Anda di halaman 1dari 6

Teks Pengacaraan untuk Jamuan Perdana JPK 2013 Atur cara Pendaftaran (1.45) Perarakan masuk (2.

30) Teks Mengumumkan ketibaan, Yang Berusaha Encik S ari !in "sman, pengarah institut pendidikan guru kampus ilmu khas. Diiringi oleh yang !erusa a Encik A!d #a im !in Ta$i!, Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Khas, Para pensyarah, Jabatan Pendidikan Khas, dan yang diraikan pelajar-pelajar semester dan mengambil tempat. %&an&ian %egaraku Dijemput semua hadirin untuk berdiri menyanyikan lagu "egaraku ................................................................................................ #$elesai nyanyian% &adirin dipersilakan duduk. A$u'a$uan (engacara ma)$is ' Dalam segara jajaran beralur, $eloka tertera !adah ken(ana, $alam dikuntum ujaran dihulur, Pembuka bi(ara hari bermakna.) masuk ke dalam de!an

' Teluk Kemang terkenal sudah, Tempat orang berpantun berperi,

Kita memang amat bertuah, Datang Tuan jadi penyeri.)

Yang Berusaha Encik S ari !in "sman , Pengarah Pendidikan guru kampus ilmu khas

Yang Berusaha Encik A!d #a im !in Ta$i! Ketua Jabatan , Jabatan Pendidikan Khas

Yang dihormati Pensyarah-pensyarah dari Jabatan Pendidikan Khas,

Yang diraikan pelajar-pelajar semester seperjuangan sekalian.

dan rakan-rakan

*ssalamualaikum, $elamat $ejahtera, dan $alam +Malaysia. Bersyukur kita ke hadrat ,lahi, kerana dengan limpah kurnia"ya, dapat kita bersama-sama, dalam Jamuan Perdana pada kali ini, bagi meraikan pelajar-pelajar semester *acaan +,a yang

bakal menamatkan pengajian mereka pada semester ini. Bagi memberkati lagi majlis pada hari ini, dipersilakan saudara S&ami$ *in A-i- untuk memimpin ba(aan doa. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan.

Terima kasih diu(apkan kepada saudara S&ami$ *in A-iatas ba(aan doa sebentar tadi. .ca(an Pergi ke kota beli selasih, Sayang si dara buat halwa; Berilah kata simpulan kasih, Sulamkan mesra satukan jiwa

Majlis seterusnya, menjemput saudara A mad /usta0im *in K airudin, dari kump. - .., bagi me!akili para pelajar semester , untuk menyampaikan u(apan.

Dipersilakan..

Terima kasih diu(apkan kepada saudara A mad /usta0im *in K airudin atas u(apan sebentar tadi.

Terbang di awan burung jentayu, Di atas papan batang selisih; Tampillah tuan kami merayu, Bersama ucapan pengikat kasih.

$eterusnya, majlis dengan penuh hormatnya menjemput, Yang Berbahagia, Encik A!d #a im !in Ta$i!1 Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Khas untuk menyampaikan u(apan. Dengan segala hormatnya dipersilakan ................................................................................................ #selesai u(apan% Majlis merakamkan u(apan terima kasih kepada Yang Berusaha /n(ik *bd 0ahim b Talib atas u(apan yang diberikan sebentar tadi.

$eterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berusaha En S aari * "sman1 Pengarah ,nstitut Pendidikan -uru Kampus ,lmu Khas untuk menyampaikan u(apan.

Dengan segala hormatnya dipersilakan

................................................................................................ #$elesai u(apan% Terima kasih di u(apkan kepada Yang Berusaha /n $haari B 1sman di atas u(apan yang diberikan

$emoga u(apan yang diberikan oleh beliau dapat memberikan panduan dan aspirasi terhadap kita semua khasnya kepada yang diraikan iaitu para pelajar semester . S$,t K2AS 33 (ersaraan cik a&ati n cik meskina Jem(utan /akan 2lampu terpadam 2 kek masuk 3atin n imani handle Pokok nona rantingnya patah, Pokok melati dibawa ke hulu, Walau di mana jauh terpisah, amun dihati dekat selalu

!alau tuan pikat cemara, Buatlah bara bakar selasih; Sudilah tuan jamu selera, "idangan mesra pengikat kasih.

Dijemput Yang Berusaha Encik A!d #a im !in Ta$i!, para pensyarah, dan para pelajar semester Persem!a an (1) serta rakan-rakan

sekalian untuk menikmati juadah yang diberikan. &adirin sekalian, sekarang marilah kita sama-sama menyaksikan, sebuah persembahan tarian, dari kump. -..+, yang diketuai oleh Mangkaya 4arasi. Dipersilakan...

Persem!a an (2)

$eterusnya, dijemput saudari %ur 4atin S&a-5ani dari kump. -5.. untuk mendeklamasikan sebuah sajak yang bertajuk '6666666666666666666666666666666666666)

Persem!a an (3)

$eterusnya, kita akan disajikan pula, dengan sebuah persembahan yang berbentuk mu7ikal, yang diketuai oleh saudara $ha7rin dari kump. -8.+.

Persem!a an (4)

Dipersilakan.. &adirin sekalian, seterusnya kita akan disajikan pula dengan sebuah persembahan multimedia yang disediakan oleh saudara A!u *akar !in .................. dari kump -5.. dan /u ammad 4a mi * 2assim dari kump -5.+.