Anda di halaman 1dari 14

PENDEKATAN DAN STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK

Prinsip Prinsip Pembelajaran Matematik Prinsip Pertama : 1. Kesediaan belajar Matematik ini bermaksud, dalam kesediaan belajar Matematik, keadaan dalaman seseorang murid mestilah sedia. 2. Tahap kematangan seseorang termasuk fizikal, kognitif, sosial dan emosi. 3. Perkembangan diri mengikut umur murid tersebut. . Pedagogi !ang diamalkan oleh guru di sekolah. ". Pengetahuan sedia ada murid lebih #epat menguasai kemahiran. Prinsip Kedua : 1. Pengetahuan konkrit ke abstrak pelajar didedahkan objek atau benda maujud ketika diajar konsep baru. 2. Pengajaran matematik harus dikaitkan dengan situasi kehidupan sebenar murid. 3. $ubung%kaitkan kemahiran asas !ang telah dikuasai murid dengan kemahiran !ang baru dipelajari murid . Kemahiran asas !ang dikukuhkan dapat digunakan semula sebagai kesediaan belajar untuk mempelajari kemahiran baru !ang lebih kompleks. Prinsip Ketiga : Penggunaan bahan manipulatif &

Memanipulasi alatan untuk mengira Men!enggara alatan mengikut situasi masalah dalam matematik. Menggalakkan murid untuk lebih kreatif Memudahkan murid men!elesaikan permasalahan dalam matematik Merangsang pengetahuan sedia ada murid

Prinsip Ke Empat : 'ahan multi%media &


Memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran Merangsang keinginan murid Memberi pendedahan kepada murid tentang ()T Meningkatkan da!a pemikiran murid Me*ujudkan suasana pembelajaran !ang produktif Melahirkan murid !ang #elik ()T

Kesukaran dalam pembelajaran Matematik


1. Kesukaran dalam memahami konsep 2. 'ahasa Matematik 3. +!stem s!mbol dalam nombor . ,emah dalam men!elesaikan masalah Matematik ". Tidak peka pada nombor -. Turutan atau prosedur .. Tidak memahami arahan%arahan dalam soalan

APAKAH PENDEKATAN DAN STRATEG PENGA!ARAN TEMAT K" Pokok perbi#araan/topik utama #ontoh tema alam semula jadi, tema perpaduan kaum Tema dipe#ahkan kepada sub%topik untuk perbin#angan o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan Tema !ang sama dibin#angkan oleh o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan

Tema !ang berbeza tetapi saling melengkapi o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan

+elepas perbin#angan, dapatan%dapatan dibentangkan oleh *akil kumpulan

Membuat rumusan

KAEDAH # PENDEKATAN # TEKN K MENGA!AR MATEMAT K


Pendekatan Pemulihan Matematik dalam Pengajaran dan pembelajaran matematik berbeza daripada mata pelajaran lain. 0i samping kemahiran !ang melibatkan da!a pemikiran dan kreati1iti !ang tinggi, murid juga memerlukan kefahaman sesuatu konsep dengan tepat dan men!eluruh. 2leh itu sebelum menjalankan kelas pembelajaran khas matematik, guru%guru harus mengambil kira perkara%perkara berikut kerana pengajaran matematik !ang berkesan akan melibatkan beberapa perkara, antaran!a & Mengenalpasti murid%murid !ang bermasalah

Mengenalpasti kaedah dan teknik !ang sesuai !ang dijangkakan dapat menghasilkan pengajaran pemulihan !ang berkesan

Membuat analisis masalah pembelajaran

Membuat peran#angan dan menjalankan pengajaran

Penilaian terhadap konsep dan penguasaan kemahiran

Penentuan tahap penguasaan konsep dan kemahiran dalam mempelajari sesuatu topik matematik amat penting.

2leh itu sebelum seseorang murid dimasukkan ke dalam kelas pembelajaran khas matematik, guru harus mengenalpasti murid%murid bermasalah di dalam pembelajaran matematik tersebut.

3ntuk mengenalpasti murid%murid !ang memerlukan kelas pembelajaran khas ini guru%guru boleh menggunakan #ara antaran!a seperti berikut & 1. Menjalankan ujian diagnostik 2. Membuat temubual se#ara spontan dengan murid%murid ketika berada didalam kelas 3. Membuat pemerhatian melalui ujian%ujian matematik !ang telah dijalankan samada se#ara formatif atau sumatif . Membuat ujian saringan dalam kalangan murid. (ni membolehkan murid dikelaskan mengikut kumpulan menurut ke#erdasan dan prestasi mereka.

