Anda di halaman 1dari 12

PENGERTIAN SEL Sel berasal daripada bahasa latin iaitu cella yang bermaksud ruangan berukuran kecil.

Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Setiap organisma di dunia ini tersusun atas sel-sel yang saling berintegrasi membentuk suatu fungsi tertentu dalam tubuh makhluk hidup iaitu organisma uniseluler ataupun organisma multiseluler. Sel pertama kali diperkenalkan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mendapati aringan gabus pada tumbuhan dengan menggunakan lensa pembesar. !abus merupakan bentuk yang berlubang-lubang kecil seperti susunan sarang labah-labah yang dipisahkan oleh diafragma. "entuk seperti sarang labahlabah ini disebut sel. #ama sel diambil dari bahasa $unani iaitu %&ytos' yang bermaksud ruang kosong dan bagi bahasa latin ruang kosong adalah %cella'.

JENIS - JENIS SEL DEFINISI SEL PROKARIOT DAN SEL EUKARIOT Sel (ukariot berasal dari perkataan $unani eu iaitu se ati dan karyon iaitu bahagian dalam bi i dan yang ada pada nukleus. Sel eukariot memiliki struktur yang lebih kompleks contohnya protista) fungi) tumbuhan dan hai*an. Sel +rokariot berasal dari perkataan $unani pro iaitu sebelum dan karyon ialah bahagian dalam bi i. +rokariot memiliki struktur yang sederhana misalnya bakteria) alga hi au dan biru serta mikoplasma. SEL PROKARIOT Sel prokariot pada umumnya sel yang tidak mempunyai nukleus dan organel yang bermembran contohnya sel bakteria dan sel alga biru-hi au. Sel prokariot mempunyai ukuran relatif yang kecil dengan diameter setengah hingga satu mikro meter dan di dalam sitoplasmanya mengandungi ribosom. Sel prokariot diselaputi membran plasma dan dinding luar sel yang kompleks serta berflagel. Selain itu) sel prokariot mempunyai membran plasma) sitoplasma yang mengandungi ribosom) mesosom) kromator ,pigmen- dan materi inti. Sel prokariotik tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran seperti retikulum endoplasma dan kompleks golgi. Selain itu) sel prokariot uga tidak memiliki mitokondria
217

dan kloroplas. .ontoh sel bakteria sebagai organisma prokariot iaitu organisma uniseluler yang memiliki struktur sel yang tidak memiliki membran inti. Struktur sel secara umum yang dimiliki oleh sel prokariot dapat kita lihat pada sel bakteria.

Struktur Sel Prokariot #ukleus atau sel mempunyai struktur yang berbentuk sfera dan dlingkungi oleh membran nukleus. #ukleus ini mengandungi kromosom) nukleolus dan nukleoplasma. #ukleus ini berfungsi dengan menga*al segala akti/iti sel misalnya sintesis ,pembinaan- protein. #ukleus uga mempunyai kromosom yang mengandungi maklumat pe*arisan atau bahan keturunan. 0leh itu ia boleh berfungsi sebagai pemba*a maklumat genetik iaitu kromosom) yang di*ariskan ke generasi selan utnya. &romosom adalah struktur yang tersusun oleh molekul 1#2 dan protein ,histon-. #ukleus sel bakteria bersamaan dengan sitoplasma kerana tidak memiliki membran. Sitoplasma adalah bahan seperti eli yang terletak antara membran sel dan membran nukleus. "ahagian sel ini berisi cecair dan tempat berlakunya metabolisma sel. 3a uga mengandungi banyak organel) makanan simpanan 1#2) R#2) protein dan molekul lain. &andungan terbesar dalam sitoplasma adalah air ,45-657-. 8ungsi bagi sitoplasma adalah bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel dan membekalkan organel dengan bahan keperluan yang diperoleh dari luar sel. Sel prokariot hanya mempunyai ribosom yang ukurannya lebih kecil berbanding ribosom pada sel eukariot) tidak mempunyai badan golgi dan mitokondria dan merupakan tapak sintesis protein. +rotein yang disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma dirembes keluar daripada sel dalam bentuk en9im atau hormon manakala yang disintesis oleh ribosom bebas digunakan oleh sel itu sendiri untuk pertumbuhan dan memangkinkan tindak balas dalam sel itu.

