Anda di halaman 1dari 11

I. A. 1. 2. . 4. #. *. No 1 2 4 # * ..

PENGKAJIAN DATA DASAR KELUARGA Nama KK : Tn. S Alamat : RT 04/08 Kel. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung !"ia : #2 Ta$un Pendidi%an : S&TP Pe%er'aan : (ira")a"ta Kom+o"i"i Anggota Keluarga Tn. S Nama Tn. S N-. N An. Sm An. SAn. Su 0enantu R Genogram JK & P & & P P Hub. dg KK KK ,"tri Ana% Ana% Ana% 0enantu Umur #2 T$n 4. T$n 28 T$n 2 T$n 18 T$n 2# T$n Agama ,"lam ,"lam ,"lam ,"lam ,"lam ,"lam Pendidikan S&TP S/ S&TA S&TA S&TP S&TA Pekerjaan (ira")a"ta ,RT/(irau"a$a (ira")a"ta 0a$a"i")a Pela'ar/Si")a (ira")a"ta

#2

4 .

28

1 8

Keterangan Genogram : : &a%i4la%i : Perem+uan : 0eninggal : Klien 2. Ti e Ke!uarga Keluarga 1+%. S adala$ %eluarga %eluarga inti2 -aitu "uatu ruma$ tangga -ang terdiri dari "uami2 i"teri2 ana% dan menantu. ". Suku #ang$a 2 1+% S dan ,3u N "ama4"ama 3era"al dari "u%u Ja)a. 1+% S 3era"al dari Pur)o%erto dan ,3u N 3era"al dari Semarang. 1a$a"a -ang diguna%an "e$ari4$ari adala$ 3a$a"a ,ndone"ia2 teta+i ta% 'arang +ula "aat 3a+a% dan i3u 3er%omuni%a"i antara mere%a dan ana%4ana% dengan mengguna%an 3a$a"a Ja)a. Jaringan %er'a "o"ial %eluarga 3era"al dari 3eragam "u%u 3ang"a2 %arena tem+at tinggal2 "e%ola$ ana%4ana% "erta tem+at %er'a 1a+a% S 3erada di +inggiran Ja%arta : gari" +erni%a$an : gari" %eturunan : tinggal "eruma$

-ang +endudu%n-a $eterogen. Keluarga 1+%. S

"uda$ 25 ta$un tinggal di alamat tinggal

"e%arang2 "e3elumn-a 1+%. S dan ,3u N tinggal di Ruma$ orang tua ,3u N di Semarang. Keluarga 1+%. S +inda$ %arena 1+%. S 3e%er'a di Ja%arta dan ingin memili%i tem+at tinggal mili% "endiri. &ing%ungan tem+at tinggal %eluarga 1+%. S 3er"i6at $eterogen2 di domina"i %aum ur3an 7+endatang8 -ang tinggal di ling%ungan ter"e3ut. Kegiatan4%egiatan %eagamaan -ang ada di ling%ungan %eluarga adala$ +enga'ian rutin i3u4i3u2 PKK2 +enga'ian 3a+a%43a+a% dan %arang taruna. 9an-a ,3u N -ang a%ti6 mengi%uti +enga'ian2 "edang%an 1+% S tida% mengi%uti %egiatan %eagamaan ter"e3ut %arena 3e%er'a tida% mengenal )a%tu. Keluarga 1+%. S 3ia"an-a memili%i 'adual re%rea"i "ecara rutin -a%ni "aat li3ur le3aran 3erli3ur %e %am+ung $alaman 1+%. S dan ,3u N. 0ere%a 3ia"an-a %um+ul "aat nonton T: di malam $ari "am3il men'elang tidur. Ke3ia"aan4%e3ia"aan diet dan 3er3u"ana %eluarga "uda$ mengi%uti +er%em3angan "aat ini. 0a%anan -ang "ering di"a'i%an dan di%on"um"i ole$ %eluarga adala$ ma%anan ola$an "endiri. Pa%aian -ang diguna%an 'uga "uda$ modern2 tida% mengi%uti %ultur 3uda-a Ja)a. ,3u N dan %etiga ana% +erem+uann-a le3i$ "ering mengguna%an celana +an'ang dan %ao" atau+un %eme'a lengan +ende% di3anding dengan mengguna%an ro% atau dre"" Peran a-a$2 i3u dan ana% ma"i$ menganut %ultur 3uda-a Ja)a. Ana%4ana% tida% da+at 3er3icara 3e3a" mengemu%a%an +enda+at atau %einginann-a %e+ada orangtuan-a. Ana%4ana% "angat "egan %alau 3icara lang"ung %e+ada 1+%. S. Ana%4ana% "elalu mengi%uti a+a -ang di+erinta$%an orangtuan-a tan+a 3erani mem3anta$ "edi%it+un2 )alau mere%a 'uga "ering mera"a%an tida% n-aman2 mi"aln-a dalam memili$ "e%ola$2 3erteman2 d"3. Karena 1+%. S "ering 3e%er'a $ingga larut malam2 +engam3il %e+utu"an di dalam %eluarga adala$ dengan cara mu"-a)ara$ 3er"ama2 %ecuali 'i%a 1+%.S ada diruma$2 ma%a +engam3il %e+utu"an adala$ 1+%. S. /e%ora"i di dalam ruma$ tida% menggam3ar%an 3uda-a Ja)a. Keluarga mengguna%an 'a"a +ela-anan %e"e$atan Ruma$ Sa%it dan Pu"%e"ma" 'i%a mengalami ma"ala$ %e"e$atan. 9al ter"e3ut dila%u%an 'i%a %eluarga mera"a%an ma"ala$ %e"e$atan -ang dialamin-a tida% da+at di"em3u$%an dengan mengguna%an 'amu/ramuan tradi"ional -ang 3ia"a mere%a 3eli di to%o 'amu atau )arung 'i%a "a%it. %. Agama Keluarga 1+%.S "emuan-a 3eragama ,"lam dan men'alan%an a'aran agama "e+erti "$olat2 +ua"a2 dll. 9an-a "a'a ana%4ana% dan 1+%. S "ering meninggal%an "$olat # )a%tu2 %eti%a ditan-a ala"ann-a2 mere%a $an-a ter"en-um dan men'a)a3 "ering lu+a %arena "i3u%. ,3u N a%ti6 dalam %egiatan agama "e+erti +enga'ian rutin "etia+ $ari %ami" +agi -ang dila%"ana%an di ling%ungan R( 08. ,3u N 'uga mengata%an "uda$ "ering mengingat%an ana%4ana%n-a untu% tida% meninggal%an "$olat2 teta+i ana%4ana%n-a ma"i$ "a'a 3elum men'alan%ann-a dengan 3ai%. &. S'a'u$ So$ia! Ekonomi Ke!uarga Peng$a"ilan %eluarga dida+at%an dari ga'i -ang diterima 1+%. S "elama 3e%er'a2 namun "e%arang 1+%. S tida% 3e%er'a "e'a% %ecela%aan motor -ang men-e3a3%an +ata$ +ada tulang %a%i %irin-a 2 ta$un -ang lalu. Semua %e3utu$an %eluarga da+at tercu%u+i dari +eng$a"ilan ,3u N 3er'ualan 2

