Anda di halaman 1dari 16

Nota Temuduga SPP (Sila gunakan kertas kitar

semula @ cetak di
Kedua-dua bahagian. Cintailah Bumi Kita)
RKN N!"#R# ($%&')
1) Ke(erca)aan Ke(ada Tuhan (pentngnya
pegangan agama)
2) Kesetiaan Ke(ada Ra*a + Negara (Ketua
Negara: Ser Paduka Bagnda, Ra|a-Ra|a dan
Yang D-Pertua Neger adaah merupakan
ambang perpaduan - rakyat hendakah
menumpukan sepenuh taat seta)
3) Keluhuran Perlembagaan (Memuakan
perundangan yang tertngg - mengharga serta
memaham maksud & atar beakang
penggubaannya)
4) Kedaulatan ndang-ndang (Men|un|ung
Perembagaan: perndungan kepada setap
rakyat negara n akan hak dan kestmewaan
mereka sebaga warganegara)
5) Keso(anan dan Kesusilaan (berdspn serta
bermora/beradab tngg men|amn keamanan)
K!,!NT!R-#N P!.#/#R#N ,#.#0S-#
1isi (Matamat |angka pan|ang):
Sekoah Unggu Pen|ana Genaras Terbang
,isi (Matamat |angka pendek / apa yang peru
dakukan bag mendapat Vs):
Membangun Potens Indvdu Meau Penddkan
Berkuat
,atlamat2
Bangsa Maaysa seta, bersatupadu.
Insan yang sembang.
Seda sumber tenaga manusa (workforce).
Penddkan untuk semua warganegara.
SPP2 SR3#N/#0# P!RK3-4,#T#N P!.#/#R#N
($5$5$%&6)
Syor dar Suruhan|aya Dra|a Azz bag mengka|
perkhdmatan guru-guru, ga| dan syarat-syarat
perkhdmatan mereka serta kaktangan sekoah
yang an (berasngan darpada Suruhan|aya
Perkhdmatan Awam (SPA - Perkhdmatan Pea|aran).
1) 1-S- SPP2 Men|ad Suruhan|aya Perkhdmatan Yang
Terbak
2) ,-S- SPP2 Member Perkhdmatan Yang Berkuat
Daam Urusan Pengamban Dan Perkhdmatan Bag
Anggota Perkhdmatan Pea|aran
3) 7B/!KT-8 SPP2 Meaksanakan Perkara 144 (1)
Perembagaan Persekutuan dar seg peantkan,
urusan perkhdmatan dan kawaan tatatertb dan
nak pangkat Anggota Perkhdmatan Pea|aran
8#.S#8#3 P!N4-4-K#N N!"#R# ($%9%)
1) Penddkan d Maaysa adaah suatu usaha
berterusan ke arah mem(erkembangkan
lagi (otensi indi:idu secara menyeuruh dan
bersepadu
2) untuk mewu|udkan nsan yang seimbang dan
harmonis dar seg *asmani; emosi; rohani;
intelek (/!R-) berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.
3) Usaha n adaah bag meahrkan rakyat
Maaysa yang berilmu; bertanggung*a<ab
dan berkeu(a)aan mencapa kese|ahteraan
dr serta
4) member sumbangan terhadap keharmonan
dan kemakmuran masyarakat dan negara.
1 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
8ormat SPP baru
Temuduga secara berkumpuan (3-5
org).
Perincian markah:
20%
(Sahsah/Perwatakan/Penampan)
20% (Penyampaan)
30% (Pengetahuan
akademk/khtsas)
30% (Pengetahuan su-su semasa)
Pen)ata Ra=ak $%>? dan 7rdinan Pela*aran $%>& -
@aman Pengukuhan
Pembentukan satu sstem penddkan
kebangsaan
Pengakuan matamat akhr Bahasa Maaysa
men|ad bahasa pengantar utama
Permuaan kurkuum yang berorentaskan
aam sekeng Maaysa
Mewu|udkan sstem peperksaan yang sama
bag semua
.a(oran Rahman Talib dan #kta Pela*aran $%?$ -
@aman Kemaskini
Penegasan kepada penddkan asas 3M
membaca, menus dan mengra
Penegasan kepada penddkan kerohanan yang
kukuh dan unsur-unsur dspn yang dngn
Penegasan kepada kurkuum aa Maaysa
Penddkan menengah atas meau dua |urusan,
akademk dan vokasona
Peuang mean|utkan persekoahan dar 9 tahun
ke 11 tahun
Mecnkan tatacara pengurusan pea|aran
menngkatkan mutu pea|aran keseuruhan
Ciri-ciri .a(oran Kabinet $%&%
Penegasan kepada penddkan asas 3M
membaca, menus dan mengra
Penegasan kepada penddkan kerohanan yang
kukuh dan unsur-unsur dspn yang dngn
Penegasan kepada kurkuum aa Maaysa
Penddkan menengah atas meau dua |urusan,
akademk dan vokasona
Peuang mean|utkan persekoahan dar 9 tahun
ke 11 tahun
Mecnkan tatacara pengurusan pea|aran
menngkatkan mutu pea|aran keseuruhan
Rang ndang ndang Pendidikan $%%>
Sstem penddkan kebangsaan dcorakkan
untuk menghaskan penddkan bertaraf duna
dar seg kuat untuk mencapa aspras negara
Fasafah Penddkan Negara d|adkan andasan
kepada dasar penddkan kebangsaan
Tempoh penddkan rendah adaah antara 5-7
tahun
Penddkan prasekoah sebaga sebahagan
darpada sstem penddkan kebangsaan
Penddkan teknk & poteknk dpertngkatkan
Peruntukan dadakan bag mengawa sea
penddkan swasta
T!,# 3#R- "R
$? #SP!K N-.#--N-.#- ,RN-
1) Baik hati (amb berat)
2) Berdikari (keboehan meakukan sesuatu
tanpa orang an)
3) 3emah Tinggi (Berbud pekert)
4) 3ormat ,enghormati (Mengharga dan
memuakan)
>) Kasih sa)ang
6) Keadilan (saksama serta tdak berat sebeah)
7) Kebebasan (tertakuk kepada undang-undang
agama dan Negara)
8) Keberanian (beran berhadapan cabaran)
9) Kebersihan Ai=ikal dan mental (fzka: dr
dan persektaran, menta: pertuturan,
perbuatan)
10) Ke*u*uran (amanah & khas)
11) Kera*inan (tekun, ceka, ggh, berdedkas)
12) Ker*asama (bersama menggapa matamat)
13) Kesedaran (tdak keterauan daam membuat
keputusan)
14) Kes)ukuran (berterma kash, mengharga)
2 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
1) Educaton n Maaysa s an on-going
eAAorts to<ards Aurther de:elo(ing
the (otential oA indi:iduals n a hostc
and ntegrated manner,
2) so as to produce ndvduas who are
intelectuall); s(irituall); emotionall)
and (h)sicall) baanced and harmonc,
based on a frm beef n and devoton to
God.
3) Such an effort s desgned to produce
Maaysan ctzens who are
15) Rasional (penaakuan beraaskan bukt yang
kukuh)
16) Semangat bermas)arakat (bersama
meaksanakan sesuatu)
T!7R--T!7R- P!,B!.#/#R#N
Beha:iouristic (Beha:ioural Change Theor)2
Skinner; $%>B)
Rangsangan + Gerak baas = Perubahan daam
tngkahaku.
C#(likasi2 Member gan|aran apaba murd meakukan
perkara yang postf agar mereka terus berskap
sedemkan.
