Anda di halaman 1dari 1

Adhitya Pratama 1102011005 Kelompok A12 No.

Urut : 37

ANALISA STRATEGI SITUASI DAN KONDISI PENDIDIKAN PANCASILA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN STUDI KASUS TENTANG PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DALAM KEADILAN SOSIAL DI KOTA GUNUNG MAS
STRATEGI PANCASILA KEADILAN SOSIAL KESEHATAN MASYARAKAT KOTA GUNUNG MAS

a. KETUHANAN YG MAHA ESA I *. -. d.

1 Keadilan tidak an!a da"i #a$!a"akat it% $endi"i& teta'i (%)a datan) da"i T% an *a)i #e"eka !an) *e"%$a a dan *e"d+a. Ma$i *an!ak %#at #an%$ia !an) *e"an))a'an *a ,a T% an it% tidak adil. Keadilan da'at te"%$ te"-i'ta (ika %#at #an%$ia 'e"-a!a adan!a T% an dan *e"d+a #en%"%t ke'e"-a!aan #e"eka #a$in).#a$in). K%"an)n!a t+le"an$i dan ke"%k%nan a)a#a #en!e*a*kan te"(adin!a "a$i$ a)a#a te" ada' $e$a#a Me#'e"lak%kan $e$a#a #an%$ia *e"da$a"kan ak a$a$i #an%$ia. Ma$i *an!ak !an) k%"an) 'ed%li te" ada' $e$a#a dan k%"an)n!a ten))an) "a$a. Den)an *e"lak% adil akan te"-i'tan!a keadilan $e$a#a #an%$ia. Ketidakadilan #en!e*a*kan k+n/lik !an) $an)at *e$a". 0ala%'%n *e"*a)ai #a-a# $%k% dan adat& teta'i #a$!a"akat *e"$at% %nt%k #e#*an)%n 1an)$a Ind+ne$ia !an) adil dan #ak#%" K%"an)n!a #en(a)a *%da!a $e in))a den)an #%da dia#*il +le ne)a"a lain dan tidak ditindak lan(%ti Pe#e"inta *e"%$a a %nt%k #ela!ani ke*%t% an $el%"% #a$!a"akat S%litn!a 'e#e"ataan ke dae"a .dae"a te"'en-il Setia' #an%$ia *e" ak *e" ak ik%t $e"ta dala# '+litik. Ti#*%ln!a ketidakadilan ka"ena k%"an)n!a ke'ed%lian "ak!at. Adan!a $!$te# 'e#e"inta !an) da'at #en!a#'aikan a$'i"a$i #a$!a"akat. Ke'e#i#'inan !an) +t+"ite" !an) #a#'% #en) an-%"kan $e#%a '+nda$i !an) $%da te"*ent%k. Setia' ,a")a ne)a"a #enda'atkan 'e"lak%an !an) $a#a $e$%ai ak dan ke,a(i*an dan #elak%kan ke,a(i*ann!a. Ma$i *an!ak "ak!at ke-il !an) #e"a$a tidak adil. Adan!a %k%# !an) *e"lak% %nt%k $el%"% %#at #an%$ia. H%k%#an da'at ilan) *e)it% $a(a *a)i "ak!at !an) *e"ek+n+#i tin))i.

2 Me#'e"ta"% kan ke +"#atan di"i $e*a)ai $e+"an) d+kte" #%$li# !an) *e"'ed+#an 'ada /i"#an Alla S0T 1. Men) alalkan $e)ala -a"a de#i ke%nt%n)an '"i*adi #e$ki'%n dila"an) +le a)a#a C. Se)ala *ent%k 'en)a*dian $e+"an) d+kte" an!a ka"ena Alla $e#ata D. Tidak *e"'ed+#an 'ada a(a"an a)a#a $e in))a #elak%kan a'a'%n de#i ke'entin)an '"i*adi A.

3 1an!akn!a te#'at *e"i*ada %nt%k *e"*a)ai 'e#el%k a)a#a #end%k%n) %ndan) %ndan) da$a" 1. Tidak *an!ak #a$!a"akat !an) #en))%nakan /a$ilita$ %nt%k *e"i*ada C. 1e"'ed+#an tin))i 'ada a(a"an a)a#a dala# ke id%'an D. 1an!akn!a a(a"an a)a#a !an) ile)al A.

a. KEMANUSIAAN YG ADIL DAN 1ERADA1 II *. -. d. a. PERSATUAN INDONESIA III *.