218

Ribosom berada di sitoplasma yang merupakan granul padat dan berbentuk sfera. 3a terdiri daripada protein dan asid nukleik. Ribosom terdapat pada permukaan retikulum endoplasma dan sesetengahnya *u ud sebagai ribosom bebas dalam sitoplasma. Ribosom uga boleh ditafsirkan sebagai tapak tempat sintesis protein. +rotein yang disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma dirembes keluar daripada sel dalam bentuk en9im atau hormon manakala yang disintesis oleh ribosom bebas digunakan oleh sel itu sendiri untuk pertumbuhan dan memangkinkan tindak balas dalam sel itu. :embran plasma adalah lapisan di luar sitoplasma yang tersusun di atas. 8ungsi membran plasma adalah sebagai pelindung dan mengatur transportasisel. +engaturan transportasi sel dimaksudkan untuk mengatur keluar masuknya substansi ke dalam dan ke luar sel. :embran plasma uga berperanan dalam penerima rangsangan yang datang dari luar sel. :embran sel pada sel prokariot mengalami pelekukan ke arah dalam membentuk struktur yang disebut mesosom. :esosom berfungsi sebagai tempat ter adinya respirasi sel sehingga terhasilnya tenaga yang akan digunakan untuk akti/iti di dalam sel. 1inding sel adalah struktur pelindung kedua setelah membran plasma. 3a mempunyai kapsul atau tanpa kapsul. 1inding sel tersusun pada peptidoglikan) lipid dan protein. 1inding sel berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk yang tetap. +ada dinding sel terdapat poripori sebagai alan keluar masuknya molekul-molekul. 8lagel berfungsi dalam pergerakan sel. 3a merupakan struktur berupa benang yang muncul dari permukaan sel) mampu bergerak sehingga menggerakkan sel) terbuat dari beberapa sub unit protein berbentuk rantai spiral ganda yang disebut flagelin) berdiameter 15 ; <5 mikro meter) lebih kecil dari sebuah mikrotubul) dan berbe9a susunan kimianya dengan flagel sel eukariot.

Ciri - Ciri Sel Prokariot +roses biokimia yang sangat kompleks dan ber/ariasi dari sel prokariot antara satu sama lain. =alur metabolik utama seperti pada sel eukariot iaitu glikolisis) respirasi) fotosintesis yang merupakan tiga proses penghasilan tenaga.

219

>kurannya auh lebih kecil berbanding sel eukariot iaitu 5.5 s?d < @m. "entuk sel prokariot bermacam-macam seperti batang ,basillus-) bulat ,coccus-) spiral) spiral heliA dan lain-lain. +eranan sel prokariot di alam ini adalah untuk mencerna sisa-sisa organik) sisa makanan di bumi ,sebagai decomposer iaitu asad pengurai-) unsur-unsur makanan) penyebab penyakit ,pada sel) tanaman) hai*an dan manusia2ntara yang terdapat pada sel prokariot adalah eubakteria yang merupakan kelompok spesies yang banyak di umpai di persekitaran iaitu cianobakteria) bakteria gram positif dan gram negatif. :anakala archaebakteria terdapat pada lingkungan dengan komplikasi ekstrim iaitu bakteria anaerobik) halofil dan metanogen.

SEL EUKARIOT Sel eukariot pada umumnya ialah sel yang mempunyai nukleus dan organel-organel yang bermembran. "iasanya sel eukariot mempunyai ukuran relatif yang besar iaitu 15-155 mikro meter. Sel ini uga memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariot. Sel eukariot memiliki membran yang memisahkan nukleus dengan sitoplasma. Sel ini uga memiliki struktur endomembran yang disebut sebagai organel. 0rganel-organel sel eukariot memiliki fungsi-fungsi tertentu berdasarkan kehidupan sel eukariot. 2ntara organel yang dimiliki sel eukariot ialah sel hai*an dan sel tumbuhan.

