Anda di halaman 1dari 29

Referat

RHINITIS ALERGI

Oleh:

Acitta Raras Wimala 030.06.003 Sona Sartina 030.06.247

Pembimbing :

Dr. Sudjarwadi, Sp.THT

Kepaniteraan Klinik Ilmu THT RSU KOTA !EKASI Peri"#e $ %anuari &'(' ) * +ebruari &'(' +akulta, Ke#"kteran Uni-er,ita, Tri,akti %akarta

KATA PENGANTAR

!uji s"u#ur #ami panjat#an #$%adirat Alla% SWT, #ar$na atas &$r#at dan ra%mat'("a, #ami dapat m$n"$l$sai#an p$n"usunan r$)$rat ini "an* &$rjudul .Rhiniti, Alergi/. R$)$rat ini #ami susun untu# m$l$n*#api tu*as di +$panit$raan +lini# ,lmu !$n"a#it T$lin*a Hidun* T$n**oro#an RS-D +ota .$#asi. +ami m$n*ucap#an &an"a# t$rima #asi% "an* s$&$sar'&$sarn"a #$pada #$panit$raan dan dalam m$n"usun r$)$rat ini. +ami m$n"adari masi% &an"a# #$#uran*an &ai# pada isi maupun )ormat r$)$rat ini. /l$% #ar$na itu, s$*ala #riti# dan saran #ami t$rima d$n*an tan*an t$r&u#a. A#%ir #ata #ami &$r%arap r$)$rat ini dapat &$r*una &a*i r$#an'r$#an s$rta s$mua pi%a# "an* in*in m$n*$ta%ui s$di#it &an"a# t$ntan* .Rhiniti, Alergi/. #r0 Su#1ar2a#i3 SpTHT "an* t$la% m$m&im&in* dan m$m&antu sa"a dalam m$la#sana#an

0a#arta, 0anuari 20 !$n"usun

A+TAR ISI

+ATA !1(2A(TAR ........................................................................................ DA3TAR ,S, ....................................................................................................... .A. ,. .A. ,,. !1(DAH-4-A( ............................................................................ A(AT/5, H,D-(2 ...................................................................... 2. 2.2 2.3 2.4 3. 3.2 3.3 3.4 4. 4.2 4.3 4.4 4.6 4.6 4.7 A(AT/5, ............................................................................... !1(DARAHA(....................................................................... !1RSARA3A(........................................................................ 5-+/SA H,D-(2................................................................ 3-(2S, R1S!,RAS, .............................................................. 3-(2S, !1(2H,D- .............................................................. 3-(2S, 3/(1T,+.................................................................. R1341+S (ASA4................................................................... D13,(,S, ................................................................................. 1T,/4/2,................................................................................ !R19A41(S,.......................................................................... !AT/3,S,/4/2,.................................................................... 2A5.ARA( H,ST/!AT/4/2,+........................................ +4AS,3,+AS,.......................................................................... D,A2(/S,S.............................................................................

ii iii 2 2 6 6 6 7 7 8 8 0

.A. ,,,. 3,S,/4/2, .......................................................................................

.A. ,9. RH,(,T,S A41R2,...........................................................................

2 2 4 6 7 7 7 20 2 2 26 26

4.7. Anamn$sis................................................................................. 4.7.2 !$m$ri#saan 3isi#..................................................................... 4.7.3 !$m$ri#saan !$nunjan*............................................................ 4.7 4.8 D,A2(/S,S .A(D,(2.......................................................... TATA4A+SA(A.....................................................................

4. 0 +/5!4,+AS,.......................................................................... DA3TAR !-STA+A .........................................................................................

!A! I

PEN AHULUAN

Al$r*i t$r%itun* s$&a*ai #$lu%an utama dari 60: pasi$n &aru pada &idan* THT. +$a%lian dalam m$natala#sana masala% al$r*i dari saluran p$rna)asan &a*ian atas adala% #$a%lian "an* san*at &$r%ar*a s$&a*ai s$oran* a%li THT. 2 Rinitis al$r*i adala% p$n"a#it umum "an* palin* &an"a# di d$rita ol$% p$r$mpuan dan la#i'la#i "an* &$rusia 30 ta%unan. 5$rupa#an in)lamasi mu#osa saluran %idun* dan sinus "an* dis$&a&#an al$r*i t$r%adap parti#$l, s$p$rti d$&u, asap, s$r&u#;t$pun* sari "an* ada di udara. 5$s#ipun &u#an p$n"a#it &$r&a%a"a "an* m$mati#an, rinitis al$r*i %arus dian**ap p$n"a#it "an* s$rius #ar$na dapat m$mp$n*aru%i #ualitas %idup p$nd$ritan"a. Ta# %an"a a#ti<itas s$%ari'%ari "an* m$njadi t$r*an**u, &ia"a "an* a#an di#$luar#an untu# m$n*o&atin"a pun a#an s$ma#in ma%al apa&ila p$n"a#it ini tida# s$*$ra diatasi #ar$na t$la% m$njadi #ronis.

!A! II

ANATO4I HI UNG
&0(0 ANATO4I Hidun* luar &$r&$ntu# piramid d$n*an &a*ian'&a*iann"a dari atas #$ &awa%= . pan*#al %idun* >&rid*$?, 2. dorsum nasi, 3. punca# %idun*, 4. ala nasi, 6. #olum$la dan 6. lu&an* %idun* >nar$s ant$rior?. Hidun* luar di&$ntu# ol$% #$ran*#a tulan* dan tulan* rawan "an* dilapisi ol$% #ulit, jarin*an i#at dan &$&$rapa otot #$cil "an* &$r)un*si untu# m$l$&ar#an atau m$n"$mpit#an lu&an* %idun*. +$ran*#a tulan* t$rdiri dari= . tulan* %idun* >os nasalis?, 2. pros$sus )rontalis os ma#sila dan 3. pros$sus nasalis os )rontal

