Anda di halaman 1dari 8

Tugas Individu

Blok 20 Manajemen Kesehatan Unggas Komersial

Nama Nim

: Cik Sasmi Budi P. : 10/300080/KH/06610

Kelompok : 2

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada 201

!earning "#je$tive
1. Bagaimana usaha pemuliaan unggas u!as" 2. Bagaimana usaha peles#a!ian plasma nu#$ah di %ndonesia" 3. &pa sa'a kele ihan dan keku!angan da!i in !eeding dan (!oss !eeding"

%em#ahasan
1& U'a(a %emuliaan Unggas non Komersil a. Pemuliaan )e!nak Pemuliaan #e!nak adalah usaha 'angka pan'ang dengan sua#u #an#angan u#ama adalah mempe!ki!akan #e!nak ma(am apa *ang men'adi pe!min#aan di masa menda#ang se!#a me!en(anakan un#uk menghasilkan #e!nak+#e!nak *ang diha!apkan #e!se u#. Pe!an pemuliaan dalam kegia#an p!oduksi #e!nak sanga# pen#ing dian#a!an*a un#uk menghasilkan #e!nak+#e!nak *ang e$isien dan adap#i$ #e!hadap lingkungan. P!oduksi #e!nak *ang e$isien e!gan#ung pada ke e!hasilan memadu sis#em managemen, makanan, kon#!ol pen*aki# dan pe! aikan gene#ik -.ahma#, 2010/ Pola pemuliaan pada dasa!n*a ada dua en#uk *ai#u -1/ pola in#i #e!#u#up (Closed nucleus breeding scheme) dan pola in#i #e! uka (Open nucleus breeding scheme). Pada pola #e!#u#up ali!an gen han*a e!langsung sa#u a!ah da!i pun(ak -nucleus/ ke a0ah #idak ada gen *ang mengali! da!i a0ah ke nucleus. Pe! aikan gene#ik pada commercial stock #e!'adi ila ada pe! aikan pada nucleus. Peningka#an mu#u gene#ik pada nucleus #idak sege!a #ampak pada s#!a#a di a0ahn*a, pe!lu 0ak#u un#uk mene!uskan kema'uan gene#ik pada sua#u s#!a#a ke s#!a#a e!iku#n*a. Pe! edaan pe!$o!mans an#a!a dua s#!a#a *ang e!deka#an iasan*a dieksp!esikan dengan 'umlah #ahun #e!'adin*a pe!u ahan gene#ik *ang di#un'ukkan oleh pe! edaan pe!$o!man an#a!a s#!a#a *ang e!deka#an. Pola ini dalam p!ak#ek iasa digunakan dalam pemuliaan #e!nak #!adisional, pe#e!nakan a i dan pemuliaan a*am -Ni(holas, 1113/.

-2/ Pola in#i #e! uka sua#u sis#em dimana in#i (nucleus) #idak #e!#u#up, oleh ka!ena i#u ali!an gen #idak han*a da!i s#!a#a a#as ke a0ah #e#api 'uga da!i a0ah ke a#as. Ka!ena i#u se#iap pe! aikan gene#ik *ang dipe!oleh da!i hasil seleksi di #ingka# dasa! akan mem e!ikan kon#!i usi pada peningka#an gene#ik di in#i, esa!n*a kon#!i usi e!gan#ung kepada la'u ali!an gen da!i dasa! ke in#i. 2engan masukn*a #e!nak i i# da!i kelompok lain ke in#i hu ungan keke!a a#an an#a!a induk dengan 'an#an makin 'auh sehingga la'u inbreeding e!ku!ang. Kema'uan gene#ik pada sis#em #e! uka le ih #inggi di andingkan dengan sis#em #e!#u#up. Pada sis#em #e! uka !espons seleksi meningka# 10 sampai 134, dengan la'u inbreeding le ih !endah 304 ila di andingkan dengan sis#em #e!#u#up pada kondisi dan uku!an sama -Ni(holas, 1113/.

