enta+ dan de.idua parietali &lapi an i a uteru +% Be.idua yang ter i a ini "enyu un ke"bali "en4adi dua lapi an ebagai ha il in>a i leuk# it yaitu 6 '+Suatu degenera i nekr# i lapi an uper$i.ial yang akan terpakai lagi ebagai bagian dari pe"buangan l#.hia dan lapi an dala" dekat "i#"etriu"% 9+Lapi an yang terdiri dari i a: i a end#"etriu" di lapi an ba ali % End#"etriu" akan diperbaharui #leh pr#li$era i epitheliu" end#"etriu"% Regenera i end#"etriu" di ele aikan ela"a pertengahan atau akhir dari p# tpartu" "inggu ketiga ke.uali

di te"pat i"planta i pla enta% Bengan in>#lu i uteru ini! "aka lapi an luar dari de.idua yang "engelilingi itu pla enta akan "en4adi nekr#tik% Be.idua yang "ati akan keluar ber a"a dengan i a .airan! uatu .a"puran antara darah yang dina"akan l#.hia! yang bia anya ber;arna "erah "uda atau putih pu.at% Pengeluaran L#.hia ini bia anya berakhir dala" ;aktu 1 a"pai - "inggu% b%In>#lu i te"pat pla enta Setelah per alinan! te"pat pla enta "erupakan te"pat dengan per"ukaan ka ar! tidak rata dan kira:kira ebe ar telapak tangan% Bengan .epat luka ini "enge.il! pada akhir "inggu ke:9 hanya ebe ar 1:) ." dan pada akhir ni$a ':9 ."% Penye"buhan luka beka pla enta kha ekali% Pada per"ulaan ni$a beka pla enta "engandung banyak pe"buluh darah be ar yang ter u"bat #leh thr#"bu % Bia anya luka yang de"ikian e"buh dengan "en4adi parut! tetapi luka beka pla enta tidak "eninggalkan parut% Hal ini di ebabkan karena luka ini e"buh dengan .ara dilepa kan dari da arnya tetapi diikuti pertu"buhan end#"etriu" baru di ba;ah per"ukaan luka% End#"etriu" ini tu"buh dari pinggir luka dan 4uga dari i a: i a kelen4ar pada da ar luka% Regenera i end#"etriu" ter4adi di te"pat i"planta i pla enta ela"a ekitar - "inggu% Epiteliu" berpr#li$era i "elua ke dala" dari i i te"pat ini dan dari lapi an ekitar uteru ba ali % Pertu"buhan kelen4ar end#"etriu" ini berlang ung di dala" de.idua ba ali % Pertu"buhan kelen4ar ini pada hakekatnya "engiki pe"buluh darah yang "ee"beku pada te"pat i"planta i pla enta yang "enyebabkannya "en4adi terkelupa dan tak dipakai lagi pada pe"buangan l#.hia% .%Perubahan Liga"en Liga"en:liga"en dan dia$rag"a pel>i erta $a ia yang "eregang e;aktu keha"ilan dan partu ! etelah 4anin lahir! berang ur:ang ur "en.iut ke"bali eperti ediakala% 3idak 4arang liga"entu" r#tundu" "en4adi kend#r yang "engakibatkan letak uteru "en4adi retr#$le=i% 3idak 4arang pula ;anita "engeluh Dkandungannya turunE etelah "elahirkan #leh karena liga"ent! $a ia! 4aringan penun4ang alat genetalia "en4adi agak kend#r% d%Perubahan pada Ser>ik erta di ba;ah te"pat i"planta i pla enta dari i a: i a kelen4ar ba ilar end#"etrial di dala" de.idua