%elontong di de+an ruma$n-a. Keluarga 'uga menda+at%an tam3a$an +enda+atan dari ga'i An.Sm -ang "uda$ 3e%er'a "e'a% An. Sm tamat "e%ola S&TA. Keluarga 'uga memili%i ta3ungan2 a"uran"i %e"e$atan -ang dida+at dari daera$/KJS 7Kartu Ja%arta Se$at8 "e3agai )arga Ja%arta. Pengaturan %euangan %eluarga dila%u%an ole$ ,3u N. Total +enda+atan %eluarga +er3ulan 3er%i"ar antara R+ 1.000.00024 "/d R+2.000.000242 dari +enda+atan %eluarga ter"e3ut %eluarga da+at memenu$i %e3utu$an ruma$ tangga "e$ari4$arin-a "erta da+at mena3ung R+ 100.00024 "etia+ 3ulann-a. (. Ak'i)i'a$ Rekrea$i a'au *ak'u Luang (a%tu luang 1+%. S diguna%an untu% 3eri"tira$at2 tidur atau+un menonton T:. Selama ada di ruma$ 1+%. S "elalu 3erintera%"i dengan ana%4ana%n-a. 1+%. S mengata%an tida% mem+er"ala$%an +e%er'aann-a -ang mem3uat dia "ering mera"a %elela$an2 "e$ingga %alau di ruma$ dia a%an guna%an untu% 3erceng%rama dan 3eri"tira$at. ,3u N dan ana%4ana% "uda$ mema$ami %e3ia"aan 1+%. S2 "e$ingga mere%a+un tida% +erna$ mengganggu 1+%. S %eti%a i"tira$at. ,3u N mengguna%an )a%tu luangn-a untu% mengi%uti %egiatan -ang ada di ma"-ara%at. ,3u N "angat a%ti6 dalam %egiatan ma"-ara%at "e+erti %egiatan +enga'ian2 +o"-andu dan PA!/. Ana%4ana% mengguna%an )a%tu luangn-a dengan menonton T:2 main game2 internet2 dan tidur. 0ere%a le3i$ "enang mengi"i )a%tu luangn-a di dalam ruma$. Kadang4%adang ,3u N dan ana%4 ana% 'alan4'alan %e +a"ar untu% 3er3elan'a atau+un $an-a "e%edar ma%an 3er"ama. ,3u N dan ana%4ana% mera"a "enang dengan %egiatan 'alan4'alan %e +a"ar ter"e3ut terutama ana% 3ung"un-a. +. Ri,a-a' Dan Ta.a Perkembangan Ke!uarga / Ta.a a. 3. c. erkembangan ke!uarga $aa' ini adala$ ta$a+ +er%em3angan %eluarga dengan rema'a2 dengan tuga" +er%em3angan "e3agai 3eri%ut: 0emandiri%an ana% rema'a 0em3eri%an %e3e3a"an dan tanggung 'a)a3 -ang "eim3ang ter$ada+ ana% rema'a 0em6o%u"%an %em3ali $u3ungan +er%a)inan 7/u;al < 0iller2 158#8 /Tuga$/'uga$ a. erkembangan -ang be!um 'er enu.i $e$uai dengan 'a.a erkembangan $aa' ini ada!a. 0 0emandiri%an ana% rema'a ,3u N ma"i$ men-ia+%an "emua %e+erluan ana%4ana%n-a2 "e+erti +a%aian2 ma%anan2 3a$%an mera+i%an 3u%u "erta %amar. An. Su2 ta% 'arang ma"i$ di"ua+in 'i%a ma%an. An. Su "angat man'a dan men-era$%an "emua uru"ann-a %e+ada i3un-a. An. Su 'uga $am+ir tida% +erna$ mengam3il %e+utu"an "endiri2 ia "elalu meminta i3un-a untu% mengam3il %e+utu"an 'i%a ia menemu%an ma"ala$. 3. 0em3eri%an %e3e3a"an dan tanggung 'a)a3 -ang "eim3ang ter$ada+ ana% rema'a ,3u N mem3eri%an tuga" %e+ada "etia+ ana%n-a untu% mem3antu ia men-ele"ai%an +e%er'aan ruma$. An. Sm di3eri tuga" men-etri%a +a%aian2 An. S- mencuci +a%aian2 An.Su men-a+u2 menge+el lantai dan mem3antu mema"a% dan i"tri An. Sm mem3antu mencuci2 men-etri%a dan mema"a%. 9an-a An. Su -ang 'arang menger'a%an tuga"n-a.