2am&ar . Anatomi Hidun*


6

s$dan*#an #$ran*#a tulan* rawan t$rdiri dari &$&$rapa pasan* tulan* rawan "an* t$rl$ta# di &a*ian &awa% %idun*, "aitu= . s$pasan* #artila*o nasalis lat$ralis sup$rior, 2. s$pasan* #artila*o nasalis lat$ralis in)$rior >#artila*o alar ma"or?, 3. &$&$rapa pasan* #artila*o alar minor dan 4. t$pi ant$rior #artila*o s$ptum. Ron**a %idun* atau #a<um nasi &$r&$ntu# t$rowon*an dari d$pan #$ &$la#an*, dipisa%#an ol$% s$ptum nasi di &a*ian t$n*a%n"a m$njadi #a<um nasi #anan dan #iri. !intu atau lu&an* masu# #a<um nasi &a*ian d$pan dis$&ut nar$s ant$rior dan lu&an* &$la#an* dis$&ut nar$s post$rior >#oana? "an* m$n*%u&un*#an #a<um nasi d$n*an naso)arin*. .a*ian dari #a<um nasi "an* l$ta#n"a s$suai d$n*an ala nasi, t$pat di&$la#an* nar$s ant$riror, dis$&ut <$sti&ulum. 9$sti&ulum ini dilapisi ol$% #ulit "an* m$mpun"ai &an"a# #$l$njar s$&as$a dan ram&ut'ram&ut panjan* "an* dis$&ut <i&ris$. Tiap #a<um nasi m$mpun"ai 4 &ua% dindin*, "aitu dindin* m$dial, lat$ral, in)$rior dan sup$rior. Dindin* m$dial %idun* iala% s$ptum nasi. S$ptum di&$ntu# ol$% tulan* dan tulan* rawan. .a*ian tulan* adala% lamina p$rp$ndi#ularis os $tmoid, <om$r, #rista nasalis os ma#sila dan #rista nasalis os palatina. .a*ian tulan* rawan adala% #artila*o s$ptum >lamina #uadran*ularis? dan #olum$la. S$ptum dilapisi ol$% p$ri#ondrium pada &a*ian tulan* rawan dan p$riostium pada &a*ian tulan*, s$dan*#an diluarn"a dilapisi pula ol$% mu#osa %idun*. .a*ian d$pan dindin* lat$ral %idun* licin, "an* dis$&ut a*$r nasi dan di&$la#an*n"a t$rdapat #on#a'#on#a "an* m$n*isi s$&a*ian &$sar dindin* lat$ral %idun*. !ada dindin* lat$ral t$rdapat 4 &ua% #on#a. @an* t$r&$sar dan l$ta#n"a palin* &awa% iala% #on#a in)$rior, #$mudian "an* l$&i% #$cil adala% #on#a m$dia, l$&i% #$cil la*i iala% #on#a sup$rior, s$dan*#an "an* t$r#$cil dis$&ut #on#a supr$ma. +on#a supr$ma dis$&ut ju*a rudim$nt$r.

2am&ar 2. Anatomi Hidun* +on#a in)$rior m$rupa#an tulan* t$rs$ndiri "an* m$l$#at pada os ma#sila dan la&irin $tmoid, s$dan*#an #on#a m$dia, sup$rior dan supr$ma m$rupa#an &a*ian dari la&irin $tmoid. Di antara #on#a'#on#a dan dindin* lat$ral %idun* t$rdapat ron**a s$mpit "an* dis$&ut m$atus. T$r*antun* dari l$ta# m$atus, ada ti*a m$atus "aitu m$atus in)$rior, m$dius dan sup$rior. 5$atus in)$rior t$rl$ta# di antara #on#a in)$rior d$n*an dasar %idun* dan dindin* lat$ral ron**a %idun*. !ada m$atus in)$rior t$rdapat muara >ostium? du#tus nasola#rimalis. 5$atus m$dius t$rl$ta# di antara #on#a m$dia dan dindin* lat$ral ron**a %idun*. !ada m$atus m$dius t$rdapat &ula $tmoid, pros$sus unsinatus, %iatus s$milunaris dan in)undi&ulum $tmoid. Hiatus s$milunaris m$rupa#an suatu c$la% s$mpit m$l$n*#un* dimana t$rdapat muara sinus )rontal, sinus ma#sila dan sinus $tmoid ant$rior. !ada m$atus sup$rior "an* m$rupa#an ruan* di antara #on#a sup$rior dan #on#a m$dia t$rdapat muara sinus $tmoid post$rior dan sinus s)$noid. Dindin* in)$rior m$rupa#an dasar ron**a %idun* dan di&$ntu# ol$% os ma#sila dan os palatum. Dindin* sup$rior atau atap %idun* san*at s$mpit dan di&$ntu# ol$% lamina #ri&ri)ormis, "an* m$misa%#an ron**a t$n*#ora# dari ron**a %idun*.

&0&0

PEN ARAHAN .a*ian atas ron**a %idun* m$ndapat p$ndara%an dari a.$tmoid ant$rior dan post$rior

"an* m$rupa#an ca&an* dari a.o)talmi#a, s$dan*#an a.o)talmi#a &$rasal dari a.#arotis int$rna. .a*ian &awa% ron**a %idun* m$ndapat p$ndara%an dari ca&an* a.ma#silaris int$rna, di antaran"a iala% ujun* a.palatina ma"or dan a.s)$nopalatina "an* #$luar dari )oram$n s)$nopalatina &$rsama n.s)$nopalatina dan m$masu#i ron**a %idun* di &$la#an* ujun* post$rior #on#a m$dia. .a*ian d$pan %idun* m$ndapat p$ndara%an dari ca&an*'ca&an* a.)asialis. !ada &a*ian d$pan s$ptum t$rdapat anastomosis dari ca&an*'ca&an* a.s)$nopalatina, a.$tmoid ant$rior, a.la&ialis sup$rior dan a.palatina ma"or, "an* dis$&ut pl$#sus +i$ss$l&ac%. !l$#sus +i$ss$l&ac% l$ta#n"a sup$r)isial dan muda% cid$ra ol$% trauma, s$%in**a s$rin* m$njadi sum&$r $pista#sis t$rutama pada ana#. 9$na'<$na %idun* m$mpun"ai nama "an* sama dan &$rjalan &$rdampin*an d$n*an art$rin"a. 9$na di <$sti&ulum dan stru#tur luar %idun* &$rmuara #$ <.o)talmi#a "an* &$r%u&un*an d$n*an sinus #a<$rnosus. 9$na'<$na di %idun* tida# m$mili#i #atup, s$%in**a m$rupa#an )a#tor pr$disposisi untu# muda%n"a p$n"$&aran in)$#si sampai #$ intra#ranial. &0$0 PERSARA+AN .a*ian d$pan dan atas ron**a %idun* m$ndapat p$rsara)an s$nsoris dari n.$tmoidalis ant$rior, "an* m$rupa#an ca&an* dari n.nasosiliaris, "an* &$rasal dari n.o)talmi#us. Ron**a %idun* lainn"a, s$&a*ian &$sar m$ndapat p$rsara)an s$nsoris dari n.ma#sila m$lalui *an*lion s)$nopalatina. 2an*lion s)$nopalatina, s$lain m$m&$ri#an p$rsara)an s$nsoris, ju*a m$m&$ri#an p$rsara)an <asomotor atau otonom untu# mu#osa %idun*.2an*lion ini m$n$rima s$ra&ut' s$ra&ut s$nsoris dari n.ma#sila, s$ra&ut parasimpatis dari n.p$trosus sup$r)isialis ma"or dan s$ra&ut's$ra&ut simpatis dari n.p$trosus pro)undus.2an*lion s)$nopalatina t$rl$ta# di &$la#an* dan s$di#it di atas ujun* post$rior #on#a m$dia.
7

