Anda di halaman 1dari 17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Semua bangsa berusaha keras untuk malestarikan warisan pemikiran dan sendi-sendi kebudayaannya. Demikian juga umat Islam amat memperhatikan kelestarian risalah Muhammad yang memuliakan semua umat manusia. Itu disebabkan risalah Muhammad bukan sekedar risalah ilmu dan pembaharuan yang hanya diperhatikan sepanjang diterima akal dan pendapat respon manusia; tetapi, di atas itu semua, ia agama yang melekat pada akal dan terpateri dalam hati. Kita telah mengetahui bahwa al-Quran sampai kepada umat Islam dan pertama kali diterima oleh Muhammad S ! melalui proses nu"ul. #amun perlu di$atat bahwa ayat-ayat tersebut dinu"ulkan ada di wilayah Mekkah dan sekitarnya, baik sebelum atau sesudah hijrah, di wilayah Madinah dan sekitarnya, dalam perjalanan, di waktu pagi, siang bahkan malam. %ntuk mengetahui ayat-ayat tersebut, maka salah satu ilmu yang berhubungan dengan masalah ini perlu diketahui, yakni Ilmu al-makki wa al-madani. Dan adapun pembahasan se$ara rin$i mengenai al-makki wa al-madani akan kami bahas dalam makalah yang kami buat ini, baik itu menyangkut tentang apa itu makkiyah dan madaniyyah, $iri-$iri yang spesi&ik makkiyah dan madaniyyah, serta &aedah atau man&aat bagi kita dalam mempelajari ilmu al-makki wa al-madani. Seiring apayang menjadi bergantinya objek "aman, l-Qur'an l-Qur'am yang merupakan sebingga banyak ilmu pedoman llbagi Islamsampai akhir "aman, marilah kita mengenal lebih jauh tentang. Sebenarnya tentang Qur'an yang lebihkita kenal dengan %lumul Qur'an. Dengan adanya pembahasan ini kita sebagai generasi Islam supaya lebih Qur'an karena tak kenal maka tak sayang.

-(-

B. Tujuan dapun tujuan dibuatnya makalah ini sebagai salah satu tugas dari mata kuliah yang bersangkutan dan sebagai bahan pelajaran bagi semua mahasiswa agar dapat diambil man&aat dari isi makalah ini. C. Rumusan Masalah dapun )umusan masalah yang diangkat penulis dalam pokok pembahsan makalah ini adalah * a. $. pa pengertian l-Makkiyah dan l-Madaniyah+ b. ,agaimana Klasi&ikasi surah-surah l--uran+ pa .iri-$iri ayat-ayat l-Makkiyah dan l-Madaniyah d. ,agaimana Kegunaaan mempelajari l-Makkiyah dan l-Madaniyah

-/-

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Makki ah !an Ma!ani ah da beberapa de&inisi tentang Makkiyyah dan Madaniyyah yang diberikan oleh para ulama. Dimana masing-masing de&inisi tersebut saling berbeda satu sama lain. 0erbedaan ini disebabkan adanya dasar atau kriteria yang berbeda, yang dipakai untuk menentukan Makkiyyah atau Madaniyyah suatu Surat atau ayat.( (. De&inisi Makkiyyah dan Madaniyyah ,erdasarkan 1okasi 2urunya Surat atau yat 3456 789:6 ;<=> 8?@68A 8BCDE8F GHIJ KLM 8B * N OM P; QD Q ER 6 . GS T9 PI U; Q< V 6 GWXY6 ZH QD P > 8?@68A 8B6 G[DF KLM 8B . \Makkiyyah ialah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, ra&ah, dan ]udaibiyyah. Sedangkan Madaniyyah ialah ayat-ayat yang di turunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti %hud, Quba^, dan Sul^a.\ #amun demikian de&inisi ini masih mempunyai banyak kelemahan karena tidak dapat mende&inisikan se$ara tuntas. 1antaran di antara ayat-ayat l-Qur^an, ada yang diturunkan jauh di luar kota Mekah dan Madinah atau sekitarnya. Sehingga tidaklah tepat jika digolongkan ke daerah Mekah atau Madinah. Sebagai $ontoh, Surat t-2aubah _`a* b/, yang diturunkan di 2abuk./ rti* Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu, keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan cnamad llah* eikalau kami sanggup tentulah kami berangkat llah bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan berdusta. cQS. `*b/d
(
/

mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang

]amdani, nwar. (``f * // Ibid

-g-

dan Surat

"-hukhru& _bga* bf yang diturunkan di ,aitul Ma-dis pada malam

ketika #abi Saw. melakukan Isra. 0adahal ke dua daerah tersebut jauh di luar kota Mekah dan Madinah. rti* Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul Kami yang telah Kami utus sebelum kamu* dakah Kami menentukan ilah-ilah untuk disembah selain llah iang Maha 0emurah cQS. bg*bfdg /. De&inisi Makkiyyah dan Madaniyyah ,erdasarkan Khitab atau Sasaran Seruanya GHI;DER .j?k 8F8lm n8> 8B * N OM P; QD Q ER6 , G[B j?k 8F8lm n8>8B * N U [ oD Q ER pMakkiyyah adalah ayat-ayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Mekkah, sedangkan Madaniyyah adalah ayatqayat yang menjadi kitab bagi orang-orang Madinah.\ 0endapat ini sebagaimana dinyatakan oleh riwayat Maimun p,ila dalam Manusias bu %baidah dalam kitab radhail ,in Mahram, yang l-Qur^an terdapat tau ]ai ,ani "-har-ani yang didasarkan pada l-Qur^an yang bersumber dari sebagai berikut* menyatakan

yat yang diawali dengan redaksi p]ai sekalian

dams Maka ayat tersebut termasuk Makkiyyah.

#amun bila diawali dengan redaksi p]ai sekalian orang yang berimans Maka ayat tersebut termasuk Madaniyyah.b #amun demikian, de&inisi ini memiliki banyak kelemahan antara lain* a. 2idak semua Surat atau ayat diawali dengan redaksi iaa redaksi iaa Surat yyuhallad"iina h"ab dimulai dengan redaksi iaa l-Muna&i-un yang akalmunaa&i-uuna. b. 2idak semua Surat atau ayat yang dimulai dengan redaksi iaa yyuhan #aasu adalah Makkiyyah. Demikian juga tidak semua ayat atau Surat yang dimulai
g b