Cogniti:e (Constructi:ism Theor)2 Piaget; $%?&) 2
Corak perkembangan menta tersendr bag setap
ndvdu dan beraku dengan berperngkat-perngkat.
Pengaaman baru (nteraks persektaran) + dea seda
ada.
C#(likasi2 Aat bantu menga|ar yang konkrt dan boeh
drasa oeh pancandera, arahan rngkas dan dfaham
(mengkut tahap penguasaan), ber peuang mengaam
pengaaman bea|ar yang berbeza (d uar keas, d
muzum, pusat sans etc.)
3umanistic (,ulti(le -ntelligences Theor)2
"ardner; $%9B) : Setap manusa mempunya ebh
dar satu kepandaan.
Cara pembea|aran (kecenderungan) setap ndvdu
berbeza.
C#(likasi2 Mempebagakan aktvt-aktvt
pembea|aran (meau bahasa, pergerakan, muzk,
nterpersona, ntrapersona)
Socialist2 (Social .earning Theor)2 Bandura;
$%&&) 2
Manusa bea|ar dar aam, manusa yang an.
C#(likasi2 Men|adkan pembea|aran berkumpuan
sebaga saah satu kaedah bea|ar, dan program
mentor-mentee mengaakkan pea|ar mencontoh rakan
yang ebh bak daam pea|aran, memperkenakan
pea|ar dengan tokoh-tokoh muan sbg doa.
P!RS#T#N -B B#P# 4#N "R (P-B")
1) Orang tengah antara guru dan bu bapa
(akademk & dspn).
2) Pemantau dan pena terhadap per|aanan
sekoah.
3) Pen|amn atau penyeamat kepada guru
sewaktu men|aankan tugas d sekoah.
CProgram2
1) Menubuhkan tabung penddkan untuk para
pea|ar.
2) Mengadakan semnar dan kem motvas.
3) Ses gotong-royong d sekoah.
STRKTR P!N"RS#N + P!NT#4B-R#N
. Pengurusan: meaksanakan tugas-tugas
atasan.
. Pentadbran: membantu pengurusan
meaksanakan apa yang teah drancang
(pengendaan sesebuah orgnsas penddkan,
secara menyeuruh daam usaha).
Tugas kedua-duanya terdapat daam mana-mana
Insttus Penddkan.
STRKTR 7R"#N-S#S- K!,!NT!R-#N P!N4.
,#.#0S-#
berdasarkan kepada sstem potk dan
pentadbran negara. sstem penddkan
berpusat.
ma perngkat atu;
$. !ksekutiA
D. Pengurusan
B. Pen)eliaan
6. Teknikal
>. Pelaksana
Kema-ma perngkat d atas boeh dkategorkan
kepada empat bahagan/struktur pentadbran, atu:
Perngkat Persekutuan, Perngkat Neger, Perngkat
Daerah dan Perngkat Sekoah.
1) K
e
m
e
n
t
e
r

a
n
Pea|aran ada 20 bahagan (12 professona dan
8 pentadbran).
a. Setap bhg. professona dketua oeh
seorang pengarah.
b. Setap bhg. pentadbran dketua oeh
seorang setausaha.
2) Bhg, pendaftaran Sekoah dan Guru d ketua
oeh Tmbaan pendaftar Besar.
3) Bhg Nazr dketua oeh seorang ketua Nazr
persekutuan.
-S--S P!N4-4-K#N
1. "STT. Guru Sandaran Tdak Terath yang pernah
berkhdmat pada tahun 2010 dserap ke |awatan tetap
mengkut syarat atu:
. umur tdak meebh 35 tahun dan,
. berkhdmat sekurang-kurangnya 2 tahun
termasuk tahun 2010.
Dberkan athan perguruan 18 buan d IPTA & IPG.
2. Kesalahan Buku Teks Bahasa -nggeris (Thn. $).
Kesaahan ketara buku teks (KSSR) BI Tahun Satu
terbtan DBP & Dawarna Sdn. Bhd. RM1.3|uta
percetakan semua dtanggung penerbt.
. Meantk |awatankuasa Penaan/Kawaan Mutu
dan |awatankuasa Readers (6 pakar pensyarah
IPT dan guru cemerang) bag mena semua
kesaahan.
. Mengetatkan proses ker|a daam penerbtan +
Prosedur Operas Standard (SOP).
3. No:el -nterlok (Ting. >) kar)a Sastera<an
Negara; 4atuk #bdullah 3ussain. Masyarakat Inda
senstf dengan sstem kasta dan perkataan 'para' yang
dgunakan.
Kementeran mengekakan nove Interok sebaga
teks KOMSAS, tetap dengan pndaan pada bhg
senstf (106 pndaan:ebh 40 haaman)
3 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
4. Sub*ek Pendidikan Seks
Murd Tahun Satu (2011) baka men|ad kumpuan
pertama da|ar penddkan seks menerus KSSR, mua
|anuar depan.
1) Menerus sub|ek Penddkan Keshatan (Modu Teras
Asas)
2) 75% dar keseuruhan kurkuum baru sub|ek
tersebut.
3) 6 Topk: perkembangan manusa, perhubungan,
perkahwnan dan kekeuargaan, kemahran kendr,
keshatan dan tngkah aku seksua serta
masyarakat dan budaya.
4) Guru terbabt sudah dber kursus, bahan
penga|aran seda.
4#S#R-4#S#R P!N4-4-K#N
4#S#R P!.#/#R#N K!B#N"S##N
*Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Tab
(1960) men|ad asas kepada pembentukan sstem
dan Dasar Pea|aran Kebangsaan sepert termaktub
daam Akta Pea|aran 1961.
7b*ektiA2
. perpaduan antara kaum daam kaangan pea|ar
. nsan cemerang dan sembang
. sukatan yang sama d semua perngkat sekoah
v.Membantu pea|aar ke arah pembea|aran
berasakan ct
Penstruksturan Kurikulum Pendidikan2 pra
sekoah, sek rendah, sek. Menengah, koe|/unverst
Pembaharuan 4alam Pendidikan2
1) Membudayakan ICT daam kaangan pea|ar
2) Sekoah sukan
3) Penddkan teknka dan vokasona
4) Program penddkan khas
PBS2 P!NT#KS-R#N B!R#S#SK#N S!K7.#3 5 SB#2
SC377. B#S!4 #SS!SS,!NT
Guru mentaksr dan memberkan skor kepada
pea|ar.
*Sstem peperksaan sebeum n tdak merekod dan
tdak amb kra Pentaksran Berasaskan Sekoah daam
markah keseuruhan.
UPSR (2016): 60% Peperksaan, 40% PBS -- mua
pentaksran Tahun 1, 2011.
PMR (2014): 100% PBS -- mua pentaksran
Tngkatan 1, 2012.
Kom(onen2
1) Peperksaan pusat (bag UPSR)
2) Pentaksran Sekoah
3) Pentaksran Aktvt |asman
4) Sukan dan Kokurkuum
5) Pentaksran Pskometrk (Personat)
Kelebihan2
1) Guru ebh dhormat oeh pea|ar (guru pegang
markah).
2) Dapat men|matkan perbean|aan kera|aan
(mengurus, sumber manusa, beban guru daam
urus peperksaan).
3) Peuang tumpuan kepada kemahran nsanah,
novas dan kreatvt.
4) Ibu bapa tdak peru menghabskan dut untuk keas
tusyen.
PPS,- (Penga*aran dan Pembela*aran ,atematik
dan Sains dalam Bahasa -nggeris; D''B)
,enga(a 4imansuhkanE (*Smallbook MBMMBI,
moe.gov.my)
1) UNESCO: pea|ar mudah bea|ar daam bahasa
Ibunda.