3un*si p$n*%idu &$rasal dari ($r<us ol)a#torius. Sara) ini turun m$lalui lamina #ri&osa dari p$rmu#aan &awa% &ul&us ol)a#torius dan #$mudian &$ra#%ir pada s$l's$l r$s$ptor p$n*%idu pada mu#osa ol)a#torius di da$ra% s$p$rti*a atas %idun*. &050 4UKOSA HI UNG Ron**a %idun* dilapisi ol$% mu#osa "an* s$cara %istolo*i# dan )un*sional di&a*i atas mu#osa p$rna)asan >mu#osa r$spiratori? dan mu#osa p$n*%idu >mu#osa ol)a#torius?. 5u#osa p$rna)asan t$rdapat pada s$&a*ian &$sar ron**a %idun* dan p$rmu#aann"a dilapisi ol$% $pit$l tora# &$rlapis s$mu >ps$udo strati)i$d columnar $pit%alium? "an* m$mpun"ai silia dan diantaran"a t$rdapat s$l's$l *o&l$t. !ada &a*ian "an* l$&i% t$r#$na aliran udara mu#osan"a l$&i% t$&al dan #adan*' #adan* t$rjadi m$taplasia, m$njadi s$l $pit$l s#uamosa. Dalam #$adaan normal mu#osa &$rwarna m$ra% muda dan s$lalu &asa% #ar$na diliputi ol$% palut l$ndir >mucous &lan#$t? pada p$rmu#aann"a. !alut l$ndir ini di%asil#an ol$% #$l$njar mu#osa dan s$l's$l *o&l$t. Silia "an* t$rdapat pada p$rmu#aan $pit$l m$mpun"ai )un*si "an* p$ntin*. D$n*an *$ra#an silia "an* t$ratur, palut l$ndir di dalam #a<um nasi a#an didoron* #$ ara% naso)arin*. D$n*an d$mi#ian mu#osa m$mpun"ai da"a untu# m$m&$rsi%#an dirin"a s$ndiri dan ju*a untu# m$n*$luar#an &$nda asin* "an* masu# #$ dalam ron**a %idun*. 2an**uan pada )un*si silia a#an m$n"$&a&#an &an"a# s$#r$t t$r#umpul dan m$nim&ul#an #$lu%an %idun* t$rsum&at.2an**uan *$ra#an silia dapat dis$&a&#an ol$% p$n*$rin*an udara "an* &$rl$&i%an, radan*, s$#r$t #$ntal dan o&at'o&atan. Di &awa% $pit$l t$rdapat tuni#a propria "an* &an"a# m$n*andun* p$m&ulu% dara%, #$l$njar mu#osa dan jarin*an lim)oid. !$m&ulu% dara% pada mu#osa %idun* m$mpun"ai susunan "an* #%as. Art$riol t$rl$ta# pada &a*ian "an* l$&i% dalam dari tuni#a propria dan t$rsusun s$cara paral$l dan lon*itudinal. Art$riol ini m$m&$ri#an p$ndara%an pada an"aman #apil$r p$ri*alndul$r dan su&$pit$l. !$m&ulu% $)$r$n dari an"aman #apil$r ini m$m&u#a #$ ron**a sinusoid <$na "an* &$sar "an* dindin*n"a dilapisi ol$% jarin*an $lasti# dan otot polos. !ada &a*ian ujun*n"a
8

sinusoid ini m$mpun"ai s)in*t$r otot. S$lanjutn"a sinusoid a#an m$n*alir#an dara%n"a #$ pl$#sus <$na "an* l$&i% dalam lalu #$ <$nula. D$n*an susunan d$mi#ian mu#osa %idun*m$n"$rupai suatu jarin*an #a<$rnosus "an* $r$#til, "an* muda% m$n*$m&an* dan m$n*$rut. 9asodilatasi dan <aso#ontri#si p$m&ulu% dara% ini dip$n*aru%i ol$% sara) otonom.

!A! III

+ISIOLOGI HI UNG
.$rdasar#an t$ori structural, t$ori $<olusion$r dan t$ori )un*sional, )un*si )isiolo*is %idun* dan sinus paranasal adala%= . 3un*si r$spirasi -ntu# m$n*atur #ondisi udara, %umidi#asi, p$n"$im&an* dalam p$rtu#aran t$#anan dan m$#anism$ imunolo*i# local. 2. 3un*si p$n*%idu T$rdapatn"a mu#osa ol)a#torius dan r$s$r<oir udara untu# m$nampun* stimulus p$n*%idu. 3. 3un*si )on$ti# @an* &$r*una untu# r$sonanasi suara, m$m&antu pros$s &icara dan m$nc$*a% %antaran suara s$ndiri m$lalui #ondu#si tulan*. 4. 3un*si static dan m$#ani# -ntu# m$rin*an#an &$&an #$pala. 6. R$)l$A nasal. $0( +UNGSI RESPIRASI -dara inpirasi masu# #$ %idun* m$nuju s"st$m r$spirasi m$lalui nar$s ant$rior, lalu nai# #$ atas s$tin**i #on#a m$dia dan #$mudian turun #$ &awa% #$ ara% naso)arin*, s$%in**a aliran udara ini &$r&$ntu# l$n*#un*an atau ar#us. -dara "an* di%irup a#an m$n*alami %umidi#asi ol$% palut l$nd$r. !ada musim panas, udara %ampir j$nu% ol$% uap air, s$%in**a t$rjadi s$di#it p$n*uapan udara inspirasi ol$% palut l$nd$r, s$dan*#an pada musim din*in a#an t$rjadi s$&ali#n"a.

Su%u udara "an* m$lalui %idun* diatur s$%in**a &$r#isar 37B C$lcius. 3un*si p$n*atur su%u ini dimun*#in#an ol$% &an"a#n"a p$m&ulu% dara% di &awa% $pit$l dan adan"a p$rmu#aan #on#a dan s$ptum "an* luas. !arti#$l d$&u, <irus, &a#t$ri, jamur "an* t$r%irup &$rsama udara a#an disarin* di%idun* ol$%= a. Ram&ut ><i&rissa$? pada <$sti&ulum nasi &. Silia c. !alut l$nd$r D$&u dan &a#t$ri a#an m$l$#at pada palu l$nd$r dan parti#$l'parti#$l "an* &$sar a#an di#$luar#an d$n*an r$)l$A &$rsin. $0& +UNGSI PENGHI U Hidun* ju*a &$#$rja s$&a*ai indra p$n*%idu dan p$n*$cap d$n*an adan"a mu#osa ol)a#torius pada atap ron**a %idun*, #on#a sup$rior dan s$p$rti*a &a*ian atas s$ptum. !arti#$l &au dapat dapat m$ncapai da$ra% ini d$n*an cara di)usi d$n*an palut l$ndir atau &ila m$nari# napas d$n*an #uat. 3un*si %idun* untu# m$m&antu indra p$n*$cap adala% untu# m$m&$da#an rasa manis "an* &$rasal dari &$r&a*ai macam &a%an, s$p$rti p$r&$daan rasa manis straw&$ri, j$ru#, pisan* atau co#lat. 0u*a untu# m$&$da#an rasa a"am "an* &$rasal dari cu#a dan asam jawa. $0$ +UNGSI +ONETIK R$sonansi ol$% %idun* p$ntin* untu# #ualitas suara #$ti#a &$r&icara dan m$n"an"i. Sum&atan %idun* a#an m$n"$&a&#an r$sonansi &$r#uran* atau %ilan*, s$%in**a t$rd$n*ar suara s$n*au >rinolalia?. R$sonansi ol$% %idun* p$ntin* untu# #ualitas suara #$ti#a &$r&icara dan m$n"an"i. Sum&atan %idun* a#an m$n"$&a&#an r$sonansi &$r#uran* atau %ilan*, s$%in**a t$rd$n*ar

suara s$n*au >rinolalia?. Hidun* m$m&antu pros$s p$m&$ntu#an #onsonan nasal >m,n,n*?, ron**a mulut t$rtutup dan %idun* t$r&u#a dan palatum mol$ turun untu# aliran udara. $05 RE+LEKS NASAL 5u#osa %idun* m$rupa#an r$s$ptor r$)l$#s "an* &$r%u&un*an d$n*an saluran c$rna, #ardio<as#ul$r dan p$rna)asan. ,ritasi mu#osa %idun* m$n"$&a&#an r$)l$#s &$rsin dan na)as &$r%$nti. Ran*san*an &au t$rt$ntu a#an m$n"$&a&#an s$#r$si #$l$njar liur, lam&un* dan pan#r$as.

