Anda di halaman 1dari 19

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.............................................................................................................. A. PENDAHULUAN..........................................................................................

1 2

B. ISI DAN PEMBAHASAN 1. Anova 1.1. 1.2. Pengertian Anova.................................................................... Anova Satu Arah..................................................................... 3

2. Lang!ah"#ang!ah Anova Satu Arah 2.1. 2.2. Pro$e%ur U&i Anova Satu Arah ''...................................... )ontoh Soa# %an Pe*+aha$an................................................. ( 1,

). PENUTUP a. -e$i*.u#an......................................................................................... 1/

DAFTAR PUSTA-A.....................................................................................

1 7

A.

PENDAHULUAN -ita !etahui +ah0a !u*.u#an ha$i# .enga*atan *engenai $e$uatu ha#1 $!or ha$i# +e#a&ar $i$0a1 +erat +a2i 2ang +aru #ahir *i$a#n2a1 ni#ai %atan2a +ervaria$i %ari 2ang $atu %engan 2ang #ain. -arena a%an2a varia$i ini untu! $e!u*.u#an %ata1 te#ah %ihitung a#at u!urn2a1 2aitu varian$. 3arian$ +er$a*a rata"rata &uga te#ah +an2a! %iguna!an untu! *e*+uat !e$i*.u#an *engenai .o.u#a$i1 +ai! $e4ara %e$!ri.ti5 *au.un in%u!ti5 *e#a#ui .ena!$iran %an .engu&ian hi.ote$i$ *engenai .ara*eter. 3arian$ untu! $e!u*.u#an %ata *e#u!i$!an %era&at .er+e%aan atau varia$i ni#ai %ata in%ivi%u 2ang a%a %a#a* !e#o*.o! %ata ter$e+ut. Se4ara u*u* varian$ %a.at %igo#ong!an !e %a#a varian$ $i$te*ati! %an varian$ ga#at. 3arian$ $i$te*ati! a%a#ah .engu!uran !arena a%an2a .engaruh 2ang *en2e+a+!an $!or atau ni#ai %ata #e+ih 4on%ong !e $atu arah tertentu %i+an%ing!an !e arah #ain. Sa#ah $atu &eni$ varian$ $i$te*ati! %a#a* !u*.u#an %ata ha$i# .ene#itian a%a#ah varian$ antar !e#o*.o! atau %i$e+ut &uga varian$ e!$.eri*enta#. 3arian$ ini *engga*+ar!an a%an2a .er+e%aan antara !e#o*.o!"!e#o*.o! ha$i# .engu!uran. Dengan %e*i!ian varian$ ini ter&a%i !arena a%an2a .er+e%aan antara !e#o*.o!" !e#o*.o! in%ivi%u. 6Su%&ana.177/.Metoda Statistika.Ban%ung8Tar$ito Ban%ung9. :i!a u&i !e$a*aan %ua rata"rata atau u&i t %iguna!an untu! *en4ari .er+e%aan atau .er$a*aan %ua rata"rata1 *a!a u&i +e+era.a rata"rata %iguna!an untu! *en4ari .er+e%aan atau .er$a*aaan +e+era.a rata"rata. U&i ini %i$e+ut %engan na*a analysis of variance (anova atau anava). Se+enarn2a u&i t %a.at &uga %iguna!an untu! *engu&i +e+era.a rata"rata $e4ara +ertaha.. Mi$a#n2a a%a tiga rata"rata 2aitu8 I1II1 %an III. Agar u&i t %a.at %i.a!ai *a!a *u#a"*u#a %i4ari I %engan II1!e*u%ian I %engan III1 %an a!hirn2a II %engan III.