yyuhan #aasu atau l-

amanu. Sebagai $ontoh, pembukkan Surat diawali dengan redaksi

yyuhannabiyyu atau juga pembukaan Id"aajaa

]amdani, nwar. (``f * // nwar, )osihan. /qqq * (((

-b-

dengan redaksi iaa iaa yyuhallad"iina

yyuhallad"iina

amanu adalah Madaniyyah. Sebab l-]ajj. Dimana Surat ini

banyak Surat atau ayat termasuk Makkiyyah, tetapi dimulai dengan redaksi amanu. .ontoh Surat termasuk Makkiyyah tetapi pada akhir surat terdapat ayat yang diawali dengan redaksi iaa yyuhallad"iina amanu, yakni pada ayat tt. Sebaliknya, ada pula ayat atau Surat yang digolongkan sebagai Madaniyyah, tetapi diawali dengan redaksi iaa yyuhan #aasu. .ontohnya Surat n#isa^, atau Surat l-,a-arah yang digolongkan sebagai Madaniyyah, padahal dalam ayat-ayatnya ada yang diawali dengan redaksi iaa yyuhan #aasu. g De&inisi Makkiyyah dan Madaniyyah ,erdasarkan Masa 2urunya pMakkiyyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum )asulullah hijrah ke Madinah, kendatipun bukan turun di Mekkah. Madaniyyah ialah ayat-ayat yang diturunkan sesudah )asulullah hijrah ke Madinah, kendatipun bukan turun di Madinnah. yat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyyah walaupun turun di Mekkah atau ra&ah.\ De&inisi yang terakhir ini, merupakan de&inisi yang paling populer atau masyhur dikalangan ulama. 1antaran de&inisi ini men$akup pembagian Makkiyyah dan Madaniyyah se$ara lebih tepat. Dengan demikian, Surat n-#isa^ _ba* fu termasuk kategori Madaniyyah l-Ma^idah_fa* g termasuk kategori kendatipun diturunkan di Mekkah, yaitu pada perietiwa terbukanya kota Mekkah c&ath al-makkahd. ,egitu pula Surat pada peristiwa haji wada^.f B. Ciri"#iri $has A at"a at Makki ah !an Ma!ani ah a. Tanda-tanda surah Makkiyah Sesuatu surahvayat adalah Makkiah, kalauvayat itu mempunyai tanda-tanda sebagai berikut*w
f w

Madaniyyah kendatipun tidak diturunkan di Madinah, karena ayat itu diturunkan

nwar, )osihan. /qqq * ((( sh-Shidi-ie, dkk. /qqq * gf

-f-

(.

Dimulai dengan nida^ pya ayyuhan nasu\ dan sejenisnya Contoh * Semebahlah 2uhanmu yang telah men$iptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa.

/.

Didalamnya terdapat la&adh* pkalla\ pxx. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah yang diu$apkannya sajaxx.\

g.

Didalamnya terdapat ayat-ayat sajdah, ada (f ayat sajdah, csunnat bersujud tilwahd antara lain * px.. dan mereka bertasbih memujinya dan hanya kepadanyalah mereka bersujud\

b. 0ada permulaannya teradapat huru&-huru& tahajji churu& terpotong-potongd, seperti huru& * S. Shaad, S. as-Syura, S. as-Syua^ra, . al- ^ra& dan s. al- nkabut. f. Didalamnya terdapat $erita-$erita para #abi dan %mat-umat terdahulu, selain surah al-,a-arah dan al-Maidah. .ontohnya, antara lain seperti surah * 2unus, iusu&, ]uth, Ibrahim, al-Kah&i, Maryam. 2haha dan sebagainya. w. t. Didalamnya berisi $erita-$erita terhadap kemusrikan dan penyembuhanpenyembuhan kepada selain llah S!2. Didalamnya berisi keterangan-keterangan adat kebiasaan orang-orang ka&is dan orang musrik yang suka men$uri, merampok, membunuh, mengubur hiduphidup anak perempuan dan lain sebagainya. u. Didalamnya berisi penjelasan dengan bukti-bukti argumentasi dari alam $iptaan llah S!2. iang apat menyadarkan orang-orang ka&ir untuk untuk beriman kepada `. llah S!2 dan per$aya kepada )asul dan Kitab-kitab su$i, hari kiamat dan sebagainya. ,erisi sejarah perinsip-perinsip akhlak yang mulia dan pranata sosial yang tinggi, yang dijelaskan dengan sangat mengagumkan sehingga menyebabkan