!A! I6

RHINITIS ALERGI
50( E+INISI R%initis al$r*i adala% p$n"a#it in)lamasi "an* dis$&a&#an ol$% r$a#si al$r*i pada pasi$n atopi "an* s$&$lumn"a suda% t$rs$nsitisasi d$n*an al$r*$n "an* sama s$rta dil$pas#ann"a suatu m$diator #imia #$ti#a t$rjadi paparan ulan*an d$n*an al$r*$n sp$si)i# t$rs$&ut ><on !irDu$t, 876?. 5$nurut WH/ AR,A >All$r*ic R%initis and its ,mpact on Ast%ma? ta%un 200 adala% #$lainan pada %idun* d$n*an *$jala &$rsin'&$rsin, rinor$, rasa *atal dan t$rsum&at s$t$la% mu#osa %idun* t$rpapar al$r*$n "an* dip$rantarai ol$% ,*1. !asi$n d$n*an r%initis al$r*i ju*a dapat m$n*alami p$nurunan #ualitas %idup. Hal ini dia#i&at#an #ar$na *an**uan tidur "an* ditim&ul#an, *an**uan dalam &$lajar maupun &$#$rja. R%initis al$r*i ju*a s$rin* &$r%u&un*an d$n*an #omor&iditas lain, s$p$rti ast%ma, #onjun*ti<itis dan r%inosinusitis.3 50& ETIOLOGI R%initis al$r*i dan atopi s$cara umum dis$&a&#an ol$% int$ra#si dari pasi$n "an* s$cara *$n$ti# m$mili#i pot$nsi al$r*i d$n*an lin*#un*an. 2$n$ti# s$cara j$las m$mili#i p$ran p$ntin*. !ada 20 E 30: s$mua populasi dan pada 0 E 6: ana# s$muan"a atopi. Apa&ila #$dua oran* tua atopi, ma#a risi#o atopi m$njadi 4 #ali l$&i% &$sar atau m$ncapai 60:. !$ran lin*#un*an dalam dalam rinitis al$r*i "aitu al$r*$n, "an* t$rdapat di s$luru% lin*#un*an, t$rpapar dan m$ran*san* r$spon imun "an* s$cara *$n$ti# t$la% m$mili#i #$c$nd$run*an al$r*i.

Adapun al$r*$n "an* &iasa dijumpai &$rupa al$r*$n in%alan "an* masu# &$rsama udara p$rnapasan "aitu d$&u ruma%, tun*au, #otoran s$ran**a, #utu &inatan*, jamur, s$r&u# sari, dan lain'lain. 50$ PRE6ALENSI R%initis al$r*i m$rupa#an &$ntu# "an* palin* s$rin* dari s$mua p$n"a#it atopi, dip$r#ira#an m$ncapai pr$<al$nsi 6'22:.4 R%initis al$r*i t$la% m$njadi pro&l$m #$s$%atan *lo&al, m$mp$n*aru%i 0: sampai l$&i% dari 40: s$luru% p$ndudu# dunia. R%initis al$r*i ju*a t$la% m$njadi dari 0 alasan utama pasi$n datan* &$ro&at #$ do#t$r. (amun, pr$<al$nsi ini &isa m$njadi l$&i% tin**i, %al ini di#ar$na#an &an"a#n"a pasi$n "an* m$n*o&ati diri s$ndiri tanpa &$r#onsultasi #$ do#t$r, maupun p$nd$rita "an* tida# t$r%itun* pada sur<$" r$smi.3 505 PATO+ISILOGI +ara#t$risti# utama dari sist$m #$#$&alan tu&u% adala% p$n*$nalan dari Fnon's$l)F "an* &$rpasan*an d$n*an Gm$mor"G. 3un*si dari sist$m #$#$&alan tu&u% m$li&at#an lim)osit T dan lim)osit . s$rta Hat t$rlarut "an* dis$&ut sito#in "an* &$rtinda# di dalam dan di luar sist$m #$#$&alan tu&u% untu# m$mp$n*aru%i sist$m t$rs$&ut dan ju*a &$ran$#a ra*am m$diator. 2$ll dan Coom&s m$n**am&ar#an $mpat j$nis r$a#si %ip$rs$nsiti<itas= lan*sun*, sitoto#si#, #ompl$# imun, dan t$rtunda. 4ainn"a m$n"aran#an p$nam&a%an dua j$nis la*i >ran*san*an anti&odi dan anti&odi'd$p$nd$nt, sitoto#sisitas dim$diasi s$l?. (amun, r%initis al$r*i m$li&at#an t$rutama j$nis ,2$ll dan Coom&s, r$a#si %ip$rs$nsiti) tip$ ,. +ar$na &$r&a*ai t$rapi modalitas &$#$rja di &$r&a*ai titi# dalam r$a#si ini, p$ntin* &a*i do#t$r untu# m$mili#i p$ma%aman umum t$ntan* %al t$rs$&ut.6 Rinitis al$r*i m$rupa#an suatu p$n"a#it in)lamasi "an* diawali d$n*an ta%ap s$nsitisasi dan dii#uti d$n*an r$a#si al$r*i. R$a#si al$r*i t$rdiri dari 2 )as$ "aitu imm$diat$ p%as$ all$r*ic r$action atau r$a#si al$r*i )as$ c$pat >RA3C? "an* &$rlan*sun* s$ja# #onta# d$n*an al$r*$n sampai jam s$t$la%n"a dan lat$ p%as$ all$r*ic r$action atau r$a#si al$r*i )as$ lam&at >RA34? "an* &$rlan*sun* 2'4 jam d$n*an punca# 6'7 jam >)as$ %ip$rr$a#ti<itas? s$t$la% p$maparan dan dapat &$rlan*sun* 24'47 jam.

2am&ar 3. R$a#si Al$r*i !ada #onta# p$rtama d$n*an al$r*$n atau ta%ap s$nsitisasi, ma#ro)a* atau monosit "an* &$rp$ran s$&a*ai s$l p$n"aji >Anti*$n !r$s$ntin* C$ll;A!C? a#an m$nan*#ap al$r*$n "an* m$n$mp$l di p$rmu#aan mu#osa %idun*. S$t$la% dipros$s, anti*$n a#an m$m&$ntu# )ra*m$n p$nd$# p$ptida dan &$r*a&un* d$n*an mol$#ul H4A #$las ,, m$m&$ntu# #ompl$# p$ptida 5HC #$las ,, >5ajor Histocompati&ilit" Compl$A? "an* #$mudian dipr$s$ntasi#an pada s$l T %$lp$r >T% 0?. +$mudian s$l p$n"aji a#an m$l$pas sito#in s$p$rti int$rl$u#in &$r&a*ai sito#in s$p$rti ,4 3, ,4 4, ,4 6, dan ,4 3. ,4 4 dan ,4 3 dapat dii#at ol$% r$s$ptorn"a di p$rmu#aan s$l lim)osit ., s$%in**a s$l lim)osit . m$njadi a#ti) dan a#an m$mprodu#si imuno*lo&ulin 1 >,*1?. ,*1 di sir#ulasi dara% a#an masu# #$ jarin*an dan dii#at ol$% r$s$ptor ,*1 di p$rmu#aan s$l mastosit atau &aso)il >s$l m$diator? s$%in**a #$dua s$l ini m$njadi a#ti). !ros$s ini dis$&ut s$nsitisasi "an* m$n*%asil#an s$l m$diator "an* t$rs$nsitisasi. .ila mu#osa "an* suda% t$rs$nsitisasi t$rpapar al$r*$n "an* sama, ma#a #$dua rantai ,*1 a#an m$n*i#at al$r*$n sp$si)i# dan t$rjadi d$*ranulasi >p$ca%n"a dindin* s$l? mastosit dan &aso)il d$n*an a#i&at t$rl$pasn"a m$diator #imia "an* suda% t$r&$ntu# >!$r)orm$d 5$diators? t$rutama %istamin. S$lain %istamin ju*a di#$luar#an ($wl" 3orm$d 5$diators antara lain prosta*landin D2 >!2D2?, 4$u#otri$n D4
6