. Peningka#an P!oduk#i5as &*am 6okal di %ndonesia &*am lokal memiliki po#ensi esa! un#uk dikem angkan men'adi i i# unggul dalam upa*a menun'ang ke#ahanan pangan dan meningka#kan kese'ah#e!aan pe#ani. 2i %ndonesia dilapo!kan #e!dapa# 32 'enis a*am lokal -ecotype/ dan masing+masing 'enis memiliki keunggulan #e!sendi!i, sepe!#i a*am pelung, sen#ul, kedu, me!a0ang, gaok, dan nusa penida. &*am lokal me!upakan hasil domes#ikasi a*am hu#an -Gallus gallus/ dan dapa# dikelompokkan men'adi #ipe pedaging, pe#elu!, d0iguna, a#au se agai a*am hias a#au kegema!an. Peme!in#ah pe!lu mem e!ikan p!io!i#as le ih esa! ka!ena pemeliha!aan a*am lokal meli a#kan se agian esa! pe#ani di pe!desaan. 7saha #e!nak a*am lokal dapa# dikem angkan dengan mene!apkan #eknologi ma'u sehingga dapa# meningka#kan p!oduk#i5i#as dan pendapa#an pe#e!nak -Na#aami'a*a, 2010/ 2i %ndonesia #e!dapa# e! agai 'enis a*am lokal, aik *ang asli maupun hasil adap#asi *ang dilakukan puluhan ahkan !a#usan #ahun *ang lalu. &*am lokal *ang #idak memiliki ka!ak#e!is#ik khusus dise u# se agai a*am kampung. &*am lokal dapa# digolongkan se agai tipe pedaging -pelung, nag!ak, gaok, dan seda*u/, petelur -kedu hi#am, kedu pu#ih, nusa penida, nunukan, me!a0ang, 0a!eng, dan a*am suma#e!a/, dan dwiguna -a*am sen#ul, angkalan, olagan, kampung, a*unai, mela*u, dan a*am siem/. Selain i#u dikenal pula a*am

