Anda di halaman 1dari 6

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : PER/62/M.

PAN/6/2005 TANGGAL : 3 Juni 2005 RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGHULU DAN ANGKA KREDITNYA NO 1 I UNSUR 2 PENDIDIKAN SUB UNSUR 3 A. Pendididikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar BUTIR KEGIATAN 4 1. Pasca Sarjana a. S.3 b. S.2 2. Sarjana (S.1) 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 841-960 jam 3. Lamanya antara 481-840 jam 4. Lamanya antara 161-480 jam 5. Lamanya antara 81-160 jam 6. Lamanya antara 30-80 jam Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat III 1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan: a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya 2. Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan: a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya 1. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk 2. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin 3. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk 4. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali nikah dan saksi: a. di Balai Nikah. b. di luar Balai Nikah. 5. Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi. 6. Melakukan penetapan dan/atau penolakan kehendak nikah/ rujuk dan menyampaikannya. SATUAN HASIL 5 Ijazah Ijazah Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Naskah Berkas Laporan
Surat Keterangan

ANGKA KREDIT 6 200 150 100 15 9 6 3 2 1 2 0.020 0.040 0.060 0.040 0.080 0.120 0.005 0.003 0.001 0.012 0.012 0.012 0.008

PELAKSANA 7 Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua Semua jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang jenjang

B. Pendididkan dan pelatihan fungsional di bidang kepenghuluan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan II. PELAYANAN DAN KONSULTASI NIKAH/RUJUK A. Perencanaan kegiatan kepenghuluan

Semua jenjang Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Pertama Penghulu Pertama Penghulu Penghulu Penghulu Penghulu Muda Muda Muda Muda

B. Pengawasan pencatatan nikah/ rujuk

Berkas Berkas Berkas


Surat Keterangan

18

3 C. Pelayanan nikah/ rujuk

4 1. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan melalui media. 2. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk. 3. Menganalisis kebutuhan konseling/penasihatan calon pengantin. 4. Menyusun materi dan disain pelaksanaan konseling/ penasihatan calon pengantin. 5. Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon pengantin. 6. Mengevaluasi rangkaian kegiatan konseling/penasihatan calon pengantin. 7. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk : a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya 8. Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim: a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya 9. Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk: a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya 10. Memandu pembacaan sighat taklik talak: a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya 1. Mengumpulkan data kasus pernikahan. 2. Mengidentifikasi,memverifikasi dan memberikan solusi terhadap pelanggaran ketentuan nikah/rujuk 3. Menganalisis kasus dan problematika rumah tangga. 4. Menyusun monografi kasus. 5. Menyusun materi dan metode penasihatan dan konsultasi. 6. Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk. 7. Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk : a. Penghulu Pertama b. Penghulu Muda c. Penghulu Madya

5 Naskah Laporan Naskah Naskah Naskah Laporan

6 0.002 0.005 0.012 0.017 0.020 0.013

7 Penghulu Pertama Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Muda Penghulu Muda Penghulu Muda

Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Peristiwa Laporan Daftar Kasus Naskah Laporan Naskah Naskah Peristiwa Peristiwa Peristiwa

0.010 0.020 0.030 0.003 0.007 0.010 0.005 0.010 0.015 0.002 0.003 0.005 0.010 0.020 0.030 0.020 0.030 0.020 0.008 0.015 0.023

Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya

D. Penasihatan dan konsultasi nikah/ rujuk

19

3 E. Pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/ rujuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

4 Mengidentifikasi pelanggaran peraturan perundangan nikah/rujuk Melakukan verifikasi pelanggaran. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan nikah/rujuk Mengamankan dokumen nikah/rujuk. Melakukan telaahan dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan rujuk/nikah Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Mengidentifikasi permasalahan hukum munakahat Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum. Menyusun materi bimbingan muamalah. Membentuk kader pembimbing muamalah. Melatih kader pembimbing muamalah. Mengidentifikasi kondisi: a. Keluarga pra sakinah. b. Keluarga sakinah I. c. Keluarga sakinah II. d. Keluarga sakinah III. e. Keluarga sakinah III Plus.

5 Laporan Laporan Laporan Dokumen Naskah Laporan Laporan Naskah Naskah Laporan Naskah Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Naskah

6 0.015 0.015 0.030 0.015 0.030 0.015 0.040 0.060 0.040 0.180 0.060 0.010 0.010 0.020 0.020 0.030 0.030 0.020

7 Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Muda

F. Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah

G. Pembinaan keluarga sakinah

2. Menganalisis bahan/data pembinaan keluarga sakinah. 3. Menyusun materi pembinaan keluarga sakinah. 4. Melakukan pembinaan keluarga sakinah: a. Membentuk kader pembina keluarga sakinah: 1) Penghulu Pertama 2) Penghulu Muda 3) Penghulu Madya b. Melatih kader pembina keluarga sakinah: 1) Penghulu Pertama 2) Penghulu Muda 3) Penghulu Madya c. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah: 1) Penghulu Pertama 2) Penghulu Muda 3) Penghulu Madya 1. Penghulu Pertama 2. Penghulu Muda 3. Penghulu Madya

