Anda di halaman 1dari 129

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU
SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


TINGKATAN I
2002

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
KUALA LUMPUR
Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

TINGKATAN SATU
2002

Pusat Perkembangan Kurikulum


ISBN

Diusahakan
oleh
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000


©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa
juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin
bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran
negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii
KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai
dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Buku ini juga menyediakan
penerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. Guru diharap dapat
merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat, dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih
bermakna.

Para 3 (kosong)

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN


Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

iv
KANDUNGAN
Kata Pengantar.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. i PILIHAN

PILIHAN 1
Pendahuluan.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 Bidang Kemahiran Teknikal.... .. .. .. .. .. 35

Perubahan Dalam Edisi Penyemakan .. .. .. .. 1 PILIHAN 2


Objektif Tingkatan Satu.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. 3 Bidang Ekonomi Rumah Tangga.... .. .. .. .. 46

Organisasi Kandungan Tingkatan Satu.. .. .. 4 PILIHAN 3


Bidang Pertanian.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 65
Pendekatan Dan Penekanan... .. .. .. .. .. .. 6
PILIHAN 4
Format Huraian.... .. .... .. .. .. . . .. .. .. 10 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan .. .. 75

LAMPIRAN
Huraian Tingkatan Satu
1. Perubahan Dalam Mata Pelajaran
TERAS Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .. .. .. 91

Bidang Reka Bentuk dan Teknologi.... .. .. 12 2. Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan .. .. 101

3. Kesinambungan Kandungan Kurikulum


Kemahiran Hidup Dari Sekolah
Rendah Ke Sekolah Menengah .. .. .. .. .. .. 110

v
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PENDAHULUAN

warganegara yang berpengetahuan serta


Kemahiran Hidup Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan berakhlak mulia demi menghadapi cabaran
Bersepadu satu mata pelajaran amali yang kehidupan masa kini dan masa akan datang.
berunsurkan teknologi. Ia ditawarkan
kepada semua murid di Tingkatan I hingga PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN
Tingkatan III. Mata pelajaran ini dirancang
sedemikian rupa untuk mencapai matlamat Matlamat Tidak Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini,
ke arah mempertingkatkan produktiviti Berubah matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu
negara melalui penglibatan masyarakat tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan
secara kreatif, inovatif dan produktif. kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan.

Mata pelajaran ini digubal ke arah Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup
membekalkan tenaga kerja yang Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang
berpengetahuan dan mahir dalam Matlamat berdikari, kenal faham teknologi dan ekonomi
teknologi dan ekonomi serta sanggup serta kreatif, berinisiatif dan yakin diri dalam
bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk
belajar dalam suasana bekerja. Tenaga kehidupan harian.
kerja yang sedemikian rupa dapat
memenuhi inspirasi, aspirasi dan
keperluan negara yang sedang
membangun dalam zaman yang sedang
menyaksikan kemajuan teknologi
komunikasi maklumat. Kemahiran Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah
Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam
Perancangan dan pembangunan mata Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka
pelajaran ini adalah selaras dengan Mereka Cipta dan cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran
semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan
Kebangsaan yang berhasrat melahirkan Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid

1
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

berdikari dan yakin diri serta mampu Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian
menjalani kehidupan secara produktif Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu
dalam dunia teknologi dan ekonomi yang ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan
kompleks dan sentiasa berubah. “Kekeluargaan” digugurkan. Elemen reka bentuk
dan teknologi diberi lebih fokus dan asas
elektromekanikal dimasukkan dalam mata
Murid juga digalakkan mengambil inisiatif pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal.
dan merebut peluang yang ada secara
bijak, kreatif dan inventif. Nilai murni, sikap Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Tajuk
yang positif dan budaya kerja yang baik “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras
diterapkan semasa murid menjalankan Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka
aktiviti amali demi meneruskan konsep Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran
kesepaduan dalam mata pelajaran. Manipulatif Tambahan” ditukar kepada
“Kemahiran Teknikal”.

Perubahan Perubahan dari segi kandungan Walaupun tajuk Perdagangan dan


Kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Keusahawanan digugurkan daripada bahagian
Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi
semula, digugurkan atau ditambah, semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan
dengan hasrat untuk mengukuhkan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya
kesinambungan dan mengelakkan bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1,
pertindihan serta mengemaskinikan 2 dan 3. Di samping itu, satu pilihan baru
kandungannya. diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan
dan Keusahawanan.. Ia merupakan tambahan
kepada senarai pilihan yang sedia ada.

2
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Keseluruhan perubahan kandungan


diringkaskan dalam Lampiran 1. 4. Mengenal pasti prinsip mudah asas
elektromekanikal dalam dunia teknologi
yang maju.
OBJEKTIF TINGKATAN I

5. Menghasilkan artikel mudah dengan


menggunakan mesin jahit.
Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup
Bersepadu Tingkatan I adalah untuk
membolehkan murid: 6. Mengenal pasti hidangan dan mengurus
sajian.

1. Mengamalkan kreativiti, inovasi 7. Membuat kompos dan menanam sayuran


dan berdaya usaha dalam mereka jenis buah.
bentuk dan menghasilkan produk
daripada pelbagai bahan seperti
kayu, papan lapis dan bahan
komposit 8. Memilih bahan, alatan dan perkakas
serta menggunakannya dengan teknik
yang betul.

2. Mengamalkan sikap peka


terhadap masalah sekeliling dan 9. Mengenal pasti kepentingan perniagaan,
mendapatkan idea daripada perkembangannya pada masa depan
pelbagai sumber untuk mereka yang bercirikan k-ekonomi dan
bentuk dan menghasilkan produk. perniagaan dalam negeri dan
antarabangsa.

3. Menjalankan kerja-buat-sendiri, 10. Menerangkan faktor utama dalam


menyenggara dan membaik pulih pengeluaran, kaitannya dengan
mudah kerja elektrik dan paip permintaan dan proses pengeluaran
dalam kehidupan harian. serta membuat pengiraan kos.

3
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

11. Mengumpul, memproses dan Untuk tujuan ini, murid menggunakan teknik dan
mendokumentasikan maklumat proses pembuatan yang melibatkan bahan
secara sistematik dan binaan seperti kayu, papan lapis atau bahan
menggunakannya dengan bijak komposit.
dalam membuat keputusan rekaan
dan penghasilan projek.
Murid juga berpeluang mereka bentuk dan
menghasilkan artikel jahitan dengan
12. Mengamalkan peraturan dan menggunakan mesin jahit, di samping berpeluang
budaya kerja yang baik dan juga untuk menghias kawasan persekitarannya
selamat. dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Selain
daripada itu, murid juga melakukan kerja
ORGANISASI KANDUNGAN penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip
TINGKATAN I yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga
Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua pin, lampu pendafluor, tangki simbah, pili dan
bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Berikut perangkap.
adalah penerangan mengenai organisasi
kandungan khusus untuk Tingkatan I.
Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang
Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. Pilihan
pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III.
Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua
murid.
Pilihan 1: Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit
Reka Bentuk dan Bidang Reka Bentuk dan Teknologi Kemahiran pembelajaran yang membolehkan murid
Teknologi menyediakan murid Tingkatan I dengan Teknikal mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam
pengetahuan dan kemahiran teknologi elektrik dan asas elektromekanikal.
untuk menghasilkan produk yang berlainan
dengan menggunakan proses reka bentuk.

4
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Dalam pembelajaran elektrik, murid Dalam aspek pakaian, murid mengenal pasti jenis
mengkaji litar siri dan litar selari untuk fabrik dan memperoleh kemahiran memilih
mengetahui kaitan antara voltan, arus dan pakaian. Murid menjahit dan menghias skirt
rintangan. Murid akan menggunakan berkasing untuk kerja jahitan.
meter pelbagai untuk menguji keterusan
litar dan mengukur nilai perintang tetap. Pilihan 3: Pertanian Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid
mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam
Di samping pengiraan kuasa elektrik, pembinaan kompos dan penanaman sayur-
murid juga diberikan rumusan untuk sayuran. Murid berpeluang memilih jenis sayur-
mengira rintangan dalam litar siri dan litar sayuran yang hendak ditanam, mengenal pasti
selari. kesesuaian tanah dan baja serta merancang
projek penanaman sayur-sayuran.
Pendedahan kepada konsep pergerakan
elektromekanikal bertujuan untuk Melalui penanaman sayur-sayuran, murid akan
membolehkan murid mengetahui dan memerhati kesan daripada penggunaan kompos
memahami bagaimana komponen dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran
elektronik boleh mengawal dan mem- dan penghasilan sayur-sayuran.
pertingkatkan pergerakan mekanikal.
Pilihan 4: Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan
Pilihan 2: Ekonomi Bidang Ekonomi Rumah Tangga Perdagangan dan menyediakan murid dengan pengetahuan serta
Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan Keusahawanan amalan perniagaan yang merangkumi langkah-
dan kemahiran tentang makanan dan langkah penubuhan dan pengendalian
pengendalian makanan, masakan, pakaian perniagaan serta pengenalan kepada bidang-
dan jahitan. Murid membuat kerja amali bidang pengeluaran yang telah
dalam penyediaan sarapan dan minum
pagi atau minum petang serta berpeluang
mereka cipta resepi hidangan tersebut.

5
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

sedia wujud. Murid juga diperkenalkan dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus
kepada pelbagai jenis dokumen penting dititikberatkan. Sehubungan ini, dalam Kemahiran
bagi penubuhan dan pengendalian Hidup Bersepadu, pembelajaran perniagaan dan
perniagaan. keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan
pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta
Antara tujuan bidang ini adalah untuk lain-lain bidang pilihan.
memupuk nilai dan sikap berdikari, yakin
diri, inisiatif dan berdaya saing. Murid
didedahkan secara tidak langsung tentang
kaedah mencari dan menggunakan Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
peluang perniagaan dengan bijaksana. (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam
pengajaran dan pembelajaran yang mana daya
Pendedahan murid kepada konsep dalam imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan
proses pengeluaran membantu mereka diperkembangkan.
membuat pengiraan kos sesuatu projek
secara sistematik Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan
dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan
PENDEKATAN DAN PENEKANAN Teknologi” termasuk:

- Merekabentuk dan membina projek baru


Pembelajaran Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu dengan menggunakan pendekatan
Melalui tumpuan diberi terhadap pembelajaran penyelesaian masalah
Pengalaman melalui pengalaman. Mata pelajaran ini
harus dikendalikan secara tidak langsung - Menjana idea untuk mereka bentuk dan
semasa mengendalikan aktiviti amali. membina projek

- Membuat keputusan pemilihan idea dan


Dalam mengendalikan kelas amali, reka bentuk, pembinaan projek, alatan
penggabungjalinan antara teori dan amali, tangan dan bahan yang sesuai
aktiviti dalam dan luar bilik darjah

6
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

- Menghasilkan lukisan projek berupaya menghasilkan produk yang dapat


dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah
- Merancang dan melaksanakan menentukan hala tuju masa depan.
kerja projek mengikut prosedur
pengurusan bengkel yang sesuai Dalam proses mereka bentuk, murid mengkaji
keadaan yang sedia ada, mencari alternatif,
- Menilai kualiti projek yang telah membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan
siap supaya bersesuaian dengan produk yang berkenaan. Di samping itu murid
hasil yang dihasratkan juga boleh menjangka dan meramalkan kesan
atau impak produk baru mereka dalam senario
- Mempersembahkan reka bentuk masa depan.
atau projek bagi tujuan
mendapatkan maklum balas
daripada orang lain untuk Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja
memperbaiki atau menambahbaik- yang relevan harus merentasi aktiviti yang
kannya. dijalankan. Dengan cara ini, nilai murni dan sikap
positif seperti berusaha mencapai
kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia
Kaedah Kajian Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu, murid menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati
Masa Depan juga perlu mengembangkan daya berfikir menggunakan sumber dapat dipupuk supaya
secara kritis dan kreatif ke arah menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan
membentuk masa depan yang lebih urusan hidup murid.
sempurna.
Begitu juga dengan kesedaran tentang kos
sesuatu projek, harus diberi penekanan dalam
Unsur penting Kajian Masa Depan harus semua projek yang dihasilkan.
diterapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran Kemahiran Hidup untuk
merangsang daya intelek agar mereka

7
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Kemahiran interpersonal seperti Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh
menghargai pendapat dan usaha orang diperkembangkan seperti melayari laman web,
lain, berkomunikasi dengan baik, bersedia menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan
menerima kritikan membina, memberi data serta berkomunikasi secara elektronik.
dorongan kepada orang lain yang
menemui kegagalan, menjalin
persahabatan, belajar secara koperatif dan Keselamatan dan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi
bekerja secara kumpulan dan memupuk Pengurusan “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”,
semangat kerjasama dengan rakan peraturan dan langkah keselamatan hendaklah
sebaya perlu juga diterapkan semasa sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali
pengajaran dan pembelajaran. menjalankan kerja amali.

Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang


mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di
Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan kalangan murid bagi memberi mereka
dengan amalan dalam kehidupan dan pengalaman tambahan serta menanamkan
pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan semangat bekerjasama, bertanggungjawab dan
pembelajaran menjadi lebih bermakna, berdisiplin.
menyeronokkan dan berguna kepada
murid. Teknik ini boleh menarik minat
murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN
KANDUNGAN
Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan
Maklumat dan teknologi maklumat dan komunikasi atau Kesinambungan Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran
Komunikasi information and communication technology Kandungan dari Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke
(ICT) dalam pembelajaran mereka Peringkat peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam
terutamanya dalam pengumpulan, Pendidikan Lampiran 2. Dengan merujuk jadual
pemilihan dan pemprosesan maklumat. Rendah ke kesinambungan ini, guru yang mengajar
Menengah Rendah Kemahiran Hidup pada tahun tertentu,

8
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

sama ada di sekolah rendah atau Di Tingkatan I dan II, proses


menengah, akan mendapat gambaran mereka bentuk dipelajari secara
menyeluruh mengenai susunan sistematik.
kandungan mata pelajaran ini.
- Murid dikehendaki mengkaji
secara lebih mendalam jenis
Contoh maklumat yang boleh didapati bahan dan pengikat agar mereka
daripada jadual kesinambungan adalah boleh menggunakan pengetahuan
seperti berikut: ini dalam proses perancangan,
pembinaan dan pengubahsuaian
Contoh Contoh 1 projek. Semua pengalaman dan
Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta kemahiran ini diaplikasikan dalam
berkait rapat dengan kandungan Reka Tingkatan III di mana murid perlu
Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk menghasilkan projek reka cipta.
Lampiran 2).

- Di sekolah rendah, murid Tahun


Empat dan Lima diberi latihan Contoh 2
tentang kreativiti dan penyelesaian
masalah. Mereka dibimbing dalam Di sekolah rendah, elektrik dan elektronik
merekabentuk projek mengguna- dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Di
kan kayu, logam dan bahan kitar sekolah menengah, untuk mempelajari
semula serta mengamalkan teknik kandungan ini secara mendalam, elektrik dan
penggunaan alatan tangan yang elektronik diasingkan kepada dua unit
sesuai. pembelajaran.

Murid mengaplikasikan kemahiran Pemetaan


dan pengalaman ini untuk mereka Kandungan Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran
cipta projek di Tahun Enam. Tingkatan I-III Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan
I hingga Tingkatan III

9
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga


Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di aras. Pemeringkatan kemahiran dan
Lampiran 3. pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan
untuk membantu guru menyampaikan pengajaran
Peruntukan masa yang dinyatakan dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan
merupakan cadangan untuk membantu mengambil kira kadar pembelajaran dan
guru dalam penyediaan perancangan keupayaan murid.
pengajaran. Masa untuk pengajaran
Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai
waktu seminggu dan setiap waktu meliputi oleh semua murid sebelum mereka meneruskan
40 minit. pembelajaran ke Aras 2.

FORMAT HURAIAN Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu


dipelajari oleh semua murid selepas mereka
Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan menguasai kandungan Aras 1.
dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk
Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid
Cadangan Aktiviti Pembelajaran. yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1
dan 2.
Bidang, Unit dan Dalam lajur pertama, bidang
Hasil Pembelajaran pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk Dengan ini pembangunan dan perkembangan
yang berkenaan dinyatakan. Dalam lajur pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke
kedua dinyatakan hasil pembelajaran, Aras 3.
keluasan dan kedalaman skop setiap unit.
Hasil pembelajaran dihuraikan dalam
bentuk objektif perlakuan yang boleh
diukur.

10
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Cadangan Aktiviti Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti


Pembelajaran Pembelajaran bertujuan membantu guru
merancang dan merekabentuk
pengalaman pembelajaran yang sesuai
dan bermakna kepada murid.

Guru boleh menyesuaikan cadangan ini


dan merekabentuk aktiviti tambahan yang
secocok dengan kebolehan murid dan
keadaan persekitaran mereka terutamanya
persekitaran sekolah.

11
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Bidang Pembelajaran:

1. Reka Bentuk dan


Teknologi

1.1 Organisasi bengkel


dan keselamatan
( Cadangan
peruntukan
masa ialah 1 minggu )
Aras 1 Aktiviti yang dicadangkan ialah;
a. Pengurusan • Menyedia dan mempraktikkan Menyediakan jadual kerja dan melantik formen
organisasi struktur organisasi bengkel dan penolong formen
bengkel dan Amalan 4M iaitu :
keselamatan • Mengamalkan langkah Membersih: Membersih diri dari aspek
keselamatan fizikal dan mental
Menyusun atur: Melaksanakan sistem
penyimpanan alatan tangan
dan bahan
Menilai : Menilai diri sendiri dan tempat
kerja
Mendisiplin: Sentiasa mempraktikkan
peraturan keselamatan dan
tugas-tugas lain yang
dimaklumkan oleh guru.

12
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid diingatkan supaya sentiasa


mengamalkan amalan 4M dalam setiap aktiviti

Semasa melakukan kerja pembersihan,


penggunaan mesin penyedut hampagas
(vacuum cleaner ) dan mesin pemampat udara
(compressor / air blower)) adalah digalakkan

Aktiviti yang dicadangkan ialah :


- Latihan Kebakaran ( Fire drill )
- Melukis poster keselamatan
- Tayangan gambar keselamatan
berkaitan punca kemalangan dan
kebakaran.
CATATAN
Rekod kemalangan dan kecederaan
Buku rekod kemalangan dan kecederaan mesti
disediakan.

Penerangan mengenai aspek keselamatan dan


penggunaan elektrik perlu diutamakan

Segala bahan mudah terbakar dan bahan


beracun perlulah disimpan ditempat yang
selamat dan diawssi oleh guru semasa
menggunakannya.

13
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Etika dan budaya kerja

Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap


terhadap kerja seperti menepati waktu,
amanah, bertanggungjawab patuh kepada
peraturan dan undang-undang semasa
menjalankan kerja.

Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang


menjadi amalan semua pekerja dalam
1.3 Reka bentuk dan sesebuah organisasi.
penghasilan projek

( Cadangan peruntukan
masa ialah 8 minggu )

a. Pengenalan reka Aras 1


bentuk dan teknologi Menyatakan definisi reka bentuk Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan
dan teknologi bahan yang dirancang untuk menghasilkan
sesuatu produk atau impak.

Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan


dalam usaha manusia mencipta dan
menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan
sistem untuk menguruskan kehidupan.

14
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

b. Faktor reka bentuk Aras 1


• Menyatakan faktor utama Faktor utama reka bentuk ialah:
reka bentuk - komposit seperti MDF ( Medium
Density Fibre ) dan Fungsi
- Rupa bentuk
- Kesesuaian bahan
- Kaedah pembinaan
- Ketahanan
- Kos
- Kemasan
- Keselamatan
- Nilai komersial
c. Jenis bahan dan Aras 1
Pengikat • Mengenal pasti saiz dan Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapis
sifat bahan dan bahan mounting board.

Mengetahui kekuatan dan kelemahan kayu,


• Menyenaraikan kekuatan papan lapis, MDF dan mounting board.
dan kelemahan bahan
Penggunaan bahan ini sesuai dalam
pembinaan perabot dan pembinaan am.

15
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Contoh saiz bahan di pasaran

Bahan Saiz Catatan


dipasaran
Papan lapis 4’ x 8’ Boleh diperolehi
3’ x 6’ dalam pelbagai
saiz ketebalan
MDF 4’ x 8’ Boleh diperolehi
dalam pelbagai
saiz ketebalan
Mounting 2’ x 4’ Boleh diperolehi
board 2’ x 3’ dalam pelbagai
warna
Kayu ½” x ½” Boleh diperolehi
½” x 1” dalam pelbagai
½” x 4” saiz panjang
½” x 6”
1” x 1”
1” x 2”
1” x 8”

Contoh pengikat ialah paku kepala rata, paku


panel, skru kepala benam, skru kepala bulat,
glu PVA dan glu sentuh.

16
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
Penerangan tentang saiz paku dan skru.
• Mengenal pasti jenis dan Tunjukcara :
saiz pengikat - Memaku tegak
- Memaku serong
• Mengenal pasti cara - Memasang skru
penggunaan pengikat - Mengglu

Alatan tangan yang perlu dipelajari ialah:


- Pita pengukur
- Pembaris keluli
- Sesiku L
- Tolok penanda
d. Alatan tangan dan Aras 1 - Tolok serong
mesin • Mengenal pasti nama dan - Gergaji tangan
fungsi alatan tangan - Gergaji puting
- Gergaji lengkung halus
- Tukul kuku kambing
- Tukul warrington
- Pahat tepi serong
- Kikir parut
- Gandin kayu
Tunjuk cara penggunaan alatan tangan

Mesin yang perlu dipelajari ialah mesin gerudi


mudah alih dan mesin gerudi lantai

Bahagian utama mesin gerudi:

17
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti nama dan - Bindu


fungsi mesin - Rahang
- Suis penghidup
• Mengenal pasti bahagian - Motor
utama mesin
Aktiviti yang dicadangkan:
- Memilih dan memasang mata
gerudi
- Latihan menggerudi
- Membersih mesin gerudi lantai
• Mengguna dan
menyenggara mesin Tunjuk cara penyenggaraan mesin yang
dipelajari

Penyenggaraan mesin gerudi mudah alih dan


mesin gerudi lantai hendaklah dilakukan oleh
murid dengan pengawasan guru.

Perhatian:
Aspek keselamatan diri, rakan dan mesin
perlu diutamakan

18
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

e.Proses Aras 1
i. Lukisan projek • Membuat lakaran reka Membuat lakaran untuk memperkembangkan
bentuk idea dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

• Memilih lakaran yang paling Memilih lakaran yang paling sesuai


sesuai berpandukan faktor reka bentuk.

Memberikan ukuran pada reka bentuk yang


dipilih.
ii. Pembinaan Aras 1
• Mengenal pasti proses Tunjuk cara mengukur, menanda, memotong
mengukur , menanda dan dan membina.
memotong

• Mengenal pasti cara Proses mencantum merangkumi kerja seperti


membentuk dan mencantum membuat tanggam, mengglu, memaku dan
memasang skru.
• Menyatakan kaedah
membina dan mencantum Bahan pemasangan seperti engsel, breket atau
bahagian projek penyangkut boleh digunakan

19
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

iii. Kemasan Aras 1


• Mengenal pasti alat dan Perkara yang perlu dipelajari ialah :
bahan kemasan yang sesuai - gred dan cara penggunaan kertas
• Membuat kemasan las
- tepung penyumbat
- aplikasi kemasan

Contoh alat kemasan ialah berus cat, berus


syelek dan pengikis.

Contoh bahan kemasan ialah cat licau, cat


sembur, syelek dan tona kayu ( timber tone )

f. Reka bentuk projek Kemasan seperti semburan lekar jernih


( clear lacquer spray ) dan pelekat ( sticker)
i. Pernyataan masalah atau Aras 1 boleh digunakan
keperluan • Mengenal pasti masalah
atau keperluan yang hendak
diselesaikan Guru boleh memberi tema sebagai panduan
untuk membantu murid.

Contoh tema : Penyimpanan dan


Pengasingan

20
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengumpul maklumat dan Cara mengumpulkan maklumat dan data


data adalah melalui pemerhatian, lawatan,
sumbangsaran, pembacaan, melayari internet,
penyelidikan dan bimbingan guru.

Guru menggunakan maklumat reka bentuk


seperti fungsi, keselamatan dan kos produk
yang sedia ada untuk membantu murid
mendapatkan pelbagai idea.

• Menyenaraikan pelbagai Murid menyelesaikan masalah menggunakan


alternatif penyelesaian peta minda, sumbangsaran dan perbincangan
masalah dalam bentuk kumpulan.
lakaran bebas
Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan
dalam bentuk lakaran bebas dua atau tiga
ii. Perancangan, dimensi.
pembinaan dan
pengubahsuaian projek Aras 1
• Menyediakan jadual kerja Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap

• Menyenaraikan bahan dan Murid menyenaraikan bahan dan alatan yang


alatan tangan yang paling sesuai untuk pembinaan projek
diperlukan

21
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Membuat projek
berdasarkan lukisan kerja
yang dipilih

• Menguji dan menilai projek Murid menguji kefungsian projek dan menilai
mengikut aspek rupa bentuk, keselamatan,
kos, penggunaan sumber dan nilai
komersialnya dengan bimbingan guru.

• Mengubahsuai projek untuk Mengubahsuai projek untuk menambah nilai


mendapatkan hasil yang (value added) jika perlu.
lebih berkualiti

iii. Pendokumentasian Aras 1


• Mengumpul dan Segala maklumat projek seperti lakaran
merekodkan maklumat hendaklah dikumpul dan direkod serta
projek disimpan dalam fail.

• Mengira kos pengeluaran Guru membimbing murid cara menjaga


kekemasan dan keselamatan fail.

Guru membimbing murid mengira kos


pengeluaran
• Membuat persembahan
projek ( kos pengeluaran = kos bahan + kos upah +
kos overhed )

22
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.4 Elektrik

(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu) Aras 1
Mengenal pasti sumber elektrik Contoh sumber elektrik ialah :
a. Sumber dan
kegunaan elektrik Sumber elektrik Contoh
1. Kemagnetan turbin, dinamo
2. Tindakan kimia sel kering, sel basah
3. Cahaya sel solar, sel foto

Perbincangan mengenai sel yang terdapat


dipasaran adalah digalakkan.

