Anda di halaman 1dari 8

Tugas Individu

Blok 20 Manajemen Kesehatan Unggas Komersial Apa Yang Salah !

Nama Nim

: Handang Widantara : 10/300080/KH/06610

Kelompok : 2

"akultas Kedokteran #e$an Universitas %adjah Mada 20&'

(earning )*je+tive 1. Mengetahui manajemen pemeliharaan a am la er !"tarter# gro$er# %ini"her&' ,em*ahasan & Manajemen pemeliharaan a-am la-er a ,eriode Starter ./)012 minggu3 (aat )*+ datang adalah memperhatikan dan memerik"a keadaan )*+ "e,ara ke"eluruhan# -aik kualita" maupun kuantita"n a. )*+ ang -erkualita" -aik antara lain mempun ai ,iri kakin a -e"ar dan -a"ah "eperti -ermin ak# -ulu ,erah dan penuh# terlihat akti% dan -eratn a tidak kurang dari 3. g. Kualita" )*+ ang dipelihara haru" ang ter-aik# karena per%orma ang jelek -ukan "aja dipengaruhi oleh %aktor pemeliharaan tetapi juga oleh kualita" )*+ pada "aat diterima !Karta"udjana# 2006& Hal/hal ang perlu diper"iapkan pada "aat menjelang dan "aat kedatangan anak a am !)*+& adalah "e-agai -erikut : a. 3/. hari "e-elum )*+ datang# kandang telah "iap untuk ditempati. (e-aikn a terle-ih dahulu "eluruh -agian kandang di"emprot dengan de"in%ektan !mi"aln a %ormalin di,ampur air. -. 0ika memungkinkan# perlu di"ediakan thermometer guna mengukur temperatur dalam kandang. 1hermometer diperlukan untuk mengetahui apakah "uhu dalam kandang indukan "udah "e"uai atau -elum dengan ke-utuhan "uhu dari ternak a am !)*+&. ,. 2erik"a kem-ali alat pemana" !indukan& "ehingga "egala "e"uatun a -erada dalam kondi"i ang aman apa-ila ditinggalkan. d. 3ntuk diperhatikan# pada "aat )*+ -aru datang maka jangan lang"ung di-eri pakan. )*+ ang -aru datang "e-aikn a lang"ung di-erikan air minum di,ampur gula "e,ukupn a. 2em-erian air minum ter"e-ut untuk memulihkan tenaga "erta menghindari "tre"" loka"i peternakan !2ramud ati et all# 2004&. e. 2otong paruh. 5la"an dilakukann a potong paruh adalah untuk men,egah kani-ali"me dan untuk e%i"ien"i pakan. * ,eriode %ro$er .21&4 minggu3 1ujuan dan target periode gro$er adalah untuk men,apai "tandar -erat -adan dan ke"eragaman dan untuk mengem-angkan "i"tem pen,ernaan pullet agar dapat meningkatkan kon"um"i pakan pada "aat a$al periode la er. ang -erkepanjangan pada )*+ "etelah menempuh perjalanan jauh dari pa-rik !poultry shop& ke ang

Metode ang digunakan adalah dengan Kontrol Berat Badan dan Keseragaman. 1ujuann a adalah mendapatkan kelompok a am ang "eragam "e"uai kur6a pertum-uhan normal. 2ertum-uhan a am tidak han a tergantung dari jumlah pakan ang di-erikan# namun tergantung juga pada kualita" pakan# "uhu kandang# "tatu" ke"ehatan. 7e-erapa hal ang perlu diperhatikan : a& 8endahn a -erat -adan dan jelekn a ke"eragaman akan men e-a-kan produk"i menjadi rendah. -& 1im-ang a am mulai umur 1 minggu ang dilakukanpada "ore hari. 9akukan "elek"i tiap hari hingga umur 10 minggu. 1arget pen,apaian -erat -adan umur 10 minggu !830 : 8.0 g&# 13 minggu !110 : 11;0 g& dan 1< minggu !12.0 : 1320 g&. ,& Ke"eragaman "eharu"n a dimonitor pada ; minggu dan 1< minggu. )elapan puluh lima per"en !8<=& a am haru" -erada pada -erat ang "tandar. 0ika uni%ormit : 8<= "aat umur 6 minggu# lakukan grading total. d& 2i"ahkan kelompok a am !grading& -erda"arkan -erat -adan. 0ika ke"eragaman "tandar tidak ter,apai# lakukan program pem-erian pakan !8u"ianto.2008&. +. ,eriode la-er .&5 minggu160 minggu3 3ntuk mendapatkan ha"il ang memua"kan# kita tidak -oleh melupakan manajemen la er. Manajemen la er diperlukan untuk meningkatkan produkti6ita" la er dalam mengha"ilkan telur. 1idak han a "em-arang telur mempun ai -e"ar ang ,ukup# kualita" kuning telur ang diha"ilkan# tetapi telur ang -aik dan jumlah telur ang ang ang le-ih inten"i% !memperpanjang pakan pre : "tarter& atau ,ulling pada umur 10 minggu