,3u N "ering menegur An. Su 3ila ia tida% menger'a%an tuga"n-a2 ta+i "ering%ali An. Su mala$ ngam3e% dan teta+ tida% menger'a%an2 a%$irn-a ,3u N menger'a%ann-a "endiri. ,3u N melarang ana%4ana%n-a untu% memili%i a%ti6ita" diluar "e%ola$2 %ulia$ atau %er'a tan+a "eii'in dan "e+engeta$uann-a. ,3u N "elalu mene%an%an 3a$)a "etela$ +ulang "e%ola$2 %ulia$ atau %er'a ana%4ana% $aru" lang"ung +ulang %e ruma$. An. Su mengata%an aturan ter"e3ut %adang4%adang mem3uat ia %e"al2 %arena ia 'uga ingin "e%ali mera"a%an 'alan 3er"ama teman4temann-a. c. 0em6o%u"%an %em3ali $u3ungan +er%a)inan ,3u N mengata%an ia "uda$ 1 ta$un mendam+ingi 1+%. S "e3agai i"teri2 ,3u S mengata%an ia "uda$ 3erada+ta"i dengan %ondi"i "ering ditinggal %er'a dalam )a%tu lama dan %eter3ata"an +eng$a"ilan. ,3u S 'uga mengata%an ia "elalu 3eru"a$a teta+ 3er%omuni%a"i dengan 1+%. S "elama di ruma$. 11. Ri,a-a' ke!uarga in'i 1+%. S dan ,3u N "e3elum meni%a$ mere%a 3er+acaran. Setela$ meni%a$ ,3u N tinggal di ruma$ orangtua ,3u N "elama 2 ta$un lalu di3a)a %e Ja%arta dan tinggal menem+ati ruma$ "e%arang. /ua ta$un meni%a$2 mere%a mem+un-ai ana% +ada ta$un 158#. lalu ,3u S $amil ana% %e tiga +ada ta$un 1550. Saat mela$ir%an 1+%. S "elalu menemani ,3u S mela$ir%an dan mem3antu mem3e"ar%an %e tiga ana%n-a. 12. Ri,a-a' Ke!uarga $ebe!umn-a ,3u 1+%. S "uda$ meninggal dunia +ada ta$un 155 %arena "a%it dan A-a$ 1+%. S meninggal +ada ta$un 2008. Sedang%an %edua orangtua ,3u S tela$ meninggal "e'a% ta$un 1588 %arena "a%it. 2. DATA LINGKUNGAN 1". Karak'eri$'ik Ruma. Ruma$ -ang "aat ini ditem+ati "aat ini adala$ mili% "endiri2 3eru+a ruma$ +ermanen terdiri dari tera"2 ruang tamu2 ruang tidur2 %amar mandi2 da+ur. &ua" tana$ -ang dimili%i ole$ %eluarga ini #4 0= dan "emuan-a diguna%an untu% ruma$. Ruma$ tida% memili%i $alaman dan +agar2 $an-a ada "edi%it tera" untu% 3er'ualan %elontong. Tida% tam+a% tanaman $ia" -ang ditanam di ruma$. Ruma$ "ecara umum tam+a% 3er"i$ dan ra+i$. Ruma$ 3er$ada+an lang"ung dengan 'alan %ecil menu'u 'alan utama dan di$im+it ruma$ tetangga di "e3ela$ dan di de+ann-a. Pintu dan 'endela "elalu di3u%a terutama di +agi dan "iang $ari "e$ingga ;entila"i udara cu%u+ 3ai% namun +enca$a-aan tida% cu%u+ 3ai% %arena leta% ruma$ -ang 3erada di area +adat +endudu% . Air 3er"i$ dida+at%an dari "umur +om+a. Pem3uangan air lim3a$ tertutu+ dan lancer menu'u %e "ungai. Terda+at +em3uangan "am+a$ tertutu+2 -ang 2 $ari "e%ali diang%ut ole$ +etuga" +engang%ut "am+a$.

1eri%ut dena$ ruma$n-a:

4 meter
K0

2 meter

/a+ur 5 meter Ruang Keluarga / Ruang Tamu

gudang 8 meter Ruang Tidur 1 meter Tera" ruma$ * meter

13. Karak'eri$'ik Lingkungan dan Komuni'a$ Tem a' Tingga! -ang Lebi. Lua$ &ing%ungan tem+at tinggal %eluarga 1+%.S adala$ +inggiran %ota Ja%arta -ang meru+a%an daera$ +emu%iman -ang +adat +endudu%n-a. Se3agian 3e"ar +endudu%n-a meru+a%an %aum +endatang/ur3an2 +endudu% a"li -ang meru+a%an "u%u 1eta)i "uda$ mulai "edi%it 'umla$n-a. Keadaan 'alan di ling%ungan tem+at tinggal cu%u+ 3ai% dan cu%u+ muda$ dia%"e". Secara umum ling%ungan di "e%itar ruma$ 'uga cu%u+ 3er"i$. /i "e%itar ruma$ 'uga 3an-a% terda+at +a3ri% dan 'uga cu%u+ de%at dengan 'alan ra-a. Se3agian 3e"ar +endudu% adala$ +endudu% mu"iman -ang %e3an-a%an adala$ %ar-a)an +a3ri% dan 'uga +edagang. Ke"e'angan e%onomi terli$at dari %odi"i ruma$ "erta %e+emili%an %endaraan. Pela-anan %e"e$atan "e+erti %lini% ")a"ta2 Pu"%e"ma"2 "erta Ruma$ "a%it "angat muda$ dia%"e". Pa"ar dan 'uga "e%ola$ TK2 PA!/2 S//0,2S0P 'uga muda$ untu% dia%"e" dan %eadaann-a cu%u+ 3ai%. 0u"$olla dan ma"'id 'uga "angat de%at %arena 3erada di ling%ungan R( "edang%an gere'a aga% 'au$ dari tem+at tinggal %arena 3erada di +inggir 'alan ra-a teta+i muda$ untu% dia%"e". >a"ilita" re%rea"i %eluarga "e+erti taman 3unga dan tem+at )i"ata lainn-a da+at ditem+u$ dengan mengguna%an ang%utan umum -ang )a%tun-a tem+u$n-a %ira4%ira 1 'am. Tran"+orta"i umum ter"edia 24 'am. Jeni" tran"+orta"i adala$ o'e%2 3a'a' "erta ang%utan %ota. Tinda%an %e'a$atan "angat 'arang ter'adi. 0a"-ara%at dan %eluarga 1+%. S mera"a%an cu%u+ aman tinggal di ling%ungan ter"e3ut. 14. 5obi!i'a$ Geogra6i$ Ke!uarga Keluarga "uda$ 25 ta$un tinggal di ling%ungan R( 08 Kelura$an Jatinegara Kaum2 "e3elumn-a %eluarga tinggal di ruma$ orang tua ,3u N di Semarang. Keluarga tida% tinggal lagi di "ana %arena mengingin%an tinggal di ruma$ mili% "endiri. 1%. Perkum u!an ke!uarga dan in'erak$i dengan ma$-araka' : di

