Anda di halaman 1dari 7

MAKALAH

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA


Untuk Memenuhi Tugas Dalam Mata Kuliah Pendidikan
Kewarganegaran

Disusun Oleh :
Muhammad Nur Ikhwan

M02110

Putriana Khusnul Khatimah

M02110

Rafika Rahmawati

M02110

Susanti

M0211072

Yarti

M0211076

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2013

DAFTAR ISI
Halaman Judul ..................................................................................................... i
Daftar isi ............................................................................................................. ii
Bab I Pendahuluan ...............................................................................................1
A. Latar Belakang..........................................................................................
B. Rumusan Masalah ....................................................................................
C. Tujuan .......................................................................................................
D. Batasan Masalah .......................................................................................
Bab II Pembahasan .............................................................................................4
A.
Bab III Penutup ......................................................................................................
A. Kesimpulan ................................................................................................
B. Saran ..........................................................................................................
Daftar Pustaka .......................................................................................................

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

I.II Rumusan Masalah

I.II Tujuan

BAB II
PEMBAHASAN

BAB III
KESIMPULAN

SARAN

DAFTAR PUSTAKA