Anda di halaman 1dari 25

Rahsia Untuk Kaya & Hidup Mewah

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

Kandungan
Tajuk Kemewahan Hidup. Kuasa Imaginasi Manusia. !er"ikir seperti se#rang $i%%i#nair. ' kun(i kemewahan. Teknik ajai$ untuk mendapatkan apa yang kita mahu. Rahsia menye%esaikan masa%ah. Mat%amat dan idea $agaimana hendak men(apainya. *akukan ini pada setiap pagi+ kemewahan akan datang pada diri anda. .ipta ja%an ke arah kekayaan. Penutup Muka surat 3 & 11 1 1) 1& ,,1 ,,

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

Kemewahan hidup
/emua manusia $erhak untuk menikmati kemewahan hidup di dunia ini. /esungguhnya nikmat 0%%ah /.1.T di dunia ada%ah tiada hadnya. 2ika anda merasakan sesuatu perkara ada hadnya+ anda si%ap kerana sesuatu perkara itu tiada hadnya ke(ua%i te%ah di tetapkan #%eh 0%%ah /.1.T seperti %e%aki hanya di $enarkan untuk $erkahwin dengan ' wanita. Kemewahan hidup ada%ah tiada had dan anda semua manusia $#%eh men(apainya. Kita $er(akap mengenai kemewahan+ tetapi apakah maksud se$enar kewewahan3 Kemewahan $ermaksud semua yang anda mahu $#%eh di tunaikan. Kemewahan merangkumi sega%a aspek kehidupan anda. 0nda ma%as untuk memandu+ anda $#%eh serahkan $e$an ini kepada pemandu anda. 0nda mahu makanan sedap+ anda $#%eh mem$e%inya dari tukang masak terhe$at. Perasaan kemewahan di dunia ada%ah sama dengan ganjaran di syurga+ yang menjadi per$e4aannya ada%ah nikmat di syurga sudah tentu%ah $er%ipat ka%i ganda dari di dunia. 0pa$i%a anda memu%akan perniagaan+ jangan %imitkan pemikiran anda dengan andaian untuk (epat kaya. 2ika satu pr#duk ada p#tensi yang tinggi+ jangan ma%u untuk $ersaing dengan penjua% sedia ada. Kemewahan tiada had. Misa% kata peniaga yang mem#n#p#%i pr#duk terse$ut memper#%eh sejuta ringgit keuntungan. 0nda juga $#%eh mendapatnya. Kemewahan tiada had $ermaksud pem$erian re4eki dari 0%%ah /.1.T ada%ah tiada hadnya. 0nda tidak per%u gusar akan
Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

pendapatan anda kerana seperti yang saya sentiasa u%ang5u%ang+ kemewahan ada%ah tiada had. Penjua%an s#"tware Mi(r#s#"t #%eh !i%% 6ates tidak mengha%ang $eri$u5ri$u syarikat yang %ain untuk memper#%eh keuntungan yang $anyak. Kemun(u%an pemain5 pemain $#%eh sepak $ertara" $intang di %iga perdana Inggeris tidak pernah mengha%ang pemain $aru untuk mun(u%. M#n#p#%i sukan $admint#n #%eh negara .hina tidak pernah mengha%ang pemain $aru dari negara %ain untuk menunjukkan p#tensi mereka. /emua manusia ada pe%uang dan ruang masing5masing untuk memper#%eh kemewahan di dunia ini. /ekarang+ mari kita $#ngkar dengan %e$ih %anjut $agaimana anda $#%eh memper#%eh kemewahan di dunia ini. /e$e%um itu kenapa anda per%u per(aya pada saya3 /e$e%um saya menu%is e$##k ringkas ini+ saya te%ah mengkaji %e$ih 1-- $uku kekayaan di dunia ini dan ini ada%ah kesimpu%an yang dapat saya simpu%kan. /e%amat mem$a(a. /e$e%um itu+ da%am syarikat Mi(r#s#"t sendiri terdapat %e$ih 1-#rang jutawan dan jum%ahnya semakin meningkat setiap tahun. 0da rasa kemewahan itu ada had3 Terpu%ang pada anda. Terakhir+ e%akkan perasaan dengki kerana semua kemewahan (ukup untuk semua manusia. !erdasarkan kajian dan pemerhatian semasa+ %e$ih 7-8 dari rakyat Ma%aysia mempunyai di%emma akan kemewahan ini. /aya harap anda $ukan%ah sa%ah se#rang darinya.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

Kuasa Imaginasi Manusia.


/e#rang pengkaji minda pernah $erkata 9anda tidak akan dapat jika anda tidak pernah nampak:. Imaginasi sentiasa menjadi rea%iti sama ada se(ara %angsung atau tidak %angsung. Pernahkah anda ter$ayang akan %a"a4 9Dua Kha%imah /yahadah: yang anda %a"a4 setiap hari. 0nda mengaku 0%%ah se$agai tuhan anda dan anda juga mengaku $ahawa ;a$i Muhammad itu pesuruh 0%%ah /.1.T. /eka%i sahaja+ ketika anda %a"a4kan ungkapan terse$ut+ anda memang $enar5$enar memaksudkannya. 0nda mengaku $ahawa 0%%ah ada%ah tuhan anda maka anda te%ah mengisytiharkan diri anda untuk mematuhi semua arahan5;ya dan meningga%kan %arangan5;ya. 0nda juga mengaku $ahawa ;a$i Muhammad itu pesuruh 0%%ah /.1.T+ maka anda per%u me%akukan apa yang di sarankan #%eh !aginda tanpa ragu5ragu. Ini%ah rahsia ter$esar agama Is%am yang hampir semua manusia menga$aikannya sekarang. Tidak per%u anda $ertanya akan maksud Is%am atau i%mu yang di mi%iki #%eh wa%i5wa%i 0%%ah+ semuanya $er$a%ik kepada ka%imah terse$ut.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

