SUMBER AJARAN ISLAM

• Al Qur’an : Tsubut dan Dalalah • Al Hadis Qur’an • Ijma Ijma • Qiyas Qiyas : Fungsi Hadis thd al : Macam – Macam : Rukun-rukun

Tsu but dan Da la la h
 Tsubut : Proses periwayatan dan penetapan sebuah dalil untuk menguji apakah ia otentik / valid / tidak  Dalalah : Makna yang dikehendaki / dimaksud oleh sebuah dalil  Qath’iy : Kejelasan / Kepastian sebuah dalil sehingga tidak memerlukan penafsiran lain  Zhanniy : Ketidakjelasan / Ketidakpastian sebuah dalil sehingga memerlukan penafsiran

Al Q ur’ an
Tsubut Qath’iy Dalalah Qath’iy Zhanniy

‘Am, Khash, Mutlaq, Muqayyad Khafi, Musykil, Mujmal, Mufassar Ibarah an Nash, Isyarah an Nash, Dalalah an Nash dan Iqtidha’ an Nash

Al Ha dist
Bayan Ta’kid Bayan Tafsir Bayan Tasyri’

Kualitas

Shahih

Hasan

Dlaif

Qi yas
Far’un Hukum Asal ‘illat ‘Ashal

Ijma’
Ijma’ Sharih Ijma’ Sukutiy