-w-

orang ben$i kepada keka&iran, kemusrikan, ke&asikan, kekerasan, taat setia, kasih sayang, ikhlas, hormat, rendah hati dan sebagainya. (q. ,erisi nasehat-nasehat petunjuk dan ibarah-ibarat dari balik yang dapat menyadarkan bahwa keka&iran, kedurhakaan, dan pembangkangan umat itu hanya mengakibatkan kehan$uran dan kesengsaraan saja. ((. Kebanyakan suratvayat-ayatnya pendek-pendek, karena menggunakan bentuk ija" csingkat padatd. ,entuk tersebut ditujukan kepada orang-orang Quraisy Mekkah yang umumnya pakar bahasa rab. b. Madaniyah a. Menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, bangunan rumah tangga, warisan, keutamaan jihadm kehidupan sosial, aturan-aturan pemerintah menangani perdamaian dan peperangan, serta persoalan-persoalan pembentukan hukum syara^. b. Mengkhitabi hli Kitab iahudi dan #ashrani dan mengajaknya masuk Islam, llah juga menguraikan perbuatan mereka yang telah menyimpangkan Kitab dan menjauhi kebenaran serta perselisihannya setelah datang kebenaran. $. d. e. &. Mengungkapkan langkah-langkah orang-orang muna&ik. Surat dan sebagian ayat-ayatnya panjang-panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan ushlub yang terang pula. Didalamnya berisi hukum-hukum daraidl, seperti dalam surah* al-,a-arah, an#isa^, al-Maidah. ,erisi i"in jihad &i sabilillah dan hukum-hukumnya, seperti talak, ataupun mengenai hadlonah, seperti dalam surah * al-,a-arah, al- n&al, at-2aubah dan al-]ajj. g. ,erisi hukum-hukum Munakahat. ,aik mengenai nikah, talak atau mengenai hadlonah, seperti, seperti dalam surah * al-,a-arah, li Imran, an-#isa^, lMaidah, an-#ur, al-Mumtahanh, at-2halak dan sebagainya.

-t-

h.

,erisi

hukum-hukum

kemasyarakat,

kenegaraan,

seperti

masalah

permusyawaratan, kedisiplinan, kepemimpinan, pendidikan pergaulan dan sebagainya seperti dalam surah * al-,a-arah, li Imran, al-Maidah, al- n&al, at2aubah, al-]jarat dan sebagainya. i. ,erisi da^wah cseruand kepada orang-orang iahudi dan #asrani serta penjelasan-penjelasan akidah mereka yang menyimpang, seperti dalam surah * al-,a-arah, li Imran, al-rath, al-]ajt, al-]jarat dan sebagainya. j. ,erisi ayat-ayat nida^ yang ditujukan kepada penduduk Madinah yang Islam dan Khithab cperintahd * pia yyuhal lad"ini amanu\ yang dalam al-Qur^an ada /(` ayat. tau /(`vw/gw y (qqz { g,f(z k. Kebanyakan surahvayat-ayatnya panjang-panjang sebab ditujukan kepada penduduk Madinah yang Islam yang orang-orangnya banyak yang kurang terpelajar, sehingga perlu dengan ungkapan yang luas agar jelas. C. $lasi%ikasi A at"a at !an Surat"surat al"&ur'an 0ada umumnya para ulama membagi ma$am-ma$am surah al-Qur^an menjadi dua kelompok yaitu * surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompoknya. Sebagian ulama mengatakan, bahwa jumlah surah Makkiyah ada `b surah, sedangkan surah Madaniyah ada /q surah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa jumlah surah Makkiyah ada ub surah, dan yang Madaniyah gq.t Dr. bdullah Syahhatah dalam bukunya al-Qur^an !at 2a&sier mengetakan surah-surah yang disepakati para ulama surah Makkiyah ada u/ surah, dan surah Madaniyah ada /q surah Madaniyah. Dan ada sebagian surah lain yang tergolong Makkiyah atau Madaniyah. 2etapi di dalam berisi sedikit ayat yang lain statusnya. Karena itu, dari segi Makkiyah dan Madaniyah ini maka surah-surah al-Qur^an sebagai empat ma$am yaitu * (g
t