1+%. S dan ,3u N mengi%uti %egiatan ari"an di ling%ungan R( 08 -ang dila%"ana%an 1 3ulan "e%ali. !ntu% ari"an 3a+a%43a+a% "etia+ minggu %e 2 dan untu% ari"an i3u4i3u "etia+ tanggal "etia+ 3ulann-a. Selain ari"an2 ,3u N 'uga i%ut mem3antu %egiatan PKK "erta mengi%uti +enga'ian i3u4i3u R( 08 "etia+ $ari Kami". ,3u N mengata%an "emua %egiatan -ang ia i%uti #

"angat 3erman6aat 3uat dirin-a. 0enurut ,3u N2 dengan a%ti6 di ma"-ara%at dia 3i"a %enal 3an-a% orang di ling%ungann-a "erta menam3a$ +engeta$uann-a terutama tentang %e"e$atan. Teta+i An. Su mengata%an ia ter%adang %urang "u%a dengan a%ti6ita" ,3u N -ang 3an-a% mengi%uti %egiatan di ma"-ara%at2 $al ini di%arena%an An. Su mera"a %e"e+ian di ruma$2 a+a lagi 'i%a 1+%.S tida% ada di ruma$ dan %edua %a%a%n-a+un +ulang "uda$ malam. 1&. Si$'em Pendukung a'au Jaringan So$ia! Ke!uarga0 9u3ungan %eluarga dengan ma"-ara%at cu%u+ 3ai% %arena ,3u N "angat a%ti6 dengan %egiatan ma"-ara%at. Keluarga 'uga memili%i 'aminan %e"e$atan dan ta3ungan -ang dida+at dari +rogram +emerinta$ dan $a"il u"a$a ,3u N dan 1+%. S2 "e$ingga %alau ada anggota %eluarga -ang "a%it %eluarga 1+%. S tida% terlalu menda+at%an ma"ala$ -ang 3erarti.

D. STRUKTUR KELUARGA 1(. Po!a/Po!a Komunika$i 1+%. S "elalu 3er%omuni%a"i dengan ana%4ana%n-a %arena "ering ada di ruma$. ,3u N -ang le3i$ "ering 3er%omuni%a"i dengan ana%4ana%n-a dan mengatur "emua uru"an -ang ada di ruma$. ,3u N mengata%an "ering 3an-a% %onta% dengan ana% dan %adang "am+ai di3ilang terlalu cere)et 'i%a terlalu 3an-a% mengatur ana%n-a. Ji%a ana%n-a mela%u%an %e"ala$an2 1+%. S le3i$ "ering memara$i dengan "uara aga% %era" -ang mem3uat ana%4ana% mera"a ta%ut. An. Su mengata%an ia tida% mera"a%an %e$ilangan atau+un "edi$2 %arena "ering 3ertemu dan 3er%omuni%a"i dengan 1+%. S. An. Su mengata%an ia le3i$ ter3u%a %e %a%a% nomor 2 dan %a%a i+arn-a di3anding dengan ,3u N dan An. Sm. An. &d mengata%an ia tida% +erna$ cerita "ecara ter3u%a %e+ada %edua orangtuan-a. Ji%a menemu%an ma"ala$ dan "i6atn-a +ri3adi mi"aln-a ia mera"a %e"e+ian2 ia mulai "u%a dengan la)an 'eni"2 "emuan-a tida% +erna$ ia cerita%an %e+ada "ia+a+un. 1+%. S dan ,3u N le3i$ "ering mem3icara%an ma"ala$ %eluarga 3erdua tan+a meli3at%an ana%4 ana%n-a. ,3u N mengata%an %arena ma"ala$ -ang di$ada+i adala$ ma"ala$ orang tua "e$ingga mere%a $an-a 3er3icara 3erdua antar orang tua. Keluarga 3er+rin"i+ 3a$)a a%an "elalu mela%u%an -ang ter3ai% untu% %etiga 3ua$ $ati mere%a. 1+. S'ruk'ur Kekua'an 0enurut ,3u N dirin-a le3i$ de%at dengan ana%4ana%n-a %arena memili%i )a%tu le3i$ 3an-a% untu% de%at dengan ana%4ana%2 "e$ingga "ering%ali ,3u N 'uga 3er+eran "e3agai +engam3il %e+utu"an di"aat 1+%. S "edang tida% ada atau 3e%er'a. Namun 'i%a 1+%.S ada di ruma$2 ma%a +engam3il %e+utu"an adala$ 1+%. S atau "ecara mu"-a)ara$ 3er"ama. ,3u N mengatur "emua uru"an %eluarga dan mengelola %euangan. Ji%a ada ma"ala$ %eluarga -ang "angat +enting "e+erti "e%ola$2 %er'a 2dll ,3u N 3ia"an-a mendi"%u"i%an le3i$ dulu %e+ada 1+%. S dan ana%4ana%. Ana%4ana% "elalu dili3at%an dalam +engam3ilan %e+utu"an.