2) Penurunan pencapaan gred ABC bag kohot
pertama sepenuh PPSMI sek rendah.
3) Laporan Trends n Math Scence Study (TIMSS,
2007): Pencapaan merosot, tempat ke-10
(2003) ke-20 (2007) bag Math, dan Sans dar
ke-20 kepada ke-21.
4) |urang meebar sekoah bandar dan uar bandar.
5) Hanya sektar 25% guru profsens BI pada
Tahap Cemerang dan Bak (dan terau skt
guna BI sepenuhnya semasa menga|ar Sans &
Math)
6) Penngkatan penguasaan BI semasa
peraksanaannya terau skt, tdak ebh dar
3%
Pemansuhan PPS,- Secara Ber(eringkat (SoAt-
.anding)
Penga|aran dan pembea|aran Sans dan Matematk
daam dwbahasa bag Tahun 4 akan daksana pada
2012, 2013 dan 2014; Tahun 5 pada 2013, 2014 dan
2015 dan Tahun 6 (2014, 2015 dan 2016) - BM
sepenuhnya seepas tahun tersebut.
,B,,B- (,emartabatkan Bahasa ,ala)sia
,em(erkukuh Bahasa -nggeris)
. Meetakkan Bahasa Maaysa pada tempat yang
sepatutnya (bahasa kebangsaan: Perkara 152,
Perembagaan Maaysa DAN bahasa pengantar
utama penddkan: Akta Penddkan 1996).
. Memperkukuh penguasaan Bahasa Inggers
sebaga bahasa yang wa|b dpea|ar (bahasa
komunkas dan bahasa mu d perngkat
antarabangsa).
CP!R#N#N K!,!NT!R-#N: Penyedaan buku teks,
mengguba kurkuum, athan kepada guru,
mengena past buku ru|ukan yang sesua dan
menyedakan perkakasan sepert makma
Bahasa Inggers (BI) yang mencukup.
,B, (> -P",)2
. BM daam Sans & Matematk, Bahasa Ibunda d
S|K.
. GUNA BM Standard - daek tempatan / bahasa
pasar dpantau.
. Penggunaan ICT daam P&P - nternet + Satu
porta akan dwu|udkan untuk menghmpunkan
bahan penusan serta menyedakan forum bag
guru, sasterawan, pea|ar.
v. Program Bacaan - KOMSAS, NILAM dteruskan.
v. BM = Bahasa Imu + Komunkas - menter|emah
karya agung dar uar negara. Guna BM daam
semua urusan rasm.
v. Syarat Layak Masuk Insttut Penga|an Tngg -
dwa|bkan mendapat kepu|an daam Bahasa
Maaysa SPM.
,B- (6 -P",; $ !.TC2 !nglish .anguage Training
Centre)
4 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
. Menambah bangan guru bahasa Inggers
berkuat (athan perguruan guna penutur |at
dar uar negara).
ii. Penambahan masa P&P SK: 90 mnt
(240330), S|K: 60 mnt (60120), SM: 80
mnt (200280), 6R 6A: 80 mnt (320400)
. Makma komputer = makma bahasa.
$ ,urid $ Sukan ($,$S; D'$D)
1) Menekankan penyertaan, pengbatan, dan
pengetahuan setap murd daam sukan.
2) Bermua 2011, setap pea|ar wa|b amb satu
sukan.
Perlaksanaan:
1) Sek Rendah: Tahun 4-6, Sek Men: Tng 1-6
2) Murd boeh menyerta ebh dar satu sukan
3) Asas kepada 1M 1S = mata pea|aran
Penddkan |asman
7b*ektiA:
1) Menngkatkan kecergasan |asman;
2) Membentuk dspn dan na murn;
3) Membentuk budaya sukan;
4) Sembang akademk dengan keperuan fzka;
5) Memupuk perpaduan d antara kaum;
6) Mewu|udkan andasan ke arah kecemerangan
sukan.
S!K7.#3 B!RPR!ST#S- T-N""- (SBT)
Berdentt, berwatak unk dan tersendr (ethos) serta
mengamakan trads budaya ker|a yang sangat tngg
dan cemerang daam semua aspek penddkan (moda
nsan nasona yang berkembang): pencapaan
akademknya, sokongan aumn, pengktrafan dan
mewu|udkan rangkaan dan |arngan pada perngkat
antarabangsa.
23 SBT (2011): 12 sekoah berasrama penuh
(Sekoah Berasrama Penuh Integras Kubang Pasu,
Kedah), 1 SM haran, 8 SK (SK Sutan Ahmad
Ta|uddn, Kedah) dan 2 S|K.
Men|ad penanda aras (benchmark) daam
penddkan, supaya men|ad mode kepada semua
sekoah an.
Bag mencapa tahap prestas yang ebh tngg, a
danugerahkan:
1) Autonom: memh kurkuum, kaedah
penga|aran, guru dan pengaghan dana.
2) Insentf kewangan tambahan: bag sekoah,
pemmpn sekoah, guru dan kaktangan bukan
akademk.
3) Pebaga opsyen untuk pembangunan moda
nsan, termasuk cut sabatka (cut berbayar
penyedkan) untuk guru besar.
SK Uu Luba (Sarawak) sekoah pedaaman SBT
pertama:
UPSR mendapat 100 peratus uus (se|ak 2006)
2009 (tempat ke-54) 2010 (tempat pertama)
2 anugerah pada perngkat antarabangsa atu:
|ohan anugerah Commonweath Educaton Good
Practce Awards 2009; Pencaonan UNESCO
Educaton of Internatona Best Practces 2010.
Aktf daam |arngan nsttus uar negara:
Unverst Brsto Unted Kngdom (UK); |n Shan
Prmary Schoo Sngapore; Kngsford
Communty Schoo UK dan Deptford Green
Schoo UK.
SKP,2 ST#N4#R4 K#.-T- P!N4-4-K#N
,#.#0S-# (D'$$)
1) |emaah Nazr Sekoah memperkenakan Sstem
Pemastan Penngkatan Standard Tngg Kuat
Penddkan (SPPSTKP).
2) Memastkan taraf penga|aran yang memuaskan
dwu|udkan dan dkekakan d nsttus penddkan.
3) Dukur dengan menggunakan Instrumen Pemastan
Standard (IPS)
4) Instrumen pawaan mena sekoah beraskan 4
aspek: vs dan ms, pengurusan organsas,
program pengurusan penddkan, dan prestas
murd.
K!,!NT!R-#N P!N"#/-#N T-N""- (KPT)2 ,74#.
-NS#N B!RK#.-T-; >Cs
. Crtca Thnkng and Probem Sovng
(pemkran krtka dan penyeesa masaah),
. Effectve Communcaton Sks (keberkesanan
berkomunkas),
. Coaboraton and Team Budng (boeh beker|a
secara berkesan termasuk dengan kumpuan
yang berbeza pandangan),
v. Creatve and Innovatve (kreatf dan novatf)
dan
v. Cuturay Lterate (cek budaya untuk bergerak
daam duna yang kepebagaan).
8#KT7R 4-S-P.-N P!.#/#R2
. Kurangnya perhatan dan kash sayang bu
bapa
. Pengaruh meda massa / hedonsma
. Pengaruh rakan sebaya yang negatf
v. Kegagaan phak sekoah bertndak pantas dan
teus
v. Kurangnya program berfaedah epas sekoah
F#F#S#N D'D'
Dperkenakan Tun Mahathr pada 28 Februar 1991,
pembentukannya bertu|uan meetakkan Maaysa
sebaga sebuah negara ma|u dengan acuan sendr
pada tahun 2020.