1 7

Dengan %e*i!ian !ita tiga !a#i *engguna!an u&i t.Na*un1.engu&ian #e+ih te.at a.a+i#a *engguna!an +e+era.a rata"rata . Se+a+8 a. $etia. !a#i !ita *engguna!an u&i t1*a!a a!an ter&a%i !e$a#ahan atau .en2i*.anan $e+e$ar $e+e$ar 61";9!1 %i *ana ! < $e!ian !a#i *engguna!an u&i t.Sean%ain2a !ita 3= *engguna!an u&i t1%engan ; < ,1,>1*a!a a!an ter&a%i !e$a#ahan atau .en2i*.angan $e+e$ar 61",1,>93 < ,11? atau &i!a ; < ,1,1 a!an ter&a%i !e$a#ahan $e+e$ar 61",1,193 < ,1777@ +. +an2a! u&i t %iguna!an %engan ru*u$8

Sean%ain2a a%a e*.at rata"rata 6n < ?91*a!a +an2a! u&i t %i#a!u!an a%a#ah8

Se+e#u* u&i !e$a*aan +e+era.a rata"rata %i#a!u!an1 *a!a .er$2aratann2a haru$#ah %i.enuhi ter#e+ih %ahu#u. Per$2aratan u&i +e+era.a rata"rata $a*a ha#n2a %engan u&i !e$a*aan %ua rata"rata 2aitu %ata %i.i#ih $e4ara a4a!1%ata +er%i$tri+u$i no*a#1 %an %atan2a ho*ogen. 6U$*an1Hu$aini.2,,/.Pengantar Statistika.:a!arta8PT Bu*i A!$ara9

B.

PEMBAHASAN 1.1. Pengertian Anova Anava atau Anova a%a#ah $inoni* %ari ana#i$i$ varian$ ter&e*ahan %ari analysis of variance1 $ehingga +an2a! orang *en2e+utn2a %engan anova. Anova *eru.a!an +agian %ari *eto%a ana#i$i$ $tati$ti!a 2ang tergo#ong ana#i$i$ !o*.arati5 #e+ih %ari %ua rata"rata 6Ri%u0an.2,,(.Dasar-dasar Statistika.Ban%ung8A#5a+eta9. Ana#i$i$ 3arian$ 6ANA3A9 a%a#ah te!ni! ana#i$i$ $tati$ti! 2ang

%i!e*+ang!an %an %i.er!ena#!an .erta*a !a#i o#eh Sir R. A Fi$her 6-enne%2 A Bu$h1 17(>9. ANA3A %a.at &uga %i.aha*i $e+agai .er#ua$an %ari u&i"t $ehingga .enggunaann2a ti%a! ter+ata$ .a%a .engu&ian .er+e%aan %ua +uah rata"rata
1 7

.o.u#a$i1 na*un %a.at &uga untu! *engu&i .er+e%aan tiga +uah rata"rata .o.u#a$i atau #e+ih $e!a#igu$. :i!a !ita *engu&i hi.ote$i$ no# +ah0a rata"rata %ua +uah !e#o*.o! ti%a! +er+e%a1 te!ni! ANA3A %an u&i"t 6u&i %ua .iha!9 a!an *engha$i#!an !e$i*.u#an 2ang $a*a@ !e%uan2a a!an *eno#a! atau *eneri*a hi.ote$i$ no#. Da#a* ha# ini1 $tati$ti! F .a%a %era&at !e+e+a$an 1 %an n"! a!an $a*a %engan !ua%rat %ari $tati$ti! t. ANA3A %iguna!an untu! *engu&i .er+e%aan antara $e&u*#ah rata"rata .o.u#a$i %engan 4ara *e*+an%ing!an varian$in2a. Pe*+i#ang .a%a ru*u$ varian$i ti%a! #ain a%a#ah &u*#ah !ua%rat $!or $i*.angan %ari rata"ratan2a1 2ang $e4ara $e%erhana %a.at %itu#i$ $e+agai . I$ti#ah &u*#ah !ua%rat $!or

$i*.angan $ering %i$e+ut &u*#ah !ua%rat 6$u* o5 $Buare$9. :i!a &u*#ah !ua%rat ter$e+ut %i+agi %engan n atau n"1 *a!a a!an %i.ero#eh rata"rata !ua%rat 2ang ti%a! #ain %ari varian$i $uatu %i$tri+u$i. Ru*u$ untu! *enentu!an varian$ $a*.e# 2aitu1

