Anda di halaman 1dari 7

ANALISA DATA KARATERSTIK DATA Data Subyektif : Klien men elu!

nye"i Da#a$ me"a%a ti#ak nyaman$ kalau melakukan akti&ita% te"a%a nye"i #a#a Data 'byektif : Na#i (e)at$ i"e ule"$ *++ ,-menit$ be"ke"in at$ ek%)"e%i me"in i%$ RR ./ kali-menit0 Data subyektif : Klien men elu! lema!$ (e)at lela!$ %e%ak na)a%$ %ulit melakukan akti&ita% ka"ena lela!$ te"a%a be"#eba" 2#eba"0 Se"in ka"ena %e%ak #an nye"i #a#a Data 'byektif : Ten%i *++-/+$ Na#i *++ 3-menit$ i"e ule"$ kulit #in in$ 4a))ila"y "efill ku"an #a"i 5 #etik$ 4TR /+ 6 Data Subyektif Klien men elu! %e%ak bila ban un #a"i )1%i%i ti#u"0 Data 'byektif Be"ke"in at #in in bila me"uba! )1%i%i #a"i ti#u" lan %un #u#uk0 Tan#a &ital %etela! ban un #a"i tem)at ti#u" : ten%i :**+-8+ mmH Na#i : *.9 ,-mnt Re%)0 :.8 ,-mnt0 Data Subyektif : Pa%ien men atakan ba!:a ia (ema% #en an )enyakinya ka"ena kata 1"an )enyakitnya;<ant"un = be"ba!aya $ Pa%ien be"tanya tentan 2)e"kemban an )enyakitnya Data 1byektif : Klien %e"in me"enun #an %u%a! ti#u"$ banyak be"tanya $ Ek)"e%i :a<a! (ema%$ Na#i *++ 3-menit Ku"an nya )enyakitnya inf1"ma%i tentan 4ema% Keti#ak %eimban an anta"a %u)lai #an kebutu!an akan 1k%i en Ti#ak akti&ita% t1le"an%i te"!a#a) te"ban un )a#a malam !a"i Menu"unnya K1nt"ak%i 7antun Penu"unan 4a"#ia( 1ut )ut KEMUNGKINAN PENYEBAB Keti#ak %eimban an anta"a %u)lai #an kebutu!an akan 1k%i en0 MASALAH Nye"i0

KARATERSTIK DATA Data Subyektif Data 'byektif Data Subyektif Data 'byektif Data Subyektif Data 'byektif Data Subyektif Data 'byektif

KEMUNGKINAN PENYEBAB

MASALAH

DIAGNOSA KEPERAWATAN : *0 .0 50 90 Nye"i %e!ubun an #en an keti#ak %eimban an anta"a %u)lai #an kebutu!an akan 1k%i en0 Penu"unan 4ae#ia( 'ut Put %e!ubun an #en an )enu"unan K1nt"ak%i my1(a"#0 Ti#ak t1le"an%i te"!a#a) akti&ita% %e!ubun an #en an keti#ak %eimban an anta"a kebutu!an #an %u)lai 1k%i en0 4ema% %e!ubun an #en an ku"an nya )en eta!uan tentan )enyakit #an )e"kemban annya0 ASUHAN KEPERA>ATAN N'0 D3 PERA>ATAN Penu"unan 4a"#ia( 1ut )ut %e!ubun an menu"unnya k1nt"a%i <antun Data Subyektif : Klien lema!$ #in in men elu! ke"in at TU7UAN akan men#em1%t"a%ikan INTER?ENSI Ka<i #an la)1" tan#a )enu"unan 4'0 M1nit1" #an (atat E4G %e(a"a (1ntinue untuk men ka<i "ate$ "itme #an %etia) )e"uba!an )e" . atau 9 <am atau <ika )e"lu0 Buat E4G *. lea#0 50 i"ama Ka<i #an m1nit1" tan#a &ital #an )a"amete" !em1#inamik )e" * 2 . <am atau in#ika%i ka"ena kea#an klinik0 #an RASI'NAL : Ke<a#ian m1"tality #an m1"bi#ity lebi! #a"i .9 <am IMPLEMEMTASI Melakukan )en ka<ian te"!a#a) tan#a 2 tan#a )enu"unan 4a"#ia( 1ut )ut Melakukan "ekaman EKG E?ALUASI