tipe petarung -a*am an#en, (ipa!age, #olaki, dan angkok/ dan ternak kegemaran/ hias, sepe!#i a*am pelung, gaok, #ukung, u!go, ekisa!, dan 0alik -Na#aami'a*a, 2010/. 7n#uk meningka#kan p!oduk#i5i#as a*am lokal dipe!lukan upa*a pe! aikan mu#u gene#ik, pakan, udi da*a, dan pengendalian pen*aki#. Hal ini dapa# dilakukan dengan meman$aa#kan hasil+hasil peneli#ian a*am lokal *ang #elah dilakukan di %ndonesia -Na#aami'a*a, 2010/. 1/ Pe! aikan mu#u gene#ik 7n#uk mempe! aiki mu#u gene#ik a*am lokal, kelompok pe#e!nak dan 2inas Pe#e!nakan Ka upa#en Cian'u!, misaln*a, melakukan ke!'a sama pem i i#an, pe!kandangan, pe! aikan pakan, pengendalian pen*aki#, dan ioseku!i#i. Kegia#an ini e!#u'uan un#uk men(egah kepunahan a*am dan (a(a# $isik aki a# inbreeding. Selain i#u, melalui p!og!am grading up menggunakan a*am pelung 'an#an sampai gene!asi ke#iga, a*am kampung di Suka umi, 8a0a Ba!a#, menghasilkan ke#u!unan *ang pe!#um uhan adann*a meningka# 90: 604 le ih (epa# di anding a*am kampung sehingga meningka#kan pendapa#an pe#e!nak minimal 304 -Na#aami'a*aet al. 1113/. &*am lokal %ndonesia mempun*ai ka!ak#e!is#ik mo!$ologis dan p!oduksi *ang e! eda. Populasi a*am kampung le ih #inggi di andingkan dengan a*am lokal spesi$ik lokasi, namun la'u pe!#um uhan adann*a lam a#. 7n#uk i#u, dilakukan pe!silangan a*am pelung 'an#an dengan a*am kampung e#ina di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a Suma#e!a Sela#an. Kegia#an ini menghasilkan ke#u!unan *ang pada umu! 20 minggu pe!#um uhan adann*a 204 le ih (epa# di anding a*am lokal. Se agai #e#ua dan sum e! da*a gene#ik, a*am pelung asli #e#ap dipe!#ahankan se!#a dikem ang iakkan dan #elah men'adi si#us peles#a!ian sum e! da*a gene#ik dan pem i i#an pe!#ama di Suma#e!a -Na#aami'a*a dan 2i0*an#o 1119/. Salah sa#u kele ihan a*am pelung adalah sua!an*a me!du dan khas. Sua!a a*am pelung dapa# di agi ke dalam e e!apa ka#ego!i se agai dasa! dalam penilaian kuali#as sua!a, *ai#u kukudu!, kukuli!, dan #e#elu! -Na#aami'a*a dan 2i0*an#o ,1119/. ;enu!u# <una0an et al. -1118/, gene!asi pe!#ama -=1/ pe!silangan a*am pelung 'an#an dengan a*am kampung e#ina menghasilkan pe!#am ahan o o# adan 83,10 g/eko! -14/ pada umu! 12 minggu, dengan koe$isien 5a!iasi *ang le ih ;en*eleksi si$a# menge!am a*am kampung 2002/. 2/ Pe! aikan Pakan Pakan khusus a*am lokal suli# dipe!oleh di pe!desaan sehingga pe#e!nak menggunakan pakan a*am !as *ang ha!gan*a mahal dan #idak e$isien. 7n#uk menga#asi masalah #e!se u#, aik -3,134 5s. 8,614/. e!hasil meningka#kan p!oduksi #elu! da!i

21,334 men'adi 98,814 pada gene!asi ke#iga selama 6 ulan masa p!oduksi -Sa!#ika e# al,