sh-Sha buuhry,. Muhamad li. (``` * /u

-u-

a. Surah-surah Makkiyah murni iaitu surah-surah Makkiyah yang seluruh ayat-ayatnya juga berstatus Makkiyah semua, tidak ada satupun yang Madaniyah, surah-surah yang berstatus murni ini seluruhnya ada fu surah yang berisi /qtb ayat. .ontohnya seperti surahsurah al-ratehah, iunus, ar-)ahdu, al- nbiya^, al-Muykminun, an-#amisat, al-ratir, surah-surah yang pendek-penduk pada jus gq ke$uali surah an-#ashr. b. Surah-surah Madaniyah murni iaitu surah-surah Madaniyah yang seluruh ayat-ayatnya pun Madaniyah semua. 2idak ada satu ayatpun yang Makkiyah. Surah-surah yang berstatus Madaniyah murni ini seluruhnya da (u surah yang terdiri dari tgt ayat. Seperti surahsurah al-Imran, an-#isa^, an-#ur, al- h"ab, al-]ujarat, al-Muntahanah, a"-hal"alah dan sebagainya. c. Surah-surah Makkiyah yang berisi ayat Makkiyah iaitu surah-surah yang sebetulnya kebanyakannya ayatnya adalah Makkiyah, segingga berstatus Makkiyah, tetapi didalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus Madaniyah, surah-surah yang demikian ini dalam al-Qur^an ada g/ surah yang terdiri dari /.w`` ayat. .ontohnya, antara lain seperti surah * al- n^am, al- ^ra&, al-!a-iah, ]ud, iusu&, Ibrahim dan sebagainya.

d. Surah-surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. iaitu surah-surah yang kebanyakan ayat-ayatnya berstatus Madaniyah, surahsurah yang demikian ini, dalam al-Qur^an Madaniyah, surah-surah yang demikian ini, dalam al-Qur^an hanya ada w surah yang terdiri dari t/w ayat, yaitu surah-surah * al,a-arah, al-Maidah, al- n&al, at-2aubah, al-]ajj dan surah Muhammad dan surah alQital.

-`-

eadi dari beberapa uraian di atas diketahui bahwa dalam al-Qur^an terdapat * ((b surah dan w/gw ayat t. D. $egunaan Mem(elajarin a (. /. Mudah diketahui mana ayat-ayat yang turun lebih dahulu dan mana ayat-ayat yang turun belakangan dari kitab su$i al-Qur^an.u Mudah diketahui mana ayat-ayat al-Qur^an yang hukum ba$aannya telah dina"akh cdihapus dan digantid, dan mana ayat-ayat yang menaskhkannya, khususnya bila ada dua ayat yang menerangkan hukum sesuatu masalah, tetapi ketetapan hukumnya bertentangan dari yang satu dengan yang lain. Dalam hal seperti itulah harus di$ari mana ayat yang turun lebih dulu, yaitu mana yang Makkiyah, sehingga kemungkinan ayat itulah yang telah dihapus dan diganti hukum atau ba$aannya oleh ayat yang turun kemudian atau yang Madaniyah sebagai nasikh atau penghapusvpenggantinya. g. b. Mengetahui dan mengerti sejarah pensyari^atan hukum-hukum Islam c2arikhut 2asysyrie^d yang amat bijaksana dalam menetapkan peraturan-peraturan. Mentehaui ]ikmah disyariatkannya sesuatu hukum chikmatut tasrie^d. Sebab dengan ilmu Makki dan Madani dapat diketahui tarikh 2asyrie^ yang dalam mensyariatkan hukum-hukum Islam itu se$ara bertahap, sehingga dapat pula diketahui mengapa sesuatu hukum itu disyariatkan hukum-hukum Islam itu se$ara demikian. Seperti diharamkannya minuman keras, yang penetapan hukumnya itu se$ara bertahap. Mula-mula hanya diterangkan ada bahayanya yang lebih besar dari pada man&aatnya, dilarang menjelang shalat, kemudian se$ara tegas diharamkan dan dilarangnya. f. Dengan mengetahui ilmu Makki wal Madani yang dapat mengetahui himatut 2asyrie^ itu, akan bisa menambah keper$ayaan orang terhadap kewahyuan alQur^an, karena melihat kebijaksanaannya dalam menetapkan hukum-hukum
u