27. S'ruk'ur Peran 1+%. S 3er+eran "e3agai %e+ala %eluarga2 +encari na6%a$ utama. ,3u N 3er+eran "e3agai +engatur %e3utu$an %eluarga2 mendidi%2 mera)at dan melindungi ana%. An.Sm 3er+eran "e3agai ana%2 mem3antu mencari na6%a$ "erta mem3antu +e%er'aan ruma$ tangga. An. S- 3er+eran "e3agai ma$a"i")a dan ana% 'uga mem3antu +e%er'aan ruma$ tangga. An. Su 3er+eran "e3agai "i")a dan ana% "erta mem3antu +e%er'aan ruma$ tangga. An. Su le3i$ 3an-a% meng$a3i"%an )a%tun-a di ruma$2 ia $am+ir tida% +erna$ 3ergaul dengan teman "e3a-a -ang ada di ling%ungan tem+at tinggaln-a. 0enurut An. Su2 ia mala" 3ergaul dengan teman "e3a-an-a dan le3i$ ena% menonton dan mem3aca. An. Su mengata%an $al ter"e3ut tida% mem3uat dia mera"a a"ing atau+un mera"a di%ucil%an ole$ teman "e3a-a di ling%ungann-a. (alau+un 3egitu2 An. Su mengata%an ia memili%i %elom+o% teman "e3a-a di "e%ola$. An. Su meng$ormati +ara gurun-a di "e%ola$ dan memili%i +re"ta"i -ang cu%u+ 3ai% di "e%ola$. 21. Ni!ai/Ni!ai Ke!uarga Nilai4nilai -ang dianut ole$ %eluarga adala$ nilai4nilai agama ,"lam dan 3uda-a Ja)a. 0enurut ,3u N 'i%a "uda$ ma"u% )a%tu "$olat2 ma%a "emua anggota %eluarga di$ara+a%an "egera menunai%an "$olat2 teta+i )alau ana%4ana%n-a terma"u% ana% ruma$an2 mere%a ma"i$ "ulit untu% dia'a% mela%"ana%an "$olat/ i3ada$ te+at )a%tu. Nilai 3uda-a Ja)a -ang mem+engaru$i %eluarga mi"aln-a ana%4ana% $aru" meng$ormati 3a+a% dan i3u2 "erta +anggilan m3a untu% %a%a% +erem+uan dan ma" untu% %a%a la%i4la%i2 "alam mencium tangan +ada orang tua "erta +amit dan menguca+%an "alam 3ila 3e+ergian. E. 8UNGSI KELUARGA 22. 8ung$i A6ek'i6 Keluarga 1+%. S "aling men-a-angi2 +eduli dan meng$argai. 0enurut 1+%. S 'i%a ada )a%tu luang2 mi"aln-a "e3elum tidur atau "etela$ +ulang %er'a dirin-a "uda$ ter3ia"a 3er3icara/ cur$at dengan i"terin-a2 dan "e3ali%n-a i"terin-a 'uga 3egitu. ,3u N mengata%an dirin-a "elalu menco3a "elalu de%at dengan ana%4ana%n-a "elama 3erada di ruma$. ,3u N "elalu mengontrol %etiga ana% rema'an-a dengan mencari dan meng$u3ungi mere%a a+a3ila mere%a 3elum +ulang 'am 18.00 %ei ruma$2 %arena ta%ut 'i%a ana%4ana%n-a "am+ai ter'erumu" dan "ala$ +ergaulan dengan temen4temann-a %arena +ergaulan ana% 'aman "e%arang -ang "uda$ "angat 3e3a". Ji%a ana%4ana% +ulang tida% te+at )a%tu atau telat2 3ia"an-a mere%a mem3eri%an %a3ar le)at S0S atau tele6on. ,3u N a%an mara$ dan mengomel +ada ana%4ana%n-a 'i%a tida% mematu$i aturan -ang tela$ di3uat. 2". 8ung$i So$ia!i$a$i ,3u N mengata%an 3a$)a "o"iali"a"i antara dirin-a dan %eluargan-a dengan ling%ungan "e%itar dira"a%an "angat 3ai%2 menurutn-a dirin-a memili%i cu%u+ )a%tu untu% ngo3rol4ngo3rol atau 3erintera%"i dengan tetangga "e%itar ruma$n-a "erta untu% mengi%uti 3e3era+a %egiatan ma"-ara%at "e+erti ari"an2 +enga'ian PKK dan Po"-andu. 1+%.S )alau 'arang %um+ul4%um+ul dengan tetangga %arena tida% memili%i cu%u+ )a%tu namun ma"i$ 3i"a 3er"o"iali"a"i dengan

3ai% dengan ling%ungan "e%itar. 1+%.S 'uga "elalu mem+riorita"%an %egiatan di ma"-ara%at -ang da+at dii%utin-a2 "e+erti ari"an 3a+a%43a+a% dan +er%um+ulan )arga. Sementara ana%4ana% 'i%a +ulang "e%ola$2 %ulia$ atau+un %er'a lang"ung +ulang dan i"tira$at di ruma$. 1+% S dan i3u N tida% melarang ana%4ana%n-a untu% 3ergaul dengan teman4teman "e3a-a diling%ungann-a "elama tida% ter'erumu" +ada +ergaulan -ang tida% 3ai%2 teta+i ana%4 ana%n-a mala" 3ergaul. 23. 8ung$i Pera,a'an Ke$e.a'an Keluarga me-a%ini 3a$)a %e"e$atan adala$ $al -ang ter+enting. ?le$ "e3a3 itu2 ,3u N )alau+un 3an-a% %egiatan dima"-ara%at "elalu men-em+at%an diri untu% mema"a% dan men-ia+%an ma%anan untu% %eluarga. Ji%a ada %eluarga -ang mengelu$ "a%it2 ,3u N 3ia"an-a mem3eli%an 'amu2 teta+i a+a3ila tida% 3er%urang 'uga ra"a "a%itn-a 3aru di3a)a 3ero3at %e do%ter. (alau+un ,3u N "etia+ $ari mema"a% "a-uruntu% ana%4ana%n-a. ,3u mem3ia"a%an "eluru$ anggota %eluarga untu% "ara+an +agi dengan ma%an na"i 3e"erta lau% "e"uai %einginan ma"ing4 ma"ing2 "edang%an untu% ma%an "iang dan ma%an malam2 i3u "elalu ma"a% dan men-ia+%ann-a "endiri Seluru$ anggota %eluarga 1+%.S "elalu meman6aat%an )a%tu "iang $ari "etela$ 3era%ti6ita" untu% i"tira$at 7tidur "iang82 malam $ari 3ia"an-a 'am 15.00 (,1 ruma$ "uda$ di%unci dan "emua anggota %eluarga 3era%ti6ita" "e"uai dengan %e3utu$an ma"ing4ma"ing "e+erti menger'a%an PR2 men-ele"ai%an +e%er'aan %antor2 atau $an-a "e%edar menonton T:. Ji%a tida% a%ti6ita" mere%a 3ia"an-a lang"ung tidur. Seluru$ anggota %eluarga 3ia"a 3angun +agi 'am #2 %arena 'am #.4# mere%a "uda$ +ergi menu'u tem+at a%ti6ita" ma"ing4ma"ing. Keluarga 1+%.S ta$u 3a$)a ola$raga "angat +enting untu% %e"e$atan2 teta+i %eluarga tida% mela%u%an ola$raga "ecara rutin. Keluarga 1+%.S "e"e%ali mela%u%an ola$raga "e+erti lari +agi dan 3ulu tang%i" di a%$ir +e%an. Re%rea"i -ang "ering dila%u%an adala$ 'alan4'alan %e +a"ar atau taman %ota dan ma%an 3er"ama di luar. 1+%.S $am+ir tida% +erna$ mengi%uti %egiatan 'alan4 'alan %e mal ter"e3ut %arena %rang 3erminat. 1+%.S2 ,3u N dan ana%4ana% tida% memili%i %e3ia"aan mengguna%an o3at4o3atan. Keluarga $an-a memili%i %e3ia"aan minum te$ $angat. 1+%.S memili%i %e3ia"aan minum %o+i dan %adang4%adang mero%o% di +agi $ari. ,3u N "elalu mengingat%an ana%4ana%n-a untu% tida% telat ma%an dan tida% 'a'an "em3arangan2 teta+i ana%4ana%n-a "ering telat ma%an2 dengan ala"an ma"i$ %en-ang. ,3u 'uga mengan'ur%an ana%4ana% untu% mengurangi meng%on"um"i 'a'anan -ang "em3arangan. Ji%a ada anggota %eluarga "a%it "e+erti "aat ,3u N "a%it 9e+atiti" 12 %eluarga mera)at dengan 3ai% dan men-uru$ ,3u N i"tira$at. 8. K9PING KELUARGA 24. S're$or/$'re$or :baik jangka endek mau/ un jangka anjang; ,3u N mengata%an "aat ini ia "edang mera"a "edi$ dengan %e"e$atann-a -ang mem3uru%. 8