Struktur Sel Eukariot Bisosom merupakan bentuk membran yang mengandungi en9im-en9im hidrolitik kuat. &ebanyakkan sel mempunyai C55 buah lisosom. "entuk dan ukuran lisosom bergantung daripada makanan yang telah dicerna. (n9im-en9im hidrolitik umumnya menghuraikan
220

bahan-bahan yang ditelan oleh lisosom men adi asam lemak) glukosa dan protein. 3a uga merupakan bentuk terikat yang membran berisi en9im hidrolitik untuk mencerna makromolekul seperti protein) lemak dan asam nukleat. Bisosom berfungsi untuk sistem pencernaan intrasel) menghancurkan organel sel lain yang sudah tidak berfungsi dan uga menghancurkan selnya sendiri.

&loroplas berbentuk ceper dan terdiri daripada dua lapisan membrane. 3a mengandungi pigmen klorofil. &loroplas terdapat pada tumbuhan dan alga sebagai tempat fotosintesis. 0rganel tersebut mengubah tenaga matahari kepada tenaga kimia dengan cara menyerap dan menggunakan cahaya matahari untuk menggerakkan sintesis senya*a-senya*a organik seperti gula dari karbon dioksida dan air. &loroplas adalah organel-organel tumbuhan yang disebut plastid. "eberapa anggota lain adalah amiloplas iaitu plastida tidak ber*arna yang menyimpan pati ,amilosa- terutama pada akar dan umbi) kemudian ada kromoplas iaitu plastida yang memiliki pigmen yang menyebab bunga dan buah ber*arna ingga dan kuning. &loroplas mengandungi pigmen hi au yang bernama klorofil serta berbagai en9im dan molekul lain yang berfungsi dalam produksi gula secara fotosintesis. :itokondria merupakan 0rganel berbentuk rod yang terdiri daripada dua lapisan membran iaitu membran luar dan membran dalam yang berlipat-lipat. 3a merupakan organel yang berperanan dalam respirasi sel. Respirasi sel bertu uan untuk menghasilkan tenaga yang akan digunakan dalam akti/iti sel. +roses metabolisma yang menghasilkan 2D+ dengan cara mengambil tenaga dari gula) lemak dan bahan bakar lain dengan bantuan oksigen. :itokondria diselubungi oleh dua membran yang masing-masing merupakan lapisan ganda fosfolipid dengan sekumpulan unik protein yang tertanam di dalamnya. 1ua membran ini disebut membran luar dan membran dalam. :embran luar bertekstur mulus sedangkan membran dalam berlipat-lipat dengan pelipatan ke dalam yang disebut &rista.

1inding sel tumbuhan terbina daripada gentian selulosa yang keras dan teguh. 3a ua bersifat telap sepenuh kerana mempunyai liang-liang seni yang membolehkan pergerakan bebas bahan antara bahagian luar dan dalam sel. 3a uga adalah struktur ekstra seluler sel tumbuhan yang membe9akan sel tersebut dari sel hai*an. 8ungsi dari dinding sel adalah untuk melindungi tumbuhan) mempertahankan bentuknya dan mencegah pengambilan air secara
221

berlebihan. 1inding sel tumbuhan auh lebih tebal daripada membran plasma iaitu dari 5.1 mikro meter hingga beberapa mikro meter. Sel tumbuhan yang muda mempunyai dinding yang relatif tipis dan fleksibel disebut dinding sel primer) kemudian diantara dinding primer sel-sel yang bersebelahan terdapat lamela tengah iaitu lapisan tipis yang kaya dengan polisakarida lengket yang disebut pektin. Bamela tengah melekatkan sel-sel yang bersebelahan menggunakan pektin dan setelah de*asa pektin akan memperkuatkan sel. &emudian sel-sel lain menambahkan dinding sel sekunder di antara membran plasma dan dinding primer. 1inding sel tumbuhan umumnya berlubang-lubang akibat saluran diantara sel-sel yang bersebelahan yang disebut plasmodesma.