Pa%ien K"ite"ia :

*0 .0

Ra%i1nal )e"tama0

kea#aan <antun yan %tabil0 *0 Tekanan Da"a! Dalam bata% n1"mal0 ;*.+-8+ mmH .0 Na#i 8+ 3 -menit 50 Ti#ak te"<a#i a"itmia 90 Denyut <antun <antun te"atu"

%e!ubun an #en an MI yan

Ra%i1nal : ?ent"ikal &ib"ila%i %ebab utama kematian akibat MI akut te"<a#i #alm 9 2 *. <am I #a"i te"<a#inya %e"an an0 E4G *. lea# men i#entufika%i l1ka%i MI0 Ra%i1nal : Men#etek%i te"<a#inya #i%fun %i my1(a"# ka"ena k1m)lika%i0 0 Mem1nit1" ten%i #an na#i tia) * <am

@0 4a))ila"y "efill ku"an #etik

#a"i 5

90

Mem)e"ta!ankan

be#

"e%t

#en an Membe"ikan )a%ien )1%i%i ti#u" #en an Ra%i1nal : Untuk men u"an i tuntutan kebutu!an +. my1(a"#0 Mem1nit1" tete%an #an (ai"an infue% ele&a%i ke)ala tem)at ti#u" 5++

ke)ala tem)at ti#u" ele&a%i 5+ + %elama .9 2 98 <am )e"tama @0 Mulai )a%an I? line0

/0

Membe"i 1bat 2 1batan a"yt!emia$ nit"at0 Beta bl1(ke"0

Ra%i1nal : Sia) membantu )en atu"an )embe"ian 1bat 2 1bat I?0 Ra%i1nal : Men u"an i lua%nya inf"ak #en an )e"fu%i kembali 1t1t 2 1t1t <antun yan i%k!emia0 Ra%i1nal : M1nit1" tan#a 2 tan#a k1m)lika%i a:al$ 41nt1! : MI yan melua%$ (a"#i1 ani( yan melua%$ (a"#i1 ani( %!1(k0 Hea"t failu"e0 Mi1(a"#ial "u)tu"$

Membe"ikan Pen 1batan %e%uai #en an )e%anan #1kte" Melakukan a%ukulta%i )a"u

A0

Melan<utkan )en ka<ian #an m1it1" tan#a )enu"unan 4'0 Au%kulta%i %ua"a )a"u 2 )a"u #an <antun tia) 9 2 8 <am0

80

Tin katkan le&el aktifita% %e%uai #en an %tatu% klinik0

yan

mun kinte"<a#i #alam *+ !a"i #a"i te"<a#inya Membe"ikan )en<ela%an )a#a klien %e"ta (a"a melakukan m1bili%a%i %e(a"a be"ta!a)0

%e"an an Ra%i1nal : M1nit1" yan !ati 2 !ati #i)e"lukan untuk men#etek%i !i)1ten%i #an #i%titmia #an melan ka! ke le&el aktifita% be"ikutnya yan %e%uai0

*0

Ka<i tan#a 2 tan#a #an ek%)"e%i &e"bal #a"i ke(ema%an0

Ra%i1nal : Le&el ke(ema%an be"kemban ke )anik yan me"an %an "e%)1n %im)atik #en an mele)a%kan men k1nt"ibu%ikan )enin katan katek1lamin0 Yan Ra%i1nal