2%. Kemam uan Ke!uarga #ere$ on 'er.ada Si'ua$i S're$$or 0a"ala$4ma"ala$ -ang ada dalam %eluarga a%an di"ele"ai%an 3er"ama dengan 3erdi"%u"i dengan "uamin-a 71+%. S8. Ta% 'arang 'uga 3eliau 3erdi"%u"i dengan ana%4ana%n-a terutama ana% tertuan-a. ,3u S mengata%an ia "elalu 3er"-u%ur +ada Alla$ S(T2 %arena tela$ menda+at%an ni%mat -ang 3an-a% dari N-a "e$ingga dengan %e%uatan itu dirin-a dan "uamin-a memili%i %emam+uan untu% men-ele"ai%an ma"ala$ -ang mere%a $ada+i.

2&. S'ra'egi ada 'a$i di$6ung$iona! Sam+ai "aat ini 3elum ditemu%an ada+ta"i di"6ung"ional. G. Pemerik$aan 6i$ik :Head 'o Toe;
Kom onen Ke a!a # .S Ram3ut dan %ulit %e+ala 3er"i$2 )arna $itam dan "uda$ mulai tum3u$ u3an2 luru"2 te3al. /i"tri3u"i men-e 3ar rata2 tida% muda$ dica3ut ,"o%or2 3ola mata da+at mengi%uti ara$ gera%%an tangan +emeri%"a2 tida% ada n-eri te%an2 diameter +ulit @ 2 mm2 rea%"i ca$a-a @/@2 %on'ungti;a tida% anemi"2 %ornea tida% i%$teri%. 1entu% "imetri"2 )arna %ulit "ama dengan %ulit "e%itarn-a2 tida% terda+at le"i atau cairan2 mu%o"a $idung lem3a32 terda+at 3ulu $i dung2 u'i +en ciuman 3ai% 7N ,8 /aun telinga "imetri" %iri dan %anan23er"i$2 tida% ada 3en'ol an 2 tida% 3eng %a%2 tida% ada n-eri te%an +ada ma"teudeu"2 tida% ada "erumen. Klien da+at mendengar dengan 3ai% 1i3ir "imetri"2 mu%o"a lem3a32 lida$ "imetri"2 Ibu N Ram3ut dan %ulit %e+ala 3er"i$2 )arna $itam2 i%al2 "e3a$u dan te3al. /i"tri3u"i men-e3ar rata2 tida% muda$ dica3ut ,"o%or2 3ola mata da+at mengi%uti ara$ gera%%an tangan +emeri%"a2 tida% ada n-eri te%an2 diameter +ulit @ 2 mm2 rea%"i ca$a-a @/@2 %on'ungti;a tida% anemi"2 %ornea tida% i%$teri%. 1entu% "imetri"2 )arna %ulit "ama dengan %ulit "e%itarn-a2 tida% terda+at le"i atau cairan2 mu%o"a $idung lem3a32 terda+at 3ulu $i dung2 u'i +en ciuman 3ai% 7N ,8 /aun telinga "imetri" %iri dan %anan23er"i$2 tida% ada 3en 'olan 2 tida% 3eng %a%2 tida% ada n-eri te%an +ada ma"teudeu"2 tida% ada "erumen. Klien da+at men dengar dengan 3ai% 1i3ir "imetri"2 mu%o"a lem3a32 lida$ "imetri"2 Anak Sm Ram3ut dan %ulit %e+ala 3er"i$2 )arna $itam2i%al2 +an'ang dan te3al. /i"tri3u"i men-e3ar rata2 tida% muda$ dica3ut ,"o%or2 3ola mata da+at mengi%uti ara$ gera%%an tangan +emeri%"a2 tida% ada n-eri te%an2 diameter +ulit @ 2 mm2 rea%"i ca$a-a @/@2 %on'ungti;a tida% anemi"2 %ornea tida% i%$teri%. 1entu% "imetri"2 )arna %ulit "ama dengan %ulit "e%itarn-a2 tida% terda+at le"i atau cairan2 mu%o"a $idung lem3a32 terda+at 3ulu $i dung2 u'i +en ciuman 3ai% 7N ,8 /aun telinga "imetri" %iri dan %anan23er"i$2 tida% ada 3en'olan 2 tida% 3eng%a%2 tida% ada n-eri te%an +ada ma" teudeu"2 tida% ada "erumen. Klien da+at mendengar dengan 3ai% 1i3ir "imetri"2 mu%o"a lem3a32 lida$ "imetri"2 Anak SRam3ut dan %ulit %e+ala 3er"i$2 )arna $itam2i%al2 +an'ang dan te3al. /i"tri3u"i men-e3ar rata2 muda$ dica3ut ,"o%or2 3ola mata da+at mengi%uti ara$ gera%%an tangan +emeri%"a2 tida% ada n-eri te%an2 diameter +ulit @ 2 mm2 rea%"i ca$a-a @/@2 %on'ungti;a tida% anemi"2 %ornea tida% i%$teri%. 