Pendekatan dan kaeda$ pembelajaran pemuli$an matematik


+etiap guru mempun!ai ga!a dan teknik serta kebolehan !ang berbeza%beza bergantung kepada personaliti, pengalaman dan latihan !ang diterima oleh guru tersebut. 4alaupun terdapat perbezaan dari segi #ara dan ga!a pen!ampaian serta pengendalian akti1iti pengajaran dan pembelajaran, namun pendekatan dan kaedah !ang digunakan dalam P 5 P masih sama. Kaedah merujuk kepada tindakan guru !ang bersistematik dengan tujuan men#apai objektif pengajaran tertentu dalam jangka pendek. (a juga #ara mendekati sesuatu objektif pelajaran !ang pen!ampaian langkah%langkahn!a berdasarkan susunan !ang teliti dan rapi.

3ntuk pembelajaran pemulihan, han!a akan membin#angkan dua pendekatan sahaja iaitu pendekatan berpusatkan murid dan pendekatan berpusatkan ba$an% (ni adalah kerana dalam pemulihan matematik, guru biasan!a akan menjalankan pengajaran lebih kepada berpusatkan murid dan juga penggunaan bahan &

Pendekatan berpusatkan murid


0alam pendekatan ini, murid diberi peluang untuk memainkan peranan penting dalam setiap akti1iti pengajaran dan pembelajaran. Murid dibahagikan kepada kumpulan ke#il dan diberi peluang untuk berbin#ang, men!oal rakan dan berinteraksi se#ara terka*al. 6uru perlu menggunakan teknik men!oal !ang dapat merangsang murid berfikir se#ara kritis dan kreatif disamping memberi galakkan kepada murid untuk men!uarakan pendapat Se&ara berkumpulan% Kaedah ini mempun!ai kelebihan kerana murid berpeluang berinterksi antara satu sama lain dan boleh belajar melalui pengalaman sendiri. 0alam kaedah ini, murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan iaitu kumpulan sama kebolehan dan kumpulan pelbagai kebolehan. (ni membolehkan guru membimbing murid%murid mengikut kebolehan di samping menjalankan akti1iti%akti1iti pemulihan. Permainan matematik juga termasuk dalam salah satu pendekatan pembelajaran berpusatkan murid dan amat sesuai untuk dijalankan kepada murid !ang mengalami masalah dalam pembelajaran matematik. Menurut 7089gustine, 1:.3;, permainan adalah satu kaedah !ang

dapat mengembangkan da!a kreati1iti dan memupuk minat murid terhadap matematik. (an!a dapat mengurangkan rasa bosan dan jemu semasa men!elesaikan masalah matematik. Penggunaan permainan matematik sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam dan luar bilik darjah adalah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar. )ontohn!a permainan dan simulasi boleh dilakukan ketika men!elesaikan soalan pen!elesaian masalah !ang melibatkan kehidupan seharian. 0engan permainan atau rekreasi matematik, minat murid boleh dipupuk. Tumpuan murid akan lebih jika mereka melibatkan diri dalam permainan. +emasa bermain murid se#ara sedar atau tidak akan meneroka dan seterusn!a mengetahui serta memperoleh ilmu baru dalam matematik. Matematik berbentuk rekreasi se#ara lazimn!a akan membantu guru memberi pendedahan konsep !ang mudah diingati oleh murid. <uga menjadi kelaziman seseorang, pengetahuan atau pembelajaran !ang diperoleh se#ara tidak formal 7permainan; lebih diingati berbanding pembelajaran se#ara formal. )ontohn!a adalah lebih baik seorang guru mengajar matematik kepada seorang murid !ang memerlukan pemulihan untuk menggunakan bahasa !ang biasa dengan mereka. 'ahasa !ang difahami oleh murid akan memudahkan mereka untuk mengambil bahagian dalam perbin#angan dengan guru. Murid juga akan terdorong untuk mengambil bahagian dalam akti1iti pembelajaran !ang dijalankan oleh guru. 0alam masa !ang sama guru mesti men!ediakan bahan, situasi #erita !ang boleh merangsang mereka ber#erita dan berbin#ang samada dengan guru atau rakan. =amai pakar pendidikan men!atakan baha*a penggunaan

pengalaman sedia ada murid untuk memulakan sesuatu pengajaran akan memba*a kepada pembelajaran !ang berkesan. 'ermula dengan pengalaman mereka, guru boleh membimbing murid mempelajari sesuatu konsep matematik dengan lebih baik dan berkesan.

