Anda di halaman 1dari 5

SUMBER AJARAN ISLAM

• Al Qur’an : Tsubut dan Dalalah

• Al Hadis : Fungsi Hadis thd al


Qur’an
• Ijma : Macam – Macam
Ijma
• Qiyas : Rukun-rukun
Qiyas
Tsu but dan Da la la h

 Tsubut : Proses periwayatan dan penetapan


sebuah dalil untuk menguji apakah ia otentik /
valid / tidak
 Dalalah : Makna yang dikehendaki / dimaksud
oleh sebuah dalil
 Qath’iy : Kejelasan / Kepastian sebuah dalil
sehingga tidak memerlukan penafsiran lain
 Zhanniy : Ketidakjelasan / Ketidakpastian
sebuah dalil sehingga memerlukan penafsiran
Al Q ur’ an

Tsubut Dalalah

Qath’iy Qath’iy Zhanniy

‘Am, Khash, Mutlaq, Muqayyad

Khafi, Musykil, Mujmal, Mufassar

Ibarah an Nash, Isyarah an Nash, Dalalah


an Nash dan Iqtidha’ an Nash
Al Ha dist

Bayan Ta’kid Bayan Tafsir Bayan Tasyri’

Kualitas

Shahih Hasan Dlaif


Qi yas

Far’un Hukum Asal ‘illat ‘Ashal

Ijma’

Ijma’ Sharih Ijma’ Sukutiy

Anda mungkin juga menyukai