/e$enarnya+ imaginasi ada%ah (ara terpantas untuk memper#%eh sesuatu. Dengan mener$itkan imaginasi tersendiri mengenai kuasa 0%%ah /.1.T+ anda akan mu%a tunduk pada kuasa5;ya sedikit demi sedikit. Kuasa imaginasi dan kemewahan memang $erkait rapat antara satu sama %ain. /e$e%um anda mem$ina se$uah perniagaan atau pekerjaan+ anda pasti ter$ayang akan keuntungan yang $aka% anda dapat. ;amun+ $ayangan terse$ut mu%ai hi%ang sedikit demi sedikit apa$i%a anda menghadapi ha%angan atau rintangan. 0nda te%ah ter%upa akan $ayangan janji yang anda %akukan. Imaginasi ada%ah perjanjian antara r#h anda dengan semua angg#ta $adan yang anda ada. Pada permu%aan+ ketika anda ter$ayang akan kemewahan yang $aka% anda mi%iki ketika memu%akan perniagaan terse$ut+ anda te%ah me%akukan perjanjian dengan angg#ta $adan anda dari #tak sehingga% seke(i% satu se% $ahawa jika mereka $ekerja dan mengikut arahan dari anda+ mereka akan memper#%eh kemewahan. Katakan anda putus asa dan tidak $erusaha+ perniagaan anda gaga% dan tiada kemewahan seperti yang di janjikan. !adan anda akan mu%a mengkhianati anda. 2angan sa%ahkan mereka kerana anda yang memungkiri janji yang anda %a"a4kan. Ke$anyakan jutawan di se%uruh dunia setiap hari $erimaginasi $ahawa perniagaan mereka akan %an(ar dan re4eki pasti akan turun dari %angit untuk mem$eri mereka kemewahan. <rang yang $erniaga se(ara jujur dan $ermu%a dari $awah pasti "aham akan k#nsep re4eki. <%eh itu+ mereka jarang merungut jika perniagaan mereka tidak $erjaya. Mereka per(aya $ahawa ia $ukan kerana Tuhan tidak mem$eri mereka re4eki tetapi Tuhan menangguh re4eki yang $aka% turun kepada mereka atas se$a$5se$a$ tertentu. /etiap mereka akan terus $erimaginasi $ahawa perniagaan mereka akan

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

terus maju dan di %impahi rahmat dari5;ya. 2angan terkejut+ jutawan =ahudi pun $er"ikiran se$egitu. Ted Turner+ se#rang jutawan dari 0merika yang di katakan memi%iki 18 dari kekayaan 0merika pernah $erkata da%am se$uah ran(angan $ua% $i(ara $ahawa $e%iau sentiasa $erimaginasi >9/etiap tahun saya akan $ekerja sehingga saya $erjaya mendapat satu $i%%i#n d#%%ar+ tetapi saya hanya akan am$i% masa se%ama 1 hari dan 1 $i%%i#n akan ti$a di tangan saya9. *ihat+ $agaimana kuasa imaginasi te%ah mem$angunkan kuasa terpendam di da%am angg#ta $adannya. Perjanjian terse$ut sangat kuat kerana $e%iau memang $enar5$enar maksudkannya. <%eh itu+ tidak hairan jika angg#ta $adan $e%iau sanggup $ekerja $ersama5sama dengan $e%iau. !anyak %agi kisah yang $#%eh di $angkitkan mengenai kuasa imaginasi. ;ap#%e#n + pang%ima perang dari Peran(is+ sentiasa $erimaginasi se$e%um $erperang. !e%iau $erimaginasi mengenai suasana peperangan dan $agaimana hendak memenanginya. Hasi%nya+ kemenangan sentiasa $erpihak padanya. Da%am Is%am sendiri+ ada $anyak kisah yang $#%eh di$angkitkan mengenai kuasa imaginasi. /e$a$ itu penting untuk anda memahami apa yang anda $a(a ketika sem$ahyang dan se$againya. 0da se#rang ham$a 0%%ah yang saya te%ah %upa namanya $erd#a dengan ayat /eri$u Dinar untuk menye%amatkannya dari ri$ut tau"an di %aut. Hasi%nya+ $e%iau se%amat kerana ketika $erd#a+ dia memang maksudkannya. !e%iau $eriman pada ayat terse$ut+ hasi%nya d#anya di perkenankan #%eh 0%%ah /.1.T. Kuasa imaginasi manusia sangat kuat. /aya pasti anda pernah mendengar mantera5mantera yang di u(apkan #%eh pengama% tenaga $atin. 0nda ingat ia syirik+ namun ia tidak kerana mantera seperti memanggi% angin ?