diha"ilkan ang "udah -arang tentu merupakan per"enta"e dari jumlah a am. (emakin tinggi per"enta"e jumlah telur ang diha"ilkan per a am la er ang dipelihara akan "emakin -aik dan "emakin menguntungkan -agi peternak. d ,emeliharaan (a-er 2ada u"aha peternakan# pakan merupakan .0= -ia a pemeliharaan# "ehingga pakan ang di-erikan haru" mem-erikan >at pakan !nutri"i& ang di-utuhkan a am# aitu kar-ohidrat# protein# lemak# 6itamin dan mineral# "ehingga pertam-ahan -erat -adan perhari !56erage )ail ?ain/5)?& tinggi !2ramud ati et all, 2004&. Kandungan nutrien pakan a am petelur ang -erada di pa"aran @ndone"ia A

3mur a am 1 hari : 6 minggu . : 12 minggu 13 /1. minggu 18 : <2 minggu C<2 minggu

2rotein = 20/ 22 18/20 1</16 16/18 1</16

Bnergi !K,al/kg& 2.<0/24<0 2.00/2400 2<00/2.00 2600/2800 2<<0/2.<0

(erat = ;/< ;/< </6 ;/6 ;/6

+a = 0#4/1#1 0#4/1#1 0#4/1#1 3#</3#8 3#6/;#0

2 = 0#./0#4 0#./0#4 0#./0#4 0#./0#4 0#./0#4

9emak = ;/6 ;/6 ;/6 ;/6 ;/6

Zuprizal dan M.Kamal. Nutrisi dan Pakan Unggas. Fakultas Peternakan UGM.200 .

Ke-utuhan pakan untuk a am haru" memenuhi ke-utuhan pakan -erda"arkan kuantita" dan kualita". (emakin tua umur a am maka ke-utuhan pakan -aik kuantita" dan kualita" "emakin meningkat atau -eru-ah. (e-agai ,ontoh kon"um"i pakan dan kon"um"i energi a am petelur M7;02 -erda"arkan umur dan -o-ot -adan. 7o-ot -adan kon"um"i energi dan kon"um"i pakan a am petelur M7;02 3mur !Minggu& 1 2 3 ; < 6 . 8 4 10 11 12 13 1; 1< 16 1. 18 8ata2 7o-ot 7adan !g/ekor& .< 130 14< 2.< 36. ;.< <83 68< .82 8.; 461 10;3 1123 114. 126; 1330 1;00 1;.< Kon"um"i 2akan !g/ekor/hari& 11 1. 22 28 3< ;1 ;. ;1 << <8 60 6; 6< 68 .0 .1 .2 .< Bnergi !K0& 12< 14< 2<0 320 ;00 ;6< <3< <80 62< 660 68< .30 .;0 ..< 800 810 820 8<<