Eakuol mempunyai ruangan berisi cecair iaitu sap sel. 3a di kelilingi oleh membran yang disebut tonoplas. Sel tumbuhan muda mempunyai banyak /akuol bersai9 kecil manakala sel tumbuhan matang mempunyai /akuol bersai9 besar. Eakuol bagi sel hai*an adalah kecil ,/esikel- dan kadangkala tidak *u ud langsung. .ontoh /akuol yang terdapat dalam sel hai*an ialah /akuol fagositosis) /akuol perkumuhan dan /akuol makanan. Eakuol makanan adalah /akuol yang dihasilkan dari proses fagositosis) /akuol kontraktil adalah /akuol yang banyak dimiliki oleh protista air ta*ar untuk menampung lebihan air keluar dari sel sehingga dapat mempertahankan konsentrasi ion dan molekul yang sesuai dalam sel) manakala pada /akuol sentral yang terdapat pada sel tumbuhan merupakan komponen yang berukuran besar. Sebagai contohnya /akuol sentral ini dapat menyimpan cadangan senya*a organik yang penting) misalnya protein dan uga merupakan tempat penyimpanan utama ion organik sel tumbuhan bagi kalium dan klorida. Eakuol uga mengandung pigmen yang memberikan *arna pada sel. Eakuol berfungsi dalam pencernaan) penyimpanan) pembuangan sisa 9at makanan) keseimbangan air) pertumbuhan sel dan perlindungan.

2paratus !olgi adalah organel yang berperanan dalam sekresi produk) baik protein) polisakarida mahupun lemak. 3a uga terdiri dari kantong-kantong pipih bermembransisterna-yang terlihat seperti tumpukan pita bread ,Roti pipih yang bisa dipotong untuk diberi
222

isi-. 2pparatus golgi merupakan pusat pembuatan) penggudangan) pemilahan dan pengiriman) sebagai contohnya adalah protein yang yang dimodifikasi dan disimpan kemudian dikirimkan ke berbagai tu uan yang lain. 2pparatus golgi memiliki dua kutub tumpukan yang disebut sisi cis dan sisi trans. Sisi cis beker a sebagai bahagian penerimaan sedangkan sisi trans beker a sebagai bahagian pengiriman. 2pparatus golgi berfungsi untuk memodifikasi protein) karbohidrat pada protein dan fosfolipid) mensintesis polisakarida) pemilihan produk-produk golgi) yang kemudian dilepaskan dalam /esikel.

Retikulum endoplasma berasal dari perkataan endoplasma. 3a terdiri daripada satu sistem pundi leper atau sisterna yang dibatasi oleh membran unit tunggal. Rongga sisterna saling berhubungan dan membentuk satu sistem terusan di seluruh sitoplasma. :embran retikulum endoplasma mungkin berterusan dengan membran nukleus) membran plasma dan asad !olgi. Retikulum (ndoplasma merupakan aringan membran yang ekstensif sehingga menyusun lebih dari separuh umlah membran yang banyak dalam sel eukariot. Retikulum (ndoplasma adalah organel uga berperanan dalam sintesis produk. 2da dua enis Retikulum (ndoplasma) iaitu Retikulum (ndoplasma kasar ,R( kasar- iaitu Retikulum (ndoplasma yang di bahagian permukaannya terdapat butiran ribosom dan Retikulum (ndoplasma licin , R( licin- iaitu Retikulum (ndoplasma yang tidak memiliki ribosom. Retikulum (ndoplasma kasar berfungsi untuk mensintesis protein manakala Retikulum (ndoplasma halus berfungsi dalam sintesis lemak dan sterol.

:ikrotubulus adalah organel yang memiliki struktur tabung. .ontohnya flagel untuk pergerakan sel) silia ialah alat pelekatan sel dan spindle untuk pembelahan sel. :ikrotubulus adalah batang berongga dengan diameter sekitar <5 mikro meter dan pan ang antara <55 mikro meter hingga <5 mikro meter. :ikrotubulus tersusun atas protein globular yang disebut tubulin. Setiap protein tubulin merupakan dimer iaitu molekul yang tersusun atas dua sub unit. Suatu dimer tubulin terdiri dari dua polipeptida yang agak berbe9a iaitu tubulin F dan tubulin G. 8ungsi dari mikrotubulus adalah mempertahankan bentuk sel) motilitas sel) pergerakan kromosom dalam pembelahan sel dan pergerakan organel.

223

:ikrofilamen ialah organel yang memiliki struktur filamen benang. 3a berfungsi dalam pergerakan sitoplasma dan kontraksi otot. :ikrofilamen adalah batang padat yang berdiameter sekitar H mikro meter. :ikrofilamen disebut uga filamen aktin kerana tersusun atas molekul-molekul aktin iaitu se enis protein globular. "erbentuk dua untai aktin yang teranyam dan masing masing merupakan polimer sub unit aktin. 8ungsinya adalah untuk mempertahankan bentuk sel) perubahan bentuk sel) kontraksi otot) aliram sitoplasmik) motilitas sel) pembelahan sel.