% Cabaran 2
1) Negara Maaysa bersatu berkongs matamat.
2) Masyarakat yang ber|wa bebas, tenteram dan
ma|u.
3) Masyarakat demokratk yang mengamakan satu
bentuk persefahaman matang.
4) Mewu|udkan masyarakat yang sepenuhnya
bermora dan beretka.
5) Mewu|udkan masyarakt ma|muk bera dan
bertoak ansur.
6) Mewu|udkan masyarakat santfk dan progresf,
penyumbang kepada tamadun santfk dan
teknoog.
7) Mewu|udkan masyarakat penyayang dan budaya
menyayang.
5 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
8) Memastkan masyarakat yang ad daam bdang
ekonom.
9) Mempunya ekonom bersang, dnamk, gat dan
kenta.
S#PS2 S-ST!, #N#.-S-S P!P!R-KS##N S!K7.#3
(D'$$)
1) Pusat pengumpu, penympan dan menganass
data peperksaaan daaman setap sekoah d
seuruh Maaysa.
Onne dan boeh dakses/danass KPM, |PN, PPD
dan sekoah.
Penun|uk aras kepada phak pengurusan meau
anass TOV ( Take Of Vaue ), ETR ( Expected
Target Resut ) dan AR ( Actua Resut ).
Phak bubapa dbenarkan mehat prestas
pencapaan anak mereka.
2) Guru keas: masuk makumat keas, makumat mata
pea|aran dan data pea|ar bag keas yang
dseanya. Guru mata pea|aran: memasukkan
markah (setap ka peperksaan)
*masaah: kesesakan trafk (guru terpaksa uang tap
semua).
,74#. -NS#N (R,K-%; D''?-D'$')
Pembangunan sahsah ke atas nsan (amanah,
|u|ur, berakhak mua, progresf, cergas dan
bertamadun).
9 teras 2
1) Penambakan sstem penddkan dan athan.
2) Memperkasa sekoah kebangsaan untuk men|ad
sekoah phan.
3) Merapatkan |urang prestas d antara sekoah uar
bandar dan Bandar (gant guru, bak nfrastruktur).
4) Mewu|udkan unverst bertaraf antarabangsa dan
memastkan kursus yang dkut memenuh
keperuan ma|kan.
5) Menyedakan ebh banyak peuang pembea|aran
sepan|ang hayat.
6) Membna masyarakat yang novatf (peroeh dan
guna mu).
7) Menyema perpaduan nasona dan budaya
berprestas tngg.
8) Memperuas dan memperkemas forum
perbncangan kera|aan, swasta, bu bapa dan
masyarakat.
Rancangan ,ala)sia Kese(uluh (R,K$'; D'$$-
D'$>)
> teras strategik ke arah negara ma*u D'D'2
1) Menngkatkan na tambah daam ekonom
negara
2) Menngkatkan keupayaan pengetahuan dan
novas serta memupuk mnda keas pertama
3) Menangan ketdaksamaan sosoekonom yang
berterusan
4) Menngkatkan tahap dan kemampanan kuat
hdup
5) Mengukuhkan keupayaan nsttus dan
peaksanaan negara
R,K-$'; Bab >2 ,embangun dan ,engekalkan
,odal -nsan BertaraA 4unia
Pra-sekolah (!nrolment Target 9&G; D'$D)2
Sekolah Rendah (Program .inus)2
Sekolah ,enengah (Sekolah Ber(restasi Tinggi)
Baiah (Per*an*ian baru) "uru Besar Sek. Rendah
semua diberi (enaraAan berdasarkan (restasi
sekolah.
6 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
Kualiti "uru
Pendidikan Teknikal51okasional (4<ilaluan
(eker*aan)
NKR#2 Bidang Keberhasilan tama Negara
( National Ke) Result #rea; D& /ulai D''%)
? Bidang tama NKR#
1) Mengurangkan kadar |enayah: Datuk Ser
Hshammuddn Tun Hussen (Menter Daam
Neger)
2) Memerang rasuah, Datuk Ser Mohamed Nazr
Azz (Menter d |abatan Perdana Menter).
3) Akses penddkan berkuat dan
berkemampuan: Tan Sr Muhyddn Yassn
(Tmbaan Perdana Menter, Menter Pea|aran)
4) Tngkatkan taraf hdup rakyat berpendapatan
rendah: Datuk Ser Shahrzat Abdu |a (Menter
Pembangunan Wanta, Keuarga dan
Masyarakat)
5) Memperkasa prasarana uar bandar dan
pedaaman: Datuk Ser Shafe Apda (Menter
Kema|uan Luar Bandar dan Wayah)
6) Menambah bak pengangkutan awam: Datuk
Ser Ong Tee Keat (Menter Pengangkutan).
NKR# ke-B2 Pendidikan Berkualiti 4an
Berkemam(uan.
4 sub-NKRA: akses kepada pend.
Sub-NKR# $2 Prasekolah (& teras)
1) Penubuhan |awatankuasa Penyearasan
Prasekoah Kebangsaan dan Bahagan
Prasekoah dan PERMATA (Program Asuhan dan
Penddkan Awa Kanak-kanak).
2) Peraksanaan Kurkuum Standard Prasekoah
Kebangsaan (KSPK)
3) Seragam bantuan kepada murd prasekoah
kera|aan
4) Menngkatkan kuat guru dan pembantu guru
5) Menambah bangan keas prasekoah d
kawasan mskn
6) Perkongsan Pntar Kera|aan-Swasta
7) Sstem Makumat Prasekoah Kebangsaan
Sub-NKR# D2 .iterasi dan Numerasi
1) Semua kanak-kanak norma boeh menguasa
kemahran membaca, menus dan mengra
ketka meangkah ke Tahun 4 sekoah rendah
sebeum penghu|ung 2012.
2) Kanak-kanak berkeperuan khas (bermasaah
pembea|aran, pendengaran, pertuturan,
penghatan, terencat aka, dan kurang upaya
secara fzka) - Kurkuum khas teras dan
numeras.
Sub-NKR# B2 Sekolah Ber(restasi Tinggi
1) Penngkatan tahap autonom, membenarkan
sekoah meaksanakan novas kokurkuum &
pentadbran.
2) Meath pea|ar cemerang bertaraf
antarabangsa dan yang men|ad personat
unggu daam semua bdang
3) Sebaga nspras / mode kepada sekoah-
sekoah an meau bmbngan dan |arngan
antara sekoah.
Sub-NKR# 62 Ta<aran Baru ke(ada Pemim(in
Sekolah
*Penngkatan 1 ssan pawa daam kepmpnan =
10% penngkatan pencapaan murd (-0.25 ssan
pawa).
1) (New Dea) Baah/Kontrak dengan KPM kepada
Pengetua dan Guru Besar Berdasarkan
Penaan Berasaskan Pencapaan (Performance
Based Assessment).
2) Gan|aran pengktrafan kewangan / bukan
kewangan kepada pengetua dan Guru Besar
ba pencapaan mereka meepas sasaran yang
teah dtetapkan.
KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah;
D'$')
Sub|ek skt (gabung sub|ek-sub|ek), tap ebh
nteraktf.
Guna BM & BI.
KSSR kesnambungan KBSR (4M, kreatv,
novatv, keusahawanan ICT)
Modu akan menggantkan buku teks.
Sub|ek 3 Modu: Modu Teras Asas (Bahasa,
Agama/Mora, P|, Math), Modu Teras Tema
(Sen Vsua, Muzk, Sans & Tek.) dan Modu
Eektf (Sub|ek tambahan: B. Arab, Iban etc)
Dperkenakan kepada tahun satu.