1entu% "imetri"2 )arna %ulit "ama dengan %ulit "e%itarn-a2 tida% terda+at le"i atau cairan2 mu%o"a $idung lem3a32 terda+at 3ulu $i dung2 u'i +en ciuman 3ai% 7N ,8 /aun telinga "imetri" %iri dan %anan23er"i$2 tida% ada 3en'olan 2 tida% 3eng%a%2 tida% ada n-eri te%an +ada ma" teudeu"2 tida% ada "erumen. Klien da+at mendengar dengan 3ai% 1i3ir "imetri"2 mu%o"a lem3a32 lida$ "imetri"2 Anak Su Ram3ut dan %ulit %e+ala 3er"i$2 )arna $itam2 luru"2 "e3a$u2 tida% terlalu te3al. /i"tri3u"i men-e3ar rata2 muda$ dica3ut ,"o%or2 3ola mata da+at mengi%uti ara$ gera%%an tangan +emeri%"a2 tida% ada n-eri te%an2 diameter +ulit @ 2 mm2 rea%"i ca$a-a @/@2 %on'ungti;a tida% anemi"2 %ornea tida% i%$teri%. 1entu% "imetri"2 )arna %ulit "a ma dengan %ulit "e%itarn-a2 tida% terda+atle"i atau cairan2 mu%o"a $idung lem3a32 terda+at 3ulu $idung2u'i +enci uman 3ai% 7N ,8 /aun telinga "imetri" %iri dan %anan23er"i$2 ti da% ada 3en 'ol an 2 tida% 3eng %a%2 tida% ada n-eri te%an +ada ma"teudeu"2 tida% ada "eru men.Klien da+at mendengar dengan 3ai% 1i3ir "imetri"2 mu%o"a lem3a32 lida$ "imetri"2 5enan'u R Ram3ut dan %ulit %e+ala 3er"i$2 )arna $itam2 luru"2 "e3a$u2 tida% terlalu te3al. /i"tri3u"i men-e3ar rata2 muda$ dica3ut ,"o%or2 3ola mata da+at mengi%uti ara$ gera%%an tangan +emeri%"a2 tida% ada n-eri te%an2 diameter +ulit @ 2 mm2 rea%"i ca$a-a @/@2 %on'ungti;a tida% anemi"2 %ornea tida% i%$teri%. 1entu% "imetri"2 )arna %ulit "a ma dengan %ulit "e%itarn-a2 tida% terda+atle"i atau cairan2 mu%o"a $idung lem3a32 terda+at 3ulu $idung2u'i +enci uman 3ai% 7N ,8 /aun telinga "imetri" %iri dan %anan23er"i$2 ti da% ada 3en 'ol an 2 tida% 3eng %a%2 tida% ada n-eri te%an +ada ma"teudeu"2 tida% ada "eru men.Klien da+at mendengar dengan 3ai% 1i3ir "imetri"2 mu%o"a lem3a32 lida$ "imetri"2

5a'a

Hidung

Te!inga

5u!u'

da+at 3ergera% %e %iri dan %e%anan 7N A,,82 tida% +ucat2 lida$ da+at mera"a%an a"am2 a"in2 dan mani" dengan 3ai%. Gigi +uti$2 %arang gigi 7@8. Le.er dan Tenggorokan Tida% ada %e"ulit an menelan2 +em 3e"aran %elen'ar geta$ 3ening 748 di"ten"i ;ena 'ugulari"7482 tida% ada tanda radang Simetri"2 3ron%o;e"i%uler2 RR: 20A/ menit2 3un-i 'antung S12 S2 7@82 S 2 mur4 mur2 gallo+ 7482 r$on%i 748 Tida% ada n-eri te%an2 tida% ada %elu$an Gera%an ta% ter3ata"2 mam+u 6le%"i/ e%"ten"i tan+a ra"a n-eri tida% ada 3en'ol an2 3eng%a% 7482 %emera$an 7482 %e%uatan otot normal mam+u mena$an ta$an an2 re6le%" 7@8 ########## ########## Turgor 3ai%2 tanda radang 7482 "a)o matang2 te%"tur $alu" Tida% ada -ang +an'ang2 tera)at 3er"i$2"iano"i"7482 tanda radang 748 *.8 o B *0 Kg 1.0 cm 120/50 mm9g

da+at 3ergera% %e %iri dan %e%anan 7N A,,82 tida% +ucat2 lida$ da+at mera"a%an a"am2 a"in2 dan mani" dengan 3ai%. Gigi +uti$2 %arang gigi 7@82 td+ 2 gigi 3erlu3ang Tida% ada %e"ulit an menelan2 +em 3e"aran %elen'ar geta$ 3ening 748 di"ten"i ;ena 'ugulari"7482 tida% ada tanda radang Simetri"2 3ron%o;e"i%uler2 RR: 20 A/ menit2 3un-i 'antung S12 S2 7@82 S 2 mur4 mur2 gallo+ 7482 r$on%i 748 Tida% ada n-eri te%an2 tida% ada %elu$an Gera%an ta% ter3ata"2 mam+u 6le%"i/ e%"ten"i tan+a ra"a n-eri tida% ada 3en'ol an2 3eng%a% 7482 %emera$an 7482 %e%uatan otot normal mam+u mena$an ta$an an2 re6le%" 7@8 ########## ########## Turgor 3ai%2 tanda radang 7482 "a)o matang2 te%"tur $alu" Tida% ada -ang +an'ang2 tera)at 3er"i$2"iano"i"7482 tanda radang 748 . oB #8 Kg 1* cm 120/80 mm9g