Sentriol ialah organel yang berperanan dalam pembelahan sel. Sentriol berfungsi menarik kromosom ke arah kutub yang berla*anan. Sel ini uga merupakan organel sel hai*an yang tersusun atas satu pasang struktur silinder yang tengahnya berlubang. Derdiri atas sembilan protein tubula triplet berperanan untuk mengatur polaritas pembelahan sel pada sel-sel hai*an.

Ciri - Ciri Sel Eukariot >kuran dan bentuk sel. >kuran sel eukariot kebanyakkannya lebih besar dari sel prokariot iaitu antara < - <55 @m) disebabkan untuk melakukan proses organisasi tersebut. "entuk sel eukariot sangat ber/ariasi sesuai dengan fungsinya. .ontohnya sel otot berbentuk serabut kerana berfungsi untuk bergerak. 2danya membran inti dan implikasinya. Sel (ukariot memiliki membran inti yang memisahkan inti sel dengan sitoplasma dan berfungsi sebagai bhan sekatan sekaligus untuk mengatur per alanan prose material kimia dari luar dan ke dalam inti sel. $ang termasuk contoh sel eukariotik adalah sel yis ,ragi-) sel-sel amur multiseluler) sel proto9oa ,amoeba) flagellate dan cilliata- serta sel hai*an dan sel tumbuhan.

Fung i !a"agian el :embran sel berfungsi dengan mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. 3a uga menga*al pergerakan bahan ke dalam dan ke luar sel dengan membenarkan bahan dengan sai9 molekul tertentu melaluinya.
224

1inding sel iaitu sel tumbuhan saha a. "erfungsi dengan memberi sokongan dan bentuk tetap kepada sel tumbuhan dan melindungi sel tumbuhan daripada pecah akibat kemasukan air yang banyak. Eakuol atau /esikel. Sap sel mengandungi air) asid organik) gula) garam mineral) oksigen) karbon dioksida) pigmen bahan buangan dan hasil sampingan metabolisme. 1alam sel tumbuhan) /akuol memberi kesegahan kepada sel dengan menolak sitoplasma dan menekan membran sel ke tepi atau ke arah dinding sel. 1alam hai*an unisel seperti paramesium) /akuol mengecut terlibat dalam menga*alatur proses osmosis dan perkumuhan. "iasanya /esikel hai*an mengandungi en9im hidrolitik untuk pencernaan bahan organik kompleks dalam sel Sitoplasma bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel dan membekalkan organel dengan bahan keperluan yang diperoleh dari luar sel. #ukleus menga*al segala akti/iti sel) misalnya sintesis ,pembinaan- protein dan mempunyai kromosom yang mengandungi maklumat per*arisan atau bahan keturunan &romosom berfungsi sebagai memba*a maklumat per*arisan ,gen- dan terlibat dalam pembahagian sel :itokondria sebagai tapak pen anaan tenaga melalui proses pengoksidaan makanan semasa respirasi dan tenaga di ana dalam bentuk molekul 2D+ ,adenosine trifosfat&loroplas di dalam sel tumbuhan saha a. "erfungsi dengan klorofil menyerap cahaya matahari untuk men alankan proses fotosintesis dan memberikan *arna hi au kepada daun. Retikulum atau alinan endoplasma. "erfungsi sebagai satu sistem pengangkutan dalam sel ,intrasel- yang memudahkan pergerakan bahan-bahan dari satu bahagian ke bahagian sel yang lain. 3a uga menyediakan satu permukaan luas untuk perlekatan en9im dan tindak balas biokimia. :anakala +rotein yang disintesiskan oleh ribosom akan memasuki sisterna retikulum endoplasma dan seterusnya digerakkan ke bahagian sel yang lain terutamanya ke asad !olgi untuk diproses sebelum dirembes keluar. Ribosom merupakan tapak sintesis protein. +rotein yang disintesis oleh ribosom pada retikulum endoplasma dirembes keluar daripada sel dalam bentuk en9im atau hormon manakala yang disintesis oleh ribosom bebas digunakan oleh sel itu sendiri untuk pertumbuhan dan memangkinkan tindak balas dalam sel itu.
225

=asad !olgi berfungsi sebagai satu organel yang memproses dan mengubahsuaikan bahan kimia seperti protein yang baru saha a diperoleh daripada alinan endoplasma kepada hasil seperti glikoprotein. Hasilnya diasingkan dan dibungkus dalam /esikel dan seterusnya dirembes keluar dari sel.