pakan a*am !as pe#elu! 1004 hendakn*a han*a di e!ikan pada anak a*am lokal sampai umu! 1 minggu. Selan'u#n*a, pakan di(ampu! dedak halus dengan !asio 1 : 1, di#am ah Ca -24/ dan P -1 4/ -Na#aami'a*a et al. 1112/. Ca!a ini dapa# menghema# ia*a pakan 234 dan meningka#kan pendapa#an seki#a! 304. Kandungan p!o#ein kasa! dan ene!gi me#a olis menen#ukan kuali#as pakan, kine!'a a*am, dan e$isiensi p!oduksi. 2alam pemeliha!aan se(a!a in#ensi$, a*am e#ina lokal meme!lukan 13:134 p!o#ein kasa! dengan ene!gi me#a olis 2.900: 2.300 kkal/kg pakan, disesuaikan dengan #ingka# p!oduk#i5i#as dan kondisi lingkungan se#empa#. Pada masa pe!#um uhan, dipe!lukan pakan dengan kada! p!o#ein kasa! 19:184 dan ene!gi me#a olis 2.600:2.800 kkal/kg. >p#imalisasi p!o#ein kasa! dan ene!gi me#a olis dalam pakan dapa# menu!unkan ha!ga pakan *ang nilain*a men(apai ?04 da!i #o#al ia*a p!oduksi sehingga meningka#kan keun#ungan pe#e!nak 10:204 . 7n#uk menu!unkan ia*a pakan, 'agung dapa# disu s#i#usi dengan #epung sagu se an*ak 204 da!i #o#al $o!mula pakan sehingga menghema# ia*a pakan sampai 134 -Na#aami'a*a et al. 1113/. &*am lokal mempun*ai ke u#uhan nu#!isi *ang e! eda. Konsumsi ene!gi pe! kg o o# adan pada a*am pelung, gaok, sen#ul, kedu pu#ih, kedu hi#am, dan 0a!eng 3/ Pe! aikan Budida*a 7n#uk meningka#kan p!oduksi a*am lokal, Na#aami'a*a -2010/ mempe!kenalkan sis#em pemeliha!aan se#engah #e!ku!ung di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a. Pada saa# #anaman pangan masih !en#an #e!hadap gangguan unggas, a*am di a#asi !uang ge!akn*a di seki#a! halaman kandang *ang dipaga!i dan di e!i pakan ?3 g un#uk de0asa, 90 g un#uk *ang muda, dan 23 g un#uk anak pe! eko! pe! ha!i. Selepas pe!iode #e!se u# a*am dilepas aga! mampu men(a!i pakan #am ahan di seki#a! peka!angan !umah.. Pengendalian pen*aki# dilakukan dengan 5aksinasi N2 s#!ain 6a So#a dan pengo a#an dengan sul$a dan an#i io#ik un#uk pen*aki# pa!asi# dan ak#e!i. 2engan sis#em ini, p!oduksi #elu! meningka# 904, p!oduksi anak a*am pada umu! po#ong meningka# 2304, #ingka# kema#ian #u!un 994, dan pendapa#an da!i pen'ualan a*am siap po#ong meningka# 2004. Selain i#u, #anaman #e!hinda! da!i ke!usakan aki a# gangguan a*am. 2engan sis#em semiin#ensi$, p!oduksi #elu! a*am pelung meningka# le ih da!i 2004, da!i seki#a! 30 u#i! men'adi le ih da!i 10 u#i!/eko!/#ahun, dan da*a #e#as #elu! meningka# 86,904 -Na#aami'a*a, 2010/. Sis#em in#eg!asi #anaman pangan, pe!ke unan, sapi, kam ing, dan a*am lokal meningka#kan pendapa#an pe#ani di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a se esa! 234 Keun#ungan lain *ang dipe!oleh pe#ani *ang #e!ga ung dalam kelompok adalah le ih mudah mempe!oleh in$o!masi, e!#u!u#+#u!u# adalah 0,19@0,16@ 0,18@ 0,22@ dan 0,22 kkal -Na#aami'a*a dan 2i0*an#o 1119/.