Sean%ain2a !ita *e*.un2ai $uatu .o.u#a$i 2ang *e*i#i!i varian$i rata"rata

%an

. Dari .o.u#a$i ter$e+ut *i$a#!an %ia*+i# tiga +uah $a*.e# $e4ara

in%e.en%ent1 *a$ing"*a$ing %engan n11 n21 %an n3. Dari $etia. $a*.e# ter$e+ut %a.at %itentu!an rata"rata %an varian$in2a1 $ehingga a!an %i.ero#eh tiga +uah rata" rata %an varian$i $a*.e# 2ang *a$ing"*a$ing *eru.a!an $tati$ti! 6.ena!$ir9 2ang ti%a! +ia$ +agi .ara*etern2a. Di!ata!an %e*i!ian !arena1 %a#a* &u*#ah $a*.e# 2ang ta! hingga1 rata"rata %ari rata"rata $a*.e# a!an $a*a %engan rata"rata .o.u#a$i .o.u#a$i %an rata"rata %ari varian$i $a*.e# &uga a!an $a*a %engan varian$i .

A%a %ua ha# 2ang .er#u %i.erhati!an1 2aitu8


1 7

1. -ita *e*i#i!i 3 +uah varian$i $a*.e#

2ang *a$ing"*a$ing *eru.a!an

.ena!$ir 2ang ti%a! +ia$ +agi varian$i .o.u#a$in2a. :i!a n1<n2<n3<.....<n!1 *a!a $e#uruh varian$i $a*.e# ter$e+ut %a.at %i&u*#ah!an %an !e*u%ian %i+agi %engan +an2a!n2a $a*.e# 6!9 $ehingga a!an %i.ero#eh rata"rata varian$i $a*.e# 2ang %a#a* &ang!a .an&ang a!an $a*a %engan varian$i .o.u#a$i. Da#a* +aha$a ANA3A1 rata"rata varian$i $a*.e# ini %i!ena# %engan rata"rata &u*#ah !ua%rat %a#a* !e#o*.o! 6R:-D9 atau *ean o5 $Buare$ 0ithin grou.$ 6MS09.
2. -ita *e*i#i!i 3 +uah rata"rata $a*.e# 2ang %a.at %iguna!an untu! *enentu!an

rata"rata %ari rata"rata $a*.e#. Si*.angan +a!u %i$tri+u$i rata"rata $a*.e# atau ga#at +a!u rata"rata a%a#ah $i*.angan +a!u %i$tri+u$i $!or %i+agi %engan a!ar .ang!at %ua %ari +e$arn2a $a*.e#.

Se&a#an %engan itu1 varian$i %i$tri+u$i rata"rata $a*.e# $e+agai +eri!ut.

%a.at %itu#i$

Dengan %e*i!ian1

$e+agai .ena!$ir 2ang ti%a! +ia$ +agi varian$i .o.u#a$i

a!an e!uiva#en %engan varian$i %i$tri+u$i rata"rata %i!a#i!an %engan +e$arn2a $a*.e# 6n9 2ang $e4ara a#&a+ar %a.at %itu#i$ $e+agai +eri!ut.

Da#a* !onte!$ ANA3A1

%i!ena# %engan $e+utan rata"rata &u*#ah

!ua%rat antar !e#o*.o! 6R:-A9 atau *ean o5 $Buare$ +et0een grou.$ 6MSB9. :i!a $e#uruh $a*.e# %ia*+i# $e4ara a4a! %ari .o.u#a$i 2ang $a*a1 *a!a MSB<MSC atau R:-A < R:-D1
1 7

Sehingga1

F<MSBD MSC <

ANA3A %iguna!an untu! *engu&i hi.ote$i$ no# tentang .er+e%aan %ua +uah rata"rata atau #e+ih. Se4ara 5or*a#1 hi.ote$i$ ter$e+ut %a.at %itu#i$ $e+agai +eri!ut.