nwar, )osihan. /qqq * ``

- (q -

ajarannya sea$ra bertahap sehingga mudah dimengertu dihayati dan diamalkan orang. w. Meningkatkan keyakinan orang terhadap kesu$ian, kemurnian dan keaslian alQur^an, melihat hukum-hukum ajarannya ataupun bentuk tulisannya dan katakata serta kalimatnya masih tetap orisinil, tidak berkurang atau bertambah satu huruh atau ketentuan satu huru& pun. Dengan demikian betul-betul merupakan realisasi dari jaminan S!2 * pSesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Qur^an dan sesungguhnya kami pulalah yang memeliharanya\ /qd. t. Mengetahui perbedaan dan tahap-tahap da^wah Islamiyah, 2ahap-tahap da^wah Islamiyah yang diterangkan dalam ayat-ayat Makkiyah adalah berbeda dengan isi dan ajaran dari ayat-ayat Madaniyah, seperti yang telah diterangkan dalam tanda-tanda surah Makkiyah dan Madaniyah di atas. u. Mengetahui perbedaan uslub-uslub cbentuk bahasad al-Qur^an yang dalam surah-surah Makkiyah berbeda dengan yang dalam surah-surah madaniyah.sebab dalam surah-rusah Makkiyah yang ditujukan kepada orangorang ka&ir Quraiys, yang banyak pakar ahli bahasa rabnya memakai uslub singkat padat sedang dalam surah-surah Madaniyah yang ditujukan kepada penduduk Madaniyah yang heteroen, yang banyak orang-orang asing belum mengenal ,ahasa diserap mereka. `. Dengan mengetahui ilmu Makki dan Madani situasi dan kondisi masyarakat kota Makkah dan Madinah dapat diketahui, khususnya pada waktu turunya ayatayat al-Qur^an. Sedangkan dalam pembahasan lain juga dikutib tentang &aedah-&aedah mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah di antara yang berpendapat Syaikh Muhammad bin Shalih al-%tsaimin beliauy mengemukakan bahwa ada b &aedah dalam mempelajari surah Makkiyah dan Madaniyah yaitu * rab, menggunakan ungkapan panjang lebar agar mudah llah S!2 sebagaimana dinyatakan dalam &irman llah

- (( -

a.

#ampak jelas sastra al-Qur^an pada pun$ak keindahannya, yaitu ketika setiap kaum diajak berdialog yang sesuai dengan keadaan objek yang didakwahi ; dari ketegasan, kelugasan, kelunakan dan kemudahan.

b.

#ampak jelas pun$ak tertinggi hari hikmah pensyariatan diturunkannya se$ara berangsung-angsur sesuai dengan prioritas terpenting kondisi obyek yang di dakwahi serta kesiapan mereka dalam menerima dan taat.

$.

0endidikan dan pengajaran bagi para mubaligh serta pengarahan mereka untuk mengikuti kandungan dan konteks al-Qur^an dalam berdakwah, yaitu dengan mendahulukan yang terpenting di antara yang penting serta menggunakan ketegasan dan kelunakan pada tempatnya masing-masing.

d.

Membedakan antara nasikh dan mansukh ketika terdapat dua buah ayat Makkiyah dan Madaniyah, maka lengkaplah syarat-syarat nasakh karena ayat Madaniyah adalah sebagai nasikh cpenghapusd ayat Makkiyah disebabkan ayat Madaniyah turun setelah ayat Makkiyah.

BAB III PENUTUP . $esim(ulan (. Makkiyah ialah ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, ra&ah dan ]udabiyah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan Sekitarnya, seperti %hud, Quba, dan Sul^a.