Contoh :
- sel alkali
- sel merkuri
- sel lithium
- sel nikel cadmium

23
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti kegunaan Tenaga elektrik boleh diubah kepada bentuk


elektrik tenaga lain seperti:

Tenaga Contoh
1. Haba seterika
2. Kinetik kipas angin
3. Bunyi radio
4. Cahaya mentol

b. Jenis wayar dan kerja Aras 1


pendawaian • Mengenal pasti alatan Alatan tangan yang digunakan ialah pena ujian,
tangan dan fungsinya pemotong sisi, playar muncung tirus, playar
gabung dan penjalur wayar.

Maklumat alatan tangan seperti fungsi dan


penyenggaraan diberi penekanan semasa
kerja amali.

• Mengenal pasti jenis wayar Mengenal jenis wayar seperti wayar kuprum
dan kegunaannya berenamel, wayar lembar tunggal, wayar teras
tunggal, wayar teras kembar dan wayar 3
teras.

• Mengenal pasti jenis plag Jenis plag yang perlu dipelajari ialah plag 2 pin
dan kegunaannya 2A, plag 3 pin 13A dan plag 3 pin 15A

24
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Membuat pendwaian plag 3 Aktiviti yang dicadangkan ialah membuat


pin 13A pendawaian pada tamatan plag tiga pin.

Tamatan hidup ( L ) wayar perang / merah

Tamatan neutral ( N ) wayar biru / hitam

Tamatan bumi ( E ) wayar hijau berjalur


kuning

• Menyatakan fungsi fius Fius digunakan untuk melindungi litar dan


perkakas elektrik

• Mengenal pasti bahagian Guru menyediakan set lampu pendarfluor dan


lampu pendarfluor menerangkan fungsi setiap bahagian

Bahagian utama lampu pendarfluor ialah suis


penghidup, cok, tiub pendarfluor, pemegang
tiub dan perumah .

Nota : Lampu pendafluor arus terus (DC) boleh


juga didapati di pasaran.

Aras 2
• Mengganti tiub dan suis Tunjuk cara mengganti tiub pendarfluor dan
penghidup suis penghidup

25
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Penerangan mengenai beberapa kerosakan


yang biasa berlaku dalam lampu pendaflour.

Murid menguji hasil aktiviti kerja pendawaian


dengan pengawasan guru

Aras 3
• Membaca dan menterjemah
litar pendawaian lampu
pendarfluor

• Membuat pendawaian Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluor


lampu pendarfluor dengan mengikut litarnya.
menggunakan alatan tangan

Murid menguji sendiri hasil aktiviti kerja


pendawaian kepada punca bekalan kuasa
1.6 Kerja Paip 240V dengan pengawasan guru

(Cadangan peruntukan masa


ialah 3 minggu)
Aras 1
a. Pengenalan sistem • Mengenal pasti sistem Guru menyediakan carta atau model sistem
bekalan air di rumah bekalan air di rumah bekalan air di rumah iaitu sistem terus dan
sistem tidak terus.

26
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
• Mengenal pasti nama dan Penerangan fungsi paip perhubungan, paip
fungsi paip yang perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip
disambungkan ke tangki limpah.
simpanan air

b. Jenis paip, Aras 1 Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di


penyambung paip dan • Mengenal pasti jenis paip pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani
bahan pemasangan dan paip poli.
paip
Contoh saiz paip di pasaran ialah 13mm,
20mm dan 25mm.

• Mengenal pasti jenis dan Contoh penyambung paip besi bergalvani (BG)
fungsi penyambung paip dan PVC ialah:
- soket sama
- soket pengecil
- siku 90º sama
- siku 90º pengecil
- Tee sama
- Tee pengecil
- puting heksagon
- penyuai soket PT
- penyuai soket injap
- soket penjodoh
- palam
- nat pengunci

27
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti bahan Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE


pemasangan paip ( Poly Tetra Fluoro Ettelena ) dan glu paip PVC

Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC,


paip besi galvani dan paip poli dengan
Aras 1 menggunakan bahan pemasangan.
• Mengenal pasti dan
c. Jenis dan kelengkapan paip menggunakan alatan tangan Alatan tangan yang digunakan ialah :

- pita pengukur
- gergaji besi
- pemotong paip beroda
- ragum paip yoke
- kikir bulat
- kikir rata
- pemotong paip PVC
- perengkoh paip
- sepana boleh laras
- playar cengkam seribu

• Mengenal pasti jenis, nama Jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras
bahagian dan fungsi tangki tinggi dan tangki simbah aras rendah.
simbah
Guru menerangkan bahagian utama dan
fungsinya

28
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menyatakan operasi tangki Guru menerangkan operasi tangki simbah.


simbah

• Mengawal aras air dalam Mengawal aras air dengan melaraskan skru
tangki simbah pelaras

• Mengenal pasti jenis dan Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir
bahagian utama pili dan pili bertiang.

• Mengganti sesendal pili Tunjuk cara menggantikan sesendal pili.

Sesi perbincangan tentang pelbagai bentuk pili


yang terdapat di pasaran.

d. Kerja Penyenggaraan Aras 1


• Mengenal pasti jenis dan fungsi Perangkap yang dipelajari ialah perangkap
perangkap jenis P, S dan botol.

Perbincangan tentang kedap air.

• Memilih dan menggunakan Tunjuk cara membersihkan perangkap


alatan tangan yang sesuai
untuk kerja penyenggaraan Aktiviti penyenggaraan boleh dilakukan secara
perangkap berkumpulan.

29
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.8 Jahitan

(Cadangan peruntukan masa


ialah 3 minggu )

a. Mesin jahit Aras 1


• Mengenal pasti jenis mesin Jenis mesin jahit seperti mesin tangan, mesin
jahit kaki, mesin elektrik dan mesin elektronik.

• Menerangkan fungsi Murid menerangkan fungsi bahagian mesin


bahagian mesin jahit. jahit

Bahagian mesin jahit adalah roda imbang,


penekan jahitan, tuas angkat, gigi penolak,
pemegang jarum, tiang benang, tuas
pemegang benang, ceper penegang benang,
spring pemegang benang, pelaras mata
jahitan, skru pemberhenti dan pemusing
gelendung.

• Memasang benang atas dan Tunjuk cara memasang benang atas dan
benang bawah benang bawah mengikut urutan.

30
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid memasang benang atas dan benang


bawah mengikut urutan pada mesin jahit.

• Menggunakan mesin jahit Tunjuk cara menggunakan mesin jahit.

Murid berlatih menggunakan mesin jahit.

• Menjahit kertas tanpa Murid menjahit kertas pada garisan lurus,


benang berpenjuru dan melengkung.

Aras 2
• Menjahit fabrik menggunakan Murid menjahit fabrik pada garisan lurus,
benang berpenjuru dan melengkung.

• Membaiki kesilapan memesin Membaiki kesilapan memesin seperti mata


jahitan mesin longgar

• Menyenggara mesin jahit Kerja penyenggaraan seperti mengganti jarum


mesin, menukar tali dan meminyak mesin.

Murid membuat penyenggaraan mesin jahit


b. Penghasilan artikel Aras 1 dengan pengawasan guru.
• Menjahit artikel mudah
dengan menggunakan Guru menyediakan pola mengikut artikel yang
mesin jahit dipilih.
Tunjuk cara menjahit artikel yang dipilih.

31
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Mempamerkan contoh artikel seperti alas


pinggan dan alas dulang.

Murid menjahit artikel mudah

• Menghias artikel dengan Menetapkan bahan hiasan pada artikel


jahitan insang pari, suji
bilang, silang pangkah dan Tunjuk cara menghias artikel
renda
Memperagakan bahan hiasan seperti renda,
lapik, kun dan jahitan sulaman.

• Menetapkan bahan hiasan Tunjukcara menghias artikel


pada artikel dengan
menggunakan mesin jahit.
Murid menghias artikel mengikut kreativiti.

Aras 2
• Mereka bentuk dan Murid mereka bentuk artikel mengikut kreativiti,
menghasilkan artikel dengan menyediakan pola dan menjahit artikel dengan
menggunakan mesin jahit. mesin jahit.

Mempamerkan contoh artikel sarung tangan


ketuhar dan tuala gantung.

32
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menghias artikel dengan kun Murid menjahit kun pada artikel sebagai hiasan
dan kemasan.

• Menilai hasil kerja. Hasil kerja dipamer dan dinilai.

1.11 Tanaman Hiasan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu)

a. Pembiakan secara
keratan Aras 1
• Menyediakan medium Tunjuk cara penyediaan medium semaian
semaian Perbincangan dalam kumpulan mengenai jenis
• Menerangkan jenis keratan keratan batang seperti keratan kayu lembut,
batang keratan kayu sederhana dan keratan kayu
• Menyediakan keratan keras.
batang Tunjuk cara menyediakan tiga jenis keratan
• Menyemai keratan dalam batang dan menyemai keratan dalam alur-alur
medium semaian atau lubang kecil yang telah disediakan di atas
medium semaian.

Murid membuat keratan secara individu

33
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menjaga keratan batang di Guru menyediakan jadual penjagaan.


tapak semaian
Murid melakukan kerja penjagaan di tapak
semaian secara berkumpulan mengikut jadual
penjagaan.
Aras 2
• Memilih contoh pokok Keratan kayu lembut – Alternanthera ellliptica
hiasan yang boleh dibiak
melalui keratan Keratan kayu sderhana – Hibiscus rosa
sinensis

Keratan kayu keras – Pterocarpus indikus

b. Penanaman Aras 1 Tunjuk cara menyediakan medium penanaman


• Menyediakan medium seperti J.I.P ( John Innes Potting Compost )
penanaman 7:3:2

Murid menyediakan campuran medium


pemasuan J.I.P

• Mengubah keratan berakar Tunjuk cara mengubah keratan berakar ke


ke beg politena. dalam beg politena.

34
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid menyediakan medium penanaman dan


mengubah keratan berakar ke dalam beg
politena

c. Penjagaan anak Aras 1


pokok • Menjaga anak pokok Guru menerangkan kaedah penjagaan anak
pokok di tapak semaian seperti
menyiram,membaja,menggembur tanah dan
merumput.

Murid membuat kerja-kerja penjagaan anak


pokok di tapak semaian.

35
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL


CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.2 Elektrik

(Cadangan peruntukan masa


ialah 8 minggu)

a. Jenis litar elektrik Aras 1


• Membuat pemasangan litar Penerangan litar siri.
siri Murid membuat pemasangan litar siri dengan
menggunakan mentol, wayar, suis dan bateri.
Mentol boleh digantikan dengan buzer

• Mengukur voltan dan arus Tunjuk cara memasang serta membaca


dalam litar siri voltmeter dan ammeter.

• Mengira jumlah rintangan Guru memberikan rumusan untuk mengira


dalam litar siri rintangan dalam litar siri iaitu
R J = R1 + R2 + R3 + ….

Guru menyediakan latihan untuk murid mengira


jumlah rintangan dalam litar siri

• Membuat pemasangan litar Penerangan mengenai litar selari.


selari
Murid membuat pemasangan litar selari
dengan menggunakan mentol, wayar, suis dan
bateri

36
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengukur voltan dan arus Tunjuk cara kaedah memasang dan membaca
dalam litar selari voltmeter dan ammeter

• Mengira jumlah rintangan Guru memberikan rumusan untuk mengira


dalam litar selari jumlah rintangan dalam litar selari iaitu
1 = 1 + 1 + 1 + ……
RJ R1 R2 R3

Guru memberikan latihan untuk mengira jumlah


rintangan dalam litar selari

• Membanding beza antara Membeza dan membandingkan


litar siri dengan litar selari. - susunan litar
- nilai V, I dan R

Aras 2
• Membuat pemasangan litar Penerangan tentang litar siri-selari
siri-selari
• Mengira jumlah rintangan Murid membuat latihan untuk mengira jumlah
dalam litar siri selari rintangan dalam litar siri-selari

b. Penggunaan meter Aras 1


pelbagai • Mengenal pasti nama Guru menunjukkan bahagian utama meter
bahagian utama meter pelbagai seperti skala , tombol pelaras, skru
pelbagai dan kegunaannya pelaras, prob positif dan prob negatif.

37
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Membaca skala meter ohm Tunjuk cara penggunaan meter pelbagai untuk:
pada meter pelbagai - menguji keterusan litar
- mengukur nilai perintang tetap.
c. Unit kawalan utama bekalan Aras 1
elektrik domestik • Mengenal pasti nama dan Komponen dalam unit kawalan utama terdiri
kegunaan komponen pada daripada kotak agihan yang mengandungi:
unit kawalan utama
- suis utama
- pemutus litar bocor bumi / pemutus litar
arus baki (ELCB)/ pemutus litar
magnetic (MCB)

Kotak agihan disambungkan pada meter


kWj dan fius perkhidmatan.

d. Kuasa elektrik Aras 1


• Menerangkan maksud Kuasa elektrik ialah kadar membuat kerja yang
kuasa elektrik dapat diringkaskan melalui rumus,
P=V x I
[ P = Kuasa, V = Voltan , I = Arus ]

• Mengira kuasa elektrik Unit bagi kuasa elektrik ialah Watt (W)

Guru menyediakan latihan pengiraan kuasa


elektrik

38
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

1.4 Asas Elektromekanikal

( Cadangan peruntukan masa


ialah 6 minggu )

a. Pengenalan pergerakan Aras 1


mekanikal • Menyatakan konsep Konsep pergerakan mekanikal:
pergerakan mekanikal Pergerakan mekanikal ialah mekanisme atau
sistem yang membolehkan barangan berfungsi,
bergerak atau berputar.