7 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
KSSR H $,ala)sia
Tambah satu sub|ek baru bertema semangat
kenegaraan dan (atriotik.
KBSR ($%9B)
Kemahran Asas 3M atu membaca, menus dan
mengra.
Na-na murn daam semua matapea|aran +
kokum.
.-NS = LI (Lteras), NU (Numeras) dan S (Screenng -
Sarngan)
1) Sub-NKRA 2: Semua kanak-kanak norma boeh
menguasa kemahran membaca, menus dan
mengra ketka meangkah ke Tahun 4 sekoah
rendah sebeum penghu|ung 2012.
2) Tanggung|awab: Bahagan Pembangunan
Kurkuum (BPK).
3) Bermua 2010: murd Tahun 1 d Sek Rendah
(Kohot Pertama).
4) Wa|b d semua SK, S|KC, S|KT dan SABK.
5) 3 perngkat sarngan bag setap tahun (Tahun
1, 2, 3): Sarngan 1 (Mac), Sarngan 2 (|un),
Sarngan 3 (September)
6) Semua murd Tahun 1 = u|an LINUS Sarngan 1
untuk mena tahap penguasaan kemahran
asas mereka pada awa tahun setap tahun.
7) Dkendakan oeh guru
BM/Matematk/Pemuhan.
8) Instrumen dbna daam dw bahasa atu BM-BI,
BC-BI, BT-BI.
P-PP (D''?-D'$')2 Pelan -nduk Pembangunan
Pendidikan
1) Membna negara bangsa (1Maaysa, bahasa
kebangsaan, aktvt kebudayaan)
2) Membangunkan moda nsan (santf, progressf,
bermu, berkemahran ICT)
3) Memperkasakan sekoah kebangsaan (Infrastruktur
engkap, kuasa 3M)
4) Merapatkan |urang penddkan (TV Penddkan,
SchooNet, makma computer, 3M)
5) Memartarbatkan profeson keguruan (upgrade the
ntake system and mprove the envronment,
kenakan gred DG)
6) Meon|akkan kecermerangan nsttut penddkan
(eemen utama: pencapaan purata, kokurkuum,
eemen kedua: pengurusan dan pentadbran
sekoah, ketrampan guru, pengurusan
kewangan yang cekap, pengbatan bu bapa dan
masyarakat - eg. Sekoah kuster)
P-PPS3 (D'$$-D'D')2 Pelan -nduk Pembuda)aan
Pembela*aran Se(an*ang 3a)at
Sasaran: Tahap akademk rakyat berumur15-64
tahun akan menngkat dar 10% kepada 50%,
men|eang 2020.
Tonggak ketga pembangunan moda nsan
bertaraf duna (peuang menyambung
pea|aran) seepas penddkan asas dan
penddkan seepas menengah.
Menark mnat rakyat Maaysa yang sudah
beker|a menyambung pea|aran.
Pendekatan penddkan |arak |auh, penddkan
feksbe, pengktrafan pengaaman beker|a
(recognton of pror earnng) dan penawaran
kursus pendek bag penngkatan pengetahuan
dan kemahran dr.
Cth: Unverst Terbuka Maaysa (OUM)
-NT!"R-T- (/u*ur; tuh;
Tulus; Seluruh; Padu)
1) Integrt Indvdu -
mengotakan |an| /
beramanah.
2) IntegrtOrgansas
- Beretka, pagam
dan prosedur.
-su isu integriti
Penyeewengan kuasa
Rasuah
Kerenah brokras (urusan ama kerana banyak
perngkat)
Peranggaran sstem dan prosedur ker|a
Keruntuhan sstem keuarga yang harmon
Pecah amanah sektor korporat
#K#NT#B-.-T-
Menjalankan tugas dan kewajipan dengan penuh
tanggungjawab
berpandukan peraturan dan undang.

R#NC#N"#N P!N"#/#R#N 3#R-#N H R!8.!KS-
Ob|ektf RPH = Sukatan Pea|aran (angkah-
angkah dan aktvt) + Tahap murd (Teor
Pedagog yang bersesuaan) + Motvas
Refeks RPH peru dtus seepas seesa setap
ses penga|aran dan pembea|aran.
T#KS7N7,- B.77, ( $%>?)
1) Aspek kogntf atau pengetahuan.
8 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
KP-2 Ke) PerAormance -ndicator 5 Petun*uk
Prestasi tama (piawai kepada pencapaian
penjawat awam)
1.Nsbah Guru : Murd (Sek Men 1:17, Sek Ren. 1:16)
2.Penurunan kes dspn sekoah = 0.02%
3. Peratus penngkatanKeas Intervens Awa (KIA2M)
(membantu murid yang belum menguasai kemahiran membaca
dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu) = 1.0%
4. Pencapaan berdasarkan Gred Purata Nasona (GPN)
UPSR=3.00, PMR=3.50, SPM=6.00.
5. PenngkatanGuru I|azah Terath. Sek Rendah = 2%
Sek. Men. = 1%.
6.Penurunan peratus |urang pencapaan bandar dan
uar bandar (UPSR = 0.3%, PMR = 0.3%, dan SPM =
0.2%)
8okus
Tahun 1-3: 4M (membaca, menus, mengra dan menaaku/mena) serta kemahran asas teknoog komunkas dan makumat (ICT). perkembangan sosoemos, kerohanan, fzka, skap dan na.
Tahun 4-6: pengukuhan dan apkas 4M, dan perkara2 d atas.
PR7"R#,2
Tahun 1: KIA2M (Program Keas Intervens Asas Membaca dan Menus)
Tahun 2-3: Guru pemuhan.
Tahun 4-5: PROTIM (Program Pemuhan Asas Kemahran Membaca, Menus dan Mengra) bag yang beum menguasa 3M.
Seepas UPSR: PROTIM.
2) Herark (aras rendah ke tahap tngg).
3) Guru akan membuat soaan pebaga apangan
(doman) bag mengu| pengetahuan.
4) Lorn Anderson (1990) teah mengemaskn
Booms Taxonomy (Knowedge,
Comprehenson, Appcaton, Anayss,
Synthess, Evauaton) kepada yang baru:
PR78!S-7N#.-S,! "R
1) Muhasabah/Refeks (setap ka seesa P&P)
2) Budaya mu (kursus / semnar, meda, buku,
nternet)
3) Koaboras (group teaching, peer mentoring)
4) E-pembea|aran (athan daam perkhdmatan,
OUM)
5) Penyedkan Lapangan (ction !esearch)
8igure $ .orin #nderson (D''$)
1) Remembering2 recall or remember the inAo
de"ine, duplicate, list, memori#e, recall, repeat,
reproduce state
2) nderstanding2 eI(lain ideas or conce(ts
classi"y, describe, discuss, e$plain, identi"y,
locate, recogni#e, report, select, translate,
paraphrase
3) #((l)ing2 use the inAormation in a ne<
<a)
choose, demonstrate, dramati#e, employ,
illustrate, interpret, operate, schedule, sketch,
sol%e, use, write.
4) #nal)=ing2 distinguish bet<een the
diAAerent (arts compare, contrast, critici#e,
di""erentiate, discriminate, distinguish,
e$amine, e$periment, &uestion, test.
5) !:aluating2 *ustiA) a stand or decision
appraise, argue, de"end, judge, select, support,
%alue, e%aluate
6) Creating2 create ne< (roduct or (oint oA
:ie< assemble, construct, create, design,
de%elop, "ormulate, write.