Per#e$aan Sel Prokariot %an Eukariot +erbe9aan utama Sel +rokariot dan Sel (ukariot adalah pada terletak pada 1#2nya., pada Sel (ukariot sebahagian besar 1#2 berada dalam organel yang disebut nukleus yang dibatasi oleh membran ganda. 1alam sel prokariot 1#2 terkonsentrasi di bahagian yang tidak terselubung oleh membran disebut nukleolid. 1engan demikian) ada atau tidak adanya nukleus se ati hanya salah satu contoh perbe9aan kompleks struktur antara kedua-dua tipe sel tersebut. Sel (ukariot umumnya auh lebih besar daripada sel prokariot. Sebagai contohnya adalah bakteria mikoplasma yang mempunyai diameter 5)1-1)5 mikro meter sedangkan Sel (ukariot umumnya berdiameter 15-155 mikro meter. +erbe9aan yang elas dapat kita lihat pada adual di ba*ah.

226

!il. Per#e$aan 1 0rganisma

< C

I 5 6 H 4 6 15 11 1< 1C 1I 15 16 1H 14 16 <5 <1

<<

Sel Eukariot +rotein) amur) tumbuhan) hai*an 3nti sel Didak terbungkus membran inti3nti se ati yang terbungkus sehingga tidak disebut nukleus tetapimembran inti dan memiliki nukleiod nukleolus 0rganel yang terbungkusDidak ada 2da) seperti lisosom) membran kompleks golgi) mitokondria) retikulum endoplasma) dan kloroplas 8lagel Dersusun atas < berkas protein Bengkap) tersusun atas mikrotubulus rangkap 1inding sel "iasanya ada) tersusun atas=ika ada) struktur kimia peptidoglikan sederhana Eesikel gas 2da Didak ada !likokaliks 2da) berupa kapsul atau lapisan2da pada sel yang tidak lendir memiliki dinding sel :embran sel Danpa karbohidrat dan biasanyaSterol dan karbohidrat ada tanpa sterol sebagai reseptor Sensi/itif terhadapSensitif Didak sensitif antibiotik Ribosom >kuran kecil ,H5s>kuran besar ,45s&romosom ,1#2&romosom tunggal melingkar tanpa&romosom linear melipat protein histon dengan terikat protein histon :embran inti Didak ada 2da :etabolisma 2naerobik dan aerobik 2erobik Susunan kromosom Sirkular Binier >kuran sel >mumnya 1-15 @m 15-155 @m 1#2 Sirkular Binier Sistem endo membran Didak ada 2da R#2 dan protein R#2 dan protein disintesis diruangR#2 disintesis di inti) protein yang sama disitoplasma R#2 :engandung I sub unit R#2:engandung banyak sub unit polymerase R#2 polymerase Sitoplasma Didak mengandung sitoskeleton 2da sitoskeleton +embelahan sel &romosom ditarik dari perlekatan&romosom ditarik apparatus membran plasma mitosis ,komponen sitoskeleton0rganisasi sel >mumnya uni seluler >mumnya multiseluler

Sel Prokariot "akteria dan cyanobakteri

227

Per a&aan el Prokariot %an el Eukariot +ersamaan Sel +rokariot dan Sel (ukariot adalah kedua-duanya mempunyai perintang selektif yang disebut membran plasma. :embran tersebut menyelubungi 9at berupa eli yang separuh cecair disebut sitosol. 3a uga tempat organel dan komponen-komponen lain berada. 3a uga sama-sama mengandungi kromosom yang memba*a gen dalam bentuk 1#2 dan kedua-duanya memiliki ribosom iaitu kompleks kecil yang membuat protein berdasarkan instruksi dari gen. +ersamaan lain daripada sel prokariot dan sel eukariot adalah kedua-duanya mempunyai membran plasma) sitoplasma) kromosom dan ribosom.

228