Pergerakan ini boleh dihasilkan secara:


- manual ( gerudi tangan )
- enjin ( mesin pemotong rumput )
- motor elektrik ( kipas angin )

• Menyatakan jenis Jenis pergerakan ialah:


pergerakan mekanikal - gerakan lurus ( linear )
- gerakan putaran ( rotary )

Guru menerangkan jenis pergerakan ini


dengan memberikan contoh.

Memerhati pergerakan sistem takal dan tali


sawat pada mesin gerudi tangan atau mesin
jahit

39
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti kelajuan Guru menerangkan cara menukar kelajuan


pergerakan sistem takal dan putaran mesin yang menggunakan takal dan
tali sawat tali sawat.

• Mengenal pasti jenis dan Contoh jenis gear :


fungsi gear - Gear taji ( spur gear )
- Gear serong ( bevel gear )
- Gear belitan ( worm gear )
- Gear pinan ( pinion gear )
- Gear helix ( helix gear )

Guru menerangkan fungsi gear

Memerhati pergerakan sistem gear pada


mesin gerudi tangan, kit robot, alat permainan
b. Pengenalan pergerakan dan jam.
elektromekanikal Aras 1
• Menyatakan konsep pergerakan Produk yang menggunakan komponen
elektromekanikal elektronik dalam operasi mekanismenya
seperti kamera dan pemacu cakera padat
dinamakan produk elektromekanikal
• Membanding beza antara
mesin yang menggunakan Murid menyenaraikan contoh mesin dan
sistem mekanikal dengan peralatan yang menggunakan sistem
sistem elektromekanikal mekanikal dan elektromekanikal

40
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aktiviti memasang kit robot atau kit model


permainan yang mengandungi sistem
1.6 Perniagaan dan elektromekanikal
Keusahawanan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu)

a. Pengenalan kepada
perniagaan

i. Pengertian dan Aras 1


kepentingan • Menerangkan maksud Menyenaraikan contoh keperluan dan
perniagaan keperluan dan kehendak. kehendak
• Menerangkan pengertian
perniagaan. Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan
• Mengenal pasti kepentingan dari aspek:
perniagaan kepada individu,
masyarakat dan negara. - Memenuhi keperluan dan kehendak
individu, masyarakat dan negara.
- Memperbaiki taraf hidup individu dan
masyarakat.
- Menawarkan kerjaya kepada individu
dan masyarakat.

41
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

- Mengeratkan hubungan
dagangan dan kebudayaan.
ii. Perkembangan Aras 1
perniagaan dan masa • Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan
depannya perubahan dalam aktiviti dahulu dan perniagaan sekarang.
perniagaan

Aras 2
• Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku
masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu
sekarang. sehingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin


perniagaan dan internet
Aras 3
• Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet
perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah.
datang di Malaysia.
Rujuk laman web berkenaan.

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu


teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian
Masa Depan) untuk mendapatkan senario
perubahan perniagaan akibat e-dagang.
Nota:
Sistem perniagaan dahulu dan sekarang:

42
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Sistem barter dan sistem wang.

Alat pembayaran perniagaan masa kini:

wang tunai, kad kredit cek, kad prabayar dan


kad pintar danpembayaran elektronik (e-pay).

Cara jualan masa kini:

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli,


pra-bayaran, pesanan mel, mesin runditan dan
beli melalui internet.

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat


dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah
dan tumpuan kepada perniagaan
berorientasikan elektronik.

43
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
iii. Bentuk dan jenis Aras 1 Sumbangsaran bentuk perniagaan dan
perniagaan • Mengenal pasti bentuk perkhidmatan
perniagaan barang dan
perkhidmatan NOTA :

Contoh bentuk perniagaan barang:


Pakaian, kenderaan dan makanan.

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:


Pengangkutan, perlindungan, khidmat
nasihat.

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang


pembelajaran Reka Bentuk, dan Teknologi.
Contohnya murid menyenaraikan bentuk
perniagaan yang mereka boleh ceburi
berdasarkan jenis kemahiran dan projek
hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran
Hidup Bersepadu.

Perniagaan dalam negeri melibatkan


• Menerangkan jenis perniagaan runcit dan borong.
perniagaan dalam negeri
dan antarabangsa

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,

44
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
import dan entreport terhadap barang,
perkhidmatan dan teknologi.

iv. Milikan Perniagaan Aras 1 Perbincangan mengenai jenis ciri dan


• Menerangkan maksud perbezaan jenis milikan perniagaan.
milikan perniagaan
NOTA :

Jenis milikan perniagaan seperti milikan


• Mengenal pasti jenis milikan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian
perniagaan berdasarkan berhad, syarikat awam berhad dan koperasi.
bilangan pemilik, liabiliti dan
modal.

45
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA


CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
2.1 Pemakanan dan Pengurusan
Sajian

( Cadangan peruntukan masa


ialah 3.5 minggu ) Aras 1
• Menerangkan pengertian diet
a. Diet seimbang seimbang
Diet seimbang ialah sajian makanan yang
• Menerangkan faktor utama mengandungi semua nutrien yang diperlukan
dalam merancang diet oleh tubuh dengan kadar yang betul.
seimbang
Sumbangsaran faktor utama dalam merancang
• Menyenaraikan prinsip asas diet seimbang.
diet seimbang

Guru menerangkan prinsip asas diet seimbang


berdasarkan carta Piramid Makanan.

Gerak kerja kumpulan :

Murid memilih kad/gambar bahan makanan


dan dilekatkan pada carta piramid kosong.

46
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti tabiat makan Guru menyediakan lembaran kerja tentang


yang sihat menu hidangan utama yang biasa dimakan
dalam sajian harian untuk diri oleh seorang
murid.

Guru memilih beberapa contoh lembaran kerja


untuk dibincangkan.
b. Perancangan menu Aras 1
• Menerangkan pengertian Menu ialah satu senarai hidangan yang
menu lengkap.

• Menerangkan tujuan Murid membuat peta minda berkenaan tujuan


merancang menu merancang menu.

• Menerangkan faktor yang Faktor yang mempengaruhi perancangan


mempengaruhi perancangan menu seperti berikut :
menu - jenis hidangan kegemaran
- perbelanjaan
- sumber makanan semasa
- kemudahan fizikal
- sumber tenaga dan masa
- kepelbagaian (seperti jenis makanan,
warna, saiz, rasa, tekstur dan kaedah
memasak )
- keperluan (seperti umur, aktiviti dan jenis
pekerjaan).

47
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

c. Prinsip memasak Aras 1


• Menerangkan pengertian Prinsip memasak ialah memasak makanan
prinsip memasak menggunakan haba kering dan haba lembap.

• Menerangkan pengertian Sumbangsaran memasak dengan haba kering.


memasak dengan haba kering

• Menerangkan pengertian Guru mempamerkan beberapa contoh kuih


memasak dengan haba lembap muih dengan berbagai kaedah memasak.

d. Kaedah memasak Aras 1


• Menerangkan kaedah Murid menamakan kaedah kuih muih tersebut
memasak dengan haba dan menyatakan kaedah memasaknya.
kering
Guru menerangkan kaedah memasak
menggunakan haba kering dan haba lembap.

48
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

e. Penyediaan dan • Menerangkan kaedah


penyajian makanan memasak menggunakan
haba lembap

Aras 1
• Mengenal pasti faktor Faktor penting merancang menu untuk sarapan
penting dalam merancang ialah seimbang, mudah dan cepat disediakan.
menu untuk sarapan
Pengiraan kos dalam penyediaan sarapan
perlu diberi penekanan

• Menyediakan rancangan Guru membimbing murid menyediakan


kerja untuk sarapan, minum rancangan kerja dalam penyediaan sarapan,
pagi dan minum petang minum pagi dan minum petang.

Murid memilih menu dan menyediakan


rancangan kerja sendiri.

Tunjuk cara penyediaan sarapan

• Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias,


menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos
membuat pengiraan kos sarapan cara timur seperti Nasi Lemak, air Teh
sarapan dan Betik.
Cara barat seperti Telur Masak Hancur, Roti
Bakar dan air koko.

49
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menyedia, memasak , Tunjuk cara penyediaan hidangan minum pagi


menghias, menghidang dan dan minum petang
membuat pengiraan kos
minum pagi dan minum Murid menyedia, memasak, menghias,
petang menghidang dan membuat pengiraan kos
minum pagi seperti kuih kosui dan minum
petang seperti kuih ketayap dan cucur badak.

Pelbagai kaedah memasak diaplikasikan dalam


penyediaan hidangan.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.

f. Reka cipta resepi Aras 1


• Mereka cipta resepi Murid mereka cipta resepi.
hidangan sepinggan lengkap
untuk sarapan daripada Hasil beras seperti tepung beras, bihun dan
hasil beras laksa.

• Menyedia, memasak , Murid menyedia, memasak, menghias,


menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos
membuat pengiraan kos sarapan berpandukan resepi ciptaannya.
sarapan

50
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.

Aras 2
Murid mereka cipta resepi.
• Mereka cipta resepi untuk
hidangan minum petang
Hasil beras pulut seperti tepung beras pulut.
daripada hasil beras pulut

• Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias,


menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos
membuat pengiraan kos makanan berpandukan resepi ciptaannya.
makanan untuk minum
petang Murid menilai hasil kerja sesama sendiri
dengan bimbingan guru.

2.2 Bater Sanitasi sebelum, semasa dan selepas


menyedia dan memasak perlu diberi
(Cadangan peruntukan masa ialah penekanan.
1.5 minggu)

a. Jenis Bater
Aras 1
• Menerangkan pengertian Bater ialah adunan campuran tepung dan
bater cecair seperti air, susu atau santan.

51
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti jenis bater Terdapat dua jenis bater iaitu bater cair dan
bater pekat.

• Menyenaraikan makanan Contoh makanan bater cair seperti Kuih


daripada bater cair dan Ketayap, Kuih Cara dan Kuih Lapis.
bater pekat
Contoh makanan bater pekat seperti Skon Titis
dan Kuih Rengas.
b. Penyediaan makanan
• Menyedia, memasak , Tunjuk cara penyediaan bater cair dan bater
menghias, menghidang dan pekat.
membuat pengiraan kos
makanan daripada bater Murid menyedia, memasak, menghias,
menghidang dan membuat pengiraan kos
makanan daripada bater cair seperti Kuih
Ketayap dan Cara Pedas. Bater pekat seperti
Kuih Rengas dan Cucur Udang.

Tunjuk cara pembungkusan yang sesuai dan


menarik untuk makanan yang dimasak.

Murid membungkus makanan.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.Hasil kerja dinilai.

52
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.3 Kuih Tempatan

(cadangan peruntukan masa 2


minggu)

a. Sumber Kuih Tempatan Aras 1


• Menerangkan pengertian Kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan
kuih tempatan dengan menggunakan bahan tempatan.

Mempamerkan beberapa contoh bahan


tempatan sebenar untuk kuih tempatan.

Aktiviti murid :
Perbincangan dalam kumpulan menyenaraikan
bahan tempatan selain daripada yang
dipamerkan oleh guru

• Menerangkan sumber kuih Contoh sumber kuih tempatan seperti


tempatan ubi kayu, sagu, keledek, beras pulut.

• Memilih kuih tempatan dan Contoh kuih tempatan dan sumber ialah seperti
sumber cucur badak menggunakan keledek dan kuih
lapis menggunakan tepung beras.

53
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

b. Penyediaan makanan • Menyedia, memasak, Murid menyedia, memasak, menghias,


menghias, menghidang dan menghidang dan membuat pengiraan kos kuih
membuat pengiraan kos tempatan seperti Ondeh-ondeh, Kuih Keria,
kuih tempatan Epok-Epok Sayur dan Cucur Badak.

Tunjuk cara pembungkusan yang sesuai dan


menarik untuk makanan yang dimasak.

Murid membungkus makanan

Murid menilai hasil kerja dari segi tekstur, rupa


dan rasa dengan bimbingan guru.

Kuih tempatan juga boleh dibuat daripada


bater

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas


menyedia dan memasak makanan perlu diberi
penekanan.

54
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.5 Pakaian

(Cadangan peruntukan masa 1


minggu)
Aras 1
a. Fabrik • Menerangkan fabrik asli Guru menyediakan sampel fabrik.
iaitu kapas, linen, benang
sayat dan sutera

• Menerangkan jenis fabrik Selain daripada poliester dan nilon terdapat


buatan manusia ia itu beberapa jenis fabrik lain buatan manusia.
poliester dan nilon

• Menyatakan ciri fabrik Menguji fabrik asli dan buatan manusia dengan
kapas, linen, benang sayat kaedah membakar untuk mengenal pasti rupa,
dan sutera api, bau dan hasil.