A. 1. C. D. A. 1. C. D.

-. d. a. KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KE1I2AKSANAAN DALAM PERMUSYA0ARATAN PER0AKILAN I3 *. -. d.

Men) +"#ati $etia' id%' in$ani $e+"an) 'a$ien #%lai da"i $aat 'e#*%a an Me#andan) $tat%$ $e+"an) 'a$ien dala# #en(alankan t%)a$n!a Tidak #e#*eda.*edakan $tat%$ $e+"an) 'a$ien ketika $edan) #en(alankan t%)a$ M%n-%ln!a $%at% kel+#'+k !an) #en))a))% kine"(a $e+"na) d+kte" dala# #en(alankan t%)a$ Tidak akan #e#+e")%nakan 'en)et %an d+kte" !an) *e"tentan)an den)an 'e"ike#an%$iaan Me#'e")%nakan 'en)eta %an ked+kte"an %nt%k 'i ak !an) an!a #en)%nt%n)kan *a)i d+kte" Me"a a$iakan $e$%at% !an) akan #e"%)ikan ke'ada +"an) lain Tidak k++'e"ati/ den)an 'a$ien $aat #en(alankan t%)a$

A. 1. C. D. A. 1. C. D.

Pe#e"inta an #en)%ta#akan dan #en)%'a!akan keadilan dala# *e"*a)ai a$'ek Pe#*a)ian !an) #a$i k%"an) #e"ata !an) di"a$akan +le $e*a)ian #a$!a"akat Pe#e"inta #e#*e"ikan $e'en% n!a #a$!a"akat %nt%k a$a$i #an%$ia Ma$!a"akat #a$i ada !an) #elak%kan tindakan k"i#inal Ma$!a"akat dan +e#e"inta *e"$at% %nt%k #e#*an)%n dae"a Ada *e*e"a'a +kn%# !an) *e"%$a a dil%a" 'e"$at%an !an) ada Adan!a '+li$i$ dae"a di $etia' dae"a 1an!ak 'en)a"% l%a" !an) #en)an-a# 'e"$at%an

A.

Tidak akan te"'en)a"% +le $%at% '+litik& ke*an)$aan ata% ked%d%kan $+$ial dala# #en(alankan t%)a$ d+kte" 1. Tidak *e"'ed+#an 'ada k+deki !an) *e"lak% $e in))a *an!ak #e"%)ikan 'i ak lain C. Me#eli a"a #a"ta*at dan t"adi$i l% %" ked+kte"an D. Adan!a $%at% %n$%" '+litik dan ked%d%kan $+$ial !an) #en)an-a# ke$ela#atan 'a$ien A. Men)a*dikan id%' $e*a)ai $e+"an) d+kte" )%na ke'entin)an 'e"ike#an%$iaan 1. Le*i #e#entin)kan di"in!a $endi"i $e*a)ai d+kte" da"i'ada ke'entin)an 'a$ien C. Ik la$ dan t%l%$ #en)a*dikan di"in!a $e*a)ai $e+"an) d+kte" %nt%k ke$ela#atan 'a$ien D. Men(adi $e+"an) d+kte" !an) te"lal% #ate"iil $e in))a tidak #e#entin)kan ke$ela#atan 'a$ien

A. 1. C.

Pe#e"inta #e#ili ke'ala dae"a #elal%i 'ilkada Adan!a tindakan -%"an) dala# '"+$e$ 'ilkada Ka*%'aten G%n%n) #a$ #e#*e"i ke$e#'atan #a$!a"akat %nt%k #en)e#*an)kan '+ten$i D. 1an!akn!a #a$!a"akat !an) *el%# #en!ada"i 'entin)n!a #%$!a,a"a

a. KEADILAN SOSIAL 1AGI SELURUH RAKYAT INDONESIA 3 *. -. d.

A. 1. C. D.

Pe#*a)ian $%*$idi !an) te"at%" dan #en!el%"% Adan!a tindakan k+"%'$i Pe#e"inta #e#'e" atikan #a$!a"akat 'edala#an K%"an)n!a 'e"an akti/ #a$!a"akat %nt%k $alin) 'ed%li