- (/ -

/. .iri khas ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah * ad 2anda-tanda surat Makkyah, yaitu* (d Dimulai dengan nida^, /d Di dalamnya terdapat la&ad"* pKalla\, gd 2erdapat ayat-ayat sajdah, bd ,erisi $erita-$erita terhadap kemusyrikan dan penyembuhan-penyembuhan kepada selain llah Swt. fd ,erisi penjelasan llah Swt. wd ,anyak dengan bukti-bukti argumentasi dari alam $iptaan

terdapat la&al sumpah. bd 2anda-tanda surat Madaniyah, yaitu* (d Menjelaskan permasalahan ibadah, muamalah, hudud, bangunan rumah tangga, warisan, keutamaan jihad, kehidupan so$ial dan lain-lain. /d ,erisi hukum-hukum &araidl. gd ,erisi i"in jihad &i sabilillah bd ,erisi hukum-hukum Munakahat. fd ,erisi da^wah kepada orang-orang iahudi dan #asruni. wd ,erisi ayat-ayat nida^ yang ditujukan kepada penduduk Madinah g. .ara mengetahui Makkiyah dan madaniyah terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan transmisi cperiwayatand dan pendekatan analogi c-iyasd. b. Klasi&ikasi ayat-ayat dan surat-surat al-Qur^an, yaitu* (d Surah-surah Makkiyah murni. /d Surah-surah Madaniyah murni. gd Surah-surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah. bd Surah-surah Madaniyah yang berisi ayat Makkiyah B. $ritik !an Saran 0enulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini dimasa yang akan datang.

DA)TAR PUSTA$A

]amdani, nwar. (``f. 0engantar Ilmu 2a&sir. eakarta* rikahati neska

- (g -

nwar,

)osihan.

/qqq.

%^lumul

Qur^an.

,andung*

0ustaka

Setia

sh-Shidi-ie, dkk. /qqq. Ilmu-ilmu l-Qur^an. Semarang* 0ustaka )i"ki 0utra sh-Sha buuhry,. Muhamad li. (```. Studi Ilmu alQurani. .|. 0ustaka Setia *

,andung. .et. Ke-(. nwar, )osihan. /qqq. Ulumul Quran. .|. 0ustaka Setia * ,andung.

DA)TAR ISI iii ] 1 M # e%D%1 ....................................................................................... K 2 0}#~ #2 )......................................................................................i

- (b -

D r 2) ISI....................................................................................................ii , , I 0}#D ]%1% # . 1atar ,elakang......................................................................................( ,. 2ujuan .............................................................................................../ .. )umusan Masalah ................................................................................/ , , II 0}M, ] S # . 0engertian l-makkiyah dan l-madaniyah........................................g ,. .iri-.iri Khas yat- yat l-makkiyah dan l-madaniyah.................f .. Klasi&ikasi yat- yat l-makkiyah dan l-madaniyah dan l-madaniyah...................................................................................u D. Kegunaan Mengetahui yat- yat l-makkiyah...................................( , , III 0}#%2%0 . Kesimpulan...........................................................................................(g ,. Kritik dan Saran ...................................................................................(g D r2 ) 0%S2 K ......................................................................................iii

$ATA PEN*ANTAR ii

- (f iii

0uji syukur penulis u$apkan atas rahmat yang diberikan ma!ani ah, tepat pada waktunya.

llah S!2 sehingga

penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul +Al"makki ah !an Al" 0enulis mengu$apkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam membuat makalah ini dan teman-teman yang telah memberi motiasi dan dorongan serta semua pihak yang berkaitan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah dengan baik dan tepat pada waktunya. 0enulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan makalah ini dimasa yang akan datang.

,engkulu ktober /q(g

0enulis

- (w -

MA$ALAH
Ulumul &uran Maki ah !an Ma!ani ah

DIS%S%# 1}] * ealu }ka 0ratiwi #esia ratwa Me )i"ka )ealita malia

DS}# 0}M,IM,I#~ * Syukraini hmad, M

PR-*RAM STUDI PERBAN$AN S.ARIAH )A$ULTAS E$-N-MI ISLAM INSTITUT A*AMA ISLAM NE*ERI IAIN /BEN*$ULU0 1234

- (t -

Anda mungkin juga menyukai