•Menyatakan ciri fabrik Membanding beza di antara fabrik asli dengan


poliester dan nilon fabrik buatan manusia.
Aras 1
b. Pemilihan pakaian • Menyatakan prinsip Prinsip pemilihan pakaian ialah corak, warna
pemilihan pakaian dan tekstur.
Faktor pemilihan pakaian ialah untuk
• Mengenal pasti faktor yang perlindungan, identiti, budaya, masa, tujuan
mempengaruhi pemilihan memakai dan stail.
pakaian

55
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Memilih stail dan corak Membuat buku skrap mengikut prinsip dan
pakaian yang sesuai dengan faktor pemilihan pakaian.
bentuk badan

c. Penjagaan pakaian Aras 1 Label Jagaan Tekstil Antarabangsa ialah


• Menerangkan pengertian simbol asas mengenai sistem jagaan pakaian
Label Jagaan Tekstil dan artikel yang dipersetujui oleh kebanyakan
Antarabangsa negara.

Mengumpul contoh label pakaian dan


• Menterjemah simbol Label menterjemah Simbol Label Jagaan Tekstil
Jagaan Tekstil Antarabangsa.
Antarabangsa
Guru menerangkan alatan mendobi dan agen
• Mengenal pasti alatan pencuci yang sesuai untuk fabrik kapas,
mendobi dan agen pencuci benang sayat dan sutera.

Tunjuk cara mencuci pakaian daripada fabrik


kapas atau benang sayat atau sutera.

Murid mendobi pakaian mengikut langkah


• Mendobi pakaian mendobi yang betul.

Tunjuk cara menseterika pakaian.

56
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Langkah menseterika pakaian ialah


2.6 Jahitan melembapkan pakaian, menseterika dan
mengangin pakaian.
(Cadangan peruntukan masa ialah 6 Aras 1
minggu) • Menerangkan pengertian Guru menunjukkan contoh kelim, penghilangan
kelim, penghilangan gelembong dan penyudah tepi.
a. Proses jahitan gelembung dan penyudah
tepi Murid membuat buku skrap mengenai kelim,
penghilangan gelembong dan penyudah tepi.
• Menyenaraikan jenis kelim,
penghilangan gelembung
dan penyudah tepi Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses
menjahit kelim belah kangkung dan kelim
• Menerangkan ciri, betawi
kegunaan dan proses
menjahit kelim belah
kangkung dan kelim betawi Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses
menjahit kelepet dan lapik
• Menerangkan ciri, kegunaan
dan proses menjahit kelepet
dan lapik Guru menerangkan ciri, kegunaan dan proses
menjahit kedut dan lisu pemadan.
• Menerangkan ciri ,
kegunaan dan proses
menjahit kedut dan lisu Tunjuk cara menjahit kelim, penyudah tepi dan
pemadan penghilangan gelembung.

57
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Murid menjahit contoh jahitan kelim, penyudah


• Menjahit contoh jahitan tepi dan penghilangan gelembung.

Guru menerangkan tanda pola seperti ira lurus,


b. Penghasilan projek jahitan Aras 1 tanda lipatan dan garisan pemadan.
• Mengenal pasti tanda pola
Guru menyediakan pola skirt berkasing.

Tunjuk cara memanjang atau memendekkan


pola skirt berkasing.

• Memanjang atau Murid memanjang atu memendekkan pola skirt


memendekkan pola skirt berkasing.
berkasing
Guru menerangkan bahagian fabrik seperti tepi
kain, ira lurus dan benang pakan.

• Menyedia dan membentang Guru menerangkan perkara yang perlu diambil


fabrik kira semasa menyedia dan membentang fabrik
iaitu kecacatan fabrik, meluruskan fabrik,
menekan fabrik, sebelah luar (SL), sebelah
dalam (SD), ira fabrik dan corak fabrik.

58
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menyusun atur pola dan Tunjuk cara menyusun atur pola atas fabrik
menggunting fabrik dan menggunting fabrik dengan cara yang
betul.

Murid menyusun atur pola atas fabrik dan


menggunting fabrik dengan cara yang betul.

• Menjahit skirt berkasing Tunjuk cara menjahit skirt berkasing.

Murid menjahit skirt berkasing mengikut urutan


proses menjahit.
Aras 2

Menjahit hiasan pada skirt Tunjuk cara menjahit hiasan yang sesuai pada
berkasing skirt berkasing.

Murid menjahit hiasan seperti renda, kun dan


jahitan hiasan pada skirt berkasing.

Jenis hiasan seperti renda, kun dan jahitan


hiasan.

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri


dengan bimbingan guru.

59
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

2.7 Perniagaan dan


Keusahawanan

(Cadangan peruntukan masa ialah 2


minggu)

a. Pengenalan kepada
perniagaan

i. Pengertian dan
kepentingan perniagaan Aras 1
• Menerangkan maksud Menyenaraikan contoh keperluan dan
keperluan dan kehendak. kehendak

• Menerangkan pengertian Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan


perniagaan. dari aspek:

• Mengenal pasti kepentingan - Memenuhi keperluan dan kehendak


perniagaan kepada individu, individu, masyarakat dan negara.
masyarakat dan negara. - Memperbaiki taraf hidup individu
dan masyarakat.
- Menawarkan kerjaya kepada
individu dan masyarakat.
- Mengeratkan hubungan dagangan
dan kebudayaan

60
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

ii. Perkembangan Aras 1


perniagaan dan masa • Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan
depannya perubahan dalam aktiviti dahulu dan perniagaan sekarang
perniagaan.

Aras 2
• Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku
masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu
sekarang hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin


perniagaan dan internet

Aras 3
• Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet
perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah.
datang di Malaysia
Rujuk laman web berkenaan.

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu


teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian
Masa Depan) untuk mendapatkan senario
perubahan perniagaan akibat e-dagang.

61
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Nota:

Sistem perniagaan dahulu dan sekarang:

sistem barter dan sistem wang.

Alat pembayaran perniagaan masa kini:

wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad


pintar dan pembayaran elektronik (e-pay).

Cara jualan masa kini:

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra-


bayaran, pesanan mel, mesin runcitan dan beli
melalui internet.

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat


dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah
dan tumpuan kepada perniagaan
berorientasikan elektronik.

62
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

iii. Bentuk dan jenis Aras 1


perniagaan
• Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan dan
perniagaan barang dan perkhidmatan
perkhidmatan
NOTA :

Contoh bentuk perniagaan barang:


Pakaian, kenderaan dan makanan.

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:


Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat.

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang


pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.

Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang


boleh diceburi berdasarkan jenis kemahiran
dan projek hasilan masakan dan jahitan.

Cadangan : adakan aktiviti jualan.

• Menerangkan jenis Perniagaan dalam negeri melibatkan


perniagaan dalam negeri perniagaan runcit dan borong.
dan antarabangsa

63
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,


import dan entreport terhadap barang,
perkhidmatan dan teknologi.
iv. Milikan Perniagaan Aras 1

• Mengenal pasti jenis milikan Perbincangan mengenai jenis ciri dan


perniagaan perbezaan jenis milikan perniagaan.

- Milikan tunggal
- Perkongsian
- Koperasi

NOTA :

Jenis milikan perniagaan seperti milikan


tunggal, perkongsian, syarikat sendirian
berhad, syarikat awam berhad dan koperasi.

64
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 3 : PERTANIAN

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

3.1 Kompos

(cadangan peruntukan masa 2


minggu)

a. Pengenalan Aras 1
• Menerangkan maksud Guru menerangkan maksud dan kepentingan
kompos kompos dalam tanaman sayuran.

• Menyatakan kepentingan Guru menyenaraikan bahan untuk membuat


kompos kompos seperti daun, rumput, sisa tanaman,
kapur dan najis ternakan.
b. Bahan kompos Aras 1
• Menyenaraikan bahan Murid mengumpul bahan-bahan untuk
membuat kompos membuat kompos

• Menyatakan fungsi setiap


bahan membuat kompos

c. Pembinaan kompos • Menerangkan langkah- Dicadangkan pihak sekolah menyediakan


langkah membina kompos mesin ‘shreader atau chipper’ untuk
memotong dan menghancurkan bahan
membuat kompos seperti ranting kecil dan
daun.

65
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Membina kompos Guru menyediakan tapak dan tempat lindungan


hujan, murid membina kompos dalam
kumpulan.
Memadai satu kelas membina satu projek
kompos.

d. Pengurusan Aras 1
• Menguji kejayaan kompos Kompos diuji dengan cara menggunakan kayu
panjang yang licin, dicucuk ke dalam kompos
dibiarkan beberapa minit, dikeluarkan dan rasa
dengan tangan.

Tunjuk cara pengujian dan membalik-balikan


kompos

Murid membalik- balikan timbunan kompos


3.2 Tanaman Sayuran
• Menyatakan penggunaan Menggunakan kompos yang dihasilkan untuk
(Cadangan peruntukan masa ialah kompos tanaman sayuran.
12 minggu)

a. Jenis Sayuran Aras 1


• Mengenal pasti jenis Guru menerangkan jenis sayuran dengan
sayuran mempamerkan spesimen/gambar/poster
sayuran.

66
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Guru menyenaraikan beberapa contoh sayuran


mengikut jenis.

• Menerangkan fungsi Sumbangsaran fungsi sayuran dalam diet


sayuran dalam diet dengan merujuk kepada piramid makanan.

b. Penyediaan tapak Aras 1 Guru membimbing murid membuat pemilihan


• Mengenal pasti tapak tapak
• Membersih tapak
• Menggembur tanah
• Membina batas Murid menyediakan tapak secara kumpulan.
• Membaja asas - membersih tapak
• Meletak sungkupan - menggembur tanah
- membina batas
- meletak sungkupan

Aras 2
• Menguji pH tanah Tunjuk cara menguji pH tanah menggunakan
meter pH.

c. Penanaman Aras 1
• Memilih jenis sayuran yang Tumpuan diberi kepada sayuran jenis buah, ubi
hendak ditanam dan kekacang.

Tunjukcara menyemai biji benih secara terus


di semaian.

67
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menyediakan medium
semaian

• Menyemai biji benih

• Mengubah anak benih atau Murid melakukan proses pengerasan anak


penjarangan benih sebelum melakukan kerja mengubah.

Aras 2
• Memilih biji benih yang Murid melakukan penjarangan bagi biji benih
bermutu yang disemai terus ke batas.

Tunjukcara membuat ujikaji menentukan


• Menguji peratus
peratus percambahan biji benih.
percambahan
biji benih

Aras 1
• Menjaga tanaman sayuran
Murid melakukan kerja penjagaan tanaman
sayuran seperti menyiram, merumput,
menggembur, membaja, membuat sokongan,
d. Penjagaan pengawalan perosak dan penyakit.
Aras 2
• Mengawal perosak dan Guru membuat campuran racun perosak.
penyakit secara kimia. Murid membuat semburan racun perosak di
bawah kawalan guru

68
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

c. Pungutan hasil Aras 1


• Mengenalpasti tempoh Melakukan pemungutan hasil mengikut tempoh
menuai yang sesuai yang sesuai
mengikut jenis sayuran.

• Memunggut hasil.

Aras 2
• Mengendalikan hasil lepas Murid melakukan kerja pengendalian lepas tuai
tuai seperti pembersihan, penggredan,
pembungkusan dan penyimpanan sementara.

d. Giliran tanaman Aras 1


• Menerangkan maksud Guru menjelaskan konsep dan kebaikan
giliran tanaman. melakukan giliran tanaman dengan
menyenaraikan contoh atau model giliran
• Menyatakan kebaikan tanaman.
amalan giliran tanaman.
Murid menanam sayuran yang berlainan jenis
pada tapak yang sama di musim berikutnya.

69
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

3.3 Perniagaan dan


Keusahawanan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 2 minggu)

a. Pengenalan
kepada perniagaan

i. Pengertian dan Aras 1


kepentingan • Menerangkan maksud Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan
perniagaan keperluan dan kehendak. dari aspek:
• Menerangkan pengertian
perniagaan. - Memenuhi keperluan dan
• Mengenal pasti kepentingan kehendak individu, masyarakat
perniagaan kepada individu, dan negara.
masyarakat dan negara. - Memperbaiki taraf hidup individu
dan masyarakat.
- Menawarkan kerjaya kepada
individu dan masyarakat.
- Mengeratkan hubungan
dagangan dan kebudayaan.

70
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 1
• Mengenal pasti perubahan- Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan
perubahan dalam aktiviti dahulu dan perniagaan sekarang
perniagaan.

ii. Perkembangan Aras 2


perniagaan dan masa • Membandingkan perniagaan Perbincangan perkembangan yang berlaku
depannya masa dahulu dengan dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu
sekarang. hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin


perniagaan dan internet

Aras 3
• Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet
perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah.
datang di Malaysia.
Rujuk laman web berkenaan.

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu


teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian
Masa Depan) untuk mendapatkan senario
perubahan perniagaan akibat e-dagang.