Hi.ote$i$ no# %i ata$ *engata!an +ah0a rata"rata .o.u#a$i .erta*a $a*a %engan rata"rata .o.u#a$i !e %ua %an $eteru$n2a 2ang +erarti +ah0a $e#uruh $a*.e# %ia*+i# %ari .o.u#a$i 2ang $a*a. :i!a %e*i!ian *a!a1 rata"ratan2a a!an *iri. $atu $a*a #ain. Da#a* *engu&i hi.ote$i$ no# ter$e+ut1 ANA3A *ea!u!an .er+an%ingan antara varian$i antar !e#o*.o! 6MSB9 %engan varian$i %a#a* !e#o*.o! 6MSC9. :i!a tern2ata !e%ua varian$i itu $a*a 6F<19 *a!a +erarti $e#uruh $a*.e# 2ang %iana#i$i$ +era$a# %ari .o.u#a$i 2ang $a*a1 %an !ita ti%a! *e*i#i!i %a$ar untu! *eno#a! hi.ote$i$ no#. Na*un1 &i!a a%a $a#ah $atu ni#ai rata"rata 2ang &auh +er+e%a %engan ni#ai rata"rata #ainn2a *a!a +erarti $a*.e# ter$e+ut +era$a# %ari .o.u#a$i 2ang +er+e%a. Se#uruh $u+&e! 2ang +era%a %a#a* $atu !e#o*.o! *e*i#i!i !ara!teri$ti! 2ang $a*a .a%a .eu+ah +e+a$ 2ang tengah %i!a&i. Da#a* +aha$a e!$.eri*en1 *ere!a $e#uruhn2a *eneri*a .er#a!uan 2ang $a*a1 $ehingga !eraga*an *ere!a .a%a .eu+ah teri!at %i.an%anga $e+agai !eraga*an ga#at %an ti%a! +er!aitan %engan .er+e%aan &eni$ .er#a!uan atau .eu+ah +e+a$. Per+e%aan rata"rata antar !e#o*.o! ter%iri ata$ %ua un$ur 2aitu !eraga*an ga#at %an !eraga*an 2ang +er!aitan .er+e%aan .a%a .eu+ah +e+a$. E#eh !arena !eraga*an %i %a#a* !e#o*.o! 6MSC9 *eru.a!an .ena!$ir 2ang ti%a! +ia$ ata$ varian$i .o.u#a$i %an !eraga*an antara !e#o*.o! 6MSB9 ter%iri ata$ MSC %an !eraga*an 2ang +er!aitan %engan .er#a!uan1 *a!a hu+ungan antara !e%uan2a %a.at %itu#i$!an $e+agai +eri!ut8
1 7

Dengan %e*i!ian1 F %a.at &uga %itu#i$!an8

:i!a %a*.a! .er#a!uan $a*a %engan no#1 *a!a

Per$oa#an !ita $e!arang a%a#ah +agai*ana *e*+e%a!an .engaruh 2ang $i$te*ati! %ari .engaruh 2ang ti%a! $i$te*ati! 6a4a!9. ANA3A %an $tati$ti!a in5eren$ia# .a%a u*u*n2a *en%e!ati .er$oa#an ini %engan *engguna!an teori .e#uang. Stati$ti!a in5eren$ia# +ertuga$ untu! *en&a0a+ $uatu .ertan2aan 2ang %a.at %iru*u$!an $e+agai +eri!ut8 8F &i!a hi.ote$i$ no# tern2ata +enar +era.a!ah .e#uang *e*.ero#eh harga $tati$ti! tertentuGF Mi$a#!an %a#a* ANA3A1 !ita *e*.ero#eh F<317/. Pertan2aan 2ang haru$ %i&a0a+ a%a#ah H+era.a +e$ar .e#uang *e*.ero#eh F<317/ &i!a tern2ata hi.ote$i$ no# itu +enarGF Pa!et ana#i$i$ $tati$ti! .a%a !o*.uter u*u*n2a *e*+eri!an &a0a+an terha%a. .ertan2aan ter$e+ut $e4ara #ang$ung %a#a* +entu! .< ,12>1 ,1,11 ,1,,1 %an $e+again2a. na*un &i!a %i#a!u!an $e4ara *anua# *a!a harga Fhitung haru$ %i+an%ing!an %engan ni#ai !riti$ 2ang $u%ah %i$e%ia!an %a#a* +entu! Fta+e# .a%a %era&at !e+e+a$an %an ting!at !e2a!inan. Ni#ai . 2ang #e+ih !e4i# %ari ni#ai 2ang %itentu!an *enun&u!!an .eno#a!!an terha%a. H,. -e$i*.u#an 2ang $a*a %i.ero#eh &i!a tern2ata Fhitung I Fta+e#. Meno#a! hi.ote$i$ no# +erarti *en2i*.u#!an +ah0a .er+e%aan antara MSB %engan MSC +er!aitan %engan .engaruh 2ang $i$te*ati! %ari 5a!tor atau .eu+ah +e+a$ 2ang %ite#iti. 6FurBon. 2,,7. Statistika Terapan untuk Penelitian. )eta!an !etu&uh. ALFABETA8 Ban%ung9.