Men ka<i tan#a 2 tan#a #an ek%)"e%i &e"bal #a"i ke(ema%an

kebutu!an '. my1(a"#0 : Men u"an i "an %an an ek%te"nal yan Menyia)kan lin kun an yan #an membe"ikan 1bat %e%uai #1kte" nyaman )e%anan .0 Mulai melakukan tin#akan untuk Be"i ti#ak )e"lu0

men u"an i lin kun an yan

ke(ema%an0 tenan

#an %ua%ana

)enu! i%ti"a!at0 Membe"i 1bat 2 1batan yan %e#atif %e%uai )e%anan0 50 Temani )a%ien %elama )e"i1#e Ra%i1nal : Pen e"tian yan em)ati me"u)akan

ke(ema%an

tin

be"i

kekuatan$

)en 1batan #an mun kin menin katkan kemam)uan (1)yn )a%ien0 Ra%i1nal : Membe"i inf1"ma%i %ebelum )"1%e#u" #an

Be"#i%ku%i #en an )a%ien #an i%t"inya

unakan %ua"a tenan 0 90 Be"ikan )en<ela%an yan <ela% @0 untuk %emua )en 1batan0 I<inkan an )a%ien$ /0 Men#1"1n menan i%0 A0 Mulai teknik "elak%a%i (1nt1! : nafa% #alam$ &i%ual ime" e"y$ mu%ik 2 mu%ik yan lembut0 1ta kelua" a membantu mun kin "u<uk ke bila %in kat #an )"1%e#u" #an

)en 1batan menin katkan k1mt"1l #i"i #an keti#ak )a%tian0 Ra%i1nal : Pen menin katkan kelen an an0 Ra%i1nal : Mene"ima ek%)"e%i )e"a%aan membantu kemam)uan )a%ien untuk men ata%i keti#ak tentuan )a%ien #an kete" antun annya0 Ra%i1nal : Untuk men ali!kan )a%ien #a"i )e"i%ti:a 2 )e"i%ti:a yan ba"u %a<a te"<a#i0 unaan %u))1"t %y%tem )a%ien #a)at kenyamanan #an men u"an i

Membe"ikan )en<ela%an ke)a#a klien #an i%t"inya tentan akan #ilakukan #ibe"ikan %emua )"1%e#u" yan %e"ta 1bat yan

)ena%i!at %)i"itual )a%ien men ek%)"e%ikan )e"a%aan )e"a%aan$ men i<inkan )a%ien

Men#1"1m

)a%ien

untuk

men un ka)kan )e"a%aannya

Membe"ikan (1nt1! #an men an<u"kan klien untuk melakukan tek!nik "elak%a%i na)a% #alam0

Gan

uan :

"a%a Nye"i #en an #an akan

Men ata%i "a%a nye"i : K"ite"ia : %etela! )e"uba!an )1%i%i tan#a &ital #alam bat% n1"mal ten%i **+-A+ mmH Na#i /+B8+,-mnt "e%)0 */B.9,-mnt

Ka<i

tin kat

"a%a

nye"i

klien

%e(a"a

Untuk men#a)atkan k1nt"1l "a%a nye"i yan meli)uti l1ka%i$ inten%ita% timbulnya$ )e"%e)%i klien$ te"!a#a) nye"i

Men ka<i tin kat nye"i klien #en an men unakan %kala nye"i * 2 *+

nyaman keti#ak anta"a kebutuan 1k%i en0

ke%elu"u!an

%e!ubun an

%eimban an %u)lai

Men an<ukan klien untuk mela)1"kan An<u"kan klien untuk mela)1" )a#a %aat me"a%a nye"i Su))1"t klien untuk men un ka)kan )ea%aan Nye"i a#ala! in#i&i#ual %e!in )entin 0 A#anya 1"an #an "a%a takut An<u"kan klien untuk melakukan lati!an nafa% #alam K1lab1"a%i T!e"a)i Den an lati!an nafa% #alam maka %u)lai ' . ke<a"in an yan nye"i menin kat %e!in men u"an i "a%a nye"i a Men an<u"kan #ekat klien yan mau men#en a"kan kelu!annya $ akan membantu menu"unkan ke(ema%an a )a#a )e"a:at kalau timbul nye"i0 Men#1"1n klien untuk men un ka)kan )e"a%aannya a)a yan #i"a%akan klien me"u)akan inf1"ma%i yan