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

Angin, aku mahu kuasamu. Tiuplah ke arah ku. ada%ah semata5mata kata penguat. 0nda pasti per(aya akan kuasa minda separa sedar yang setakat ini di kesan tiada had akan penggunaanya. Mantera terse$ut di gunakan untuk menguatkan imaginasi yang di hasi%kan #%eh minda anda. 0pa$i%a anda menye$ut angin, aku mahu kuasanya+ satu imej angin $erpusar5pusar ter$entuk da%am minda anda. 0pa$i%a anda me%a"a4kan tiuplah ke arah ku+ satu imej angin sedang meniup ke arah anda akan mun(u%. 2ika anda $enar5$enar maksudkannya+ saya per(aya angin akan mun(u% dan sedang $ergerak ke arah anda. Kuasa imaginasi memang kuat. 6unakannya se$aik mungkin. /e%amat tingga% kemiskinan+ se%amat datang kekayaan. Ungkapan terse$ut mungkin akan mem$eri satu %em$aran $aru da%am kehidupan anda. /ekarang mari kita masuk ke $a$ $aru untuk mem$#ngkar rahsia kemewahan iaitu !er"ikir seperti se#rang !i%%i#nnaire.

!er"ikir seperti se#rang $i%%i#nnaire


!agaimana hendak menipu sese#rang3 !agi saya senang sahaja untuk menipu sese#rang+ $er"ikir seperti #rang yang kita ingin
Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

tipu. /e#rang p#%is dapat menewaskan penjenayah jika dia mu%a $er"ikir seperti penjenayah terse$ut. Pers#a%annya+ adakah mudah untuk anda menye%ami pemikiran manusia %ain3 0dakah mudah untuk mengetahui apa yang $ermain di "ikiran manusia %ain3 2awapannya+ tidak. Kita tidak akan seseka%i mengetahui apa yang manusia %ain $er"ikir ke(ua%i dengan kehendak 0%%ah /.1.T. ;amun+ kita $#%eh mengetahuinya me%a%ui idea. /etiap kata yang di %#ntarkan+ setiap tindakan yang di %akukan dan setiap em#si yang di %uahkan menunjukkan apa yang anda "ikirkan. Tahukah anda+ minda se#rang penipu di penuhi dengan pengka%an data (iri5(iri yang saya katakan di atas. Mereka sangat mahir menipu di se$a$kan mereka dapat mem$a(a apa yang anda "ikir me%a%ui pergerakan+(ara per(akapan dan tindak $a%as anda. .ara anda ketawa dan se$againya te%ah menunjukkan siapa se$enarnya diri anda. Mereka tidak tahu perkara se$enar yang anda "ikir tapi mereka mendapat idea $agaimana anda $er"ikir. <%eh kerana hampir kesemua rakyat Ma%aysia ada%ah manusia yang sentiasa men#%ak ke$enaran dan mempunyai eg# yang tinggi+ rata5rata dari kita senang untuk di tipu dan di perdaya. /ejak ke(i% saya mempunyai kemahiran untuk mengetahui apa manusia %ain "ikir me%a%uii tindakan mereka. Hampir separuh dari tekaan saya tepat dan peratusannya kian meningkat. Hampir 7-8 dari penduduk Ma%aysia yang saya jumpa menunjukkan simpt#m untuk men#%ak ke$enaran. Mereka menipu untuk me%indungi diri+ me%indungi maruah rakan5rakan+ ke%uarga atau teman wanita. /atu perkara yang per%u anda ingat dan saya per(aya anda juga me%akukannya+ ayat pertama yang terpa(u% dari mu%ut anda+ %e$ih 7-8 ada%ah menipu. Kenapa ini $er%aku3 kerana kita hidup di 4aman penuh yang penuh dengan penipuan dan kekejaman.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

/ekarang+ manusia hidup untuk menipu. Mereka menipu mereka ada%ah mukmim sejati+ mereka menipu untuk $erniaga+ mereka menipu untuk $er$e%anja dan mereka $er$angga untuk menjadi penipu+ (#nt#hnya rakan saya di ke%as dahu%u sangat $er$angga jika $e%iau $erjaya mendapat markah yang tinggi da%am peperiksaan dengan meniru+ di mana maruahnya se$agai se#rang manusia+ $agi saya+ $e%iau ada%ah se#rang penge(ut. Maka+ ia amat%ah mudah untuk menipu. 2angan sa%ahkan diri jika di tipu kerana anda juga se#rang penipu. Ia ada%ah pr#ses yang sangat senang untuk $er"ikir seperti se#rang $i%%i#nnair+ anda (uma per%u mendapat idea $agaimana mereka me%akukannya3 1arren !u""et dan !i%% 6ates sangat tepat da%am tindakan mereka. /aya tidak (akap+ anda per%u meniru $u%at5$u%at ke%akuan mereka+ anda (uma per%u mendapatkan idea $agaimana mereka me%akukannya. Ia sama ketika anda men(ari atau memper%ajari k#nsep per%ajaran @i4ik+ Matematik dan Kimia. Dengan men(ari k#nsep+ anda akan tahu apa yang di "ikirkan #%eh manusia %ain. !i%% 6ates ada%ah se#rang yang sangat $ijak dan $e%iau ada%ah se#rang $i%%i#nnair. K#nsepnya+ jika anda pandai anda $#%eh menjadi se#rang jutawan. Maka+ anda per%u dan sentiasa menuntut i%mu. !u""et memper%ajari (ara untuk jua% $e%i saham me%a%ui pem$e%ajaran sendiri dan menuntut dari $e$erapa #rang guru. K#nsepnya+ jika anda sanggup $ertanya s#a%an kepada manusia %ain jika tidak tahu+ anda akan jadi kaya. Pen(apaian !u""et mengatasi semua gurunya da%am per%a$uran. K#nsepnya+ anda tidak per%u menuntut dari yang terhe$at tapi anda hanya per%u menuntut dari mereka yang tahu sahaja. /e$a$ itu+ saya suka mem$a(a $uku kekayaan dari jutawan yang me%akukan aktiAiti m#tiAasi dan kursus kekayaan kerana mereka se$enarnya te%ah $erjumpa dengan ramai manusia dan kesimpu%an mereka se%a%unya tepat.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