>,4

? "an* a#an

m$n*a#ti)#an T%0 untu# &$rproli)$rasi m$njadi T% dan T% 2. T% 2 a#an m$n*%asil#an

>4T D4?, 4$u#otri$n C4 >4T C4?, &radi#inin, !lat$l$t Acti<atin* 3actor >!A3? dan &$r&a*ai sito#in. >,43, ,44, ,46, ,46,25'CS3 >2ranuloc"t$ 5acrop%a*$ Colon" Stimulatin* 3actor? dan lain'lain. ,nila% "an* dis$&ut s$&a*ai R$a#si Al$r*i 3as$ C$pat >RA3C?. Histamin a#an m$ran*san* r$s$ptor H pada ujun* sara) <idianus s$%in**a

m$nim&ul#an rasa *atal pada %idun* dan &$rsin'&$rsin. Histamin ju*a a#an m$n"$&a&#an #$l$njar mu#osa dan s$l *o&l$t m$n*alami %ip$rs$#r$si dan p$rm$a&ilitas #apil$r m$nin*#at s$%in**a t$rjadi rinor$. 2$jala lain adala% %idun* t$rsum&at a#i&at <asodilatasi sinusoid. S$lain %istamin m$ran*san* ujun* sara) 9idianus, ju*a m$n"$&a&#an ran*san*an pada mu#osa %idun* s$%in**a t$rjadi p$n*$luaran ,nt$r C$llular Ad%$sion 5ol$cul$ >,CA5 ?. !ada RA3C, s$l mastosit ju*a a#an m$l$pas#an mol$#ul #$mota#ti# "an* m$n"$&a&#an a#umulasi s$l $osino)il dan n$tro)il di jarin*an tar*$t. R$spons ini tida# &$r%$nti sampai disini saja, t$tapi *$jala a#an &$rlanjut dan m$ncapai punca# 6'7 jam s$t$la% p$maparan. !ada RA34 ini ditandai d$n*an p$nam&a%an j$nis dan jumla% s$l in)lamasi s$p$rti $osino)il, lim)osit, n$tro)il, &aso)il dan mastosit di mu#osa %idun* s$rta p$n*in*#atan sito#in s$p$rti ,43, ,44, ,46 dan 2ranuloc"t$ 5acrop%a* Colon" Stimulatin* 3actor >25' CS3? dan ,CA5 pada s$#r$t %idun*. Tim&uln"a *$jala %ip$ra#ti) atau %ip$rr$sponsi) %idun* adala% a#i&at p$ranan $osino)il d$n*an m$diator in)lamasi dari *ranuln"a s$p$rti 1osinop%ilic Cationic !rot$in >1C!?, 1osinip%ilic D$ri<$d !rot$in>1 D! ?, 5ajor .asic !rot$in >5.!?, dan 1osinop%ilic !$roAidas$ >1!/?. !ada )as$ ini, s$lain )a#tor sp$si)i# >al$r*$n?, iritasi ol$% )a#tor non sp$si)i# dapat m$mp$r&$rat *$jala s$p$rti asap ro#o#, &au "an* m$ran*san*, p$ru&a%an cuaca dan #$l$m&a&an udara "an* tin**i. 50* GA4!ARAN HISTOPATOLOGIK S$cara mi#ros#opi# tampa# adan"a dilatasi p$m&ulu% ><ascular &ad? d$n*an p$m&$saran s$l *o&l$t dan s$l p$m&$ntu# mu#us. T$rdapat ju*a p$m&$saran ruan* int$rs$lul$r dan p$n$&alan m$m&ran &asal, s$rta dit$mu#an in)iltrasi s$l's$l $osino)il pada jarin*an mu#osa dan su&mu#osa %idun*. 2am&aran "an* dit$mu#an t$rdapat pada saat s$ran*an. Diluar #$adaan s$ran*an, mu#osa #$m&ali normal. A#an t$tapi s$ran*an dapat t$rjadi t$rus'm$n$rus >p$rsist$n?

s$panjan* ta%un, s$%in**a lama #$lamaan t$rjadi p$ru&a%an "an* ir$<$rsi&$l, "aitu t$rjadi proli)$rasi jarin*an i#at dan %ip$rplasia mu#osa, s$%in**a tampa# mu#osa %idun* m$n$&al.

2am&ar 4. 0$nis Al$r*$n .$rdasar#an cara masu#n"a al$r*$n di&a*i atas= . Al$r*$n in%alan, "an* masu# &$rsama d$n*an udara p$rnapasan 5isaln"a= tun*au d$&u ruma%, #$coa, s$rpi%an $pit$l #ulit &inatan*, r$rumputan s$rta jamur. 2. Al$r*$n in*$stan "an* masu# #$ saluran c$rna, &$rupa ma#anan 5isaln"a= susu, sapi, t$lur, co#lat, i#an laut, udan*, #$pitin* dan #acan*' #acan*an. 3. 4. Al$r*$n inj$#tan, "an* masu# m$lalui sunti#an atau tusu#an 5isaln"a= p$nisilin dan s$n*atan l$&a%. Al$r*$n #onta#tan, "an* masu# m$lalui #onta# #ulit atau jarin*an mu#osa 5isaln"a= &a%an #osm$ti#, p$r%iasan. Satu macam al$r*$n dapat m$ran*san* l$&i% dari satu or*an sasaran, s$%in**a m$m&$ri *$jala campuran, misaln"a tun*au d$&u ruma% "an* m$m&$r *$jala asma &ronc%ial dan r%initis al$r*i.