Ser>ik "engala"i in>#lu i ber a"a: a"a uteru % Perubahan:perubahan yang terdapat pada er>ik p# tpartu" adalah bentuk er>ik yang akan "enganga eperti .#r#ng% Bentuk ini di ebabkan #leh k#rpu uteri yang dapat "engadakan k#ntrak i! edangkan er>ik tidak berk#ntrak i! ehingga e#lah:#lah pada perbata an antara k#rpu dan er>ik uteri terbentuk e"a.a" .in.in% @arna er>ik endiri "erah kehita":hita"an karena penuh pe"buluh darah% Beberapa hari etelah per alinan! # tiu" e=ternu" dapat dilalui #leh 9 4ari! pinggir:pinggirnya tidak rata tetapi retak:retak karena r#bekan dala" per alinan% Pada akhir "inggu perta"a hanya dapat dilalui #leh ' 4ari a4a! dan lingkaran retrak i berhubungan dengan bagian ata dari .anali .er>ikalli % Pada er>ik terbentuk el: el #t#t baru yang "engakibatkan er>ik "e"an4ang eperti .elah% 2arena hyper palpa i ini dank arena retrak i dari er>ik ! r#bekan er>ik "en4adi e"buh% @alaupun begitu! etelah in>#lu i ele ai! # tiu" e=ternu" tidak erupa dengan keadaannya ebelu" ha"il! pada u"u"nya # tiu" e=ternu" lebih be ar dan tetap ada retak:retak dan r#bekan:r#bekan pada pinggirnya! teruta"a pada pinggir a"pingnya% Oleh r#bekan ke a"ping ini terbentuk bibir depan dan bibir belakang pada er>ik % e%L#.hia Bengan adanya in>#lu i uteru ! "aka lapi an luar dari de.idua yang "engelilingi itu pla enta akan "en4adi nekr#tik% Be.idua yang "ati akan keluar ber a"a dengan i a .airan% 0a"puran antara darah dan de.idua ter ebut dina"akan L#.hia! yang bia anya ber;arna "erah "uda atau putih pu.at% L#.hia adalah ek kre i .airan rahi" ela"a "a a ni$a dan "e"punyai reak i ba a5alkali yang dapat "e"buat #rgani "e berke"bang lebih .epat dari pada k#ndi i a a" yang ada pada >agina n#r"al% L#.hia "e"punyai bau yang a"i "e kipun tidak terlalu "enyengat dan >#lu"enya berbeda:beda pada etiap ;anita% Se.ret "ikr# k#pik L#.hia terdiri dari eritr# it! peluruhan de.idua ! el epitel dan bakteri% L#.hia "engala"i perubahan karena pr# e in>#lu i% Pengeluaran L#.hia dapat dibagi berda arkan ;aktu dan ;arnanya diantaranya 6 a%L#.hia Rubra5 "erah &kruenta+ L#.hia ini "un.ul pada hari perta"a a"pai hari ketiga "a a p# tpartu"% Se uai dengan na"anya! ;arnanya bia anya "erah dan "engandung darah dari per#bekan5luka pada pla enta dan erabut dari de.idua dan .h#ri#n% 3erdiri dari el de idua! >ernik .a e# a! ra"but lanug#!

i a "ek#neu" dan i a darah% b%L#.hia Ser# a L#.hia ini "un.ul pada hari keli"a a"pai ke e"bilan p# tpartu"% @arnanya bia anya kekuningan atau ke.#klatan% L#.hia ini terdiri dari lebih edikit darah dan lebih banyak eru"! 4uga terdiri dari leuk# it dan r#bekan la era i pla enta% .%L#.hia Alba L#.hia ini "un.ul lebih dari hari ke epuluh p# tpartu"% @arnanya lebih pu.at! putih kekuningan dan lebih banyak "engandung leuk# it! elaput lendir er>ik dan erabut 4aringan yang "ati% Bila pengeluaran L#.hia tidak lan.ar "aka di ebut L#.hia ta i % 2alau L#.hia tetap ber;arna "erah etelah 9 "inggu ada ke"ungkinan tertinggalnya i a pla enta atau karena in>#lu i yang kurang e"purna yang ering di ebabkan retr#$le=i# uteri% L#.hia "e"punyai uatu karakteri tik bau yang idak a"a dengan e.ret "en trual% Bau yang paling kuat pada L#.hia Ser# a dan haru dibedakan 4uga dengan bau yang "enandakan in$ek i% L#.hia di ekre ikan dengan 4u"lah banyak pada a;al 4a" p# tpartu" yang elan4utnya akan berkurang e4u"lah be ar ebagai l#.hia rubra! e4u"lah ke.il ebagai l#.hia er# a dan e4u"lah