!anyak %agi perkara yang anda $#%eh dapat dari ke%akukan mereka. Ini ada%ah rahsia kemewahan. 0nda tidak per%u men(ari $anyak k#nsep se$e%um me%akukan tindakan+ (ukup hanya men(ari satu k#nsep+ kemudian %akukannya sehingga anda puas. Terdapat $anyak k#nsep di dunia untuk menjadi kaya+ namun+ anda tidak $#%eh g#p#h untuk men(apainya. /emua kun(i kekayaan di pegang #%eh 0%%ah /.1.T. Kita hanya $#%eh mem$ukanya jika di $enarkan #%eh5;ya. /ekarang anda tahu kenapa sega%a tindakan !u""et dan Putera Kha%id sentiasa di perhatikan #%eh pemain saham.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

' Kun(i Kemewahan


/e$e%um itu+ saya ada gariskan untuk mem$uka kun(i kemewahan+ anda per%u meminta ke$enaran dari 0%%ah /.1.T B k#nsep tawaka% yanng manusia a$aikan tetapi di ama%kan #%eh semua ka"irC+ namun anda per%u mempunyai syarat5syarat tertentu se$e%um anda %ayak untuk meminta ke$enaran dari5;ya. !ersedia%ah untuk menyerap ' kun(i ke arah kemewahan. Kunci Pertama : Semuanya berbalik kepada kemahuan anda. Kenapa anda ingin mewah 3 /udah tentu untuk kese%esaan diri sendiri. 2angan $#h#ng pada diri sendiri mengatakan $ahawa anda menjadi mewah ada%ah untuk mem$antu i$u $apa dan se$againya. /emua manusia yang men(ari kekayaan ada%ah untuk diri sendiri. /ama ada anda me%akukannya untuk memenuhi tanggungjawa$ menanggung ke%uarga atau mem$a%as $udi i$u $apa+ anda memang %akukannya untuk diri sendiri. 0pa$i%a kita me%etakkan tanggungjawa$ $ahawa dengan me%akukan sesuatu untuk diri sendiri+ anda mu%a mener$itkan perasaan da%am diri anda untuk %e$ih $erusaha. Pedu%i apa #rang %ain+ hidup saya per%u di urus dahu%u. Ke$anyakan manusia tidak kaya5kaya di se$a$kan mereka ter$e%enggu dengan di%emma ini+ kenapa saya per%u men(ari wang 3

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

Mereka $ekerja dari puku% & hingga petang+ kemudian pu%ang ke rumah memikirkan kenapa saya $ekerja 3 Takde ke (ara yang %e$ih senang untuk jadi kaya 3 ada juga yang $er"ikir seperti+: 0%hamdu%%i%ah+ $erjaya juga aku ha$iskan pekerjaan hari ini.: /emua pemikiran di atas ada%ah $er$a%ik pada diri sendiri. !u""et $er(erai dengan isteri pertamanya+ tetapi $e%iau tetap kaya kerana $e%iau $ekerja untuk dirinya sendiri $ukannya #rang %ain. Kun(i pertama ke arah kemewahan ada%ah anda me%akukan semua pekerjaan ada%ah untuk diri sendiri. /aya tahu ada di antara anda yang ingin mem$angkang $ahawa setiap per$uatan ada%ah kerana 0%%ah /.1.T $ukannya kerana diri sendiri. /aya harap anda "aham per$e4aan antara niat dan per$uatan. 0pa yang saya tekankan ada%ah sega%a per$uatan yang anda %akukan ada%ah untuk diri sendiri+ $ukan%ah untuk manusia %ain. Kunci Kedua : Perjanjian dengan alam. Kenapa ke$anyakan jutawan sentiasa mem$eritahu kita semua akan kepentingan untuk menjimatkan wang kita wa%aupun mereka se$enarnya mengharapkan kita untuk $er$e%anja %e$ih supaya mereka %e$ih kaya3 2awapan yang tepat ada%ah mereka te%ah me%akukan perjanjian dengan a%am. Perjanjian terse$ut ada%ah keseim$angan a%am. 0nda pasti sedar ke$anyakan perkara yang naik dengan (epat akan jatuh dengan %ajunya. 0%am tidak akan mem$enarkan sesuatu perkara $er%aku dengan pantas dan meningga%kan mereka. 2ika ini $er%aku+ dengan pantas a%am akan (u$a mem$erhentikan anda. Ia terjadi pada semua manusia. /aya mendapat sejuta ringgit da%am masa sehari menerusi penjua%an tanah+ da%am masa $u%an wang saya sudah tiada. Ia hi%ang tanpa di kesan. /aya (u$a untuk me%a$ur dengan $ijak tetapi wang terse$ut hi%ang $egitu sahaja tanpa di kesan. !agi mereka yang memerhati dari tepi memarahi saya kerana tidak me%a$ur di
Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

