Anda di halaman 1dari 3

LEMBAR KERJA SISWA MATA PELAJARAN KIMIA 1. 2. 3. $. Judul : KEPOLARAN SENYAWA Mata Pelajaran : KIMIA Kela !

Se"e ter : #!1 Wa%tu : 2 & $' "en(t.

K)"*eten ( +a ar : Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan koordinasi dan ikatan Logam serta hubungannya dengan dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk. Tujuan ,an- d(.a*a( Menyelidiki kepolaran beberapa senyawa. I. Alat dan Bahan : 1. Buret dan statif 4 buah . air !. gelas kimia 4 buah ". alkohol #. batang politena $. aseton 4. kain wol%kain flannel & 'arbon tetra klorida (. )orong 4 buah Langkah 'er*a : 1. +asangkan masing,masing buret pada statifnya. !. Isilah masing,masing buret dengan satu *enis -at )air berikut: a. Air .!/ b. Aseton 0.#0/0.# ). 1tanol 0!.(/. d. karbon tetraklorida 00l4 #. 2osokanlah batang politena pada kain wol, kemudian alirkan -at )air dari buret ke dalam gelas kimia dan dekatkan batang politena yang bermuatan pada aliran -at )air itu. Amati apa yang ter*adi dengan aliran -at )air itu dan )atat pada kolom +engamatan. .asil +engamatan: 3o. 1. !. #. 4. I6. Bahan yang di u*i Air Alkohol Aseton 'arbon 5etra klorida 4umus 'imia .!/ 0!.(/. 0.#0/0.# 00l4 +engamatan

II.

III.

+ertanyaan 1. 7at apa yang dapat tertarik oleh batang politena 8 !. 9ifat apakah yang ditun*ukkan oleh *enis molekul yang terpangaruh oleh batang politena yang bermuatan 8 #. Apa yang menyebabkan molekul,molekul itu mempunyai sifat demikian 8

6I. :awaban +eertanyaan : 1. !. #. 6II, 'esimpulan :

Te t K)-n(t(/
I. P(l(0la0 ala0 atu ja1a2an ,an- *al(n- te*at 3 1. 9uatu ikatan ko;alen disebut polar bila< A. ter*adi serah terima ele)tron B. ter*adi penggunaan beersama ele)tron 0. pasangan ele)tron tertarik sama kuat ke dua atom yang berikatan =, pasangan ele)tron tertarik lebih kuat ke salah atom yang berikatan 1. pasangan ele)tron ikatan berasal dari salah satu atom !. =iketahui kelektronegatifan unsure >,0l, Br, dan I berturut,turut 4 ? # ? !,$ dan !.(. 9enyawa berikut yang paling polar adalah< A. >0l B. IBr 0. I0l =. >Br 1. I> #. 'elompok molekul di bawah ini yang semuanya mempunyai ikatan ko;alen non polar adalah< A. .!, 0l! dan 00l4 B. .!/, .0l. =an 3.# 0. .!, .!/ dan 00l4 =. 0l!, .0l dan 00l4 1. 00l4, .0l. dan 3.# 4. =iketahui molekul ? 1, 00l4 !. +0l( #. 3.# 4. .0l 9enyawa yang bersifat ko;alen polar ditun*ukan oleh nomor A. 1 dan ! B. 1 dan # 0 1 dan 4 =. ! dan # 1. # dan 4 (. @nsur A mempunyai 1 elektron pada kulit terluar, sedangkan B mempunyai 'eelektronegatifan yang besar, Ikatan A,B adalah ikatan<. A, 'o;alen non polar B. ion 0. ko;alen koordinat =. ko;alen polar 1, logam. II. Kerja%an )al4 )al d( 2a1a0 (n( den-an 2enar3 1. 5entukan senyawa,senyawa nerikut ini bersifat polar atau non polarC a. 0.4 d. B0l# g. 09! *. +0l# b. B.# e. +0l( h. .!/ k. 0u/ ). 00l4 f. 0/! i. 3.# l. />! !. Apa yang menyebabkan adanya suatu kepolaran ikatan dalam molekul 8 Kun.( Ja1a2an Te t K)-n(t(/ I. 1. + 2. E 3. A $. E '. + II. 1. Sen,a1a *)lar : 52O6 N53 6 P7l36 7uO6 O82 Sen,a1a n)n *)lar : 75$6 B536 77l$6 B7l36 P7l36 7O26 7S2. 2. Adan,a "uatan6ter%utu*6 ada %utu2 *) (t(/ dan %utu2 ne-at(9e.

PENILAIAN TEST KO:NITI8:


I. II. S7ORE MAKSIM;M <2' 1 S7ORE MAKSIM;M < => 2. S7ORE MAKSIM;M< 1' 444444444444444444444444444444444444444444444 TOTAL S7ORE MA# <1>>