"R C!,!R.#N" ($%%B)
Member peuang nak pangkat* kepada guru-guru
cemerang daam mata pea|aran yang da|ar tanpa
peru bertukar ke |awatan pentadbran.
Guru-guru yang bermotvas tngg, mahr,
berpengaaman dan pakar daam sesuatu bdang
tertentu dapat terus dkekakan untuk P&P.
Pengktrafan (motvas)
Menngkatkan pencapaan kuat P&P, dan
sekoah (berkongs pengaaman, kemahran).
Roe mode kepada guru an.
Menyedakan peuang untuk guru nak pangkat
ke gred yang ebh tngg secara auan a|u (fast
track), khas Untuk Penyandang (KUP).
*sekurang-kurangnya 5 tahun menga|ar termasuk 3
tahun menga|ar mata pea|aran kepakaran:
ST#N4#R4 "R ,#.#0S-# (S",)
Dokumen yang menerangkan aspek-aspek
professona yang patut dcapa oeh guru dan
aspek-aspek n peru dsedakan &
daksanakan oeh IPGM.
Doah dar standard Maaysan Ouafcatons
Framework (MOF) yang menggarskan krtera
dan standard am penddkan tngg dan
standard penddkan guru d beberapa negara
ma|u.
4ua Kom(onen2
1) ST#N4#R4 ("R):
a. Amaan Na Profesonasme Keguruan (dr,
ker|aya, sosa)
b. Pengetahuan dan Kefahaman (sub|ek
pengkhususan, mu pend., kurkuum & ko-
kurkuum)
c. Kemahran P&P (teor, pedagog, metodoog)
2) K!P!R.#N (-NST-TT)
a. Keayakan dan Prosedur Pengamban Caon
Program Lathan Perguruan (syarat, krtera,
prosedur)
b. Lathan, Pentaksran dan Penaan (athan,
sstem pemantauan, dan pentaksran dan
penaan).
c. Koaboras (IPGM-SEKOLAH-IPTA/IPTS-Kera|aan).
d. Infrastruktur dan Infostruktur (prasarana ICT,
kemudahan makma, perpustakaan,
percetakan).
e. |amnan Kuat (perancangan, peraksanaan,
strateg)
8P"2 8#.S#8#3 P!N4-4-K#N "R ($%9D)
1) J"uru yang ber(ekerti mulia; ber(andangan
(rogresiA dan saintiAik;
2) berseda men*un*ung as(irasi negara serta
menyan|ung <arisan kebuda)aan negara;
3) men|amn (embangunan indi:idu dan
memehara suatu mas)arakat yang bersatu
(adu; demokratik; (rogresiA dan berdisi(lin.K
Konse(tual Keguruan
!T-K# K!R/# KP,
1) nat bak,
9 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
2) buat bak,
3) gerak ker|a ke arah bak,
4) pegang |an|,
5) berdspn dan beradab
6) mengharga dan bertanggung|awab.
"#"#S#N $,#.#0S-# ($?5'%5D'$'; Na*ib Tun
Ra=ak)
1) Mengharmonkan rakyat tanpa
mengubah/meenyapkan dentt kaum-kaum yang
terdapat d Maaysa.
2) Menekankan soa ntegras dan toerans
(kesamarataan dengan mengamb kra se|arah dan
Perembagaan, hak kestmewaan Bumputera)
3) Merakan kepebagaan budaya, bahasa sebaga
satu aset atau keebhan.
4) Menghormat kepercayaan dan keunkan kaum an.
B teras ((er(aduan nasional)2
1) PRINSIP PENERIMAAN (terbuka dan berbesar hat)
2) PRINSIP KENEGARAAN (bersatupadu, nasonasme)
3) PRINSIP KEADILAN SOSIAL (ad keba|kan dan aspek
sosa)
9 Nilai2
1. Penermaan (terma sepenuh hat)
2. Ketabahan (tekun, ker|a keras, dedkas,|uang
tngg)
3. Budaya Kecemerangan (menepat masa, ukuran,
kuat)
4. Kesetaan (kepada Ra|a, pemmpn)
5. Rendah hat (tdak berbangga-bangga, bongkak)
6. Mertokras (penaan meau prestas)
7. Integrt (|u|ur, berskap amanah)
8. Penddkan (kurkuum bercorak patrotk)
Rakyat darpada pebaga kaum dan agama peru
berfkr, bertndak meepas kepentngan kaum
masng-masng.
Penddkan bermatamat untuk membna dan
membangunkan potens setap murd tanpa
mengra kaum, agama dan bangsa.
Matamat n bertepatan dengan Gagasan
1Maaysa: "Rakyat Ddahuukan Pencapaan
Dutamakan."
Peranan "uru2
1. Sebut daam keas + sertakan contoh su semasa.
2. Amakan na-na 1Maaysa, bercampur-gau
dengan guru bangsa an.
3. Eakkan berat sebeah, pre|uds, ha-ha senstf.
4. Aktvt mebatkan semua kaum.
5. Amaan ucapan saam dan seamat.
C0a)asan $,ala)sia (0$,) adaah sebuah yayasan
bebas, bukan berasaskan keuntungan yang
dtubuhkan khusus untuk membangun, menyokong
dan menera|u kegatan dan program yang akan
mebatkan semua rakyat Maaysa daam usaha ke
arah mencapa perpaduan nasona dan konsep
1Maaysa.
B!.#N/#F#N D'$D2 P!N4-4-K#N (R,>'.D bilion
dr DBD.9bil)
1) Peruntukan RM1 bon akan dwu|udkan meau
Tabung Khas Pembnaan, Penambahbakan dan
Penyeenggaraan Sekoah.
RM500 |uta = Sekoah Kebangsaan,
RM100 |uta = S|KC, S|KT, Sek Mubagh, Sekoah
Agama Bantuan Kera|aan dan MRSM (tota
RM500).
2) Bantuan yuran penga|an:
RM80 |uta (tahun pertama) = 20,000 tempat
kepada kumpuan guru dpoma Sar|ana
Muda.
RM120 |uta = 5,000 I|azah Sar|ana dan 500
Doktor Fasafah kepada pen|awat awam yang
ayak.
3) Sstem Saraan Maaysa (SSM) Sstem Saraan
Baru Perkhdmatan Awam (SBPA: tme-based)
Guru sswazah dapat Gred 44: tahun ke-8, Gred
48 tahun ke-16 (SSM = 20 tahun).
Guru bukan sswazah Gred 29 Gred 32 : 8
tahun saha|a (SSM = 10 tahun)
Gred 32 34 : 8 tahun saha|a (SSM = hanya
ba ada kekosongan)
4) Memansuhkan yuran penddkan rendah &
menengah d semua sekoah-sekoah kera|aan.
5) Mean|utkan umur persaraan 58 60 tahun.
6) Sekoah swasta yg berdaftar dengan
Kementeran Pea|aran akan dber nsentf
termasuk Eaun Cuka Peaburan.
7) Pengecuaan cuka bag sumbangan kewangan
syarkat dan orang perseorangan kepada
sekoah-sekoah dan tempat badat berdaftar.
8) Untuk memantapkan moda nsan sektor
swasta, nsentf akan dber termasuk potongan
dua ka ke atas pemberan basswa.
10 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
-CT2 -nAormation Communication Technolg)
P!N4-4-K#N
Kategori-kategori Perisian2
. athtub (Mengkut arahan komputer, men|awab
soaan)
. tutora (Menga|ar kemahran, dan murd
mengkut)
. smuas (Member gambaran stuas dan murd
meneroka)
v. permanan (Berman samb berhbur)
v. penyeesaan masaah (Menggunakan strateg/mu
yang teah dpea|ar)
v. bank data (koeks makumat dsusun secara
sstematk)
v. grafk / word processor (Menap dokumen, mereka
aman web, pebaga kad, buku program)
Penilaian Perisian untuk #lat Bantuan ,enga*ar2
. |eas ob|ektfnya.