da%am 0/!. !agaimana saya ingin me%a$ur sedangkan se%uruh a%am sedang memperdayakan saya. 0%am te%ah memperdayakan saya untuk tidak me%ihat per%a$uran da%am 0/$ ada%ah tidak $ijak. /enang untuk $erkata tetapi sangat sukar untuk menanggung. Peringatan untuk anda+ jangan %akukan sesuatu yang $#%eh men(a$ar a%am dan jangan seseka%i memandang rendah akan kekuasaan a%am. ;amun+ semuanya ada%ah $er$a%ik kuasa 0%%ah /.1.T. Kita hanya meran(ang+ Tuhan%ah yang akan menentukannya. Perjanjian dengan a%am me%iputi tanggungjawa$ kita se$agai kha%i"ah di muka $umi. 0%%ah /.1.T tidak menurunkan kita di muka $umi hanya untuk kita mengku(ar5ka(irkan $umi ini. Muhasa$ah diri anda sepenuhnya. *akukan sesuatu yang mem$eri satu "aedah kepada $umi. <%eh itu+ anda dapat %ihat ke$anyakan jutawan di dunia $erniaga menerusi perniagaan yang mem$eri man"aat pada a%am. 0%am me%iputi manusia dan semua yang $enda yang ada di da%amnya. Kunci ketiga : Tunduk ke bawah. !erapa %ama anda ingin hidup di atas3 !erapa %ama anda ingin pandang ke atas sahaja3 0nda per%u tunduk setiap hari untuk memastikan kemewahan $erada pada pihak anda. Keeg#an dan perasaan s#m$#ng sentiasa menghantui diri kita+ tiada (ara %ain untuk menge%aknya se%ain tunduk pada kuasa yang %e$ih kuat. !agi umat Is%am+ sudah tentu kita akan tunduk pada kuasa 0%%ah /.1.T. 2ika anda perhatikan ramai manusia yang he$at sekarang ter%a%u $#ngkak untuk mendengar suara dari $awah+ apa yang mereka nampak hanya%ah kehe$atan diri sendiri. Mereka memang he$at tetapi akan menjadi %e$ih he$at jika mereka mendengar suara dari $awah dengan %e$ih kerap.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

/em$ahyang %ima waktu memer%ukan kita untuk sujud se$anyak 3' ka%i dan rukuk se$anyak 1) ka%i. Pernahkah kita ketika ini+ kita tunduk dengan mem$awa seka%i keeg##an+ kes#m$#ngan+ hati dan jiwa kita ke $awah. 0pa$i%a sujud+ %uruh sudah semua keeg#an kita. Kita akui ada kuasa yang %e$ih he$at dari diri kita. 2ika anda tidak pernah+ e%#k%ah anda memu%akkannya sekarang. Ramai manusia %upa+ tapi 0%%ah /.1.T tidak pernah me%upakan kita. 0pa$i%a saya menge%uarkan kenyataan ini+ semua manusia s#m$#ng di seke%i%ing saya mu%a kepanasan. Mereka mengatakan $ahawa mereka tidak pernah me%akukannya tetapi hidup mereka $ahagia sahaja di %impahi kemewahan. !agi saya+ semua perkara yang terjadi merujuk pada kuasa tuhan dan yang pa%ing penting anda mahu kemewahan anda di $erkati atau tidak3 adakah anda mahu kemewahan anda di jaga #%eh i$%is atau Tuhan3 /emuanya terpu%ang pada anda. /eka%i anda tunduk+ kemewahan akan datang dengan sendiri pada anda. /aya $ukan%ah se#rang yang pandai da%am se%#k5 $e%#k agama+ tetapi ke$anyakan kajian saya menjurus ke arahnya. 0da se#rang ah%i perniagaan yang saya kena%+ $e%iau se%a%u mengama%kan surah 0%5@atihah se$agai ayat pe%aris perniagaannya. /atu hari+ saya tanya apa "aedah mem$a(a ayat terse$ut3 !e%iau men(eritakan $agaimana pe%anggan dari /a$ah te%ah mene%e"#n $e%iau untuk mengam$e%i st#k darinya. =ang mengejutnya+ $e%iau tidak pernah pun pergi ke sana. 0pa$i%a di tanya $agaimana pe%anggan terse$ut memper#%eh n#m$#r $e%iau+ pe%anggan terse$ut mengatakan satu sampu% surat %engkap dengan n#m$#r te%e"#n dan pr#"i% perniagaan $e%iau te%ah ti$a di peja$atnya. !e%iau merasa terkejut kerana $e%iau hanya mengep#s surat terse$ut pada sekitar negeri di semenanjung sahaja. /e$a$ itu saya simpu%kan $ahawa untuk menarik kemewahan datang+ anda per%u sentiasa tunduk dan harta anda pasti di $erkati.
Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

Kunci Keempat: Memang rezeki anda. Kun(i keempat tersangat mudah+ semua re4eki te%ah di tetapkan #%eh 0%%ah /.1.T dan ada%ah hak5;ya untuk mem$erinya kepada sesiapa yang Dia mahu. 2angan di kejar gunung+ kerana gunung tidak akan $ergerak. !egitu juga dengan re4eki+ ka%au itu memang hak anda+ ia tidak akan %ari. 0nda per%u $ertenang untuk menikmati kemewahan. 0nda tidak $#%eh ter%a%u g#p#h mengejar kemewahan. 0nda pasti tidak suka jika anda di desak+ $egitu juga dengan kemewahan. Hanya Tuhan sahaja yang mengetaui sama ada sesuatu itu hak anda atau tidak+ anda (uma $#%eh $erd#a dan meminta pentunjuk5;ya. Memang tidak di na"ikan+ perja%anan menuju ke arah kemewahan memang tidak tenang. 0nda per%u $erperang dan $ersaing dengan manusia %ain. ;amun+ mat%amat tidak mengha%a%kan (ara. 0nda pi%ih sama ada anda mahu gunakan senjata dari syurga atau neraka. Ka%au dari neraka anda $#%eh mengutip senjata yang terhe$at terse$ut di tepi5tepi ja%an sahaja. Ka%au dari syurga+ anda per%u mem#h#n untuk menuntut senjata terse$ut wa%aupun senjata yang pa%ing %emah. ;amun+ senjati yang pa%ing tajam dari neraka tidak mampu menem$usi senjata yang pa%ing %emah dari syurga. Tanya diri anda+ adakah anda mahu jadi $a(u% menyerang mereka yang tidak $ersenjata atau se#rang yang $erani memegang senjata dari syurga. Keempat5empat senjata ini se$enarnya hanya%ah (e$isan sahaja dari kun(i kemewahan. 1a%au$agaimanapun+ anda akan mu%a merasai kemewahan apa$i%a $ermu%a sahaja anda mengama%kan sa%ah satu kun(i di atas.