D10 Klien ti#ak mau me"uba! )1%i%i ti#u" Tan#a &ital %etela! )e"uba!an )1%i%i: ten%i : **+-A+ mmH 0 na#i : *5+ ,-mnt "e%)0 .8 ,-mnt0

D%0 Klien men elu! nye"i en an )1%i%i ti#u" %e!in a me"uba!

Int1le"an%i %e!ubun an anta"a D10 )1%i%i :

aktifita% #en an

Ka<i !al !al lain yan

menyebabkan klien

Untuk men eta!ui "e%)1n klien te"!a#a) aktifita%0 Untuk men eta!ui tin kat aktifita% yan #a)at #it1le"i" 1le! klien0 Kelema!an #a)at #i%ebabkan 1le! !al lain nye"i #an 1bat 1batan %e)e"ti

lema!$%e)e"ti nye"i #an 1bat M1nit1" tin kat int1le"an%i aktifita%

keti#ak%eimban an )ema%ukan be"ke"in at #an kebutu!an ' . #in in bila me"uba! #a"i ti#u" lan %un #u#uk0 Tan#a &ital %etela! ban un #a"i tem)at ti#u" : ten%i :**+-8+ mmH Na#i : *.9 ,-mnt Re%)0 :.8 ,-mnt0 D%0 :Klien men elu! %e%ak bila ban un #a"i )1%i%i ti#u"0 P1ten%ial %e!ubun an keti#ak a al <antun kambu! #en an ta!uan men u"an i "e%ik1 untuk kambu! K"ite"ia : %etela! #i<ela%kan klien #a)at men<ela%kan kembali0 Saat kun<un an "uma!-(!ek #i "uma! %akit ti#ak te"#a)at tan#a

Tin katkan aktifita% klien %e%uai kemam)uan

Untuk men !in#a"i a#anya aktifita% yan be"lebi!an$ %e!in a be"akibat fatal0 te"!a#a) Da)at menin katkan k1m)en%a%i <antun aktifita%

Bantu klien untuk me"a:at #i"i %en#i"i #an )emenu!an kebutu!an #a%a" Dilakukan #en an mak%u# untuk memenu!i kebutu!an #a%a" klien

Di%ku%ikan #en an klien men enai fun %i n1"mal <antun 7ela%kan men enai manfaat #iet "en#a! a"am$"en#a! lemak #an meme)e"ta!ankan be"at yan i#eal ; @+ k =

Di!a"a)kan )enyakitnya

#a)at

mem)"mu#a!

mene"an kan

men enai )e"a:atan

Ren#a! a"am untuk men u"an i "eten%i (ai"an$"en#a! lemak untuk men u"an ik1le%te"1l$ #an be"at ba#an i#eal untu men u"an i beban ke"<a<antun

D10Klien men(e a! )enyakitnya kambu! D%0 men atakan ta!u

be"tanya a a" ti#ak

a al <antun %e)e"ti )enin katan be"at ba#an$ 1#em ek%t"emita%

Di%ku%i

#en an

klien

men enai

<eni%

Di!a"a)kan a a" klien #a)at men u"an i k1n%um%i makanan te"%ebut untuk men u"an i "e%ik1 kambu! A a" klien #a)at men !in#a"i fakt1" fakt1" yan menin katkan "e%ik1 kambu!#an kelua" a #a)at membe"ikan )enyembu!an lin kun an yan men#u#kun

men enai (a"a untuk

makanan "en#a! a"am #an "en#a!lemak 7ela%kan ke)a#a klien #an kelua" a men enai fakt1" fakt1" yan #a)at menin katkan "e%ik1 kambu! %e)e"ti "1k1k$ k1n%um%i a"am yan