lebih edikit lagi l#.hia alba% U"u"nya 4u"lah l#.hia lebih edikit bila ;anita p# tpartu" berada dala" p# i i berbaring daripada berdiri% Hal ini ter4adi akibat pe"buangan ber atu di >agina bagian ata "anakala ;anita dala" p# i i berbaring dan ke"udian akan "engalir keluar "anakala dia berdiri% 3#tal 4u"lah rata:rata pe"buangan L#.hia kira:kira / hingga ( #C atau ekitar 9)8 hingga 9<8 "l% &?arneyA Mid;i$ery+ $%Perubahan pada ?ul>a! ?agina dan Perineu" ?ul>a dan >agina "engala"i penekanan erta peregangan yang angat be ar ela"a pr# e "elahirkan bayi! dan dala" beberapa hari perta"a e udah pr# e ter ebut! kedua #rgan ini tetap berada dala" keadaan kendur% Setelah 1 "inggu >ul>a dan >agina ke"bali kepada keadaan tidak ha"il dan rugae dala" >agina e.ara berang ur:ang ur akan "un.ul ke"bali e"entara labia "an4adi lebih "en#n4#l% Segera etelah "elahirkan! perineu" "en4adi kendur karena ebelu"nya teregang #leh tekanan kepala bayi yang bergerak "a4u% Pada p# t natal hari ke *! perineu" udah "endapatkan ke"bali ebagian be ar t#nu nya ekalipun tetap lebih kendur dari pada keadaan ebelu" "elahirkan%

Ukuran >agina akan elalu lebih be ar dibandingkan keadaan aat ebelu" per alinan perta"a% Me kipun de"ikian! latihan #t#t perineu" dapat "enge"balikan t#nu ter ebut dan dapat "engen.angkan >agina hingga tingkat tertentu% Hal ini dapat dilakukan pada akhir puerperiu" dengan latihan harian% B.PERUBAHAN SISTEM PENCERNAAN '%Si te" pen.ernaan pada "a a keha"ilan Si te" ga tr#inte tinal terpengaruh dala" beberapa hal karena keha"ilan% 3ingginya kadar pr#ge ter#n "engganggu ke ei"bangan .airan tubuh! "eningkatkan k#le tr#l darah! dan "ela"batkan k#ntrak i #t#t:#t#t p#l# % Sekre i ali>a "en4adi lebih a a" dan lebih banyak! dan a a" la"bung "enurun% Perbe aran uteru lebih "enekan dia$rag"a! la"bung dan inte tin% Pada bulan:bulan a;al "a a keha"ilan! epertiga dari ;anita "engala"i "ual dan "untah% Sebagai"ana keha"ilan berlan4ut! penurunan a a" la"bung! "ela"batkan peng# #ngan la"bung dan "enyebabkan ke"bung% Menurunnya gerakan peri taltik tidak a4a "enyebabkan "ual tetapi 4uga k#n tipa i! karena lebih banyak $e e tedapat dala" u u ! lebih banyak air di erap akan e"akin kera 4adinya% 2#n tipa i 4uga di ebabkan #leh tekanan uteru pada u u bagian ba;ah pada a;al "a a keha"ilan dan ke"bali pada akhir "a a keha"ilan% Gigi berlubang ter4adi lebih "udah pada ali>a yang ber i$at a a" ela"a "a a keha"ilan dan "e"butuhkan pera;atan yang baik untuk "en.egah karie gigi% Pada bulan:bulan terakhir! nyeri ulu hati dan regurgita i &pen.ernaan a a"+ "erupakan ketidaknya"anan yang di ebabkan tekanan keata dari perbe aran uteru % Pelebaran pe"buluh darah rektu" &hae"#r#id dapat ter4adi+% Pada per alinan! rektu" dan #t#t:#t#t yang "e"berikan #k#ngan angat teregang% 9% Si te" pen.ernaan pada "a a ni$a a% Na$ u Makan Ibu bia anya lapar egera etelah "elahirkan! ehingga ia b#leh "eng#n u" i "akanan ringan% Ibu ering kali .epat lapar etelah "elahirkan dan iap "akan pada ':9 4a" p# t pri"#rdial! dan dapat dit#leran i dengan diet yang ringan% Setelah benar:benar pulih dari e$ek analge ia! ana te ia! dan keletihan! kebanyakan ibu "era a angat lapar% Per"intaan untuk "e"per#leh "akanan dua kali dari 4u"lah yang bia a dik#n u" i di ertai k#n u" i .a"ilan yang ering dite"ukan%