Teknik ajai$ untuk mendapatkan apa yang kita mahu.


Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

Pernahkah anda mengimpikan untuk memper#%eh kuasa seperti 0%addin. Petik jari sahaja+ jinnya akan menunaikan sega%a kemahuan yang $e%iau mahukan. Kita juga $#%eh tetapi kita per%u mengusai kuasa penyerahan iaitu $erserah sepenuhnya pada 0%%ah /.1.T. /e#rang jutawan dari 0merika yang menja%ankan perniagaan mem$eri kursus m#tiAasi untuk $adan5$adan k#rp#rat dan pekerja5pekerja syarikat+ te%ah jatuh $ankrap di se$a$kan kejatuhan ek#n#mi di 0merika. !e%iau hanya ada 3 sen sahaja. Dengan 3 sen terse$ut+ tiada apa yang $#%eh di $e%ikan untuk anak dan isterinya. Dengan %angkah %#ng%ai $e%iau masuk ke da%am gereja dan $erd#a di da%amnya. Dengan hati yang $ersih dan mengharap+ $e%iau menyerahkan duit terkahir pada gereja terse$ut sam$i% $erkata+9/aya serahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada 0wak se%epas ini.9 Di (eritakan+ perasaan %e%aki terse$ut ketika itu tersangat %ega kerana $e%iau menganggap sega%a tanggungjawa$ te%ah di %epaskan kepada kuasa yang %e$ih $esar. Ke%uar sahaja dari gereja+ se#rang %e%aki ti$a5ti$a menegurnya dan memper%awanya untuk mem$eri (eramah di peja$atnya. *e%aki terse$ut mem$eri kepadanya '-- d#%%ar se$agai wang pendahu%uan. 0khirnya %e%aki terse$ut $erjaya mem$e%i makanan untuk ke%uarga serta mem$ayar semua $i% tertunggak. /ungguh aneh jika anda memikirkan $agaimana 3 sen $#%eh $ertukar menjadi '-- d#%%ar. 0da kisah yang %e$ih menarik untuk di (eritakan+ namun saya terpanggi% untuk men(eritakan kisah di atas di se$a$kan ia terjadi pada mereka yang $ukan Is%am. Kuasa penyerahan ada%ah kuasa a%addin anda. Kita se%a%u mem$eri derma+ namun adakah ia penyerahan mut%ak. Kita se%a%u $erusaha+ namun adakah kita pernah $erserah kepada5;ya.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

2angan (u$a %akukan sesuatu untuk men(a$ar kuasa5;ya. Kita $eri rasuah untuk mendapatkan pr#jek+ kita gunakan penipuan untuk mendapat apa yang kita mahu+ kita gunakan teknik paksaan untuk memaksa perkara yang kita mahu datang dengan sendiri ke arah kita. /atu pertanyaan pada anda+ adakah $er$a%#i untuk anda %akukan semua perkara di atas semata5mata untuk menunaikan hasrat na"su kita. Kenapa anda per%u $ersusah payah untuk menipu+ mem$eri rahsuah dan memaksa untuk mendapatkan apa yang kita mahu sedangkan kita di ajar untuk me%akukan tugas mudah sahaja iaitu $erserah. Kita $erusaha+ kita $erserah. /emua jutawan yang mengama%kannya+ mereka keka% se$agai jutawan ma%ah %e$ih kaya %agi. Mereka ada%ah jutawan ke%as pertama kerana mereka (erdik. Manusia $#%eh menjadi $ijak dengan $e%ajar+ namun+ manusia tidak $#%eh menjadi (erdik jika mereka tidak $erani menggunakan ja%an mudah. 0nda $erusaha siang dan ma%am untuk memajukan perniagaan anda+ anda $erusaha siang dan ma%am $e%ajar untuk mengam$i% peperiksaan+ anda juga $erusaha siang dan ma%am untuk memajukan kehidupan anda. ;amun+ ada%ah %e$ih (erdik untuk anda $erserah kepada5;ya se%epas penat $erushaja. Kuasa penyerahan harus di %akukan dengan hati yang ikh%as. /aya pasti ada yang ter"ikir kenapa saya tidak menggunakan Hadis atau ayat 0%5Duran untuk menguatkan hujah saya3 2awapannya+ saya ada%ah manusia yang hina+ siapa%ah saya untuk merungkai semua ayat di atas. /aya %e$ih suka menjadikan Hadis dan 0%5 Duran asas untuk $er"ikir dari (u$a untuk memahami dengan menggunakan aka% "ikiran sendiri apa yang di sampaikan #%eh 0%%ah /.1.T. 2ika anda merasakan diri anda %e$ih pandai+ si%akan. /aya ada%ah manusia yang %emah dan hina. 2angan pu%a anda

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

hanya memandang agama pada syariat sahaja. 0gama $ukan peraturan tetapi ada%ah (ara hidup. 0nda kena per(aya+ ketika anda penat $erusaha dan me%akukan penyerahan pada kuasa yang %e$ih he$at menentukan nasi$ anda+ $ahawa anda memang $erhak mendapatnya. /erahkan sepenuhnya keputusan pada /.1.T. ingin untuk untuk 0%%ah

Rahsia menye%esaikan masa%ah.