Klien ti#ak men enai ti#ak

be"lebi!an$%t"e%% 7ela%kan ke)a#a klien bila beba"t ba#an menin kat$ 1#em ek%t"emita% a a" %e e"a meme"ik%akan #i"i Menya"ankan memanfaatkan ma%ya"akat0 ke)a#a %a"ana kelua" a ke%e!atan a a" #i

makanan yan

Be"at ba#an menin ka$ 1#em ek%t"emita% me"u)akan in#ika%i )enyakit kambu!0%

b1le! #ik1n%um%i

Untuk memu#a!kan klien #alam mem1nit1" %tatu% ke%e!atannya

Subyektif

: Klien men atakan Setela! men !abi%kan makan ta#i )a i men("et 5 kali %e!in banyak la i0 Ma%i! me"a%a lema!$ kalau be"<aan ke kma" man#i te"a%a mau <atu!0 : Klien tam)ak lema!$ Na#i /+ 3- menit$ Ten%i C+-/+

a takut untuk makan

'byektif Anali%a Pe"en(anaan Inte"&en%i

: Klien ma%i! men alami an

uan nut"i%i

: Pe"ta!ankan #an Lak%anakan "en(ana yan tela! #i%u%un : Be"ikan )en e"tian #an )ema!anan Klien yan ma%i! keli"u tentan nut"i%i #an kea#aan %akitnya0 M1ti&a%i kelua" a untuk %elalu menemani )a%ien0 : Pema!aman Klien tentan Nu"i%i #an kea#aan %akitnya ma%i! ku"an

E&alua%i Dia n1%a Ke)e"a:atan : Re%ik1 Penyeba"an Infek%i %e!ubun an #en an A#anya a ent infek%i yan aktif #i#alam tubu!0 Subyektif : Pa%ien #an kelua" a men atakan men e"ti te"!a#a) inf1"ma%i yan #ibe"ikan tentan (a"a 2 (a"a men(e a! )enula"an infek%i0 Klien men atakan akan %elalu men<a a kebe"%i!an #i"inya0 : Klien Da)at men#em1%t"a%ikan (a"a batuk #an (a"a )embuan an %)utum yan baik0 'byektif Anali%a Pe"en(anaan I Dian 1%a : Gan Subyektif 'byektif Anali%a Pe"en(anaan Inte"&en%i E&alua%i : Pa%ien #an Kelua" a tela! mema!ami Inf1"ma%i yan #ibe"ikan : Tin#akkan yan be"%ifat HE tentan )enula"an #an )enyeba"an infek%i #iak!i"i : Teta) Pe"ta!ankan Tek!nik #an P"in%i) Uni&e"%al P"e (auti1n #alam )e"a:atan Pa%ien0 : Pa%ien #an Kelua" a Tela! mem!ami Tentan (a"a men(e a! #an men ata%i "e%ik1 )enula"an #an )enyebaban infek%i0 uan Nut"i%i : Ku"an #a"i Kebutu!an Tubu! Se!ubun an #en an Intake yan ina#ekuat : Klien men atakan teta) be"u%a!a untuk makan banyak :alau)un te"u% men("et$ Me"a%a a ak kuat$ Ti#ak te"lalu )u%in kalau ke kama" man#i0 : Klien be"<alan kekama" man#i tan)a #ibimbin $ Na#i A. 3- menit$ Ten%i C+-/+$ ek%)"e%i :a<a! %aat be"temu )e"a:at a ak (e"ia!0 : Klien ma%i! men alami an uan nut"i%i : Pe"ta!ankan #an Lak%anakan "en(ana yan tela! #i%u%un : An<u"kan kelua" a untuk te"u% mem1ti&a%i klien a a" banya makan E&alua%i Ak!i" : 41n<un ti&a ma%i! anemik$ Na#i A/ kal - menit$ en%i C+ - /+ mmH $ Ti#ak men elu! lema!0