kerapkali untuk pe"ulihan na$ u "akan! diperlukan ;aktu 1 F ) hari ebelu" $aal u u ke"bali n#r"al% Me kipun kadar pr#ge ter#n "enurun etelah "elahirkan! na"un a upan "akanan 4uga "engala"i penurunan ela"a atu atau dua hari! gerak tubuh berkurang dan u u bagian ba;ah ering k# #ng 4ika ebelu" "elahirkan diberikan ene"a% b%M#tilita Se.ara kha ! penurunan t#nu dan "#tilita #t#t traktu .erna "enetap ela"a ;aktu yang ingkat etelah bayi lahir% 2elebihan analge ia dan ana te ia bi a "e"perla"bat penge"balian t#nu dan "#tilita ke keadaan n#r"al .%Peng# #ngan U u Buang air be ar e.ara p#ntan bi a tertunda ela"a dua a"pai tiga hari etelah ibu "elahirkan% 2eadaan ini bi a di ebabkan karena t#nu #t#t u u "enurun ela"a pr# e per alinan dan pada a;al "a a pa .apartu"! diare ebelu" per alinan! ene"a ebelu" "elahirkan! kurang "akan atau dehidra i% Ibu ering kali udah "enduga nyeri aat de$eka i karena nyeri yang dira akannya di perineu" akibat epi i#t#"i! la era i atau he"#r#id% 2ebia aan buang air yang teratur perlu di.apai ke"bali etelah t#nu u u ke"bali n#r"al% 2ebia aan "eng# #ngkan u u peng# #ngan u u % Si te" pen.ernaan pada "a a ni$a "e"butuhkan ;aktu yang berang ur:ang ur untuk ke"bali n#r"al% P#la "akan ibu ni$a tidak akan eperti bia a dala" beberapa hari dan perineu" ibu akan tera a akit untuk de$eka i% Fakt#r:$akt#r ter ebut "endukung k#n tipa i pada ibu ni$a dala" "inggu perta"a% Supp# it#ria dibutuhkan untuk "e"bantu eli"ina i pada ibu ni$a % Akan tetapi pr# e k#n tipa i 4uga dapat dipengaruhi #leh kurangnya pengetahuan ibu dan kekha;atiran lukanya akan terbuka bila ibu buang air be ar% C.PERUBAHAN SISTEM PERKEMIHAN '%Fung i Si te" Perke"ihan a%Men.apai he"# tati internal '+2e ei"bangan 0airan dan Elektr#lit 0airan yang terdapat dala" tubuh terdiri dari air dan un ur:un ur yang terlarut di dala"nya% <8 G dari air tubuh terletak di dala" el: el dan dikenal ebagai .airan intra elular% kandungan air i anya di ebut .airan ek tra elular% 0airan ek tra elular dibagi antara pla "a darah! dan .airan e.ara regular perlu dilatih ke"bali untuk "erang ang

yang lang ung "e"berikan lingkungan egera untuk el: el yang di ebut .airan inter ti ial &0a"bridge! '((' 6 9+ :Ede"a adalah terti"bunnya .airan dala" 4aringan akibat gangguan ke ei"bangan .airan dala" tubuh% :Behidra i adalah kekurangan .airan atau >#lu"e air yang ter4adi pada tubuh karena pengeluaran berlebihan dan tidak diganti% b%2e ei"bangan a a" ba a tubuh :bata n#r"al PH .airan tubuh adalah <!1*:<!)8 Bila PH H<!) di ebut alkal# i dan 4ika PH I <!1* di ebut a id# i % .