Pen(arian kemewahan akan sentiasa mem$eri kita masa%ah. 1a%au sekuat mana atau sehe$at mana kita+ masa%ah akan sentiasa menghantui kita. Tiada masa%ah+ tiada kehidupan. !agaimana hendak menye%esaikan masa%ah yang menghantui kita dan pada masa yang sama kita $#%eh mengumpu% kemewahan3 Hanya ada satu sahaja (ara untuk menye%esaikan masa%ah iaitu $erhadapan dengan masa%ah itu sendiri. 0nda jangan $er"ikir untuk me%arikan diri dari masa%ah+ anda per%u $er"ikir $agaimana hendak $erhadapan dengan masa%ah terse$ut. Masa%ah tidak akan hi%ang jika anda me%arikan diri+ ia hanya akan hi%ang jika anda menye%esaikannya. Langkah pertama: Imaginasi menghasilkan realiti. Tidak dapat di sangka% %agi $ahawa imaginasi sangat penting da%am penye%esaian masa%ah. 0pa masa%ah anda3 tu%iskan ia di atas kertas. Kemudian hasi%kan se$erapa $anyak idea yang pa%ing unik+ ke%akar dan mustahi% untuk menye%esaikan masa%ah anda. 0nda per%u ikut (ara ini kerana dari 1- jutawan di se%uruh dunia menggunakan mirip teknik ini untuk menye%esaikan masa%ah mereka. Langkah kedua: unakan pemikiran waras anda untuk menghasilkan jalan.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

2a%an yang anda $ina menerusi pemikiran kreati" tadi anda tapis. 0m$i% penye%esaian yang anda nampak mudah dan kesanggupan anda untuk me%akukannya. /ediakan peran(angan untuk anda %akukannya. Langkah ketiga: Selesaikan masalah anda langkah demi langkah. 2arang ada perkara yang kita $#%eh %akukan serentak. =ang pa%ing je%as perkara yang kita $#%eh %akukan serentak ada%ah $uang air ke(i% dan $uang air $esar. /e%ain itu+ jarang ada perkara $#%eh di %akukan serentak. Ikut peran(angan yang anda te%ah tetapkan satu persatu. 2angan "ikir untuk menga%ah dan (u$a untuk me%#mpat. /emua masa%ah ada penye%esainnya+ jangan ma%u untuk $erd#a pada5;ya agar di permudahkan sega%a permasa%ahan anda.

Mat%amat dan idea $agaimana hendak men(apainya.


Da%am kita mengejar kemewahan+ kita tidak $#%eh %ari dari menetapkan mat%amat. 0pa$i%a mat%amat di tetapkan+ pasti anda ter(ari5(ari $agaimana hendak men(apainya. /e#rang pakar m#tiAasi dan pemasaran menggariskan ada ' %angkah yang $#%eh kita gunakan untuk mem$antu kita men(apai mat%amat. Pertama : !ahami apa sebenarnya kemahuan anda. 9/aya mahu mengumpu% RM1- --- untuk mem$e%i kereta.:itu ada%ah niat anda ketika menetapkan mat%amat pada awa%nya. Kemudian apa$i%a anda te%ah $erjaya men(apai ni%ai terse$ut+ anda dapati anda mahu kereta yang %e$ih maha% dan se%esa. 0pa gunanya mat%amat jika anda se%a%u mengu$ah5u$ahnya. /e#rang yang $er$adan $esar dan gempa% ingin menguruskan $adan supaya %e$ih ramai gadis akan terpikat padanya ketika
Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

$e%iau kurus. 0pa$i%a kurus+ $e%iau dapati $ukan itu yang gadis mahukan. Mat%amat anda per%u re%eAan dengan diri anda. @aham apa yang se$enarnya anda mahu. 0nda tidak per%u merendah diri ketika menetapkan mat%amat. Ka%au $#%eh mat%amat terse$ut ada%ah sesuatu yang $enar5$enar anda mahu+ $ukannya atas nasihat #rang %ain. *agi je%as mat%amat anda+ %agi mudah untuk anda men(apainya. Kedua: Tulis matlamat anda di atas kertas. Tu%is mat%amat anda di atas kertas. Umpamakan ia seperti satu perjanjian keramat. Pastikan apa yang anda tu%is ada%ah apa yang anda mahu. Ketiga: "ayangkan kejayaan anda. /e#rang pengkaji kuasa minda pernah menggariskan $ahawa jika anda tidak nampak+ anda tidak akan dapat. Maksud saya ada%ah me%ihat dengan menggunakan mata da%aman. Hadirkan rasa kejayaan da%am diri anda. 2ika mat%amat anda ada%ah untuk menjadi pe%ajar (emer%ang+ anda hadirkan kejayaan menjadi pe%ajar (emer%ang da%am diri anda. Te#ri he$at untuk mendapat apa yang kita mahu ada%ah dengan menjadikan mat%amat anda kenyataan wa%aupun anda sendiri tidak $erjaya %agi. 0da satu (erita menarik mengenai kawan saya. !e%iau sangat teringin untuk pergi ke Menara $erkem$ar petr#nas+ ma%angnya $e%iau tidak mampu. 0pa yang $e%iau mampu %akukan ada%ah me%etakkan gam$ar menara terse$ut di dindingnya. Menariknya+ hanya $e$erapa $u%an se%epas $e%iau me%ekatkan gam$ar menara terse$ut di dinding $i%iknya. !e%iau $erjaya menjejakkan kaki ke menara terse$ut di se$a$kan r#m$#ngan yang di $uat #%eh kampungnya. Maknanya memang $enar jika kita menghadirkan rasa kejayaan+ kejayaan akan datang dengan sendirinya.
Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah Page 1