modal, dan sa!ana p!oduksi, selain posisi #a0a! le ih kua#.Pengendalian pen*aki# dilakukan dengan 5aksinasi N2 s#!ain 6a So#a dan pengo a#an dengan sul$a dan an#i io#ik un#uk pen*aki# pa!asi# dan ak#e!i. 2engan sis#em ini, p!oduksi #elu! meningka# 904, p!oduksi anak a*am pada umu! po#ong meningka# 2304, #ingka# kema#ian #u!un 994, dan pendapa#an da!i pen'ualan a*am siap po#ong meningka# 2004. Selain i#u, #anaman #e!hinda! da!i ke!usakan aki a# gangguan a*am. 2engan sis#em semiin#ensi$, p!oduksi #elu! a*am pelung meningka# le ih da!i 2004, da!i seki#a! 30 u#i! men'adi le ih da!i 10 u#i!/eko!/#ahun, dan da*a #e#as #elu! meningka# 86,904 -Na#aami'a*a, 2010/. Sis#em in#eg!asi #anaman pangan, pe!ke unan, sapi, kam ing, dan a*am lokal meningka#kan pendapa#an pe#ani di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a se esa! 234 Keun#ungan lain *ang dipe!oleh pe#ani *ang #e!ga ung dalam kelompok adalah le ih mudah mempe!oleh in$o!masi, modal, dan sa!ana p!oduksi, selain posisi #a0a! le ih kua#.Pengendalian pen*aki# dilakukan dengan 5aksinasi N2 s#!ain 6a So#a dan pengo a#an dengan sul$a dan an#i io#ik un#uk pen*aki# pa!asi# dan ak#e!i. 2engan sis#em ini, p!oduksi #elu! meningka# 904, p!oduksi anak a*am pada umu! po#ong meningka# 2304, #ingka# kema#ian #u!un 994, dan pendapa#an da!i pen'ualan a*am siap po#ong meningka# 2004. Selain i#u, #anaman #e!hinda! da!i ke!usakan aki a# gangguan a*am. 2engan sis#em semiin#ensi$, p!oduksi #elu! a*am pelung meningka# le ih da!i 2004, da!i seki#a! 30 u#i! men'adi le ih da!i 10 u#i!/eko!/#ahun, dan da*a #e#as #elu! meningka# 86,904 -Na#aami'a*a, 2010/. Sis#em in#eg!asi #anaman pangan, pe!ke unan, sapi, kam ing, dan a*am lokal meningka#kan pendapa#an pe#ani di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a se esa! 234 Keun#ungan lain *ang dipe!oleh pe#ani *ang #e!ga ung dalam kelompok adalah le ih mudah mempe!oleh in$o!masi, modal, dan sa!ana p!oduksi, selain posisi #a0a! le ih kua#.Pengendalian pen*aki# dilakukan dengan 5aksinasi N2 s#!ain 6a So#a dan pengo a#an dengan sul$a dan an#i io#ik un#uk pen*aki# pa!asi# dan ak#e!i. 2engan sis#em ini, p!oduksi #elu! meningka# 904, p!oduksi anak a*am pada umu! po#ong meningka# 2304, #ingka# kema#ian #u!un 994, dan pendapa#an da!i pen'ualan a*am siap po#ong meningka# 2004. Selain i#u, #anaman #e!hinda! da!i ke!usakan aki a# gangguan a*am. 2engan sis#em semiin#ensi$, p!oduksi #elu! a*am pelung meningka# le ih da!i 2004, da!i seki#a! 30 u#i! men'adi le ih da!i 10 u#i!/eko!/#ahun, dan da*a #e#as #elu! meningka# 86,904 -Na#aami'a*a, 2010/. Sis#em in#eg!asi #anaman pangan, pe!ke unan, sapi, kam ing, dan a*am lokal meningka#kan pendapa#an pe#ani di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a se esa! 234 Keun#ungan lain *ang dipe!oleh pe#ani *ang #e!ga ung dalam kelompok adalah le ih mudah mempe!oleh in$o!masi, modal, dan sa!ana p!oduksi, selain posisi #a0a! le ih kua#.Pengendalian pen*aki# dilakukan dengan 5aksinasi N2 s#!ain 6a So#a dan pengo a#an dengan sul$a dan an#i io#ik

un#uk pen*aki# pa!asi# dan ak#e!i. 2engan sis#em ini, p!oduksi #elu! meningka# 904, p!oduksi anak a*am pada umu! po#ong meningka# 2304, #ingka# kema#ian #u!un 994, dan pendapa#an da!i pen'ualan a*am siap po#ong meningka# 2004. Selain i#u, #anaman #e!hinda! da!i ke!usakan aki a# gangguan a*am. 2engan sis#em semiin#ensi$, p!oduksi #elu! a*am pelung meningka# le ih da!i 2004, da!i seki#a! 30 u#i! men'adi le ih da!i 10 u#i!/eko!/#ahun, dan da*a #e#as #elu! meningka# 86,904 -Na#aami'a*a, 2010/. Sis#em in#eg!asi #anaman pangan, pe!ke unan, sapi, kam ing, dan a*am lokal meningka#kan pendapa#an pe#ani di dae!ah #!ansmig!asi Ba#uma!#a se esa! 234 Keun#ungan lain *ang dipe!oleh pe#ani *ang #e!ga ung dalam kelompok adalah le ih mudah mempe!oleh in$o!masi, modal, dan sa!ana p!oduksi, selain posisi #a0a! le ih kua#. 2& )da tiga metode utama 'rogram 'elestarian 'lasma nut*ah ternak (ang telah dilaksanakan mas(arakat atau 'emulia+ a. ;empe!#ahankan populasi #e!nak hidup . Pen*impanan eku ma#e!i gene#ik e!upa haploid -n/ sepe!#i game# *akni semen dan oocyte a#au e!upa diploid -2n/ sepe!#i em !io (. pen*impanan 2N& -deoxyrybonucleic acid/& ;e#ode io#eknologi dapa# digunakan un#uk mengka!ak#e!isasi gen+gen #e!nak dan plasma nu#$ah sua#u populasi -.ahma#, 2010/. & Kele#ihan dan kekurangan in#reeding dan $ross#reeding Kele ihan %n !eeding a. Pe!ka0inan se angsa *ang hu ungan keke!a a#an deka# C!oss !eeding a. Pe!ka0inan an#a! angsa dengan #u'uan mendapa# si$a# unggul *g #ak ada di #e#uan*a . Bisa memilih gene#ik *ang dikehendaki (. =e!#ili#as #inggi diliha# da!i =3 n*a -Su!*ana dan Has ian#o, 2008/