%Mengeluarkan i a "etab#li "e! ra.un dan Cat t#k in gin4al "engek kre i ha il akhir "etab#li "e pr#tein yang "engandung nitr#gen teruta"a 6 urea! a a" urat! dan kreatinin% 9%2e ei"bangan dan ke elara an berbagai pr# e di dala" tubuh a%Pengaturan 3ekanan Barah "enurunkan >#lu"e darah dan eru" #diu" &Na+ akan "eningkatkan eru" p#tta iu" lalu "erang ang pengeluaran renin yang dala" aliran darah diubah "en4adi angi#ten in yang akan "engek kre ikan ald# ter#n ehingga "engakibatkan ter4adinya reten i Na7 7 H9O ke"udian ter4adi peningkatan >#lu"e darah yang "eningkatkan tekanan darah% Angi#ten in 4uga dapat "en4adikan >a #k#ntrik i peri$er yang "engakibatkan peningkatan tekanan darah% b%Perang angan pr#duk i el darah "erah Bala" pe"bentukan el darah "erah diperlukan h#r"#n eritr#p#ietin untuk "erang ang u" u" tulang h#r"#n ini diha ilkan #leh gin4al% 1%Si te" Urinariu Perubahan h#r"#nal pada "a a ha"il &kadar ter#id yang tinggi+ turut "enyebabkan peningkatan $ung i gin4al! edangkan penurunan kadar ter#rid etelah ;anita "elahirkan ebagian "en4ela kan ebab penurunan $unng i gin4al ela"a "a a pa .a partu"% Fung i gin4al ke"bali n#r"al dala" ;aktu atu bulan etelah ;anita "elahirkan% diperlukan kira:kira dua a"pai / "inggu upaya hip#t#nia pada keha"ilan dan dilata i ureter erta pel>i gin4al ke"bali ke keadaan ebelu" ha"il &0unningha"! dkk J '((1+% Pada ebagian ke.il ;anita! dilakta i

traktu urinariu bi a "enetap ela"a tiga bulan% )%2#"p#nen Urine Glik# uria gin4al diinduk ikan #leh keha"ilan "enghilang% Lakt# uria p# iti$ pada ibu "eyu ui "erupakan hal yang n#r"al% BUN &bl##d urea nitr#gen+! yang "eningkat ela"a pa .a partu"! "erupakan akibat #t#li i uteru yang berin>#lu i! Pe"e.ahan kelebihan pr#tein di dala" el #t#t uteru 4uga "enyebabkan pr#teinuria ringan &7'+ ela"a atu a"pai dua hari etelah ;anita "elahirkan% Hal ini ter4adi pada ekitar *8G ;anita% A et#nuria bi a ter4adi pada ;anita yang tidak "engala"i k#"plika i per alinan atau etelah uatu per alinan yang la"a dan di ertai dehidra i% *%Biure i P# tpartu" Bala" '9 4a" pa .a "elahirkan! ibu "ulai "e"buang kelebihan .airan yang terti"bun di 4aringan ela"a ia ha"il% alah atu "ekani "e untuk "engurangi .airan yang tereten i ela"a "a a ha"il ialah dia$#re i lua ! teruta"a pada "ala" hari! ela"a dua apai tiga hari perte"a etelah "elahirkan% Biure i pa .apartu"! yang di ebabkan #leh penurunan kadar e tr#gen! hilangnya peningkatan tekanan >ena pada tingkat ba;ah! dan hilangnya peningkatan >#lu"e darah akibat keha"ilan! "erupakan "ekani "e tubuh untuk "engata i kelebihan .airan% 2ehilangan .airan "elalui keringat dan peningkatan 4u"lah urine "enyebabkan penurunan berat badan ekitar 9!* kg ela"a "a a pa .a partu"% Pengeluaran kelebihan .airan yang terti"bun ela"a ha"il kadang:kadang di ebut kebalikan "etabili "e air pada "a a ha"il &re>er al #$ the ;ater "etab#li "e #$ pregnan.y+ -%Uretra dan 2andung 2e"ih 3rau"a bila ter4adi pada uretra dan kandung ke"ih ela"a pr# e "elahirkan! yakni e;aktu bayi "ele;ati 4alan lahir% Binding kandung ke"ih dapat "engala"i hipere"e i dan ede"a! eringkali di ertai di daerah:daerah ke.il he"#ragi% 2andung ke"ih yang #ede"a! teri i penuh dan hip#t#nik dapat "engakibatkan #>erdi ten i! peng# #ngan yang tak e"purna dan urine re idual ke.uali 4ika dilakukan a uhan untuk "end#r#ng ter4adinya peng# #ngan kandung ke"ih bahkan aat tidak "era a untuk berke"ih% Penga"bilan urine dengan .ara ber ih atau "elalui kateter ering "enun4ukkan adanya trau"a pada kandung ke"ih% Uretra dan "eatu urinariu bi a 4uga "engala"i ede"a%

