Anda di halaman 1dari 4

MATA KULIAH HUKUM DAGANG JUAL BELI PERUSAHAAN

Disusun Oleh Irfan Maulana Sidik E1A009151

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNI ERSITAS !ENDERAL SOEDIRMAN "AKULTAS #UKUM $010

KATA PENGANTAR

Se%ala &u'i sa(a &an'a)kan *a%i Allah S+T, -an% Maha Esa. Ra'a Manusia. a)as rah/a) dan hida(ahN(a sehin%%a /akalah #uku/ Da%an% )en)an% 0!ual 1eli Perusahaan 0 ini *isa ka/i selesaikan )e&a) &ada 2ak)un(a, Makalah ini di*ua) un)uk /e/&er/udah *a%i /ahasis2a dala/ /e/&ela'ari dan /endala/i /a)eri #uku/ Da%an% di sa/&in% li)era)ur (an% sudah ada, Selain i)u )erkadan% /ahasis2a /en%ala/i kesukaran dala/ /e/aha/i isi &3k3k &e/*ahasan Su/*er &us)aka huku/ Da%an% , Se/uan(a )idak /un%kin da&a) )erselesaikan )an&a rah/a) Allah S+T ser)a dukun%an 3ran%43ran% (an% ada diseki)ar ka/i, Un)uk i)u sa(a u5a&kan )eri/a kasih ke&ada 6 1, Allah S+T *erka) rah/a) dan hida(ah4N(a, $, 1a&ak7I*u d3sen (an% sudah /e/*erikan /a)eri #uku/ Da%an%, 8, Te/an (an% sudah salin% /e/*an)u sehin%%a /akalah ini da&a) )erselesaikan, 9, Ser)a 3ran% )ua sa(a (an% selalu /end3akan de/i kelan5aran &r3ses *ela'ar sa(a, Ka/i *erhara& a%ar &ara &e/*a5a da&a) /e/&er3leh &e/aha/an (an% le*ih /endala/ /en%enai sis)e/ &e/erin)ahan, Se/3%a /akalah ka/i (an% san%a) sederhana ini da&a) /e/*eri /anfaa) *a%i sia&a&un (an% /e/*a5a, Makalah (an% ka/i *ua) &as)ilah *elu/ se/&urna. *an(ak kekuran%an dala/ /akalah ini, Ka/i hara& /akalah ini da&a) *er/anfaa) *a%i &ara &e/*a5a )eru)a/a /ahasis2a Uns3ed,

Pur23ker)3. : Mei $009

DA"TAR ISI

Ka)a Pen%an)ar ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,, i Daf)ar Isi ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ii 1A1 I PENDA#ULUAN;;;;;;;;;;;;;;, 1

A, La)ar 1elakan% Masalah;;;;;;;;;;;;;;,, 1 1A1 II 1A1 III PERUMUSAN MASALA#;;;;;;;;;;,, $ PEM1A#ASAN;;;;;;;;;;;;;;; 8

A, Pen%er)ian ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8 1, Pera)uran Nasi3nal Dan In)ernasi3nal Dala/ Per'an'ian !ual 1eli Perushaan A)uran;;;;;;;;;;;;;,, 9 <, Unsur Unsur !ual 1eli Perusahaan;;;;;;;;;;, 5 1A1 I PENUTUP;;;;;;;;;;;;,;;;;;,1$

A, Kesi/&ulan;;;;;;;;;;;;;;;;;;;, 1$ DA"TAR PUSTAKA;;;;;;;;;;;;;;,;;;, 18

ii