Laporan Laporan Laporan Sesi Sesi Sesi Naskah Naskah Naskah Laporan Laporan Laporan

0.200 0.400 0.600 0.020 0.040 0.060 0.015 0.030 0.045 0.040 0.080 0.120

Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya

H. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan

20

III. PENGEMBANGAN KEPENGHULUAN

A. Pengkajian masalah hukum munakahat (bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah) B. Pengembangan metode penasehatan,konseling dan pelaksanaan nikah/ rujuk

1. Menyusun materi bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah 2. Melaksanakan bahsul masail munakahat dan ahwal as syakhsiyah 1. Mengembangkan metode penasehatan. 2. Melakukan uji coba hasil pengembangan. 3. Merekomendasi hasil pengembangan.

Naskah Laporan Naskah Laporan Laporan

0.400 0.600 0.600 0.400 0.600

Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Madya

IV. PENGEMBANGAN PROFESI

C. Pengembangan perangkat 1. Mengembangkan perangkat dan standar. dan standar pelayanan nikah/ 2. Melakukan uji coba hasil pengembangan. 3. Merekomendasi hasil pengembangan. rujuk 4. Mengembangkan sistim pelayanan nikah/rujuk. 5. Mengembangkan instrumen pelayanan nikah/rujuk. D. Penyusunan kompilasi fatwa Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat hukum munakahat E. Koordinasi kegiatan lintas 1. Penghulu Pertama 2. Penghulu Muda sektoral di bidang kepenghuluan 3. Penghulu Madya A. Penyusunan karya tulis/ karya 1. Membuat karya tulis/ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau ilmiah di bidang kepenghuluan evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan : dan hukum Islam a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Membuat karya tulis/ilmiah/ hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang tidak dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 4. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah 5. Membuat tulisan ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang disebarluaskan meallui media massa 6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah

Naskah Laporan Laporan Naskah Naskah Naskah Laporan Laporan Laporan

0.600 0.400 0.600 0.600 0.600 0.270 0.010 0.020 0.030

Penghulu Madya Penghulu Muda Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Madya Penghulu Pertama Penghulu Muda Penghulu Madya

Karya Karya

12.5 6

Semua Jenjang Semua Jenjang

Buku Naskah

8 4

Semua Jenjang Semua Jenjang

Buku Makalah

8 4

Semua Jenjang Semua Jenjang

Buku Makalah Karya Naskah

7.5 3.5 2 2.5

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

21

4 dalam pertemuan ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam

5 Naskah

6 2.5

7 Semua Jenjang

1. Menerjemakan/ penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI 2. Terjemahan/saduran di bidang dan hukum Islam kepenghuluan yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku. b. Dalam makalah. C. Penyusunan pedoman/ 1. Menyusun pedoman standar pneyelenggaraan kepenghuluan dan hukum petunjuk teknis kepenghuluan Islam yang diakui oleh Departemen Agama yang diedarkan secara nasional dan hukum Islam 2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis kepenghuluan dan hukum Islam D. Pelayanan konsultasi 1. Institusi kepenghuluan dan hukum 2. Perorangan Islam V. PENUNJANG TUGAS PENGHULU A. Pengajar/pelatih di bidang kepenghuluan dan hukum Islam B. Keikutsertaan dalam seminar/lokakarya/konferensi Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : 1. Pemrasaran 2. Moderator/pembahas/narasumber 3. Peserta Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : 1. Pengurus aktif 2. Anggota aktif Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu Menjadi pengurus dalam organisasi keagamaan 1. Tingkat Internasional a. Ketua b. Anggota 2. Tingkat Nasional

B. Penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang kepenghuluan dan hukum Islam

Buku Majalah

7 3

Semua Jenjang Semua Jenjang

Buku Makalah Naskah Naskah Naskah Naskah 2 jam pelajaran

3 1.5 5 3 1.5 1 0.040

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun

3 2 1 1 0,75 0,5

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

C. Keanggotaan dalam organisasi profesi Penghulu D. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Penghulu E. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat F. Menjadi anggota delegasi misi keagamaan

Setiap tahun

Semua Jenjang

Setiap kali Setiap kali

2 1

Semua Jenjang Semua Jenjang

22

3 a. Ketua b. Anggota

5 Setiap kali Setiap kali

6 1 0.5

7 Semua Jenjang Semua Jenjang

G. Perolehan penghargaan/ tanda jasa

H. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya : 1. S.3 2. S.2 3. S.1

Tanda jasa Tanda jasa Tanda jasa

3 2 1

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar Ijazah/Gelar

15 10 5

Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, ttd TAUFIQ EFFENDI

23

Anda mungkin juga menyukai