2#"bina i trau"a akibat kelahiran! peningkatan kapa ita kandung ke"ih etelah bayi lahir! dan e$ek k#nduk i ane te i "enyebabkan keinginan untuk berke"ih "enurun% Selain itu! ra a nyeri pada panggul yang ti"bul akibat d#r#ngan aat "elahirkan! le era i >agina! atau epi i#t#"i "enurunkan atau "engubah re$lek berke"ih% Penurunan berke"ih! eiring diure i pa .apartu"! bi a "enyebabkan di ten i kandung ke"ih% Bi ten i kandung ke"ih yang "un.ul egera etelah ;anita "elahirkan dapat "enyebabkan perdarahan berlebih karena keadaan ini bi a "engha"bat uteru berk#ntrak i dengan baik% pada "a a pa .apartu" tahap lan4ut! di ten i yang berlebihan ini dapat "enyebabkan kandung ke"ih lebih peka terhadap in$ek i ehingga "engganggu pr# e berke"ih n#r"al &0inningha"! dkk! '((1+% Apabila ter4adi di ten i berlebih pada kandung ke"ih dala" "engala"i keru akan lebih lan4ut &at#ni+% Bengan "eng# #ngkan kandung ke"ih e.ara adekuat! t#nu kandung ke"ih bia anya akan pulih ke"bali dala" li"a a"pai tu4uh hari etelah bayi lahir% D. PERUBAHAN SISTEM MUSKULOSKELETAL / DIASTASIS RECTUS ABDOMINKUS '% i te" "u kul# keletal pada "a a keha"ilan a%gigi! tulang dan per endian ela"a "a a keha"ilan ;anita "e"butuhkan kira:kira epertiga lebih banyak kal iu" dan $# $# % Bengan diit yang ei"bang kebutuhan ter ebut terpenuhi dengan baik% 2arie gigi tidak di ebabkan #leh dekal i$ika i! e4ak kal iu" gigi telah dibentuk% 3erdapat bukti bah;a ali>a yang a a" pada aat ha"il "e"bantu akti>ita penghan.uran bakteri e"ail yang "enyebabkan karie % Bi lain pihak! endi pel>ik pada aat keha"ilan edikit dapat bergerak% P# tur tubuh ;anita e.ara bertahap "engala"i perubahan karena 4anin "e"be ar dala" abd#"en% Untuk "engk#"pen a i pena"bahan berat ini! bahu lebih tertarik ke belakang dan tulang belakang lebih "elengkung! endi tulang belakang lebih lentur! dapat "enyebabkan nyeri punggung pada beberapa ;anita% Penggunaan bantal untuk "eny#k#ng punggung "ungkin dian4urkan untuk ka u ini% b%Ot#t 2ra" #t#t:#t#t tungkai dan kaki "erupakan "a alah u"u" ela"a keha"ilan% Penyebabnya tidak diketahui! tetapi "ungkin berhubungan dengan "etab#li "e kal iu" dan $# $#r! kurangnya

draina e i a "etab#li "e #t#t! atau p# tur yang tidak ei"bang% 2ra" bia anya ter4adi etelah berdiri epan4ang hari dan pada "ala" hari etelah tubuh beri tirahat% Sedikit gerakan dan penggunaan k#"pre hangat dapat edikit "e"bantu% Akti>ita berha il untuk "engurangi ketidaknya"anan ini% 9% i te" "u kul# keletel pada "a a ni$a Adapta i i te" "u kul# keletal ibu yang ter4adi ela"a "a a ha"il berlang ung e.ara terbalik pad a "a a pa .apartu"% Adapta i ini "en.akup hal:hal yang "e"bantu relak a i dan hiper"#bilita endi dan perubahan pu at gra>ita i ibu akibat pe"be aran rahi"% Stabili a i endi lengkap