14 20

1<<< 16;0

81 43

42< 1080

!ohmann "ro#n $M"%02& !ayer Mana'emen Guide. 052D5

)i @ndone"ia untuk a am la er ada %a"e "tarter !0/6 minggu&# gro$er !6/12 minggu&# pullet pra la er !13/1. minggu& dan la er !18/.6 minggu&. 2ada umumn a kandungan protein di %a"e a$al le-ih tinggi -aik untuk a am -roiler maupun la er dan menrun "ejalan umur a am. 2ada la er ang paling men,olok per-edaan pakan a am muda dan la er adalah keter"ediaan mineral +al"ium !+a& untuk %a"e -ertelur dapat men,apai ;E %a"e "tarter maupun pullet !Wihando o# 2010& 0ika a am %a"e pullet mendapat pakan ang tidak terkontrol kuantita" dan kualita"# mi"al jumlah pakan ang dikon"um"i a am terlalu -an ak maka a am akan gemuk "ehingga -ere"iko menurun a jumlah produk"i telur# terjadi pem-e"aran hati !(atty li)er hemorrhagi* syndrom& dan kemungkinan kematian tinggi. 0ika a am pullet di-eri pakan dengan nutrien tinggi !protein dan energi& maka a am akan ,epat men,apai de$a"a kelamin le-ih a$al aki-atn a produk"i telur menjadi ke,il dan ma"a -ertelur ! rate o( laying& le-ih "ingkat dan "e-alikn a jika kandungan nutrien rendah maka ma"a de$a"a kelamin akan mundur dan rate o( laying akan le-ih "ingkat. 5da tiga teknik mem-eri pakan pada a am aitu Free *hoise (eeding !-e-a" pilih&# Full (eeding !-e-a" terukur& dan +estri*ted (eeding !di-ata"i&. Free *hoise (eeding adalah mem-eri pakan a am dengan men ediakan -ahan pakan ang -elum ter,ampur dan ditempatkan "e,ara terpi"ah antar -ahan "atu dengan ang lain "ehingga a am akan men u"un "endiri pakan "e"uai ke-utuhann a. Full (eeding juga di"e-ut 5d/li-itum mak"udn a a am di"ediakan pakan "epanjang hari !2; jam& ditempat pakann a namun tetap terukur "ehingga dapat diketahui jumlah pakan ang dikon"um"i a am "etiap ekor "etiap harin a !g/ekor/hari&. +estri*ted (eeding adalah ,ara mem-eri pakan dengan diatur dan di-ata"i. 2em-ata"an dapat -er$ujud pem-ata"an jumlah pakan# kandungan nutrien pakan maupun $aktu untuk makan. 1ujuan pem-ata"an pakan adalah dalam rangka meningkatkan e%i"ien"i penggunaan pakan "ehingga -ia a produk"i dapat ditekan !Wihando o# 2010&. e Masa Kritis ,emeliharaan (a-er 3"aha per-aikan manajemen pemeliharaan a am petelur "angat di-utuhkan untuk mengha"ilkan pullet dan per%orman" ang -aik "ampai umur panen. 1ingkat produkti%ita" dan e%i"ien"i ang -aik merupakan kun,i ke"uk"e"an dalam -i"ni" a am petelur. )alam ma"a pemeliharaan a am petelur di kenal dua ma"a kriti" menentukan per%orman" pada periode -erikutn a# aitu : ang mem-utuhkan perhatian dan

&3 Masa Kritis .014 minggu3 1ujuan ang ingin di,apai pada ma"a kriti" 1 adalah -entuk dan ukuran kerangka tu-uh dan pertum-uhan organ/organ penting !"i"tem perna%a"an# pen,ernaan dan keke-alan tu-uh&. 2en,apaian -entuk dan ukuran kerangka tu-uh dan pertum-uhan organ/organ penting ter,ermin dari pen,apaian -erat -adan pada "aat minggu ke enam. 7erat -adan di -a$ah "tandart pada umur enam minggu pertama dapat mengaki-atkan ham-atan pertum-uhan organ/organ penting ang -er"i%at irre6er"i-le. a& ,emperatur -rooding 3"ahakan "uhu litter pada minggu pertama 30/32 F+. 1am-ahkan ala" kerta"/koran diata" permukaan litter/"ekam "upa a "uhu litter meningkat. 0ika "uhu tidak ter,apai tam-ahkan pemana". -& Kepadatan Kepadatan (e"uaikan kepadatan dengan petunjuk ang -enar. 0angan "ampai terlalu padat# karena mengganggu ken amanan dan akti%ita" anak a am. ,& .ahaya 7erikan ,aha a dengan inten"ita" 20/;0 9uE pada "aat a$al pemeliharaan untuk meningkatkan akti%ita" anak a am di malam hari. 2rogram pen,aha aan "e-aikn a mengikuti petunjuk dari "train ang -er"angkutan. d& /entilasi 5tur 6entili"a"i kandang agar kualita" udara didalam kandang "elalu terjaga dengan -aik. )alam pro"e" pertum-uhann a# anak a am "angat mem-utuhkan ok"igen ,ukup ! C 14#6=&. e& 0ir minum 2ada "aat 10 hari pertama tempat minum "e-aikn a menggunakan tempat minum gantung 1 gallon "e-an ak 8/10 -uah/<00 ekor. ?anti "e,ara -ertahap tempat minum gantung 1gallon dengan tempat minum otomati" "etelah umur 10 hari. 0aga agar air minum ter"edia etiap "aat ! angan ko"ong &. %& Potong paruh $12 30 hari& 9akukan potong paruh dengan -aik dan -enar !jangan terge"age"a&. Ke"eragaman potong paruh mempengaruhi ke"eragaman a am. (e-aikn a potong paruh dilakukan pada "aat a am tidak mengalami "tre" ang -erat !"etelah 6ak"ina"i& g& ,ata laksana litter ang