D$n*an masu#n"a anti*$n asin* #$ dalam tu&u% t$rjadi r$a#si "an* s$cara *aris &$sar t$rdiri dari= . R$spon prim$r T$rjadi pros$s $liminasi dan )a*ositosis anti*$n >A*?. R$a#si ini &$rsi)at non sp$si)i# dan dapat &$ra#%ir sampai disini. .ila A* tida# &$r%asil s$luru%n"a di%ilan*#an, r$a#si &$rlanjut m$njadi r$spon s$#und$r. 2. R$spon s$#und$r R$a#si "an* t$rjadi &$rsi)at sp$si)i#, "an* m$mpun"ai ti*a #$mun*#inan iala% sist$m imunitas s$lul$r atau %umoral atau #$duan"a di&an*#it#an. .ila A* &$r%asil di$liminasi pada ta%ap ini, r$a#si s$l$sai. .ila A* masi% ada, atau m$man* suda% ada d$)$# dari sist$m imunolo*i#, ma#a r$a#si &$rlanjut m$njadi r$spon t$rsi$r. 3. R$spon t$rsi$r R$a#si imunolo*i# "an* t$rjadi tida# m$n*untun*#an tu&u%. R$a#si ini dapat &$rsi)at s$m$ntara atau m$n$tap, t$r*antun* dari da"a $liminasi A* ol$% tu&u%. 507 KLASI+IKASI Da%ulu rinitis al$r*i di&$da#an dalam 2 macam &$rdasar#an si)at &$rlan*sun*n"a, "aitu= . Rinitis al$r*i musiman >s$asonal, %a" )$<$r, polinosis? Di ,ndon$sia tida# di#$nal rinitis al$r*i musiman, %an"a ada di n$*ara "an* m$mpun"ai 4 musim. Al$r*$n p$n"$&a&n"a sp$si)i#, "aitu t$pun*sari >poll$n? dan spora jamur. /l$% #ar$na itu nama "an* t$pat adala% polinosis atau rino #onjun*ti<itis #ar$na *$jala #lini# "an* tampa# iala% *$jala pada %idun* dan mata >mata m$ra%, *atal dis$rtai la#rimasi?. 2. Rinitis al$r*i s$panjan*t a%un >p$r$nial? 2$jala pada p$n"a#it ini tim&ul int$rmit$n atau t$rus'm$n$rus,tanpa <ariasi musim, jadi dapat dit$mu#an s$panjan* ta%un. !$n"$&a& "an* palin* s$rin* adala% al$r*$n in%alan, t$rutama pada oran* d$wasa, dan al$r*$n in*$stan. Al$r*$n in%alan utama adala% al$r*$n dalam ruma% >indoor? dan al$r*$n luar ruma% >outdoor?. Al$r*$n in%alan di luar ruma% &$rupa pol$n dan jamur. Al$r*$n
8

in*$stan s$rin* m$rupa#an p$n"$&a& pada ana#'ana# &iasan"a dis$rtai d$n*an *$jala al$r*i "an* lain, s$p$rti urti#aria, *an**uan p$nc$rnaan. 2an**uan )isiolo*i# pada *olon*an p$r$nial l$&i% rin*an di&andin*#an d$n*an *olon*an musiman t$tapi #ar$na l$&i% p$rsist$n ma#a #ompli#asin"a l$&i% s$rin* dit$mu#an. Saat ini di*una#an #lasi)i#asi rinitis al$r*i &$rdasar#an r$#om$ndasi dari WH/ ,nitiati<$ AR,A >All$r*ic R%initis and its ,mpact on Ast%ma? ta%un 2000, "aitu &$rdasar#an si)at &$rlan*sun*n"a di&a*i m$njadi = . ,nt$rmit$n >#adan*'#adan*? .ila *$jala #uran* dari 4 %ari;min**u atau #uran* dari 4 min**u. 2. !$rsist$n;m$n$tap .ila *$jala l$&i% dari 4 %ari;min**u dan atau l$&i% dari 4 min**u. S$dan*#an untu# tin*#at &$rat rin*ann"a p$n"a#it, rinitis al$r*i di&a*i m$njadi = . Rin*an .ila tida# dit$mu#an *an**uan tidur, *an**uan a#ti<itas %arian,&$rsantai, &$rola%ra*a, &$lajar, &$#$rja, dan %al'%al lain "an* m$n**an**u. 2. S$dan*'&$rat .ila t$rdapat satu atau l$&i% dari *an**uan t$rs$&ut diatas. 508 5080( IAGNOSIS Anamne,i, Anamn$sis san*at p$ntin*, #ar$na s$rin*#ali s$ran*an tida# t$rjadi di%adapan p$m$ri#sa. Hampir 60: dia*nosis dapat dit$*a##an dari anamn$sis saja. 2$jala rinitis al$r*i "an* #%as adala% t$rdapatn"a s$ran*an &$rsin &$rulan*. S$&$tuln"a &$rsin m$rupa#an *$jala "an* normal, t$rutama pada pa*i %ari atau &ila t$rdapat #onta# d$n*an s$jumla% &$sar d$&u. Hal ini m$rupa#an m$#anism$ )isiolo*i#, "aitu pros$s
20

m$m&$rsi%#an s$ndiri >s$l) cl$anin* proc$ss?. .$rsin dian**ap patolo*i#, &ila t$rjadin"a l$&i% dari lima #ali s$tiap s$ran*an, t$rutama m$rupa#an *$jala pada RA3C dan #adan*'#adan* pada RA34 s$&a*ai a#i&at dil$pas#ann"a %istamin. 2$jala lain iala% #$luar in*us >rinor$? "an* $nc$r dan &an"a#, %idun* t$rsum&at, %idun* dan mata *atal, "an* #adan*'#adan* dis$rtai d$n*an &an"a# air mata #$luar >la#rimasi?. Rinitis al$r*i s$rin* dis$rtai ol$% *$jala #onjun*ti<itis al$r*i. S$rin* #ali *$jala "an* tim&ul tida# l$n*#ap, t$rutama pada ana#. +adan*'#adan* #$lu%an %idun* t$rsum&at m$rupa#an #$lu%an utama atau satu'satun"a *$jala "an* diutara#an ol$% pasi$n. 2$jala #linis lainn"a dapat &$rupa Ipopping of the ears, &$rd$%am, dan &atu#'&atu# l$&i% jaran* di#$lu%#an.4 5080& Pemerik,aan +i,ik !ada rinos#opi ant$rior tampa# mu#osa $d$ma, &asa%, &$rwarna pucat atau li<id dis$rtai adan"a s$#r$t $nc$r "an* &an"a#. .ila *$jala p$rsist$n, mu#osa in)$rior tampa# %ip$rtro)i. !$m$ri#saan naso$ndos#opi dapat dila#u#an &ila )asilitas t$rs$dia. 2$jala sp$si)i# lain pada ana# adala% t$rdapatn"a &a"an*an *$lap di da$ra% &awa% mata "an* t$rjadi #ar$na stasis <$na s$#und$r a#i&at o&stru#si %idun*. 2$jala ini dis$&ut allergi9 ,hiner.

2am&ar 6. All$r*ic S%in$r pada pasi$n R%initis Al$r*i S$lain dari itu s$rin* ju*a tampa# ana# m$n**oso#'*oso# %idun*, #ar$na *atal, d$n*an pun**un* tan*an. +$adaan ini dis$&ut s$&a*ai allergi9 ,alute. +$adaan m$n**oso# ini lama #$lamaan a#an m$n*a#i&at#an tim&uln"a *aris m$lintan* di dorsumnasi &a*ian s$p$rti*a &awa%, "an* dis$&ut s$&a*ai allergi9 9rea,e.
2

2am&ar 6. >+iri #$ +anan? All$r*ic Cr$as$ dan All$r*ic Sallut$ 5ulut s$rin* t$r&u#a d$n*an l$n*#un* lan*it'lan*it "an* tin**i, s$%in**a a#an m$n"$&a&#an *an**uan p$rtum&u%an *i*i *$li*i >fa9ie, a#en"i#?. Dindin* post$rior )arin* tampa# *ranul$r dan $d$ma >co&&l$ston$ app$aranc$?, s$rta dindin* lat$ral )arin* m$n$&al. 4ida% tampa# s$p$rti *am&aran p$ta >ge"graphi9 t"ngue?.