. Antaramuka yang |eas dan menark.
. Panduan penggunaan + nota buat guru engkap.
v. Ikut rancangan menga|ar (mengkut kurkuum)
v. Ikut tahap pea|ar.
v. Kandungan tepat (tada kesaahan bahasa,
|awapan)
v. Mudah dgunakan / bersesuaan dengan
pengetahuan asas ICT pea|ar.
v. Interaktf (Mempunya makum baas).
x. Boeh dubahsua (Mengkut kesesuaan yang
dtetapkan guru).
SK-, K!N#-K#N P#N"K#T "R
Kenakan pangkat kerana:
1) kekosongan |awatan,
2) Khas Untuk Penyandang (KUP) - guru cemerang,
3) tempoh perkhdmatan,
4) pengetua atau guru besar cemerang.
Kenakan pangkat berdasaran kecemerangan khusus
untuk guru penga|aran dan pembea|aran (PDP)
DG54 (tempoh 25 tahun):
1) Guru basa
2) Guru kanan
3) Guru wbawa
4) pendeta guru
Pengetua sekoah menengah Gred DG48
DG52.
Semua guru penoong kanan (GPK) pentadbran,
ha ehwa murd dan kokurkuum sekoah
menengah gred DG44 DG48.
GPK pentadbran, ha ehwa murd dan
kokurkuum d sekoah rendah kuster turut
dnakkan dar gred DGA32 DGA34
*Guru yang tdak mendapat kenakan pangkat tetap
mendapat kenakan ga| tahunan.
".7S#R-
Guru (dar bahasa Sanskrt) = penga|ar, penddk, dan
pengasuh.
Tenaga penga|ar d nsttus (seaunya sekoah) dan
tusyen.
Pakar daam sesuatu bdang, eg. Management guru.
Guru d unversty dkena sebaga tutor /
pensyarah.
Mempunya kemahran khusus daam sesuatu
sub|ek + pedagog.
Agama hndu: Guru - pendeta.
Har Guru Antarabangsa (UNESCO) pada 5 Oktober,
Maaysa: 16 Me (kerana pada tark sama, tahun 1956
Ma|s Undang-Undang Persekutuan Tanah Meayu
(Federa Legsatve Counc) teah menerma cadangan-
cadangan Laporan |awatankuasa Pea|aran (Report of
the Educaton Commttee) sebaga dasar pea|aran bag
negara kta.
Sekolah
sebuah bangunan atau tempat yang berfungs
untuk memberkan penddkan forma kepada
pea|ar.
mempunya beberapa tenaga penga|ar
atau guru untuk menddk dan membmbng pea|ar.
Beberapa |ens perngkat sekoah: tadka, sekoah
rendah, sekoah menengah dan akhrnya
ke unverst.
Kantin
Kemudahan untuk mendapatkan makanan
berbayar.
!17.S- S!K7.#3
S!K7.#3 B!ST#R- ($%%&)
1) Pembestaran Sekoah pada penngkatan kuat
penga|aran dan pembea|aran (P&P),
keberkesanan pengurusan dan pentadbran
sekoah dan kompetens guru.
2) P&P dan Pengurusan Sekoah yang dreka
semua secara sstemk bag murd-murd
menghadap era teknoog makumat.
3) BM, BI, Math, Sans, guna persan dreka oeh
Pusat Pemkembangan Kurkuum bersama
dengan Bahagan Teknoog Penddkan, KPM.
4) Guru-guru dber athan daam perkhdmatan
(pedagog + teknoog).
Tu*uan2
Meahrkan murd berdkar daam mencar mu. akses
kendr (sef-accessed), terarah kendr (sef-drected)
dan kadar kendr (sef-paced). Pro|ek asas yang
terbat:
11 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
pro|ek makma Komputer Sekoah
rangkaan SchooNet
rancangan TV penddkan
ICT Daam Penga|aran dan Pembea|aran
Contoh2 SMK |ITRA, SM SULTAN ABDUL HALIM, SM
SAINS POKOK SENA, SM SAINS SULTAN MOHAMAD |IWA.
*Saah faham meuas yang menyangka sekoah bestar
adaah sekoah yang mest menggunakan komputer. Itu
hanya satu cara ke arah pembestaran daam
persekoahan.
S!K7.#3 F#F#S#N (D''6)
Dua atau tga buah sekoah rendah yang beranan
aran dbna daam kawasan yang sama dan berkongs
kemudahan fzka (padang permanan, dewan, pusat
sumber, bk komputer, kantn)
,atlamat2
1) Mewu|udkan perpaduan.
2) Memupuk semangat ntegras/toerans.
3) Interaks maksmum (perkongsan kemudahan,
aktvt).
Pentadbiran dan Pengurusan Ke<angan2
1) 3 sekoah (SK/S|K/S|KT) daam satu kawasan dan
bahasa pengantar masng-masng.
2) Nama, agu, ogo, peperksaan, pentadbran sekoah
masng-masng.
3) Satu |awatankuasa Penyearas: Pengerus (bergr-
gr kut kesepakatan) dan 2 orang guru dar setap
sekoah urus kebershan, keceraan dan
keseamatan sekoah.
4) Kantn dkendakan bersama-sama.
Contoh2
1) Kompeks Sekoah Wawasan Pekan Baru, Part
Buntar, Perak
2) Kompeks Sekoah Wawasan Taman Aman, Aor
Setar, Kedah
3) Kompeks Sekoah Wawasan Task Perma, Puau
Pnang
4) Kompeks Sekoah Wawasan US| 15, Subang |aya,
Seangor
5) Kompeks Sekoah Wawasan Pundut, Ser Man|ung,
Perak
*kebanyakan orang Cna dan orang Inda membantah
kerana akan mengehadkan penggunaan bahasa bunda
d sekoah (berdasarkan tra|ed 1962, kera|aan ber|an|
1/3 dar sub|ek SM Cna swasta yang dtukar men|ad
SM|K akan tetap da|ar daam bahasa penghantar Cna.
Namun kera|aan mengngkar).
S!K7.#3 K.ST!R (D''&)
|enama sekoah yang cemerang daam
kusternya dar aspek pengurusan sekoah dan
kemen|adan murd.
Terkandung daam Teras Strategk Ke-6 (PIPP):
Meon|akkan Kecemerangan Insttus
Penddkan.
Tu*uan2
1) Meon|akkan kecemerangan sekoah daam
sstem penddkan Maaysa
2) Membangun sekoah yang boeh dcontoh
sekoah daam kuster dan uar.
Kategori Kluster2
1) SK, S|K, dan Sekoah Orang As.
2) SM (Teknk, Berasrama Penuh, Agama, Haran,
Premer)
3) SR Penddkan Khas (SPK) dan SM Penddkan
Khas (SMPK), SM Penddkan Khas Vokasona
(SMPKV).
4) Sekoah Antarabangsa dan Sekoah Swasta
S)arat (emilihan2
1) Kecemerangan murd: Akademk, Kokurkuum,
Sahsah.
2) Pembangunan P&P berkesan, sumber durus
optmum.
3) Pemmpn sekoah mengamakan kepmpnan
berkuat.