1 7

1.2. Anova Satu Arah Dina*a!an ana#i$i$ varian$ $atu arah1 !arena ana#i$i$n2a *engguna!an varian$ %an %ata ha$i# .enga*atan *eru.a!an .engaruh $atu 5a!tor.Dari tia. .o.u#a$i $e4ara in%e.en%en !ita a*+i# $e+uah $a*.e# a4a!1 +eru!uran n1 %ari .o.u#a$i !e$atu1 n2 %ari .o.u#a$i !e%ua %an $eteru$n2a +eru!uran n! %ari .o.u#a$i !e !. Data $a*.e# a!an %in2ata!an %engan Ji& 2ang +erarti %ata !e"& %a#a* $a*.e# 2ang %ia*+i# %ari .o.u#a$i !e"i. 6 Su%&ana.177/.Metoda Statistika.Ban%ung8Tar$ito Ban%ung9. ANA3A $atu &a#ur 2aitu ana#i$i$ 2ang *e#i+at!an han2a $atu .eu+ah +e+a$. Se4ara rin4i1 ANA3A $atu &a#ur %iguna!an %a#a* $uatu .ene#itian 2ang *e*i#i!i 4iri" 4iri +eri!ut81. Me#i+at!an han2a $atu .eu+ah +e+a$ %engan %ua !ategori atau #e+ih 2ang %i.i#ih %an %itentu!an o#eh .ene#iti $e4ara ti%a! a4a!. -ategori 2ang %i.i#ih %i$e+ut ti%a! a4a! !arena .ene#iti ti%a! +er*a!$u% *enggenera#i$a$i!an ha$i#n2a !e !ategori #ain %i #uar 2ang %ite#iti .a%a .eu+ah itu. Se+agai 4ontoh1 .eu+ah &eni$ !e#a*in han2a ter%iri ata$ %ua !etgori 6.ria"0anita91 atau .ene#iti hen%a! *e*+an%ing!an !e+erha$i#an antara Meto%e A1 B1 %an ) %a#a* *ening!at!an $e*angat +e#a&ar tan.a +er*a!$u% *enggenera#i$a$i!an !e *eto%e #ain %i #uar !etiga *eto%e ter$e+ut.

1.

Per+e%aan antara !ategori atau ting!atan .a%a .eu+ah +e+a$ %a.at +er$i5at !ua#itati5 atau !uantitati5.

2.

Setia. $u+&e! *eru.a!an anggota %ari han2a $atu !e#o*.o! .a%a .eu+ah +e+a$1 %an %i.i#ih $e4ara a4a! %ari .o.u#a$i tertentu. 6FurBon. 2,,7. Statistika Terapan untuk Penelitian. )eta!an !etu&uh. ALFABETA8 Ban%ung9

Tu&uan %ari u&i anova $atu &a#ur a%a#ah untu! *e*+an%ing!an #e+ih %ari %ua rata"rata. Se%ang!an gunan2a untu! *engu&i !e*a*.uan genera#i$a$i. Ma!$u%n2a %ari $igni5i!an$i ha$i# .ene#itian. :i!a ter+u!ti +er+e%a +erarti !e%ua $a*.e# ter$e+ut %a.at %igenera#i$a$i!an 6%ata $a*.e# %iangga. %a.at *e0a!i#i .o.u#a$i9. Anova $atu

1 7

&a#ur

%a.at

*e#ihat

.er+an%ingan

#e+ih

%ari

%ua

!e#o*.o!