71
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Nota:
Sistem perniagaan dahulu dan sekarang:

sistem barter dan sistem wang.

Alat pembayaran perniagaan masa kini:

wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad


pintar dan pembayaran elektronik (e-pay).

Cara jualan masa kini:

Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra-


bayaran, pesanan mel, mesin runcitan dan beli
melalui internet.

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:

Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat


dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah
dan tumpuan kepada perniagaan
berorientasikan elektronik.

72
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

iii. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1


• Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan dan
perniagaan barang dan perkhidmatan
perkhidmatan
NOTA :

Contoh bentuk perniagaan barang:


Pakaian, kenderaan dan makanan.

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:


Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat.

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang


pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.

Contohnya murid menyenaraikan bentuk


perniagaan yang mereka boleh ceburi
berdasarkan jenis kemahiran dan projek
hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran
Hidup Bersepadu.

• Menerangkan jenis Perniagaan dalam negeri melibatkan


perniagaan dalam negeri perniagaan runcit dan borong.
dan antarabangsa

73
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport,


import dan entreport terhadap barang,
perkhidmatan dan teknologi.

iv. Milikan Perniagaan Aras 1


• Mengenal pasti jenis milikan Perbincangan mengenai jenis ciri dan
perniagaan perbezaan jenis milikan perniagaan.
- Milikan tunggal
- Perkongsian
- Koperasi

NOTA :

Jenis milikan perniagaan seperti milikan


tunggal, perkongsian, syarikat sendirian
berhad, syarikat awam berhad dan koperasi.

74
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

4. Perdagangan Dan
Keusahawanan

4.1 Pengenalan Kepada


Perniagaan

(Cadangan peruntukan
masa ialah 5 minggu)

a. Konsep dan Aras 1


kepentingan • Menerangkan konsep Penerangan konsep perniagaan dari segi
perniagaan perniagaan: keperluan dan kehendak, peniaga dan
- maksud keperluan dan perniagaan
kehendak
- maksud peniaga Menyenaraikan contoh keperluan dan
- maksud perniagaan kehendak

• Mengenal pasti kepentingan Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan


perniagaan kepada individu, dari aspek:
masyarakat dan negara - memenuhi keperluan dan kehendak
individu, masyarakat dan negara
- memperbaiki taraf hidup individu dan
masyarakat

75
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

- menawarkan kerjaya kepada individu dan


masyarakat

- mengeratkan hubungan dagangan


dan kebudayaan

b. Perkembangan perniagaan Aras 1


dan masa depannya • Menerangkan perkembangan Sumbangsaran tentang perkembangan
perniagaan masa dahulu hingga perniagaan masa dahulu hingga sekarang
sekarang

Aras 2
• Membandingkan perniagaan Perbincangan mengenai perkembangan yang
masa dahulu dengan sekarang berlaku dalam perniagaan dari masa dahulu
hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin


perniagaan dan internet

Aras 3
• Meramalkan perubahan ciri Mencari maklumat perniagaan melalui internet
perniagaan pada masa akan (e-dagang), akhbar dan majalah
datang
Merujuk laman web berkenaan

76
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu


teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian
Masa Depan) untuk mendapatkan senario
perubahan perniagaan akibat
e-dagang

NOTA:
Sistem perniagaan dahulu dan sekarang :
sistem barter dan sistem wang

Alat pembayaran perniagaan masa kini : wang


tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad
pintar, dan pembayaran elektronik (e-
pay)

Cara perniagaan masa kini:


Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli,
prabayar, pesanan mel, mesin runcitan
dan beli melalui internet

Ciri perniagaan masa akan datang di


Malaysia:
Lebih menyenangkan pelanggan, lebih
cepat dan tepat, cara pembayaran yang
lebih mudah dan tumpuan kepada
perniagaan berorientasikan elektronik

77
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

c. Bentuk dan jenis perniagaan Aras 1


• Mengenal pasti bentuk Sumbangsaran bentuk perniagaan barang dan
perniagaan barang dan perkhidmatan
perkhidmatan

NOTA:
Contoh bentuk perniagaan barang:
pakaian, kenderaan dan makanan

Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:


pengangkutan, perlindungan dankhidmat
nasihat

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang


pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.
Contohnya murid menyenaraikan bentuk
perniagaan yang mereka boleh ceburi
berdasarkan jenis kemahiran dan projek
hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran
Hidup Bersepadu

• Menerangkan jenis Perniagaan dalam negeri melibatkan


perniagaan dalam negeri perniagaan runcit dan borong
dan antarabangsa

78
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Perniagaan antarabangsa meliputi eksport,


import dan entreport yang melibatkan barang,
perkhidmatan dan teknologi

d. Milikan perniagaan Aras 1


• Mengenal pasti jenis milikan Perbincangan mengenai jenis, ciri dan
perniagaan perbezaan milikan perniagaan
-Milikan tunggal
-Perkongsian
-Syarikat Sendirian Berhad
-Syarikat Awam Berhad
-Koperasi

• Mengenalpasti ciri milikan


perniagaan berdasarkan
pemilik, liabiliti dan modal

• Menerangkan kelebihan
dan kekurangan jenis
milikan perniagaan

Aras 2
• Membezakan jenis milikan Buku skrap jenis milikan perniagaan
perniagaan berasaskan
bilangan pemilik, liabiliti dan
modal

79
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

e. Faktor mempengaruhi Aras 1


perniagaan • Menyenaraikan faktor yang Penerangan meliputi faktor berikut:
mempengaruhi perniagaan - keadaan ekonomi
- peraturan dan undang-undang
- pesaing
- pembekal
- pengusaha
- pelanggan
- pekerja
- teknologi
Aras 2
• Menjelaskan kesan setiap
faktor yang mempengaruhi Perbincangan kesan setiap faktor yang
perniagaan mempengaruhi perniagaan

4.2 Penubuhan dan


Pengendalian Perniagaan

(Cadangan peruntukan masa


ialah 3 minggu)

a. Langkah-langkah Aras 1
menubuhkan perniagaan Menyenaraikan langkah-langkah Membuat susunan langkah-langkah
kecil menubuhkan perniagaan kecil menubuhkan perniagaan kecil mengikut
keutamaan

80
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

i Perancangan Aras 1
perniagaan • Mengenal pasti elemen penting Sumbangsaran perkara-perkara penting yang
semasa merancang penubuhan dipertimbangkan semasa merancang
perniagaan perniagaan

• Menerangkan panduan Perbincangan mengenai panduan merancang


merancang perniagaan perniagaan

Aras 2
• Merancang perniagaan Merancang perniagaan sendiri

ii Dokumen penubuhan Aras 1


perniagaan kecil • Mengenal pasti dokumen- Mengumpul dokumen penubuhan perniagaan
dokumen penting penubuhan kecil
perniagaan kecil

NOTA:
Borang pendaftaran perniagaan boleh didapati
dari pejabat Pendaftar Perniagaan

Borang perlesenan perniagaan boleh didapati


dari Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah,
Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya

81
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Mengenal pasti maklumat Latihan mengisi borang pendaftaran


penting dalam borang perniagaan dan perlesenan perniagaan
pendaftaran perniagaan dan
perlesenan perniagaan

• Menerangkan cara membuat


pendaftaran dan mendapatkan
lesen perniagaan

Aras 1
iii. Cara mendapatkan modal • Mengenal pasti sumber modal Main peranan cara mendapatkan modal
- Simpanan
- Pinjaman

b. Pengendalian perniagaan
Aras 1
i. Pengendalian dan kawalan • Mengenal pasti sumber bekalan Lawatan ke tempat perniagaan untuk
perniagaan stok mendapatkan maklumat tentang cara peniaga
mengurus stok, pengendalian dan kawalan
• Mengenal pasti aspek perniagaan (pekerja, stok, masa dan wang)
pengendalian dan kawalan
perniagaan

82
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 2
• Menyediakan penyata aliran Tunjuk cara menyediakan penyata aliran tunai
tunai sebagai salah satu aspek pengendalian wang

ii. Etika amalan Aras 1


perniagaan • Menyatakan etika amalan Mengumpul maklumat etika perniagaan
perniagaan

Aras 2
• Menerangkan amalan Kajian
perniagaan yang bertentangan
dengan etika perniagaan Tinjauan

4.2 Dokumen perniagaan

(cadangan peruntukan
masa ialah 4 minggu)

a. Kepentingan dokumen Aras 1


• Menjelaskan kepentingan Menfailkan dokumen seperti dokumen peribadi,
dokumen dokumen kelab dan persatuan

• Menjelaskan kepentingan Perbincangan


menyimpan dokumen

83
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menjelaskan cara menyimpan Penerangan meliputi penyimpanan dokumen


dokumen secara manual dan elektronik

Lawatan ke koperasi sekolah, pejabat sekolah,


pusat sumber dan bilik kaunseling

c. Jenis dokumen Aras 1


• Menyenaraikan jenis-jenis Buku skrap
dokumen dalam perniagaan
- Surat tanya
- Katalog/sebut harga/ senarai
harga
- Borang pesanan
- Nota serahan
- Invois
- Nota Debit
- Nota Kredit
- Penyata Akaun
- Resit
- Bil tunai

Aras 2
• Mengkelaskan dokumen
peniagaan sebelum, semasa
dan selepas urusniaga

84
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

d. Maklumat penting dalam Aras 1


dokumen • Mengenal pasti maklumat Latihan amali:
penting dalam dokumen i. Invois
- mengisi maklumat penting

- mengetahui syarat serahan dan syarat


pembayaran

ii. Resit
- melengkapkan butiran yang
terdapat dalam resit

NOTA :
Mengetahui butiran yang terdapat di dalam
resit

Urusniaga yang memerlukan resit

Pengesahan resit

Bukti pembayaran

• Menentukan dokumen bagi Perbincangan tentang kegunaan dokumen


kegunaan penyediaan perniagaan bagi:
akaun - penyediaan akaun
- bukti urusniaga

85
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 2
• Membezakan diskaun tunai dan Latihan amali invois :
diskaun niaga - Mengira jumlah diskaun dan syarat
pembayaran
• Mengira diskaun dan syarat
pembayaran

4.4 Pengeluaran

(Cadangan peruntukan
masa ialah 4 minggu)

a. Pengertian Aras 1
pengeluaran • Menerangkan pengertian Perbincangan merujuk kepada aktiviti
Pengeluaran pengeluaran setempat

b. Faktor pengeluaran Aras 1


• Menerangkan faktor dalam
pengeluaran dan ganjarannya:
- pengusaha NOTA :
- modal Pengusaha - untung
- tanah Modal - faedah
- pekerja Tanah - sewa
Pekerja - upah

86
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

• Menerangkan kepentingan Sumbangsaran atau perbincangan faktor


faktor pengeluaran pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti
pengeluaran barang dan perkhidmatan

c. Bidang pengeluaran Aras 1


• Menerangkan maksud
bidang pengeluaran:
- ekstraktif
- perkilangan
4 - pembinaan
- perkhidmatan

d. Kaitan pengeluaran Aras 1


dengan permintaan • Mengenal pasti kaitan Bincang situasi:
pengeluaran dengan - pengeluaran diwujudkan untuk memenuhi
permintaan permintaan. Contohnya pengeluaran
kereta Proton untuk memenuhi permintaan
pasaran

Aras 2
• Menerangkan kesan - produk direka cipta terlebih dahulu
pengeluaran dan pemintaan untuk mewujudkan permintaan
terhadap harga

87
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Contohnya mereka cipta perkakasan komputer


dan perisian untuk mewujudkan
permintaan menggunakan komputer dalam
kehidupan

e. Proses pengeluaran Aras 1


• Menerangkan komponen Penerangan meliputi:
asas proses pengeluaran Input → Transformasi → Output

Perbincangan contoh bahan mentah yang


diproseskan menjadi barang separuh siap
(seperti gandum kepada tepung gandum, kayu
balak kepada papan) dan contoh bahan
mentah yang diproseskan menjadi barang siap
( rotan kepada perabot)

Perbincangan dikaitkan dengan langkah


membuat projek dalam bidang pembelajaran
Reka Bentuk dan Teknologi

• Menerangkan NOTA:
pengkhususan dalam proses Aspek penting yang perlu diambilkira adalah
pengeluaran pengeluaran secara besar-besaran yang
melibatkan pengkhususan

88
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Aras 2
• Menjelaskan kebaikan dan Mencari maklumat pengkhususan dalam
kelemahan pengkhususan proses pengeluaran melalui tayangan video,
dalam proses pengeluaran keratan akhbar dan majalah

Carta aliran proses pengeluaran sesuatu


produk

NOTA:
Contoh kebaikan pengkhususan :
- mempercepatkan proses pengeluaran

- meningkatkan kualiti pengeluaran

Aras 1
f. Pengiraan kos • Mengenal pasti kos bahan Latihan pengiraan kos dengan merujuk projek
untuk sesuatu projek Kemahiran Hidup Bersepadu dan merekod kos
projek secara sistematik

Aras 2
• Menganggarkan kos
overhed dan kos upah
berdasarkan projek

• Mengira kos pengeluaran Latihan pengiraan kos pengeluaran seunit

89
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

CADANGAN
BIDANG / UNIT / TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN

Mengira kos pengeluaran lain-lain projek dalam


kuantiti yang banyak

NOTA:
Kos overhed ialah kos tetap yang terlibat dalam
menghasilkan sesuatu produk seperti sewa
tempat, insurans, telefon, bil air dan elektrik

Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos


Overhed + Kos Upah

Aras 3
• Menentukan harga jualan Latihan mengira harga jualan seunit
seunit

90
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Perubahan Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM


Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

BAHAGIAN TERAS BAHAGIAN TERAS

Kemahiran Manipulatif Reka Bentuk dan Teknologi

Kerja kayu dan logam Organisasi bengkel dan keselamatan Amalan organisasi bengkel yang berstruktur
dan keselamatan diberi keutamaan.
Reka cipta
Tajuk Kemahiran Manipulatif digabung dengan
elemen reka bentuk dan diberi nama baru iaitu
Reka Bentuk dan Teknologi.