da+at 3ergera% %e %iri dan %e%anan 7N A,,82 tida% +ucat2 lida$ da+at mera"a%an a"am2 a"in2 dan mani" dengan 3ai%. Gigi +uti$2 %arang gigi 7@8. Tida% ada %e"ulit an menelan2 +em 3e"aran %elen'ar geta$ 3ening 748 di"ten"i ;ena 'ugulari"7482 tida% ada tanda radang Simetri"2 3ron%o;e"i%uler2 RR: 18 A/ menit2 3un-i 'antung S12 S2 7@82 S 2 mur4 mur2 gallo+ 7482 r$on%i 748 Tida% ada n-eri te%an2 tida% ada %elu$an Gera%an ta% ter3ata"2 mam+u 6le%"i/ e%"ten"i tan+a ra"a n-eri tida% ada 3en'ol an2 3eng%a% 7482 %emera$an 7482 %e%uatan otot normal mam+u mena$an ta$an an2 re6le%" 7@8 ########## ########## Turgor 3ai%2 tanda radang 7482 "a)o matang2 te%"tur $alu" Tida% ada -ang +an'ang2 tera)at 3er"i$2"iano"i" 7482 tanda radang 748 *.* o B *2 %g 1*0 cm 1 0/50 mm9g

da+at 3ergera% %e %iri dan %e%anan 7N A,,82 tida% +ucat2 lida$ da+at mera"a%an a"am2 a"in2 dan mani" dengan 3ai%. Gigi +uti$2 %arang gigi 748. Tida% ada %e"ulit an menelan2 +em 3e"aran %elen'ar geta$ 3ening 748 di"ten"i ;ena 'ugulari"7482 tida% ada tanda radang Simetri"2 3ron%o;e"i%uler2 RR: 24 A/ menit2 3un-i 'antung S12 S2 7@82 S 2 mur4 mur2 gallo+ 7482 r$on%i 748 Tida% ada n-eri te%an2 tida% ada %elu$an Gera%an ta% ter3ata"2 mam+u 6le%"i/ e%"ten"i tan+a ra"a n-eri tida% ada 3en'ol an2 3eng%a% 7482 %emera$an 7482 %e%uatan otot normal mam+u mena$an ta$an an2 re6le%" 7@8 ########## ########## Turgor 3ai%2 tanda radang 7482 "a)o matang2 te%"tur $alu" Tida% ada -ang +an'ang2 tera)at 3er"i$2"iano"i"7482 tanda radang 748 *.8 o B ## %g 1*2 cm 120/50 mm9g

da+at 3ergera% %e %iri dan %e%anan 7N A,,8 tida% +ucat2 lida$ da+at mera"a%an a"am2 a"in2 dan mani" dengan 3ai%. Gigi +uti$2 %arang gigi 748. Tida% ada %e"u litan menelan2 +em3e"aran %elen'ar geta$ 3ening7482 di"ten "i ;ena 'ugula ri"7482 tida% ada tanda radang Simetri"2 3ron%o;e"i%uler2 RR: 18A/ menit2 3un-i 'antung S12 S2 7@82 S 2 mur4mur2 gallo+ 7482 r$on%i 748 N-eri te%an dan mual a%i3at ga"triti" %am3u$ Gera%an ta% ter3ata"2 mam+u 6le%"i/ e%"ten"i tan+a ra"a n-eri tida% ada 3en'ol an2 3eng%a% 7482 %emera$an 7482 %e%uatan otot normal mam+u mena$an ta$an an2 re6le%" 7@8 ########## ########## Turgor 3ai%2 tanda radang 7482 "a)o matang2 te%"tur $alu" Tida% ada -ang +an'ang2 tera)at 3er"i$2"iano"i"748 tanda radang 748 *.* o B #0 %g 1## cm 110/80 mm9g

da+at 3ergera% %e %iri dan %e%anan 7N A,,8 tida% +ucat2 lida$ da+at mera"a%an a"am2 a"in2 dan mani" dengan 3ai%. Gigi +uti$2 %arang gigi 748. Tida% ada %e"u litan menelan2 +em3e"aran %elen'ar geta$ 3ening7482 di"ten "i ;ena 'ugula ri"7482 tida% ada tanda radang Simetri"2 3ron%o;e"i%uler2 RR: 18A/ menit2 3un-i 'antung S12 S2 7@82 S 2 mur4mur2 gallo+ 7482 r$on%i 748 N-eri te%an dan mual a%i3at ga"triti" %am3u$ Gera%an ta% ter3ata"2 mam+u 6le%"i/ e%"ten"i tan+a ra"a n-eri tida% ada 3en'ol an2 3eng%a% 7482 %emera$an 7482 %e%uatan otot normal mam+u mena$an ta$an an2 re6le%" 7@8 ########## ########## Turgor 3ai%2 tanda radang 7482 "a)o matang2 te%"tur $alu" Tida% ada -ang +an'ang2 tera)at 3er"i$2"iano"i"748 tanda radang 748

Dada

Abdomen Ek$'remi'a$

Ku!i'

Kuku

Su.u 'ubu. ## T# TD

110/.0 mm9g

H. Hara an Ke!uarga 'er.ada A$u.an Ke era,a'an Ke!uarga Keluarga 3er$ara+ +era)at da+at mem3antu +en-ele"aian ma"ala$ %e"e$atan -ang ada didalam %eluargan-a dan mem3antu mem3eri%an 'alan %eluar untu% ma"ala$ ,3u N "u+a-a %e"e$atann-a mem3ai%. ,3u S mengingin%an in6orma"i -ang le3i$ mengenai +en-a%it -ang dideritan-a "erta tida% mera"a%an lagi %elu$an4%elu$an -ang "elama ini dira"a%an dan %em3ali "e$at "e+erti "edia %ala. Nama N,0 : Angga 1ag'a Gumilar : P .. .20. .11.008

10

11