2erhatikan kualita" "ekam dan pilihlah kualita" ang -aik. 5m-il "ekam ang -a"ah "etiap "aat. 3"ahakan pakan dan air minum tidak tumpah di litter. 7alik litter "edikitn a 2 kali "eminggu. h& Keseragaman Kelompokkan )*+ "e"uai dengan -eratn a. (e-aikn a "uhu -rooding ter,apai dengan di"ri-u"i ang merata. pen e-aran ,aha a ,ukup merata diarea -rooding. 0angan terlam-at memperle-ar area -rooding. 3"ahakan tempat pakan dan minum ter"edia dalam jumlah ,ukup.. 5tur 6entila"i kandang dengan -aik. Kualita" udara 23 Masa Kritis 2 .&2 minggu 7 pun+ak produksi3 2ada ma"a kriti" ini terjadi perkem-angan organ reproduk"i ang ,epat# kenaikan -erat telur ang ,ukup tinggi "aat a$al produk"i ke pun,ak produk"i G kenaikan -erat -adan ! ?ain & H 300 gram "aat <= produk"i ke pun,ak produk"i. Kenaikan kon"um"i pakan dan kualita" pakan menjadi %aktor kun,i ke"uk"e"an pemeliharaan pada ma"a ini dan periode -erikutn a. 7e-erapa kiat untuk meningkatkan kon"um"i pakan adalah "--: a& ,eknik pem-erian pakan 1ek"tur 2akan mempengaruhi kon"um"i pakan# tek"tur pakan dengan partikel ang -e"ar akan dikon"um"i le-ih -an ak di-andingkan -entuk ma"h/ tepung. 9akukan pem-erian pakan pada "aat udara "ejuk !pagi dan "ore&. 0angan "ekali/kali mengurangi jumlah pakan pada $aktu produk"i menuju pun,ak. "e"ering mungkin. -& .ahaya 0angan mengurangi lama ,aha a pada "aat a$al produk"i. 0ika kon"um"i pakan kurang# tam-ahkan ,aha a di tengah malam "elama 2 jam. ,& 0ir minum 7erikan air minum ang dingin# agar kon"um"i pakan meningkat. 3"ahakan tempat minum "elalu terjaga ke-er"ihann a. d& /entilasi 3"ahakan "irkula"i udara didalam kandang -i"a -erjalan dengan -aik. 1am-ahkan kipa" angin jika "irkula"i udara didalam kandang kurang -aik. (irkula"i udara ang -aik dapat memper-aiki kon"um"i pakan# produk"i telur# -erat telur dan kualita" kera-ang. 8atakan pakan ditempat pakan ang -aik dan merata di"eluruh area kandang akan mengha"ilkan ke"eragaman ang -aik pula !5ri%in# 200.&.

/A"TA8 ,USTAKA 5nonimou" !tanpa tahun&. !ohmann "ro#n $M"%02& !ayer Mana'emen Guide. 052D5. 21. Multi-reeder 5dirama @ndone"ia 1-k. 5ri%in# Mi%tahul. 200.. Mana'emen Masa Kritis Pada 0yam Petelur . +haroen 2okphand/ 7ulletin edi"i 0uli No 41/I@@@ Karta"udjana# 8 dan Bdjeng (. 2006. Mana'emen ,ernak Unggas. 0akarta: 2ene-ar ($ada a 2ramud ati J. (u,i dan 0auhari B%%end . 2004. Petun'uk ,eknis "eternak 0yam "roiler. (umatra (elatan: 7alai 2engkajian 1eknologi 2ertanian !7212& (umatera (elatan 8u"ianto#N.2008.Management "eternak 0yam Petelur. 2ri6o (akura> Medte,indo Wihando o. 2010. Nutrien Pakan 0yam Petelur. 2aper pada (eminar 3ngga" di Dakulta" Kedokteran He$an 3?M. Kupri>al dan M. Kamal. 200<. Nutrisi dan Pakan Unggas. Jog akarta: 0uru"an Nutri"i dan Makanan 1ernak Dakulta" 2eternakan 3?M