Pendekatan pemusatan ba$an


Pen!ampaian pengajaran dan pembelajaran matematik haruslah disertai dengan penggunaan bahan dan teknologi sejajar dengan perkembangan arus pemikiran murid ke arah zaman maklumat. Misaln!a pada peringkat a*al untuk mengenal nombor, guru boleh menggunakan >flash #ard8 atau kad imbasan sebagai bahan bantu !ang ringkas. 6uru !ang mahir dengan penggunaan ()T boleh men!ediakan bahan pengajaran menggunakan Po*erpoint, Mi#rosoft ?@#ell ataupun mengakses laman *eb dalam pen#arian maklumat. )ontohn!a& <ika guru menggunakan Po*erpoint, guru boleh memasukkan illustrasi dan grafik , bun!i, !ang dapat menarik perhatian perhatian murid untuk mempelajari matematik. 6uru juga boleh menggunakan laman *eb untuk mengakses permainan%permainan matematik se#ara online. 0idapati & Pelajar !ang menggunakan komputer dalam matematik mempun!ai sikap !ang lebih positif terhadap dirin!a serta berke!akinan sebagai ahli matematik dan berkeupa!aan men!elesaikan !ang lebih

kompleks. Perisian komputer !ang digunakan dalam proses pengajaran akan dapat membantu pelajar memahami konsep dan prinsip matematik dengan mudah serta berkesan. Kemajuan dan pen#apaian pelajar dalam peperiksaan akhir didapati ada menunjukkan peningkatan !ang posotif. +ituasi pembelajaran pelajar berbantukan komputer mempun!ai kemampuan mengekalkan maklumat dalam jangka panjang dan dapat mengintegrasikann!a dalam bidang%bidang lain.

'a$an(ba$an : o Model dan bahan%bahan maujud seperti kuboid, kubus, prisma dan sfera untuk mengajar geometri dan bentuk benda. o Murid juga digalakkan untuk membina bentuk%bentuk seperti sfera, kubus, kuboid dari plastesin atau tanah liat. o 'ahan atau peralatan lain !ang boleh digunakan oleh guru termasuk o1erhead projektor, kamera digital, #arta !ang dibekalkan oleh 'ahagian Teknologi Pendidikan, )0 PP+M( !ang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Mala!sia atau )0 !ang dibeli oleh pihak sekolah sendiri. o 0engan menggunakan bahan bantu mengajar, guru akan dapat meningkatkan minat murid !ang mempun!ai masalah dalam pembelajaran matematik untuk mempelajari matematik dengan lebih gigih lagi.

Membuat peran&angan dan menjalankan pengajaran

3ntuk men#apai objektif pemulihan, iaitu dalam meningkatkan prestasi murid%murid dalam pembelajaran matematik, guru matematik boleh menggunakan soalan%soalan seperti diba*ah ketika membuat peran#angan dan sebelum menjalankan pengajaran pemulihan matematik & i. +iapakah sasaran !ang terlibat dalam sesi pengajaran A ii. 9pakah kelemahan dan kebolehan setiap murid dalam kelas !ang akan diajar A 9pakah peran#angan !ang dibuat sesuai dengan tahap dan kebolehan murid A 9dakah teknik pengajaran anda betul A 9dakah bahan dan alatan dapat menarik perhatian murid dan mereka seronok ketika sesi pengajaran pembelajaran matematik A 9dakah permainan matematik !ang diran#ang dalam pengajaran sesuai dimainkan oleh murid ketika sesi pembelajaran A 9pakah permainan matematik tersebut han!a sesuai untuk sebahagian murid sahaja A

iii.

i1. 1.

1i.

1ii.

Teknik Pengajaran.
1.

Tutorial

Melalui kaedah tutorial, guru perlu menyediakan pakej-pakej pengajaran seperti dalam bentuk persembahan ( MS Power Point ) untuk menerangkan konsep-konsep asas dalam Matematik seperti fakta asas, peratus, pe ahan dan lain-lain lagi. !uru juga boleh menyediakan soalan-soalan berdasarkan isi pelajaran yang berkaitan.

".

