Anda di halaman 1dari 1

Ruj. Kami: KKRP / 600 1 / 13 Jld. 2 ( Tarikh: 24 Sep em!er 2012 YB. Dato Sri Dr.

. Ng Yen Yen "e# eri Pela#$%#&a# Keme# eria# Pela#$%#&a# "ala'(ia )%. 2* T%+er 1* Jala# P,/6* Pre(i# , Pu(a Pe# ad!ira# Kerajaa# Per(eku ua# 62200 P-TR.J./.. /0 1a %2 Sri* MEMOHON TAJAAN DAN BANTUAN KEWANGAN PROGRAM KEMBARA TEATER BEIJING MALAYSIA !HINA "#$" 1e#&a# (e&ala h%rma #'a (a'a merujuk perkara di a a(.

2. Suka$i a dimaklumka# !aha+a Ja!a a# Pe#&ajia# K%lej K%mu#i i* Keme# eria# Pe#&ajia# Ti#&&i "ala'(ia de#&a# dikel%laka# %leh K%lej K%mu#i i R%mpi# aka# me#&adaka# pr%&ram Kem!ara Tea er 0eiji#& "ala'(ia 3hi#a 2012 'a#& aka# !erla#&(u#& !ermula 1, hi#&&a 14 5k %!er 2012 !er empa di Beijing Foreign Studies University (06S-)* 3hi#a. 3. Jumlah peru# uka# 'a#& elah dilulu(ka# %leh KPT adalah (e!a#'ak R"30*000 da# ia elah di&u#aka# u# uk me#ampu#& !a'ara# ike pe#er!a#&a#* pe#&i#apa# (er a maka# (epuluh %ra#& pe(er a. Na%&n 'i(a) )a%i %a*i( )e)&rangan +ana *e,an-a) RM./## &nt&) %ena%'&ng )o* *eorang 'e0a1ar +an +&a orang 2a)i0 %e+ia +ari *te*en te0e3i*-en T45 u# uk mem!ua lipu a# (epa#ja#& pr%&ram i#i. 4. Sehu!u#&a# i u* kami mem%h%# ja(a!aik pihak /0 1a %2 Sri u# uk mem!eri !a# ua# ke+a#&a# me#&iku ke(e(uaia# !a&i me#ampu#& k%( er(e!u . 0er(ama i#i di(er aka# !u ira# pr%&ram* (e#arai #ama pe(er a* (ura kelulu(a# KPT* (er a i#7%i( eje# pela#$%#&a# u# uk rujuka# da# i#daka# /0 1a %2 Sri (ela#ju #'a. ,. Se&ala kerja(ama /0 1a %2 Sri di dalam perkara i#i ama (a'a har&ai.

Sekia#* erima ka(ih. 6BERKHIDMAT UNTUK NEGARA7 Sa'a 'a#& me#uru peri# ah*

8NOOR KASMARA BIN MOHD SOKARNOR9 Pe#&arah Pr%&ram Kem!ara Tea er 0eiji#& "ala'(ia83hi#a 2012 mera#&kap Pe&a+ai 9al :h+al Pelajar K%lej K%mu#i i R%mpi#* Paha#& Keme# eria# Pe#&ajia# Ti#&&i "ala'(ia. *.). :ai0