Keku!angan a. =eno#ip kadang mudah saki# . =e!#ili#as e!ku!ang a. )ak selaman*a $eno#ip sesuai *ang diha!apkan . !eko!ding ha!us 'elas aga! #ak #e!'di

in !eeding ,)FT)- %U.T)K) Na#aami'a*a, &.<., &.P. Sinu!a#, &. Ha i ie, Aulian#i, Nu!diani, Suhenda!, dan Su a!na. 1112. Pengaruh penambahan kalsium terhadap anak ayam buras yang diberi ransum komersial dicampur dedak padi. hlm. 900: 906. P!osiding Semina! &g!o %ndus#!i Pe#e!nakan di Pedesaan, 10:11 &gus#us 1112. Pusa# Peneli#ian dan Pengem angan Pe#e!nakan, Bogo!. Na#aami'a*a, &.<., P. Si#o!us, %.&.K. Bin#ang, Ha!*ono, dan B. Bun*amin. 1113. Pertumbuhan badan ayam silangan (pelung x kampung) yang dipelihara di pedesaan . hlm. 232: 233. P!osiding Semina! Nasional Pengem angan )e!nak &*am Bu!as melalui Cadah Kope!asi ;en*ongsong P8P) %%. 7ni5e!si#as Pad'ad'a!an + 2i!ek#o!a# 8ende!al Pe#e!nakan + Pemda )k % 8a0a Ba!a#. Na#aami'a*a, &.<. dan K. 2i0*an#o. 1119. Konser asi ayam buras langka. hlm. 2?3: 218. P!osiding .e5ie0 Hasil dan P!og!am Peneli#ian Plasma Nu#$ah Pe!#anian, 26: 2? 8uli 1119. Pusa# Peneli#ian dan Pengem angan Pe#e!nakan, Bogo!. Na#aami'a*a, &.<. 2010. Pengembangan Potensi !yam "okal #ntuk $enun%ang Peningkatan Kese%ahteraan Petani. 8u!nal 6i# ang Pe!#anian, 21-9/ Ni(holas =C. 1113. &eterinary Genetics. 2epa!#men# >$ &nimal S(ien(e, 7ni5e!si#* >$ S*dne*. Cla!endon P!ess.>D$o!d .ahma#, 2010.$odel Pola Pemuliaan ('reeding (cheme) )ernak 'erkelan%utan. Ka!*a %lmiah =akul#as Pe#e!nakan 7ni5e!si#as Pad'a'a!an Bandung. Su!*ana dan Has ian#o, &. 2008. #saha )ani !yam 'uras *i +ndonesia, Permasalahan *an )antangan. Hlm ?3+82. 8u!nal 6i# ang Pe!#anian, 2?-3/, 2008