Langkah keempat: abungkan matlamat anda dengan matlamat #rang lain. Lakukannya bersama$sama. 0dakah anda $#%eh $erja%an dengan se$e%ah kaki3 0dakah mata anda $#%eh $er"ungsi dengan $aik dengan hanya satu mata sahaja. 0dakah anda se%esa dengan mempunyai satu tangan3 Kita per%ukan $antuan untuk $erjaya. /yarikat 6##g%e $erjaya hasi% titik pe%uh dua #rang anak muda+ !i%% 6ates $erga$ung dengan rakan5rakannya untuk mem$angunkan perisian. 0da $anyak %agi (#nt#h yang menunjukkan ga$ungan $e$erapa #rang mampu untuk menghasi%kan keputusan yang %uar $iasa. *akukan ini pada setiap pagi+ kemewahan akan datang pada anda dengan sendirinya.

*akukan ini pada setiap pagi+ kemewahan akan datang pada diri anda.
/e#rang pemuda $angun seawa% E pagi+ $e%iau am$i% air sem$ahyang dan menunaikan s#%at su$uh. Kemudian+ $e%iau pergi ke dapur dan mem$uat sarapan untuk dirinya. /am$i% termenung $e%iau makan sarapan yang di siapkan sendiri. Pada puku% &+ $e%iau te%ah $ersiap sedia untuk $ekerja. Kemudian pada puku% + $e%iau $a%ik dan pada ma%amnya $e%iau ke%uar minum dengan rakan5rakan. !er$e4a dengan pemuda terse$ut+ se#rang pemuda %agi se%epas sahaja sem$ahyang + $e%iau duduk di atas kerusi dan mu%a menu%is mengenai apa mat%amatnya pada hari terse$ut. !e%iau senaraikan satu persatu perkara yang per%u $e%iau %akukan pada

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

hari terse$ut. Per$e4aan antara pemuda ini dan pemuda %agi se#rang ada%ah pemuda ini meran(ang hidupnya+ $ukan $iarkan a%am yang meran(ang kehidupannya. Untuk $erjaya da%am mengejar kemewahan+ kita per%u hidup %e$ih $aik dari sema%am. Itu te#ri yang sangat mudah. /etiap pagi %akukan muhasa$ah diri dan (u$a se$aik mungkin untuk mendapat %e$ih dari sema%am. 2ika anda $eruntung+ anda akan dapat apa yang anda mahu. Kemewahan akan datang pada manusia yang k#nsisten dan sentiasa mahu mem$aiki sesuatu. /etiap hari %akukan peran(angan seperti ini+ se%amat tingga% kegaga%an+ se%amat datang kejayaan ataupun ma(am ini+ se%amat tingga% kemiskinan+ se%amat datang kekayaan.

.ipta ja%an ke arah kekayaan.


!agaimana perniagaan awak3 /udah tentu%ah me%etup. 2awapan yang ringkas tetapi kesannya sangat kuat. ;ap#%e#n Hi%%+ se#rang penu%is yang he$at sentiasa mem$eri semangat pada dirinya dengan mengatakan perkataan $erikut+: !uku saya akan ter%e$ih %aris.: /e$anyak '-- ka%i. Ia nampak seperti mantera sahaja yang saya te%ah sentuh se$e%um ini kan3 0nda per%u sentiasa $er"ikiran p#siti" kerana tiada apa yang akan sampai pada anda jika anda terus $er"ikiran negati". 0wak apa

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

kha$ar3 /aya sihat sahaja. /e%ain itu+ anda $#%eh $erkata dengan %e$ih p#siti".9 /aya sihat seperti saya $aru di %ahirkan9. Kata5kata yang super p#siti" sentiasa mem$eri kesan yang menda%am pada diri anda. 2a%an ke arah kejayaan $#%eh di (ipta. Iaitu dengan $ersikap p#siti". !ersikap p#siti" sentiasa mem$enarkan minda anda untuk $er"ikir dengan waras dan tenang. @ikiran p#siti" akan menghasi%kan minda yang p#siti"+ minda yang p#siti" menghasi%kan $adan yang p#siti"+ $adan yang p#siti" akan menghasi%kan tindakan yang p#siti"+ tindakan yang p#siti" akan memperngaruhi semua #rang untuk $er"ikiran p#siti".

Penutup.
2ika anda men(ari rahsia kemewahan+ se$ahagian $esarnya saya te%ah rungkaikan di atas. Mat%amat saya hanya satu+ saya menu%is untuk menjadikan anda kaya. /ega%a kajian yang di %akukan ada%ah sesuatu yang sangat tepat dengan "en#mena sejagat. /ekian terima kasih.

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1

Rahsia Untuk Kaya Dan Hidup Mewah

Page 1