%ata.

6Ri%u0an.2,,(.Dasar-dasar Statistika.Ban%ung8A#5a+eta9 Anova .enge*+angan atau .en&a+aran #e+ih #an&ut %ari u&i"t 6 9 .U&i"t

atau u&i"K han2a %a.at *e#ihat .er+an%ingan %ua !e#o*.o! %ata $a&a. Se%ang!an anova $atu &a#ur #e+ih %ari %ua !e#o*.o! %ata. )ontoh8 Per+e%aan .re$ta$i +e#a&ar $tati$ti!a antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar 6 91 iKin +e#a&ar 6 9 %an u*u* 6 9.

Anova #e+ih %i!ena# %engan u&i"F 6Fisher Test91 $e%ang!an arti varia$i atau varian itu a$a#n2a %ari .engertian !on$e. HMean SquareF atau !ua%rat rerata 6-R9. Ru*u$n2a 8 < Di*ana8 < &u*#ah !ua%rat 6some of square9 < %era&at +e+a$ 6degree of freedom9 Menghitung ni#ai Anova atau F 6 9 %engan ru*u$ 8

<

<

<

<

3arian %a#a* grou. %a.at &uga %i$e+ut 3arian -e$a#ahan 63arian La#at9. Da.at %iru*u$!an 8 <M untu! <

untu!

Di*ana

1 7

< $e+agai 5a!tor !ore!$i N A < :u*#ah !e$e#uruhan $a*.e# 6&u*#ah !a$u$ %a#a* .ene#itian9. < :u*#ah !e$e#uruhan grou. $a*.e#.

2.

Lang!ah"#ang!ah Anova Satu Arah 2.1. Pro$e%ur U&i Anova Satu Arah 19 Se+e#u* anova %ihitung1 a$u*$i!an +ah0a %ata %i.i#ih $e4ara ran%o*1+er%i$tri+u$i nor*a#1 %an variann2a ho*ogen.
2) Buat#ah hi.ote$i$ 6 3) Buat#ah hi.ote$i$ 6

%an %an

9 %a#a* +entu! !a#i*at. 9%a#a* +entu! $tati$ti!.

?9 Buat#ah %a5tar $tati$ti! in%u!.


5) Hitung#ah &u*#ah !ua%rat antar grou. 6

9 %engan ru*u$ 8

<M

6) Hitung#ah %era&at +e+a$ antar grou. %engan ru*u$ 8

<

7) Hitung#ah !u%rat rerata antar grou. 6

9 %engan ru*u$ 8

<

8) Hitung#ah &u*#ah !ua%rat %a#a* antar grou. (

) %engan ru*u$ 8

9) Hitung#ah %era&at +e+a$ %a#a* grou. %engan ru*u$ 8

1 7

10)

Hitung#ah !ua%rat rerata %a#a* antar grou. (

) %engan ru*u$ 8

<

11)

)ari#ah

%engan ru*u$ 8

129 Tentu!an tara5 $igni5i!an$in2a1 *i$a#n2a ; < ,1,> atau ; < ,1,1
13)

)ari

%engan ru*u$ 8

1?9 Buat Ta+e# Ring!a$an Anova

TABEL RINL-ASSAN ANE3A SATU ARAH Su*+er 3arian 6S39 :u*#ah -ua%rat 6:-9 Dera&at +e+a$ 6%+9 -ua%rat Rerata 6-R9 Tara5 Signi5i!an 6 9

Antar grou. M 6A9 Da#a* grou. 6D9 Tota# " " " " "

15)

Tentu!an !riteria .engu&ian 8 &i!a

%engan

1 *a!a to#a! !e*u%ian

+erarti $igni5an %an !on$u#ta$i!an antara +an%ing!an 1/9 Buat !e$i*.u#an.