Latih tubi #aedah latih tubi merupakan salah satu latihan atau gerak kerja yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. $a dapat memberi gambaran sejauh mana penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran yang dipelajari. %i pasaran terdapat banyak perisian-perisian yang dijual di kedai yang sesuai mengikut objektif pelajaran terkini. #aedah ini boleh dijalankan se ara pengajaran berkumpulan, berpasangan dan indi&idu. $a juga boleh dilakukan di dalam kelas atau dibawa ke rumah sebagai latihan kerja rumah. Selain itu, murid-murid juga boleh menggunakan kalkulator yang terdapat pada aksessori bagi menyelesaikan sesuatu pengiraaan. '. Permainan Pengajaran Matematik boleh juga dilakukan se ara kaedah permainan. Melalui kaedah ini guru dapat menarik minat murid. %engan menggunakan kaedah ini melalui komputer, murid-murid akan merasa lebih seronok dan gembira kerana dilampirkan dengan

pelbagai bentuk grafik yang menarik. (leh itu melalui kaedah ini objektif pengajaran dan pembelajaran akan lebih mudah ter apai. ). Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah merupakan kaedah pengajaran yang sesuai dalam pelajaran Matematik bagi menguji penguasaan murid-murid dalam kemahiran yang dipelajari. Melalui kaedah ini guru boleh menyediakan pakej pembelajaran yang mengandungi data-data yang perlu diselesaikan oleh murid. Melalui kaedah ini juga dapat melatih muridmurid membuat analisis masalah. *ontohnya guru menyediakan pemasalahan berbantukan komputer dan murid menyelesaikan masalah tersebut berbantukan komputer samada se ara indi&idu ataupun berkumpulan
Tips untuk pengajaran : ) Strategi * Aut+mati&it,- dalam Matematik .
(. ((. (((. Murid dibiasakan dengan latih tubi menggunakan kad imbasan. Murid mendengar fakta%fakta Matematik berbentuk rakaman. Mengajar murid strategi B )hunking C.

3D E. 2D"E. 73D ;E72D"; Pengulasan teknik & B 1 C telah dikeluarkan daripada digit pertama 7 B 3 C B 2 C ; dan telah ditambahkan ke dalam digit kedua 7 B C B " C ;. (F. 'ahagikan kumpulan murid dalam kumpulan mengikut tahap pembelajaran murid. F. F(. F((. F(((. Mengadakan kuiz atau pertandingan antara murid. Menggunakan +istem Token atau B Ga#ts $all of Game C Menggabungkan muzik dengan pembelajaran konsep Matematik. $ad masa ditetapkan supa!a murid akan dilatih untuk berfikir dan mentafsir soalan%soalan dengan lebih #ekap dan se#ara automatik, murid akan menja*ab dengan #epat. Murid menja*ab soalan pengiraan tahap rendah dalam jangka masa tidak melebihi 2 saat. )ontoh & 2 D 2 E Kaedah pengiraan !ang jelas tidak boleh digunakan oleh murid. Pengiraan menggunakan jari adalah dibenarkan. (H. Kad%kad nombor diberikan kepada murid dan murid dikehendaki mengangkat kad 7 ja*apan ; apabila ditan!a soalan.

CONTOH ALAT BANTU MENGAJAR MATEMATIK RODA PUTAR-PUTAR


PENGA!ARAN /PERAS ASAS TAM'AH

HAS 0 PEM'E0A!ARAN 1. Pada akhir pembelajaran, murid%murid dapat & a. Memahami konsep asas tambah 'AHAN('AHAN : =209 P3T9=%P3T9= Papan Putar 'erangka

PR/SED1R

Pembilang

1. 6uru memanggil murid seorang demi seorang untuk melakukan putaran pada >=oda Putar%Putar bagi operasi tambah 2. Murid akan melakukan putaran dan roda akan berhenti pada nombor% nombor tertentu mengikut arah anak panah 7,?T9K =9<9$ I9J6 M?J3J<3KK9J J2.K; 3. )ontoh gambarajah adalah nombor K. . 6uru meminta murid menulis nombor !ang tertera pada papan hitam ". 6uru meminta murid melakukan putaran kali kedua 7,?T9K =9<9$ I9J6 M?J3J<3KK9J J2. ; -. Putaran kedua menghasilkan nombor $asil daripada putaran tadi, satu operasi tambah matematik terbentuk iaitu

2 3 4 5 67

Murid dapat bukan sahaja dapat mengenalpasti nombor, tetapi bilangan titik be*arna pada setiap kad nombor !ang ada pada >=oda Putar%Putar8

+ekiran!a murid tidak dapat mengenalpasti nombor !ang berangka, murid boleh membuat pengiraan bintik%bintik kuning tersebut pada setiap kad nombor.

6uru juga memberi murid pembilang seupa!a murid mudah membuat pengiraan.

2 3 4 5 67

Anda mungkin juga menyukai