pada "inggu ke:- a"pai "inggu ke:/ etelah ;anita "elahirkan% Akan tetapi! ;alaupun e"ua endi lain ke"bali n#r"al ebelu" ha"il! kaki ;anita tidak "engala"i perubahan etelah "elahirkan% a% Binding perut dan perit#neu" Setelah per alinan! dinding perut l#nggar karena diregang begitu la"a! tetapi bia anya pulih ke"bali dala" - "inggu% 2adang:kadang pada ;anita yang a theni ter4adi dia ta i dari #t#t: #t#t re.tu abd#"ini b% 2ulit abd#"en 2ulit abd#"en yang "elebar ela"a "a a keha"ilan ta"pak "el#nggar dan "engendur a"pai ber"inggu:"inggu atau bahkan berbulan:bulan yang dina"akan trie% Melalui latihan p# tnatal! #t#t:#t#t dari dinding abd#"en eharu nya dapat n#r"al ke"bali dala" beberapa "inggu% .% Striae Striae pada dinding abd#"en tidak dapat "enghilang e"purna "elainkan "e"bentuk gari luru yang a"ar% Ibu p# tpartu" "e"iliki tingkat dia ta i ehingga ter4adi pe"i ahan "u kulu rektu abd#"ini hal ter ebut dapat dilihat dari pengka4ian keadaan u"u"! akti>ita ! parita ! 4arak keha"ilan yang dapat "enentukan berapa la"a t#nu #t#t ke"bali n#r"al% d% Perubahan Liga"en Liga"en:liga"en dan dia$rag"a pel>i erta $a ia yang "eregang e;aktu keha"ilan dan partu ! etelah 4anin lahir! berang ur:ang ur "en.iut ke"bali eperti ediakala% 3idak 4arang liga"entu" r#tundu" "en4adi kend#r yang "engakibatkan letak uteru "en4adi retr#$le=i% 3idak 4arang pula ehingga ebagian dari dinding perut di gari tengah hanya terdiri dari perit#neu"! $a .ia tipi dan kulit% 3e"pat yang le"ah ini "en#n4#l kalau berdiri atau "enge4an% ehari:hari yang edang dan lebih banyak ;aktu untuk i tirahat dengan kaki dinaikan "erupakan .ara yang ada u"u"nya

;anita "engeluh Dkandungannya turunE etelah "elahirkan #leh karena liga"ent! $a ia! 4aringan penun4ang alat genetalia "en4adi agak kend#r% e% i"pi i pubi Me kipun relati$ 4arang! tetapi i"pi i pubi yang terpi ah ini "erupakan penyebab uta"a "#rbidita "aternal dan kadang:kadang penyebab ketidak"a"puan 4angka pan4ang% Hal ini bia anya ditandai #leh nyeri tekan igni$ikan pada pubi di ertai peningkatan nyeri aat bergerak dite"pat tidur atau aat ber4alan% Pe"i ahan i"pi i dapat dipalpa i% Sering kali klien tidak "a"pu ber4alan tanpa bantuan% Se"entara pada kebanyakan ;anita ge4ala "enghilang etelah beberapa "inggu atau bulan! pada beberapa ;anita lain ge4ala dapat "enetap ehingga diperlukan kur i r#da%

DAFTAR PUSTAKA ?% Ruth Bennet% Myle 3e=tb##k $#r Mid;i$ery% 988'% 0hur.ill Li>ing t#ne6 L#nd#n ?arney% ?arneyA Mid;i$ery% S;eet! BR% Maye Mid;i$ery%'((<%Bailliere 3indall6L#nd#n Bagian Ob tetri dan Ginek#l#gi Fakulta 2ed#kteran Uni>er ita Pad4ad4aran Bandung% Ob tetri Fi i#l#gi% '(/1% Ele"an6 Bandung Pra;ir#hard4#! Sar;#n#% Il"u 2ebidanan%988*%,aya an Bina Pu taka Sar;#n# Pra;ir#hard4#% Kakarta B#bak! dkk%2epera;atan Maternita %'((-EG06Kakarta http655harna;atia4%;#rdpre %.#"5988/58*58)5"a a:ni$a 5 http655k uhei"i%bl#g p#t%.#"5988/58-5$i i#l#gi:ni$a :penanganannya%ht"l http655"id;i>e ari%bl#g p#t%.#"5 http655;;;%4e>u ka%.#"5988<58)5'(5reten i:urine:p# t:partu"5

Anda mungkin juga menyukai