1 7

2.2. )ontoh Soa# %an Pe*+aha$an 1. Seorang ingin *engetahui .er+e%aan .re$ta$i +e#a&ar untu! *ata !u#iah %a$ar"%a$ar $tati$ti!a antara *aha$$i$0a tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&arn %an u*u*. Data %ia*+i# %ari ni#ai UTS $e+agai +eri!ut 8 Tuga$ +e#a&ar 6 IKin +e#a&ar 6 U*u* 6 9 9 9 </(> <>// </7( //( / < 11 orang < 12 orang < 12 orang

>>>/>/( (7//7(/(

Bu!ti!an a.a!ah a%a .er+e%aan atau ti%a!G

LANL-AH"LANL-AH MEN:ACAB 8 1. Dia$u*$i!an +ah0a %ata %i.i#ih $e4ara ran%o*1 +er%i$tri+u$i nor*a#1 %an variann2a ho*ogen.
2. Hi.ote$i$ 6

%an

9 %a#a* +entu! !a#i*at.

< Ter%a.at .er+e%aan 2ang $igni5i!an antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&ar %an u*u*. < Ti%a! a%a .er+e%aan 2ang $igni5i!an antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&ar %an u*u*.
3. Hi.ote$i$ 6

%an =

9 %a#a* +entu! $tati$ti4 8 =

?. Da5tar $tati$ti! in%u! NILAI UTS NO 1 / > /


1 7

2 3 4 5 STATISTIK 6 7 8 9

( >

/ /

7 (

> / / 11 ( 73 > > 12 / 71 > / 431

( 7 / / 7 12 90 TOTAL(T) N=35 234 1616 6,69 1564,46 1,33

/ 10 943 11 12 6,64 " 484,4 5 0,85

( 692

( / 5,92 7,5 ( 420,0 675 8 0,99 1,55

V !" #$ (

5. Menghitung &u*#ah !ua%rat antar grou. 6

9 %engan ru*u$ 8

<M

/. Hitung#ah %era&at +e+a$ antar grou. %engan ru*u$ 8 = A 1 <3N1<2 A < &u*#ah grou. A 9 %engan ru*u$ 8

7. Hitung#ah !u%rat rerata antar grou. 6

<

1 7

8. Hitung#ah &u*#ah !ua%rat %a#a* antar grou. (

) %engan ru*u$ 8

7. Hitung#ah %era&at +e+a$ %a#a* grou. %engan ru*u$ 8

10. Hitung#ah !ua%rat rerata %a#a* antar grou. (

) %engan ru*u$ 8

<

11. )ari#ah

%engan ru*u$ 8

12. Tentu!an tara5 $igni5i!an$in2a1 *i$a#n2a ; < ,1,>


13. )ari

%engan ru*u$ 8

)ara *en4ari 8 Ni#ai ,17> Ang!a 2

%an arti ang!a

< Tara5 !e.er4a2aan 7>O atau tara5 $igni5i!an >O. < .e*+i#ang atau ha$i# %ari

1 7

Ang!a 32

< .en2e+ut atau ha$i# %ari

A.a+i#a ang!a 2 %i4ari !e !anan %an ang!a 32 !e +a0ah *a!a a!an +erte*u %engan ni#ai . Untu! tara5 $igni5i!an$i >O %i.i#ih .a%a +agian ata$ %an

1O %i.i#ih .a%a +agian +a0ah. 1?. Buat Ta+e# Ring!a$an Anova

TABEL RINL-ASSAN ANE3A SATU :ALUR Su*+er 3arian 6S39 :u*#ah -ua%rat 6:-9 Dera&at -ua%rat +e+a$ 6%+9 Rerata 6-R9 Tara5 Signi5i!an 6 9

Antar grou. 6A9 Da#a* grou. 6D9

1>1,

"

"

Tota#

"

"

"

15. Tentu!an !riteria .engu&ian 8 &i!a

1 *a!a to#a!

+erarti $igni5an. %engan

Sete#ah !on$u#ta$i!an %engan ta+e# F !e*u%ian +an%ing!an antara 1tern2ata 8 I atau /1/1 I 313, *a!a to#a!

+erarti $igni5an.