Reka bentuk dan penghasilan projek Proses reka cipta melalui penyelesiaan
masalah digabungjalinkan dalam penghasilan
projek, maka bilangan projek dikurangkan.

Peralatan, mesin dan pelbagai jenis bahan


baru di pasaran dikemukakan.

Elektrik Elektrik Elektrik dan elektronik diperluaskan untuk


merangkumi sistem asas dalam bidang
mekatronik.

Elektronik Elektrik Permainan robot digunakan sebagai ABM.

91
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

Kerja paip asas Penghasilan projek elektrik, elektronik, kerja


paip dan enjin dipermudahkan.
Enjin

Lukisan Teknik

Jahitan Membaiki pakaian dipindah ke KHSR dan


diganti dengan jahitan menggunakan mesin
Pengurusan diri Masakan jahit.
Tempat kediaman
Perkebunan
Perkebunan Elemen pertanian dikurangkan kerana
sebahagian besarnya dipindah ke KHSR.
Reka Cipta Reka Cipta
Digabung dalam tajuk Reka Bentuk dan
Membuat projek reka cipta Teknologi supaya tidak terasing.

Perdagangan dan Perniagaan dan Keusahawanan


Keusahawanan [ Tajuk ini merentasi Pilihan 1, 2
dan 3]

92
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

Pengenalan alam perniagaan Pengenalan kepada perniagaan Dalam Pilihan 1,2 dan 3, nama Perdagangan
dan Keusahawanan ditukar ke Perniagaan
dan Keusahawanan untuk mencerminkan
skop kandungan.

Asas keusahawanan Asas keusahawanan Tajuk Pengenalan kepada pemasaran


dipindah dari mata pelajaran Reka Cipta
Pengeluaran Pengeluaran sekolah menengah atas dan ditambah disini.

Industri tempatan Pengenalan kepada pemasaran

Asas perniagaan Menyimpan rekod

Menyimpan rekod Konsumerisme

Konsumerisme

Kekeluargaan (Tiada) Tajuk ini digugur.

Peningkatan kendiri

Kesejahteraan keluarga

n hidup bermasyarakat

93
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

Kemahiran Manipulatif Kemahiran Teknikal Kemahiran Manipulatif Tambahan ditukar ke


Tambahan nama baru iaitu Kemahiran Teknikal.

Lukisan teknik Elektrik Teknologi terkini mengenai bekalan elektrik


domestik menggantikan sistem lama.
Elektronik

Lukisan teknik Lukisan oblik dan lukisan hamparan digugur


kerana lukisan ortografi dan isometri telah
Enjin memadai pada peringkat ini.

Perniagaan dan Keusahawanan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan


dalam Bahagian Teras digugurkan . Sebaliknya
tajuk Perniagaan dan Keusahawanan
dimasukkan dalam Pilihan

94
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

Ekonomi Rumah Tangga Ekonomi Rumah Tangga

Makanan dan pemakanan Makanan dan pengendalian makanan Tajuk Tempat kediaman di pindah ke Bahagian
Teras.
Pakaian Pengurusan sajian
Tajuk baru yang menggantikannya ialah kaedah
Tempat kediaman membuat biskut dan kek; dan reka cipta resepi.

buat biskut dan kek

Pakaian

Jahitan
Komponen Perdagangan dan Keusahawanan
Perniagaan dan Keusahawanan dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebaliknya
tajuk Perniagaan dan Keusahawanan
dimasukkan dalam Pilihan

95
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

Tanaman sayur-sayuran Hortikultur hiasan diganti dengan tajuk baru


Hortikultur hiasan Pelandskapan.

Ternakan ayam daging atau puyuh Pemeliharaan haiwan kesayangan satu pilihan
daging atau pemeliharaan haiwan baru.
kesayangan

Pelandskapan

Perniagaan dan Keusahawanan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan


dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebaliknya
tajuk Perniagaan dan Keusahawanan
dimasukkan dalam Pilihan

Perdagangan dan Perdagangan dan Keusahawanan


Keusahawanan
4.1 Pengenalan Kepada Perniagaan Komponen Perdagangan dan Keusahawanan
a. Konsep dan kepentingan dalam Bahagian Teras digugurkan. Sebagai
perniagaan ganti, Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan
Keusahawanan diwujudkan
b. Perkembangan perniagaan
dan masa depannya

96
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

c. Bentuk dan jenis perniagaan

d. Milikan perniagaan

e. Faktor mempengaruhi
perniagaan

4.2 Penubuhan dan Pengendalian


Perniagaan

a. Langkah-langkah
menubuhkan perniagaan
kecil

b. Pengenalan perniagaan

c. Bantuan perniagaan

4.3 Dokumen Perniagaan

a. Kepentingan dokumen

b. Jenis dokumen

97
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

c. Maklumat penting dalam


dokumen

4.4 Pengeluaran

a. Pengertian pengeluaran

b. Faktor pengeluaran

c. Bidang pengeluaran

d. Kaitan pengeluaran dengan


permintaan

e. Proses pengeluaran

f. Pengiraan kos

4.5 Keusahawanan

a. Konsep keusahawanan

b. Ciri utama usahawan

98
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

c. Usahawan dalam negeri

d. Peranan kerajaan dalam


membantu usahawan

4.6 Pengenalan kepada Pemasaran

a. Pengertian pemasaran

b. Fungsi pemasaran

c. Objektif dan aktiviti


pemasaran

d. Masalah pemasaran

e. Strategi pemasaran

4.7 Konsumerisme

a. Pengguna dan
konsumerisme

b. Hak dan tanggungjawab


pengguna

99
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Tajuk Sukatan Pelajaran KHB Edisi


Perubahan
yang Sedia Ada Penyemakan

c. Tanggungjawab pengeluar
kepada pengguna

d. Peranan persatuan pengguna


dan kerajaan

4.8 Simpan Kira

a. Menyimpan rekod urusniaga

b. Merekod urusniaga

c. Imbangan Duga

d. Akaun Penamat

e. Kunci Kira-Kira (Lembaran


Imbangan)

100
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

JADUAL PEMETAAN KANDUNGAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

BAHAGIAN TERAS : REKA BENTUK & TEKNOLOGI ( 19 MINGGU )

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


1. Reka Bentuk dan Teknologi
1.1 Organisasi Bengkel dan Keselamatan 1 minggu - -
a. Pengurusan organisasi bengkel dan keselamatan √
1.2 Reka Cipta - - 9 minggu
a. Pengenalpastian masalah √
b. Pencetusan, penjanaan dan pemilihan idea √
c. Perekaan projek √
d. Pemilihan reka bentuk √
e. Perancangan pembinaan projek √
f. Pembinaan, pengujian dan pengubahsuaian

projek
g. Pendokumentasian √
1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 8 minggu 7 minggu -
a. Pengenalan Reka Bentuk & Teknologi √
b. Faktor Reka Bentuk √ √
c. Jenis bahan dan pengikat √ √
d. Alatan Tangan & Mesin √ √
e. Proses √ √
f. Reka Bentuk Projek √ √
1.4 Elektrik 2 minggu - 2 minggu
a. Sumber dan kegunaan elektrik √
b. Jenis wayar dan kerja pendawaiaan √

101
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


c. Mengira kos tenaga elektrik √
d. Pengenalan motor arus terus √
1.5 Elektronik - 4 minggu 5 minggu
a. Nama, simbol dan fungsi komponen √ √
b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik √ √
c. Penghasilan projek √ √
1.6 Kerja Paip 3 minggu - -
a. Pengenalan sistem bekalan air di rumah √
b. Jenis paip, penyambung paip dan bahan

pemasangan paip
c. Jenis dan kelengkapan paip √
d. Kerja penyenggaraan √
1.7 Lukisan Teknik - 3 minggu -
a. Alatan lukisan teknik √
b. Jenis garisan √
c. Lukisan ortografik √
1.8 Jahitan 3 minggu - -
a. Mesin jahit √
b. Penghasilan artikel √
1.9 Masakan - 3 minggu -
a. Perancangan menu √
b. Penyediaan dan penyajian hidangan √
c. Etika makan √
1.10 Tempat Kediaman - - 3 minggu
a. Ruang tempat kediaman √
b. Keselesaan tempat kediaman √
c. Penjagaan tempat kediaman √
d. Susun atur alatan dan kelengkapan √

102
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


1.11 Tanaman Hiasan 2 minggu 2 minggu -
a. Pembiakan secara keratan √
b. Penanaman √
c. Penjagaan anak pokok √
d. Pemasuan semula √
6 19 7 19
JUMLAH 5 19 MINGGU
MINGGU MINGGU

BAHAGIAN PILIHAN

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL ( 16 MINGGU )


BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3
1.1 Lukisan Teknik - 7 minggu -
a. Lukisan Isometrik √
b. Lukisan Hamparan √
c. Lukisan keratan penuh √
1.2 Elektrik 8 minggu - -
a. Jenis litar elektrik √
b. Penggunaan meter pelbagai √
c. Unit kawalan utama bekalan elektrik domestik √
d. Kuasa elektrik √
1.3 Elektronik - 7 minggu 7 minggu
a. Nama, simbol dan fungsi komponen √ √
b. Membaca dan menterjemah lukisan skematik √
c. Penghasilan projek √ √

103
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


1.4 Asas Elektromekanikal 6 minggu
a. Pengenalan pergerakan mekanikal √
b. Pengenalan pergerakan elektromekanikal √
1.5 Enjin - - 7 minggu
a. Jenis dan kegunaan pengikat dan penyantum √
b. Bahagian luar enjin √
c. Bahagian dalam enjin √
d. Edaran empat lejang √
e. Sistem enjin √
f. Menservis enjin √
1.6 Perniagaan dan Keusahawanan 2 minggu 2 minggu 2 minggu
a. Pengenalan kepada perniagaan √
b. Asas keusahawanan √
c. Konsumerisme √
JUMLAH 16 minggu 16 minggu 16 minggu

PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA (16 MINGGU)


BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3
2.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian 3.5 Minggu 4 Minggu -
a. Diet seimbang √
b. Perancangan menu √
c. Prinsip memasak √
d. Kaedah memasak √
e. Penyediaan dan penyajian makanan √ √
f. Reka cipta resepi √ √

104
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


2.2 Bater 1.5 Minggu
a. Pengertian √
b. Jenis bater √
c. Penyediaan makanan √
2.3 Kuih Tempatan 2 Minggu
a. Pengertian √
b. Sumber √
c. Penyediaan makanan √
2.4 Biskut dan Kek 8 Minggu
a. Kaedah gaul dan ramas √
b. Kaedah putar √
c. Kaedah enjut √
2.5 Pakaian 1 Minggu
a. Fabrik √
b. Kesesuaian pakaian √
c. Penjagaan pakaian √
2.6 Jahitan 6 Minggu 10 Minggu 6 Minggu
a. Proses jahitan √ √ √
b. Penghasilan projek jahitan √ √ √
2.7 Perniagaan dan Keusahawanan 2 minggu 2 minggu 2 minggu
a. Pengenalan kepada perniagaan √
b. Asas keusahawanan √
c. Konsumerisme √
JUMLAH 16 Minggu 16 Minggu 16 Minggu

105
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 3 : PERTANIAN (16 MINGGU)


BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3
3.1 Kompos 4 minggu - -
a. Pengenalan √
b. Bahan membuat kompos √
c. Pembinaan kompos √
d. Pengurusan √
e. Penggunaan √
3.2 Tanaman Sayuran 10 minggu -
a. Jenis sayuran √
b. Penyediaan tanah √
c. Penanaman √
d. Penjagaan √
e. Pemungutan hasil √
f. Giliran tanaman √
3.3 Haiwan Kesayangan 4 MINGGU
a. Pengenalan √
b. Pemilihan haiwan kesayangan √
c. Perumahan √
d. Penjagaan √
e. Kebajikan haiwan √