2am&ar 7. 3aci$s Ad$noid

2am&ar 7. 2$o*rap%ic Ton*u$

22

5080$

Pemerik,aan Penun1ang a. ,n <itro Hitun* $osino)il dalam dara% t$pi dapat normal atau m$nin*#at. D$mi#ian pula p$m$ri#saan ,*1 total >prist'pap$r radio imunosor&$nt t$st? s$rin* #ali m$nunju##an nilai normal, #$cuali &ila tanda al$r*i pada pasi$n l$&i% dari satu macam p$n"a#it, misaln"a s$lain rinitis al$r*i ju*a m$nd$rita asma &ron#ial atau urti#aria. !$m$ri#saan ini &$r*una untu# pr$di#si #$mun*#inan al$r*i pada &a"i atau ana# #$cil dari suatu #$luar*a d$n*an d$rajat al$r*i "an* tin**i. 4$&i% &$rma#na adala% d$n*an RAST >Radio ,mmuno Sor&$nt T$st? atau 14,SA >1nH"m$ 4in#$d ,mmuno Sor&$ntAssa" T$st?. !$m$ri#saan sitolo*i %idun*, walaupun tida# dapat m$masti#an dia*nosis, t$tap &$r*una s$&a*ai p$m$ri#saan p$l$n*#ap. Dit$mu#ann"a $osino)il dalam jumla% &an"a# m$nunju##an #$mun*#inan al$r*i in%alan. 0i#a &aso)il >6 s$l;lap? mun*#in dis$&a&#an al$r*i ma#anan, s$dan*#an ji#a dit$mu#an s$l !5( m$nunju##an adan"a in)$#si &a#t$ri. &. ,n <i<o Al$r*$n p$n"$&a& dapat dicari d$n*an cara p$m$ri#saan t$s cu#it #ulit, uji intra#utan atau intrad$rmal "an* tun**al atau &$rs$ri >S#in 1nd'point Titration;S1T?. S1T dila#u#an untu# al$r*$n in%alan d$n*an m$n"unti##an al$r*$n dalam &$r&a*ai #ons$ntrasi "an* &$rtin*#at #$p$#atann"a. +$untun*an S1T, s$lain al$r*$n p$n"$&a& ju*a d$rajat al$r*i s$rta dosis inisial untu# d$s$nsitisasi dapat di#$ta%ui. -ntu# al$r*i ma#anan, uji #ulit s$p$rti t$rs$&ut diatas #uran* dapat diandal#an. Dia*nosis &iasan"a dit$*a##an d$n*an di$t $liminasi dan pro<o#asi >JC%all$n*$ T$stK?.

23

Al$r*$n in*$stan s$cara tuntas l$n"ap dari tu&u% dalam wa#tu lima %ari. +ar$na itu pada C%all$n*$ T$st, ma#anan "an* dicuri*ai di&$ri#an pada pasi$n s$t$la% &$rpantan* s$lama 6 %ari, s$lanjutn"a diamati r$a#sin"a. !ada di$t $liminasi, j$nis ma#anan s$tiap #ali di%ilan*#an dari m$nu ma#anan sampai suatu #$ti#a *$jala m$n*%ilan* d$n*an m$niada#an suatu j$nis ma#anan. 50: IAGNOSIS !AN ING Dia*nosa &andin* dari r%initis al$r*i adala% s$&a*ai &$ri#ut= ,6 . R%initis (on'al$r*i# R%initis non'al$r*i# adala% suatu #$adaan in)lamasi %idun* "an* dis$&a&#an ol$% s$lain al$r*i. +$adaan ini tida# dapat diid$nti)i#asi d$n*an p$m$ri#saan al$r*i "an* s$suai >anamn$sis, t$s cu#it #ulit, #adar anti&odi ,*1 sp$si)i# s$rum?. +$lainan ini dapat &$rmacam'macam &$r*antun* dari p$n"$&a&n"a, antara lain= ' ' ' ' r%initis <asomotor r%initis *ustator r%initis m$di#am$ntosa r%initis %ormonal

2. ,mmotil$ cilia s"ndrom$ >ciliar" d"s#in$sis? Dis#in$sia Silia !rim$r >!CD, ju*a dis$&ut sindrom immotil$'silia? ditandai ol$% p$nurunan nilai &awaan dari cl$aranc$ mu#osiliar >!+S?. 5ani)$stasi #linis t$rmasu# &atu# #ronis, rinitis #ronis, dan sinusitis #ronis. /titis dan otosalpin*itis "an* umum di masa #ana#'#ana#, s$p$rti ju*a poliposis %idun* dan a*$n$sis sinus )rontalis.7 50; TATALAKSANA

24

. T$rapi "an* palin* id$al adala% d$n*an m$n*%indari #onta# d$n*an all$r*$n p$n"$&a&n"a >a<oidanc$? dan $liminasi. 2. 5$di#am$ntosa a. Anti%istamin Anti%istamin "an* dipa#ai adala% anta*onis %istamin$ H' , "an* &$#$rja s$cara in%i&itor #omp$titi) pada r$s$ptor H' s$l tar*$t, dan m$rupa#an pr$parat )arma#olo*i# "an* palin* s$rin* dipa#ai s$&a*ai lini p$rtama p$n*o&atan r%initis al$r*i. !$m&$rian dapat dalam #om&inasi atau tanpa #om&inasi d$n*an d$#on*$stan s$cara p$roral.
,4

Anti%istamin di&a*i dalam 2 *olon*an "aitu *olon*an anti%istamin *$n$rasi >#lasi#? dan *$n$rasi 2 >non's$dati)?. Anti%istamin *$n$rasi &$rsi)at lipo)ili#, s$%in**a dapat m$n$m&us sawar dara% ota# >m$mpun"ai $)$# pada SS!? dan plas$nta s$rta m$mpun"ai $)$# #olin$r*i#. @an* t$rmasu# #$lompo# ini antara lain adala% di)$n%idramin, #lor)$niramin, prom$tasin, sipro%$ptadin, s$dan*#an "an* dapat di&$ri#an s$cara topical adala% aH$lastin. Anti%istamin *$n$rasi 2 &$rsi)at lipo)o&i#, s$%in**a sulit m$n$m&us sawar dara% ota#. .$rsi)at s$l$#ti) m$n*i#at r$sptor H' minimal >non's$dati)?.
,4

p$ri)$r dan tida#

m$mpun"ai $)$# anti#olin$r*i#, antiadr$n$r*i# dan pada $)$# pada SS!

Anti%istamin dia&sorpsi s$cara oral d$n*an c$pat dan muda% s$rta $)$#ti) untu# m$n*atasi *$jala o&stru#si %idun* pada )as$ lam&at. Anti%istamin non s$dati<$ dapat di&a*i m$njadi dua *olon*an m$nurut #$amanan"a. +$lompo# p$rtama adala% ast$misol dan t$r)$nadin "an* m$mpun"ai $)$# #ardioto#si#. To#sisitas t$r%adap jantun* t$rs$&ut dis$&a&#an r$polarisasi jantun* "an* t$rtunda dan dapat m$n"$&a&#an aritmia <$ntri#$l, %$nti jantun* dan &a%#an #$matia m$dada# >suda% ditari# dari p$r$daran?. +$lompo# #$dua adala% loratadin, s$tirisin, )$Ao)$nadin, d$sloratadin, dan l$<os$tirisin.