1 7

1/. -e$i*.u#an %ito#a! %an %iteri*a. :a%i1 ter%a.at .er+e%aan 2ang $igni5i!an antara *aha$i$0a

tuga$ +e#a&ar1 iKin +e#a&ar %an u*u*. Contoh 2 Se+uah .ene#itian %i#a!u!an untu! *engetahui a.a!ah a%a .engaruh .er+e%aan *eto%e +e#a&ar .a%a ting!at .re$ta$i $i$0a. A%a tiga *eto%e +e#a&ar 2ang a!an %iu&i. Dia*+i# $a*.e# *a$ing"*a$ing > guru untu! *enger&a!an .e!er&aann2a1 #a#u %i4ata 0a!tu 2ang %iguna!an 6*enit9 $e+agai +eri!ut8 Meto%e 1 6*enit9 21 2 27 23 2> Meto%e 2 6*enit9 1 2> 2, 1> 23 Meto%e 3 6*enit9 31 2( 22 3, 2?

U&i#ah %engan ; < ,1,> a.a!ah a%a .engaruh .er+e%aan *eto%e +e#a&ar .a%a 0a!tu 2ang %iguna!anG Pen2e#e$aian 8 Meto%e 1 6*enit9 21 2 27 23 2> T1 < 12> Meto%e 2 6*enit9 1 2> 2, 1> 23 T2 < 1,, Meto%e 3 6*enit9 31 2( 22 3, 2? T3 < 13>

Dari ta+e# %i ata$ +i$a %ihitung Tota# !e$e#uruhan ni#ai < 3/,
1 7

:-- <

:-T < :-S < 27( N 13, < 1/(

Ta+e# ANE3A Su*+er -eraga*an Antar-o#o* Si$aan Dera&at Be+a$ 2 12 1? Pengu&ian Hi.ote$i$ :u*#ah -ua%rat 13, 1/( 27( 3arian 6Raga*9 F621 129 < 31(7 Fhitung Fta+e#

8 Tidak semuanya sama Stati$ti! U&i < Fhitung < ?1/? -arena Fhitung I Fta+e# *a!a to#a! Ho -e$i*.u#an8 A%a .engaruh .er+e%aan *eto%e !er&a .a%a 0a!tu 2ang %iguna!an.

1 7

). PENUTUP 1. -e$i*.u#an Anava atau Anova a%a#ah anoni* %ari ana#i$i$ varian ter&e*ahan %ari analysis of variance1 $ehingga +an2a! orang 2ang *en2e+utn2a %engan anova. Anova *eru.a!an +agian %ari *eto%a ana#i$i$ $tati$ti!a 2ang tergo#ong ana#i$i$ !o*.arati5 6.er+an%ingan9 #e+ih %ari %ua rata"rata. U&i anova $atu arah a%a#ah untu! *e*+an%ing!an #e+ih %ari %ua rata"rata. Se%ang!an gunan2a untu! *engu&i !e*a*.uan genera#i$a$i. Ma!$u%n2a %ari $igni5i!an$i ha$i# .ene#itian 6anava $atu &a#ur9. :i!a ter+u!ti +er+e%a +erarti !e%ua $a*.e# ter$e+ut %a.at %igenera#i$a$i!an1 artin2a %ata $a*.e# %iangga. %a.at *e0a!i#i .o.u#a$i. Anova .enge*+angan atau .en&a+aran #e+ih #an&ut %ari u&i"t 6 9 .U&i"t atau

u&i"K han2a %a.at *e#ihat .er+an%ingan %ua !e#o*.o! %ata $a&a. Se%ang!an anova $atu &a#ur #e+ih %ari %ua !e#o*.o! %ata. )ontoh8 Per+e%aan .re$ta$i +e#a&ar $tati$ti!a antara *aha$i$0a tuga$ +e#a&ar 6 91 iKin +e#a&ar 6 9 %an u*u* 6 9.

1 7

Da5tar Pu$ta!a Su%&ana.177/.Metoda Statistika.Ban%ung8Tar$ito Ban%ung U$*an1Hu$aini.2,,/.Pengantar Statistika.:a!arta8PT Bu*i A!$ara Ri%u0an.2,,(.Dasar-dasar Statistika.Ban%ung8A#5a+eta FurBon. 2,,7. Statistika Terapan untuk Penelitian. )eta!an !etu&uh. ALFABETA8 Ban%ung.

1 7