Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA SEMINAR PENINGKATAN PRESTASI PELAKSANAAN PENGUKURAN STANDARD KECERGASAN PELAJAR DI SEKOLAH 2013

DISEDIAKAN OLEH:
NAMA NO. KP KUMP. NO. TEL ALAMAT : : : : : MOHD FITRI BIN SALEH 850620-06-5253 DAPJ ON TIMUR !KUMPULAN C" 01#-286#650 SMK !LKTP" CHEMOMOI$ 28310 TRIANG$ PAHANG.

1.0

PENGENALAN

Dari sehari ke sehari, masalah yang membelenggu pelajar-pelajar sekolah hari ini di antaranya adalah tahap kesihatan dan kecergasan yang rendah. Hal ini berkaitan dengan wujudnya pelbagai kemudahan dalam kehidupan seharian yang disalahguna sehingga mengakibatkan kualiti hidup pelajar-pelajar terutamanya berada pada tahap yang membimbangkan dan tidak terkawal. Hal ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif kepada pelaksanaan dasar 1Murid 1Sukan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan seterusnya menyukarkan proses penerimaan pembelajaran.

usteru program S%&'()* P%('(+,)-)( P*%.-).' P%/),.)())( P%(+0,0*)( S-)(1)*1 K%2%*+).)( P%/)3)* D' S%,4/)5 2013 yang dirangka ini sedikit sebanyak diharap dapat membantu guru-guru berkaitan dalam merangka dan memberi petunjuk dalam melaksanakan satu rangka program yang bertujuan meningkatkan tahap kecergasan dan kesihatan pelajar serta mewujudkan kehidupan yang berkualiti.

2.0

RASIONAL

!rogram rintis ini diwujudkan sebagai penambahbaikan kepada pelaksanaan S"#$% yang sedia ada diwujudkan di sekolah-sekolah sebagai sisipan yang perlu dilaksanakan dalam subjek !endidikan asmani dan %esihatan. !rogram yang

dirangka ini meliputi beberapa item ujian yang ditambahbaik berbanding ujian S"#$% yang hanya menggunakan empat item ujian sahaja sebagai pengukuran tahap kecergasan semasa pelajar.

Di samping itu, program ini juga boleh dijadikan rujukan kepada jurulatihjurulatih di !usat &atihan Daerah '!&D( S)!S dalam meningkatkan tahap kecergasan atlet masing-masing.

3.0

OBJEKTIF

*.

Meningkatkan kualiti !+! dalam mata pelajaran !endidikan !endidikan %esihatan di sekolah.

asmani dan

**. ***. *-.

Mengembangkan kreati,iti guru dalam menghasilkan !+! yang berkesan. Menyediakan guru-guru kearah pendidikan yang holistik. Memberi petunjuk kepada guru dalam meningkatkan tahap kecergasan pelajar di samping pelaksanaan S"#$% yang sedia ada sebagai

penambahbaikan. -. Menilai tahap kecergasan dan kesihatan para pelajar secara menyeluruh.

6.0

PERINCIAN PROGRAM

S"#$% merupakan satu ujian kecergasan yang mengandungi empat item ujian di mana para pelajar pelu melakukan jangkauan melunjur, turun naik bangku, bangkit tubi separa serta tekan tubi. !rogram ini merupakan penambahbaikan kepada S"#$% di mana akan dilakukan penilaian yang menyeluruh terhadap tahap kecergasan para pelajar yang akan merangkumi aspek-aspek kecergasan fi.ikal seperti kelenturan, daya tahan kardio,askular, kekuatan otot, daya tahan otot, ketangkasan, kelajuan, kuasa dan sebagainya. Di samping dapat menilai tahap

kecergasan pelajar, program ini sedikit sebanyak akan dapat mencungkil bakatbakat terpendam pelajar. $ntara item ujian yang akan ditambah termasuklah ball seated throw, lompat jauh berdiri, lari pecut /0m, larian 1/00m dan beberapa item yang berkaitan.

5.0

CADANGAN TARIKH$ TEMPAT 7 MASA

)arikh 1 Hari 2adangan 4/-45 Mac 4016

)empat 2adangan 3 !!D 7"8)98#

Masa !endaftaran3 :.00 pagi

6.0

KUMPULAN SASARAN

#uru-guru mata pelajaran !endidikan asmani dan !endidikan %esihatan Sekolah ;endah dan Sekolah Menengah Daerah 7entong dengan anggaran seramai </ orang guru.

#.0

JA8ATANKUASA PROGRAM

!"8$S*H$) !"8#";=S* 8$*7 !"8#";=S* S")*$=S$H$ 7"8D$H$;* >$S*&*)$)9;

3 !egawai !endidikan Daerah 7entong 3 !egawai 7ahagian %urikulum !!D 7entong 3 !engetua SM% '&%)!( 2hemomoi 3 "n. Mohd >itri 7in Saleh 3 2ik 8urma.aidayu 7t. $kmen 3 / orang guru yang telah mengikuti %ursus Diploma $ntarabangsa !endidikan asmani 4014

8.0

ANGGARAN PERBELANJAAN

ITEM Makan -minum pagi -makan tengahari -minum petang >ail poket %ertas $< !en '4 kotak( !hotostat modul

KUANTITI </ ? ;M 1/.00

JUMLAH ;M @5/.00

/0 ? ;M 0./0 / ? ;M :.00 4 ? ;M1/.00 JUMLAH

;M 4/.00 ;M <0.00 ;M 60.00 ;M 400.00 RM 9#0.00

9.0

PENUTUP

Diharapkan dengan berlangsungnya program ini akan dapat memberi input kepada guru-guru yang berkenaan serta impak dalam pengajaran dan pembelajaran

!endidikan asmani dan %esihatan di sekolah-sekolah. Di akhir program, guru-guru akan mendapat gambaran sebenar tentang proses pengukuran dan penilaian tahap prestasi serta kecergasan pelajar di sekolah yang lebih holistic berbanding ujian S"#$% yang sedia ada.

D*S"D*$%$8 9&"H,

AAAAAAAAAAAAA.. "8. M9HD >*);* 7*8 S$&"H SM% '&%)!( 2hemomoi, 4:610 )riang, !ahang. D$! B98 )*M=; C %=M!. 2 :/0@40-0@-/4/6 015-4:@5@/0