4) Keberkesanan peaksanaan program KPM
(Nam, 1M1S)
Prosedur2
1) Penermaan pencaonan
2) Penaan menggunakan nstrumen SKPM dan
Annex
3) Penentuan standard (standard fxng) oeh |K
Peaksana Sekoah Kuster
4) Kesahan caon daam Mesyuarat Ha-ha
Profesona
5) Caon dmakumkan kepada Lembaga Penashat
6) Pengumuman oeh YB Menter Pea|aran
Contoh2 S|KC Keat Hwa, Aor Star bag kategor sekoah
aran Cna, S|KT Smpang Lma, Kang bag sekoah
aran Tam, dan SKPK Ama, Puau Pnang bag kategor
sekoah penddkan khas.
NTP (National nion oA the Teaching ProAession;
$%&6)
12 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
1) NUTP s a unon formed by teachers for teachers
n 1974. Natona Unon of Teachers (NUT) +
Natona Schoo Teachers Natona Unon.
2) Advocates for teachers rghts, teachers
saares and teachers servce scheme,
professona deveopment of teachers.
3) Presdent: Lt. Kdr. (B) Hashm bn Adnan,
Secretary Genera: Lok Ym Pheng.
,a*or achie:ements (nut(.org5ne<5Success)2
Creaton of the Counseor post n a schoos, Tme-
Based Promotons, Opportuntes to enter unverstes,
Exceent Teachers Award, Smpfy the Teachers Record
Book (Record of Teachers Preparaton).
S!K7.#3 #,#N#3 (D'$')
1) Sekoah kera|aan yang terph akan durus
bersama: phak swasta + pemmpn sekoah
kera|aan, d bawah kawa sea Kementeran
Pea|aran.
2) Perubahan kepada prestas sekoah tanpa
mengra pencapaan semasa: darpada
sederhana (berprestas rendah) kepada bak,
bak (sederhana & cemerang) kepada ebh
bak.
3) Sekoah Amanah bertu|uan untuk
mempercepatkan proses penambahbakan.
4) Sekoah Amanah ada autonom ebh untuk
kurkuum, kewangan dan pemhan guru --
ebh responsf terhadap keperuan komunt
sekoah.
5) *Dkehendak mencapa prestas yang teah
dtetapkan daam tempoh 5 tahun. Phak
Kementeran akan mengamb ah pengurusan
dar pena|a sekranya sekoah gaga mencapa
prestas yang dtetapkan.
*Pro|ek pernts d bawah program Rangkaan Sekoah
Amanah Yayasan AMIR: SMK Geang Patah, SMK
Semenchu, |ohor etc.
S!K7.#3 KR#N" ,R-4
1) Murd kurang dar 100 orang.
2) Ter|ad ba rama murd memh untuk ke
sekoah cemerang an.
3) 63% SK: kebanyakannya teretak d pedaaman
Sabah dan Sarawak manakaa d Semenan|ung
aah S|KC (21.4%), S|KT (13.5%), Sekoah
Agama Bantuan Kera|aan (SABT) dan sekoah
Orang As.
4) Semenan|ung: Puau Aur, Puau Tngg, Pua
Sbu dan Puau Pemangg d Mersng.
5) SKM akan dgantkan dengan Sekoah Kabn
(|mat kos).
Kementerian Pela*aran
Menter: Tan Sr Muhyddn Yassn
Tmbaan Menter: Datuk Dr Wee Ka Song
Tmbaan Menter: Datuk Dr Puad Zarkash
Kementerian Penga*ian Tinggi
Menter: Datuk Ser Mohamed Khaed Nordn
13 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
Tmbaan Menter: Datuk Dr Hou Kok Chung
Tmbaan Menter: Datuk Safuddn Abduah
K#B-N!T P!R3BN"#N P#S K!4#3 S!S- D'$$-
D'$B
Pesuruh*a)a 2 YAB Dato' Ser Ust. H| Azzan bn Abd.
Razak
Timbalan Pesuruh*a)a - 2 YB Dato' Ir. H| Phahroraz
bn Zawaw
Timbalan Pesuruh*a)a -- 2 YB Dr Isma bn Saeh
Timbalan Pesuruh*a)a --- 2 Ust. H| Mat Isa bn Shafe
Pengarah Pela*aran Negeri Kedah2 Enck Mansor bn
Lat
Timbalan Pengarah Pela*aran Negeri Kedah2 Tuan
Ha| Roosee bn Isma, BCK.
14 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
/P2 /#4#. P!N!NT#N /-#N
1) Bna soaan mengkut krtera yang dtentukan
(senang, sukar, sangat sukar) - Boom's Taxonomy
2) Hura doman pencapaan yang hendak dukur.
3) Panduan untuk mendapatkan satu sampe tem-
tem soaan.
4) Kerangka pembnaan tem soaan u|an (pean u|an)
dkena sbg test bueprnt.
5) Kerangka |PU dsedakan dm btk matrks - paks
tegak mengandung kandungan / topk yg du| dan
paks mendatar aah aras kemahran yg akan du|.
6) Menentukan bdang, pemberatan yang akan dber
daam sesuatu u|an
R,K$'; D'$$-D'$>2 STR#T!"- ,!,P!RC!P#T
P!N#,B#3B#-K#N PR!ST#S- P!.#/#R S!C#R#
B!RK!S#N2
1) Memastkan setap kanak-kanak boeh
ber|aya.
Enromen prasekoah 67% (2010-2011) 87% (2012)
dan 92% (2015)
Umur mua sekoah dkurangkan dar 6+ kepada
5+
LINUS: 15,500 fastator dan guru pemuhan
teahpun dath
MBMMBI: KSSR (membaca, mendengar dan
berucap, menus, tatabahasa, dan sen bahasa) /
Tambahan Waktu keas
2) Sekoah bertanggung|awab terhadap prestas
pea|ar.
Sekoah Berprestas Tngg - 20 (2010), 23 (2011),
100 (2012)
3) Membuat peaburan bag membangun
kepemmpnan unggu d setap sekoah.
Baah/Tawaran Baru bag Guru Besar dan Pengetua
Sekoah: 2% (2010), 5% (2012)
10% guru besar dan pengetua berprestas rendah
akan dber athan kemahran pengurusan
Insttut Amnuddn Bak (IAB) meath 8,000 (2009),
kepada 14,000 orang pentadbr sekoah setap
tahun (2011-2015)
4) Menngkatkan daya tarkan profeson
keguruan dan menghaskan guru terbak.
meman|angkan tempoh athan praktkum
menngkatkan ker|asama guru berpengaaman
membmbng, menyea
hanya guru peath yang memperoeh
pencapaan terbak dan berkeayakan akan
dtawarkan |awatan guru (Persangan terbuka
IPTA/IPTS/IPG).
Guru ber|azah SM: 89.4%(2009) -> 90.0%(2015).
SR 28%(2009) -> 60%(2015)
JTuhanku; la(angkanlah dadaku;
mudahkanlah urusanku; le(askanlah
15 http://tnyur.com/tesne IMS 2011
kekeluan dari lisanku agar mereka
memahami (erkataanku.K
) L.S. Thoha MD'N2 D>-D9
R/K#N2
Com(rehensi:e Notes2 S)ed NurhaAi=
htt(255dirikucaraku.blogs(ot.com5D'$$5$
$5nota-s((-utk-k<nD.html
4ocs2 #is)a @akia #bdullah (-P" Kota
Bharu)
4ocs2 8arah @ari=a ,ohamad #li (-P"
"a)a)
4ocs2 Noor #=lina /imin (-P" "a)a)
P-PPS32 #AiO @ainol (-P" Kam(us Batu
.intang)
16 http://tnyur.com/tesne IMS 2011