Anda di halaman 1dari 5

Salam sejahtera, Saya ialah seorang penuntut UTM yang sedang menjalankan kajian mengenai Amalan Dalam Ciri-Ciri

i Kepimpinan Rasulullah S A ! Dikalangan "uru #esar #ersama-sama ini disertakan satu set $orang soal selidik untuk tujuan kajian Saya $erharap mendapat kerjasama daripada saudara % saudari untuk menyertai kajian ini se$agai responden kajian Sila $eri maklumat yang diperlukan dengan jujur, ikhlas dan tanpa prasangka kerana segala maklumat yang di$eri adalah RAHSIA dan hanya digunakan untuk keperluan kursus yang pengkaji &aji$ penuhi Anda $oleh menja&a$ dengan menghitamkan/menebalkan ja&apan, kemudian menghantar ke email saya di aspaasy@yahoo.com Segala kerjasama, sokongan dan $antuan yang telah saudara % saudari $erikan amatlah dihargai dan didahului dengan u'apan jutaan terima kasih

M()D S)A)RU* M+,A #+- .,A-+ /rogram Sarjana /endidikan 0/engurusan Dan /entad$iran /endidikan1, Uni2ersiti Teknologi Malaysia, Skudai

BAHAGIAN A MAK*UMAT D+R+ *ATAR #.*AKA-" "URU ARA)A-3 /ilih maklumat diri yang sesuai dan tandakan dengan 0 1 pada ruang yang disediakan Semua maklumat adalah RA)S+A 4 5antina *elaki /erempuan 6 8 9 Umur 3 77777777777 tahun /engalaman mengajar 3 7777777777777 tahun /endidikan S/M%ST/M Diploma +ja:ah Sarjana Muda Sarjana Doktor ;alsa<ah 0/)D1 = "red ja&atan D" 6> D" 86 D" 89 D" 8? D" 94 D" 99 D" 9?

BAHAGIAN B AMA*A- K./+M/+-A- RASU*U**A) D+ KA*A-"A- "URU #.SAR Arahan #ahagian ini mengandungi pernyataan-pernyataan mengenai amalan kepimpinan Soal selidik ini meminta anda menilai guru $esar anda $erdasarkan skala amalan kepimpinan Rasulullah S A ! yang telah diperlihatkan #a'a setiap pernyataan dengan teliti dan kemudian $erikan respon anda terhadap pernyataan-pernyataan terse$ut $erdasarkan amalan kepimpinan guru $esar anda #erikan penilaian anda (dari hingga !" terhadap amalan kepimpinan guru $esar anda dengan #$#B%&A'(AN nom$or yang sesuai $erdasarkan skala yang di$erikan #erasaskan skala yang di$erikan,pilih se$agai respon anda $erikut iaitu3! + , ) ) ) ) ) Selal* (erap kali (adang)kadang .arang)/arang 'idak pernah

No.

0ernyataan

'idak 0ernah

.arang) /arang

(adang) (adang

(erap (ali

Selal*

Bertangg*ng/a1ab 4 6 8 9 = @ #eliau menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh kementerian pelajaran #eliau menjalankan tugas dengan penuh tanggungja&a$ Anda melihat $eliau $ersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya #eliau memainkan peranan dalam menjayakan akti2iti sekolah #eliau $ekerja keras untuk meningkatkan pen'apaian sekolah #eliau menasihati anda sekiranya anda melakukan kesilapan .*/*r 2an Bi/aksana A ? > #eliau $ersikap jujur dengan semua orang #eliau mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sekolah #eliau menyelesaikan masalah tanpa menyakiti hati sesiapa pun 4 4 4 6 6 6 8 8 8 9 9 9 = = = 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 = = = = = =

'idak 0ernah

.arang) /arang

(adang) (adang

(erap (ali

Selal*

4B 44 46

#eliau tidak pernah mengeluh ketika menjalankan tugas #eliau tidak $erasa $osan ketika menjalankan tugas #eliau me&ujudkan suasana kerja yang <leksi$el0tolak ansur1 Adil

4 4 4

6 6 6

8 8 8

9 9 9

= = =

48 49 4= 4@ 4A 4? 4>

#eliau $ersikap adil dalam pem$ahagian tugas #eliau $ersikap adil dalam memuji ke$aikan #eliau $ersikap adil dalam menegur kesalahan #eliau tidak memandang rendah kepada seseorang #eliau tidak mengamalkan sikap pilih kasih #eliau sentiasa mem$erikan hak yang sama kepada semua &arga sekolah #eliau sentiasa mem$erikan peluang yang sama kepada semua &arga sekolah Ber3ikiran .a*h

4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6

8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9

= = = = = = =

6B 64 66 68 69

#eliau ada $er$in'ang $erkenaan masa depan sekolah #eliau mem$eri tunjuk ajar yang $erguna untuk masa depan sekolah #eliau $erkongsi 'ara ter$aik $agi men'apai sese$uah kejayaan #eliau sentiasa memikirkan 'ara untuk meningkatkan prestasi sekolah #eliau akan mem$uat peran'angan yang teliti terle$ih dahulu Beker/a Secara (olekti3

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

= = = = =

6= 6@ 6A 6? 6> 8B

#eliau menekankan hu$ungan kerjasama di antara guru #eliau sangat suka menjalankan kerja se'ara $erkumpulan dan kerjasama #eliau akan mengam$il keputusan $ersama dalam mengam$il sesuatu keputusan #eliau tidak suka perpe'ahan dalam kumpulan #eliau peka terhadap ke$ajikan ahli organisasi #eliau peka terhadap keharmonian organisasi

4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

= = = = = =

'erb*ka 2alam #enent*kan (ep*t*san 84 86 88 89 8= #eliau $erminat mendengar pendapat orang lain #eliau $oleh menerima pendapat orang lain #eliau tidak menggunakan pendapatnya sendiri dalam mem$uat keputusan mesyuarat #eliau tidak mengkritik pendapat orang lain #eliau $oleh menerima teguran dari sesiapa 'egas 2an 'etap 0endirian 8@ 8A 8? 8> 9B 94 #eliau menerangkan apa yang perlu anda lakukan #eliau menerangkan apa yang tidak perlu anda lakukan #eliau seorang yang tegas dalam mem$uat keputusan #eliau seorang yang tetap pendirian #eliau mempunyai 'ara memimpin yang $ersistematik #eliau sentiasa mengamalkan prinsip kerja yang $etul #esra Rakyat 96 98 99 9= 9@ #eliau mesra dengan anda #eliau tidak pernah menolak sekiranya anda ingin $er$ual dengannya #eliau tidak menunjukkan rasa tidak selesa dengan anda #eliau pandai $ergaul dengan guru #eliau pandai $ergaul dengan i$u $apa pelajar sekolah anda

'idak 0ernah

.arang) /arang

(adang) (adang

(erap (ali

Selal*

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

= = = = =

4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

= = = = = =

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

8 8 8 8 8

9 9 9 9 9

= = = = =