106
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


3.4 Ternakan Ikan Air Tawar 10 minggu -
a. Pengenalan √
b. Sistem penternakan √
c. Penyediaan kolam atau tangki √
d. Melepas benih ikan ke dalam kolam atau tangki √
e. Pengurusan ternakan √
f. Pemungutan hasil √
g. Pemasaran √
h. Pengiraan kos √
3.5 Pelandskapan - - 14 minggu
a. Pengenalan √
b. Tumbuhan dalam landskap √
c. Reka bentuk landskap √
d. Pembinaan landskap √
e. Penyenggaraan √
3.6 Perniagaan dan Keusahawanan 2 minggu 2 minggu 2 minggu
a. Pengenalan kepada perniagaan √
b. Asas keusahawanan √
c. Konsumerisme √

JUMLAH 16 Minggu 16 Minggu 16 Minggu

107
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN (16 MINGGU)

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


4.1 Pengenalan kepada Perniagaan 5 minggu 2 minggu
a. Konsep dan kepentingan perniagaan √
b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya √
c. Bentuk dan jenis perniagaan √ √
d. Milikan perniagaan √
e. Faktor mempengaruhi perniagaan √
4.2 Penubuhan dan Pengendalian Perniagaan 3 minggu 2 minggu
a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil √
b. Pengendalian perniagaan √
c. Bantuan Perniagaan √
4.3 Dokumen Perniagaan 4 minggu
a. Kepentingan dokumen √
b. Jenis dokumen √
c. Maklumat penting dalam dokumen √
4.4 Pengeluaran 4 minggu
a. Pengertian pengeluaran √
b. Faktor pengeluaran √
c. Bidang pengeluaran √
d. Kaitan pengeluaran dengan permintaan √
e. Proses pengeluaran √
f. Pengiraan Kos √

108
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


4.5 Keusahawanan 2 minggu
a. Konsep keusahawanan √
b. Ciri utama usahawan √
c. Usahawan dalam negeri √
d. Peranan kerajaan dalam membantu usahawan √
4.6 Pengenalan Kepada Pemasaran 4 Minggu
a. Pengertian pemasaran √
b. Fungsi pemasaran √
c. Objektif dan aktiviti pemasaran √
d. Masalah pemasaran √
e. Strategi pemasaran √
4.7 Konsumerisme 2 minggu
a. Pengguna dan Konsumerisme √
b. Hak dan tanggungjawab pengguna √
c. Tanggungjawab pengeluar kepada pengguna √
d. Peranan persatuan pengguna dan kerajaan √
4.8 Simpan Kira 10 minggu 10 minggu
a. Menyimpan rekod urusniaga √
b. Merekod urusniaga √
c. Imbangan Duga √
d. Akaun Penamat √
e. Kunci Kira-Kira ( Lembaran Imbangan ) √

JUMLAH 16 MINGGU 16 MINGGU 16 MINGGU

109
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

KESINAMBUNGAN KANDUNGAN KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP


DARI SEKOLAH RENDAH KE SEKOLAH MENENGAH

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Bengkel & Keselamatan Organisasi bengkel


Keselamatan dan
organisasi Amalan 4 M :
bengkel
Membersih,
Menyusun atur,
Menilai dan
Mendisiplin

Amalan langkah
keselamatan

(1 minggu) (1 minggu)

110
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 T1 T2 Tingkatan 3

Kreativiti & Pengenalan Kajian reka bentuk & Penghasilan Reka Cipta :
Reka Cipta kreativiti : kefungsian produk : projek reka cipta - Pengenalpastian masalah
- Bentuk asas reka - Membuka & dengan - Pencetusan, penjanaan,
bentuk memasang kit sesi persembahan pemilihan idea
- Idea drp pelbagai model spt. robot, & kritikan - Perekaan projek
persepsi jentolak, - Pemilihan reka bentuk
- Komunikasi motorsikal, kereta, Pendokumentasia - Perancangan pembinaan
kereta kabel, n projek
Kajian reka bentuk kereta kawalan - Pembinaan, pengujian,
& kefungsian jauh pengubahsuaian projek
produk : - Pendokumentasian
- Kajian bentuk Penyelesaian
luaran produk masalah :
- Memasang model - Penjanaan idea
berpandukan kreatif
manual - Menterjemah idea
- Membuka & kpd 3D
memasang
produk utk Pendokumentasian
mengkaji
komponen

Pendokumentasian

( 9 minggu ) ( 7 minggu ) ( 10 minggu ) ( 9 minggu )

111
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tingkatan
KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2
3

Reka Bentuk Projek Projek berasaskan Penghasilan projek Penghasilan projek


& berasaskan kayu logam & bahan kitar dgn. bahan spt. dgn. logam &
Penghasilan dan bahan kitar semula spt. kayu, papan lapis, plastik spt. Al, keluli
Projek semula bukan pengaut sampah, bahan komposit : lembut, perspek, foil
logam spt. bekas penyangkut - Jenis bahan & plastik, PVC :
pensel, tabung serbaguna pengikat - Jenis bahan &
wang, bekas - Reka bentuk pengikat
bunga Mereka bentuk & projek - Reka bentuk
menghasilkan - pernyataan projek
Mereka bentuk & projek berdasarkan masalah - pernyataan
menghasilkan kreativiti dan - Perancangan, masalah
projek keupayaan murid pembinaan, - Perancangan,
berdasarkan pengubahsuaian pembinaan,
minat murid - Pendokumentasi pengubahsuaian
an - Pendokumentasi
an

( 8 minggu ) ( 7 minggu ) ( 8 minggu ) ( 7 minggu )

112
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 T3

Elektrik Penghasilan projek Penghasilan projek Penghasilan projek Sumber & Membaca, mengira
elektrik litar siri & elektronik spt. elektronik spt. kegunaan elektrik kos tenaga elektrik
litar selari dgn pemalap LED, penguji keterusan
menggunakan lampu hiasan LED litar dgn perumah Jenis wayar, Pengenalan motor
mentol / buzer kerja pendawaian arus terus :
- Jenis motor
- Bahagian utama
- Mekanisme
penghantaran
kuasa
- Kegunaan

Menyiasat
keupayaan kit
model robot

( 3 minggu ) ( 3 minggu ) ( 4 minggu ) ( 2 minggu ) ( 3 minggu )

113
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tahun Tahun Tahun Tingkatan


KANDUNGAN Tingkatan 2 Tingkatan 3
4 5 6 1

Elektronik Fungsi, simbol komponen Fungsi, simbol komponen


mudah elektronik elektronik spt. sensor, mikrofon,
suis

Mentafsir lukisan elektronik Membaca & menterjemah


lukisan skematik

Penghasilan projek Penghasilan projek elektronik


elektronik dengan tema dengan tema :
bunyi, cahaya atau - gabungan bunyi dengan
gabungan bunyi dengan cahaya
cahaya - gabungan bunyi dengan
pergerakan
( pengelip, pengelip - gabungan cahaya dengan
berirama, penggera ) pergerakan
- gabungan bunyi, cahaya dan
pergerakan

( Litar kendalian, Litar kendalian


cahaya, pengesan paras air )

( 4 minggu ) ( 5 minggu )

114
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Baik Pulih & Penyenggara Penyenggaraan & Kerja Paip : Enjin :


Penyenggaraan an alatan membaiki kerosakan
tangan pada mesin mudah & - Sistem bekalan Mengenal pasti
perabot air di rumah bahagian luar
- Penyambung enjin &
paip & bahan menservis
perpaipan seperti
Penyenggara besi gavalni,
an bahagian PVC dan paip
bangunan poli
- Jenis &
kelengkapan paip
- Kerja
penyenggaraan

( 2 minggu ) ( 5 minggu ) ( 3 minggu ) ( 2 minggu )

115
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Ekonomi Jahitan Jahitan Jahitan : Masakan hidangan Tempat Kediaman :


Rumah sepinggan lengkap
Tangga :
-membaiki -penghasilan -Penghasilan -ruang, keselesaan,
pakaian artikel mudah artikel jahitan - Perancangan penjagaan, susun atur
dgn menu alatan & perabot
menggunakan - Penyediaan,
mesin jahit penyajian
- Etika makan

( 2minggu ) ( 2 minggu ) ( 3 minggu ) ( 3 minggu ) ( 3 minggu )

116
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

Tingkatan
KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2
3

Pertanian Tanaman hiasan Ikan hiasan Tanaman sayur- Perkebunan : Perkebunan :


sayuran
- Faktor - Teknik
pertumbuhan penanaman &
tanaman penjagaan
- Pembiakan pokok hiasan
tampang

( 6 minggu ) ( 6 minggu ) ( 6 minggu ) ( 2 minggu ) ( 2 minggu )

117
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3


Perniagaan & Keushawanan merentas Pilihan KT,
Perniagaan & Barang jualan Pilahan ERT & Pilihan SPN
Keusahawanan
Merancang, Merancang, Merancang, Perniagaan Jenis Milikan & Konsumerisme
menyediakan menyediakan menyediakan Penubuhan
jualan jualan jualan – pengertian, Perniagaan Menjalankan
- cara kepentingan, perniagaan
mendapatkan - manghasilkan - cara mendapat perkembangan Keusahawanan
modal barang yang akan bekalan melalui dan masa
dijual komisen depannya.
Promosi Melalui – bentuk &
Pembungkusan Promosi Melalui Promosi Melalui jenis
Poster Katalog
Mengurus jualan
dgn melayan Mengurus jualan Mengurus jualan
pelanggan dengan dgn menyusun
mendapatkan atur barang
pesanan
Merekod jualan
Mengurus Risiko dlm
perbelanjaan diri perniagaan

Sikap pengguna
yang bijak

( 8 minggu ) ( 8 minggu ) ( 8 minggu ) ( 2 minggu ) ( 2 minggu ) ( 2 minggu )

118
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Pilihan Elektrik – jenis litar, Lukisan Teknik Elektronik :


Kemahiran penggunaan meter
Teknikal pelbagai - isometri - Fungsi & simbol
- hamparan komponen seperti
Asas Elektromekanikal - lukisan keratan penuh geganti, Suis mikro,
mikrofon, speaker dan
- Mekanikal dan gear Elektrik – bekalan elektrik IC pemasa
- Pergerakan & unit kawalan utama - Penghasilan projek
elektromekanikal domestik, kuasa & tenaga
- Menerokai pergerakan elektrik Enjin :
Kit robot dan
permainan Elektronik : - Jenis & kegunaan
- Fungsi & simbol pengikat
perintang peka cahaya, - Bahagian dalam enjin
diod - Enjin kitaran 4 lejang
- Menterjemah lukisan - Sistem enjin
skematik
- Penghasilan projek

Perniagaan dan Perniagaan dan Perniagaan dan


Keusahawanan Keusahawanan Keusahawanan

( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu )

119
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA

Pilihan Makanan & Pengurusan sajian Kaedah membuat biskut


Ekonomi pengendalian utama iaitu makan & kek - gaul dan ramas,
Rumah Tangga - Diet seimbang tengah hari atau makan putar, enjut
- Keperluan makanan malam - kaedah
harian memasak, perancangan Jahitan hiasan - proses
menu, penyediaan & dan penghasilan projek
Pengurusan sajian penyajian, reka cipta
sarapan, minuman pagi resepi
atau minuman petang -
prinsip memasak, Penjagaan pakaian –
perancangan menu, mencuci dan
penyediaan & penyajian, menseterika
reka cipta resepi
Jahitan skirt berkasing di
Pakaian – fabrik, pinggang
kesesuaian pakaian

Jahitan blaus longgar -


proses dan penghasilan
projek

Perniagaan dan Perniagaan dan Perniagaan dan


Keusahawanan Keusahawanan Keusahawanan

( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu )

120
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 3 : PERTANIAN

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Pilihan Tanaman sayur-sayuran Ternakan ayam daging / Pelandskapan :


Pertanian : atau puyuh daging :

- Jenis sayur-sayuran - Pengenalan - Pengertian


- Tanah & baja - Perumahan - Penggunaan
- Penyediaan tapak - Pengurusan tumbuhan dalam reka
- Penanaman - Pemasaran bentuk landskap
- Penjagaan & - Pengiraan kos - Reka bentuk
memungut hasil landskap
- Giliran tanaman Atau Pemeliharaan - Membina landskap
haiwan kesayangan : - Penyenggaraan
- Pengenalan
- Pemilihan
- Perumahan
- Penjagaan

Perniagaan dan Perniagaan dan


Keusahawanan Keusahawanan Perniagaan dan
Keusahawanan

( 16 minggu ) ( 16 minggu )
( 16 minggu )

121
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan Satu

PILIHAN 4 : PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

KANDUNGAN Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3

Pilihan Asas Keusahawanan Menyimpan Rekod : Pengenalan Kepada


Perdagangan & Pemasaran
Keusahawanan - Pengertian - Sistem menyimpan
- Ciri utama usahawan rekod – pengertian, fungsi,
- Usahawan dalam negeri - Merekod urusniaga objektif & aktiviti,
- Peranan kerajaan dlm masalah, campuran
membantu usahawanan pemasaran
Konsumerisme :
Pengeluaran – - Pengertian pengguna & Menyimpan rekod :
pengertian, faktor, kaitan konsumerisme - Imbangan duga
dengan permintaan, - Hak & tanggungjawab - Akaun penamat
proses, pengiran kos pengguna - Kunci kira-kira
- Peranan persatuan &
kerajaan

( 16 minggu ) ( 16 minggu ) ( 16 minggu )

122