Anda di halaman 1dari 4

TOPIK 3 AYAT PASIF Ayat pasif terbentuk apabila objek dalam ayat pasif transitif bertugas sebagai subjek,

contohnya seperti ayat di bawah ini. Saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. (Ayat aktif= pelaku sebagai subjek)
Objek

Kerja itu sudah saya laksanakan semalam. (Ayat asif=objek sebagai subjek)
Subjek

Jenis-jenis Ayat Pasif !erbahagi kepada" #. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. $. Ayat pasif dengan kata ganti diri ketiga. %. Ayat pasif berimbuhan &ber...' dan &ke'...'an( ). Ayat pasif berimbuhan &ter'...( *. Ayat pasif dengan perkataan &kena( yang hadir sebelum kata kerja. 1. Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. +ata ganti nama orang pertama dan kedua tidak boleh menerima kata kerja pasif berimbuhan &di'&. Oleh itu, kata ganti nama diri orang pertama (aku, saya, kami, kita, patik, hamba) dan kata ganti nama orang kedua (anda, awak, engkau, kamu, kalian) haruslah berada di hadapan kata kerja (tanpa imbuhan &di(). ,ontoh" +erja itu sudah saya laksanakan semalam (-) . ayat pasif +erja itu sudah dilaksanakan oleh saya semalam. (/) (Saya sudah melaksanakan kerja itu semalam. . ayat aktif transitif) 0umah itu telah kami cat bersama'sama. (-) 0umah itu telah dicat oleh kami bersama'sama. (/) (+ami telah mengecat rumah itu bersama'sama. . ayat aktif transitif) ,erita seram itu telah kalian dengar. (-) ,erita seram itu telah didengar oleh kalian. (/) (+alian telah mendengar cerita seram itu. . ayat aktif transitif) 1utang itu mesti engkau jelaskan esok. (-) 1utang itu mesti dijelaskan oleh engkau esok. (/) (2ngkau mesti menjelaskan hutang itu esok.' ayat aktif transitif) 3Walau bagaimanapun, kata kerja berimbuhan ter boleh menerima kata sendi oleh yang diikuti kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. ,ontohnya seperti ayat di bawah ini. 4eja yang besar itu terangkat oleh saya. (-)

5ota" Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua mesti ditulis bersebelahan dengan kata kerja pasif tanpa imbuhan awalan di (hukum aneksi persona). +esalahan berlaku jika kata'kata lain seperti kata bantu (telah, perlu, sudah, akan dll.) disisipkan antara pelaku dengan kata kerja pasif. ,ontoh" +ereta itu awak harus pandu. (/) +ereta itu harus awak pandu. (-) +erja itu kami sedang siapkan. (/) +erja itu sedang kami siapkan. (-) !uan engetua saya akan temui esok. (/) !uan engetua akan saya temui esok. (-) . Ayat pasif dengan kata ganti nama diri ketiga !termasuk pe"aku # kata nama k$as dan kata nama am%. +ata kerjanya mengandungi imbuhan kata kerjapasif &di'( ,ontoh" 4otosikal itu telah ditunggang oleh Rahim kelmarin. (-) 4otosikal itu telah 0ahim tunggang kelmarin. (/) +erusi dan meja itu sudah disusun oleh murid kelas 3 pagi tadi. (-) +erusi dan meja itu sudah murid kelas %A susun pagi tadi. (/) 6ola 6ola 6ola 6ola itu itu itu itu ditendang oleh !elmi dengan kaki kiri. (-) ditendang dengan kaki kiri oleh 1elmi. (-) ditendang dengan kaki kiri 1elmi. (/) 1elmi tendang dengan kaki kiri. (/)

5ota " +ata sendi &oleh( boleh digugurkan jika tidak menjejaskan makna. ,ontoh" 4otosikal itu telah ditunggang 0ahim kelmarin. (-) +erusi dan meja itu disusun pengawas sekolah pagi tadi. (-) Per$atian " 7ika kata sendi &oleh( terletak jauh daripada kata kerja, maka &oleh( tidak boleh digugurkan kerana akan menjejaskan makna ayat. ,ontoh" 4otosikal itu telah ditunggang kelmarin oleh 0ahim. (-) 4otosikal itu telah ditunggang kelmarin 0ahim. (/) 3. Ayat pasif &erim&u$an !&er-..' dan ke-...-an% ,ontoh" 6aju 0aju belum bercuci lagi (belum dicuci). +umisnya itu belum bercukur (belum dicukur).

Seluruh dunia kegemparan oleh serangan Amerika itu (ditimpa rasa gempar). 0umah ak Abu kecurian petang semalam. (ditimpa kejadian curi) Aminah kehujanan ketika pulang dari sekolah (ditimpa hujan) (. Ayat pasif &erim&u$an )ter-...* (a) sudah di' terasing = sudah diasingkan terhasil = sudah dihasilkan (b) keupayaan atau kemampuan 5o8el yang tebal itu tidak terbaca oleh saya. 6atu yang besar itu tidak terangkat oleh mereka. 9unung :edang yang terkenal dengan legendanya terdaki oleh

kami. (c) ;mbuhan awalan &ter( yang membawa maksud & tidak sengaja (juga digunakan dalam ayat aktif transitif) terbawa = tidak sengaja membawa < dibawa tersepak = tidak sengaja menyepak < disepak tertembak = tidak sengaja menembak < ditembak ,ontoh ayat" emburu itu tertembak rakannya sendiri (ayat aktif transitif) 0akannya sendiri tertembak oleh pemburu itu. (ayat pasif) +. Ayat pasif dengan perkataan )kena*. Ayat pasif jenis ini mengandungi perkataan &kena( di hadapan kata kerja dasar yang tidak menerima imbuhan awalan. ,ontoh" Anak ahli korporat itu kena culik. 6udak nakal itu kena rotan oleh bapanya. encuri itu kena tangkap oleh polis. Ah ,hong kena kejar oleh anjing. ,. Ayat pasif yang mempunyai -.A /&jek ,ontoh " (#) =pin membelikan "pin aktif) (objek tepat) ($) =pin menghadiahi "pin
(objek tepat)

sebatang pembaris (ayat


(objek sipi)

sebuah buku (ayat aktif)


(objek sipi)

5ota" Apabila ayat di atas dipasifkan hanya objek tepat sahaja yang bertugas sebagai subjek dalam ayat. 7ika objek sipi yang dibawa ke hadapan (bertugas sebagai subjek) ayat itu dianggap tidak gramatis. ,ontoh" (#a) ;pin dibelikan sebatang pembaris oleh =pin (-) Sebatang pembaris dibelikan kepada ;pin oleh =pin. (/) ($a) ;pin dihadiahi sebuah buku oleh =pin. (-) Sebuah buku dihadiahi oleh =pin kepada ;pin. (/)

Anda mungkin juga menyukai