26

!r$parat simpatomim$ti# *olon*an a*onis adr$n$r*i# al)a dipa#ai s$&a*ai d$#on*$stan %idun* oral d$n*an atau tanpa #om&inasi d$n*an anti%istamin atau topi#al. (amun p$ma#aian s$cara topi#al %an"a &ol$% untu# &$&$rapa %ari saja untu# m$n*%indari t$rjadin"a rinitis m$di#am$ntosa.

Ta&$l . Anti%istamin oral optimal untu# r%initis al$r*i

Ta&$l 2. 1)$# sampin* s$dasi dari anti%istamin &. D$#on*$stan 2olon*an o&at ini t$rs$dia dalam &$ntu# topi#al maupun sist$mi#. /ns$t o&at topi#al jau% l$&i% c$pat daripada pr$parat sist$mi#., namun dapat m$n"$&a&#an r%initis m$di#am$ntosa &ila di*una#an dalam jan*#a wa#tu lama.4

26

/&at

d$#on*$stan

sist$mi#

"an*

s$rin*

di*una#an

adala%

ps$udo$p%$drin$ HCl dan !%$n"lpropanolamin HCl. /&at ini dapat m$n"$&a&#an <aso#onstri#si p$m&ulu% dara%. Dosis o&at ini 6 m* untu# ana# 2'6 ta%un, 30 m* untu# ana# 6' 2 ta%un, dan 60 m* untu# d$wasa, di&$ri#an s$tiap 6 jam. 1)$# sampin* dari o&at'o&atan ini "an* palin* s$rin* adala% insomnia dan irita&ilitas. 4 c. Anti#olin$r*i# !r$parat anti#olin$r*i# topi#al adala% ipratropium &romid$,

&$rman)aat untu# m$n*atasi rinor$, #ar$na a#ti)itas in%i&isi r$s$ptor #olin$r*i# pada p$rmu#aan s$l $)$#tor. d. +orti#ost$roid !r$parat #orti#ost$roid dipili% &ila *$jala t$rutama sum&atan %idun* a#i&at r$spon )as$ lam&at tida# &$r%asil diatasi d$n*an o&at lain. @an* s$rin* dipa#ai adala% #orti#ost$roid topi#al >&$#lom$tason, &ud$sonid, )lunisolid, )luti#ason, mom$tason, )uroat dan triamsinolon?. +orti#ost$roid topi#al &$#$rja untu# m$n*uran*i jumla% s$l mastosit pada mu#osa %idun*, m$nc$*a% p$n*$luaran prot$i n sitoto#si# dari $osino)il, m$n*uran*i a#ti)itas lim)osit, m$nc$*a% &ocorn"a plasma. Hal ini m$n"$&a&#an $pit$l %idun* tida# %ip$rr$sponsi) t$r%adap ran*san*an all$r*$n >&$#$rja pada r$spon c$pat dan lam&at?. !r$parat sodium #romo*li#at topi#al &$#$rja m$nsta&il#an mastosit >mun*#in m$n*%am&at ion #alsium? s$%in**a p$l$pasan m$diator di%am&at. !ada r$spons )as$ lam&at, o&at ini ju*a m$n*%am&at pros$s in)lamasi d$n*an m$n*%am&at a#ti)asi s$l n$tro)il, $osino)il dan monosit. Hasil t$r&ai# dapat dicapai &ila di&$ri#an s$&a*ai pro)ila#sis. $. 4ainn"a !$n*o&atan &aru lainn"a untu# riniris al$r*i adala% anti l$u#otri$n >Ha)irlu#ast;mont$lu#ast?, anti ,*1, D(A r$#om&inan.

27

5$nurut p$n$litian "an* dila#u#an pada ta%un 2006, m$m&u#ti#an &a%wa ps$udo$p%$drin$ dan mont$lu#ast m$mili#i $)$# "an* s$rupa dalam m$n*atasi *$jala dan m$mp$r&ai#i #ualitas %idup pasi$n. 7 3. /p$rati) Tinda#an #on#otomi parsial >p$moton*an s$&a*ian #on#a in)$rior?,

#on#oplasti atau multipl$ out)ractur$d, in)$rior tur&inoplast" p$rlu dipi#ir#an &ila #on#a in)$rior %ip$rtro)i &$rat dan tida# &$r%asil di#$cil#an d$n*an cara #a$ut$risasi m$ma#ai A*(/3 26: atau tri#lor as$tat 4. ,munot$rapi Cara p$n*o&atan ini dila#u#an pada al$r*i in%alan d$n*an *$jala "an* &$rat dan suda% &$rlan*sun* lama s$rta d$n*an p$n*o&atan cara lain tida# m$m&$ri#an %asil "an* m$muas#an. Tujuan dari imunot$rapi adala% p$m&$ntu##an ,*2 &loc#in* anti&od" dan p$nurunan ,*1. Ada 2 m$tod$ imunot$rapi "an* umum dila#u#an "aitu intrad$rmal dan su&lin*ual. 50(' KO4PLIKASI +ompli#asi rinitis al$r*i "an* palin* s$rin* adala%= . !olip %idun*. .$&$rapa p$n$liti m$ndapat#an, &a%wa al$r*i %idun* m$rupa#an sala% satu )a#tor p$n"$&a& t$r&$ntu#n"a polip %idun* dan #$#am&u%an polip %idun*. 2. /titis m$dia "an* s$rin* r$sidi), t$rutama pada ana#'ana#. 3. Sinusitis paranasal.

27

A+TAR PUSTAKA
. So$pardi 1., ,s#andar (. T$lin*a Hidun* T$n**oro# +$pala 4$%$r 1disi #$ 1nam. 2004. 0a#arta= .alai !$n$r&it 3+-,. 2. .ail$" .0 $t al. H$ad and n$c# Sur*$r"'/tolar"n*olo*"= T%ird 1dition. 200 . !%ilad$lp%ia= 4ippincott Williams L Wil#ins. 3. 5$ltH$r, 1/. Evaluation of The Oral Antihistamine for Patients with Allergic Rhinitis . 2006. T$rs$dia di= %ttp=;;%i*%wir$.stan)ord.$du;. Diundu% pada 7 0anuari 20 4. /at$s 0A, Wood A00. The New England Journal of Medicine: T$rs$dia di= %ttp=;;%i*%wir$.stan)ord.$du;. Diundu% pada 7 0anuari 20 Sur*$r"= T%ird 1dition. 887. St 4ouis= 5os&" 6. S%$i#% 0, (aju& -. R%initis All$r*ic. 20 0. T$rs$dia di= %ttp=;;$m$dicin$.m$dscap$.com;articl$; 34726'dia*nosis. Diundu% pada 20 . 7. .$r*strMm S1. !rimar" Ciliar" D"s#in$sia. 20 0. T$rs$dia di= %ttp=;;www.uptodat$.com;pati$nts;cont$nt;topic.doN topic+$"OPCD-32oQw7 %Swm-. Diundu% pada 0 0anuari 20 . 7. 5uc%a S5, $t al. Comparison o) 5ont$lu#ast and !s$udo$p%$drin$ in t%$ Tr$atn$m$nt o) All$r*ic R%initis. 2006. T$rs$dia di= %ttp=;;%i*%wir$.stan)ord.$du;. Diundu% pada 7 0anuari 20 . 0 0anuari . . rug therap! . 88 .

6. Cummin*s CW, 3r$dric#som 05, Har#$r 4A. /tolar"n*olo%" H$ad and ($c#

28