Anda di halaman 1dari 27

ZAKAT

Muhammad Nizar

Zakat adalah slah satu rukun Islam yg hukumnya wajib bagi setiap muslim yg merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yg telah mencapai nisab.

Secara umum, fungsi zakat meliputi:


Bidang moral = zakar mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Bidang sosial = zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Bidang ekonomi = zakat mencegah penumpukan kekayaan ditengan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimi.

Pengertian zakat
Zakat atau zaka yg berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Zakat = aktivitas memberikan harta tertentu yg diwajibkan Allah dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Hubungan antara Zakat, Infaq dan Shadaqah


Menurut bahasa infaq adalah membelanjakan artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah dan menurut kebiasaannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan.

Pengeluaran infaq dapat dilakukan oleh seorang muslim sebagai rasa syukur ketika menerima rezeki dari Allah dengan jumlah sesuai kerelaan dan kehendak muslim tersebut.

Jenis infaq
Infaq Wajib Infaq sunnah

Infaq wajib = terdiri atas zakat dan nadzar, yg bentuk dan jumlahnya telah ditentukan. Nadzar adalah sumpah / janji untuk melakukan sesuatu di masa yg akan datang.

Infaq sunnah = infaq yg dilakukan seorang muslim untuk mencari ridho Allah, bisa dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk. Misalnya: memberi makan bagi orang yg terkena bencana.

shadaqah
Segala pemberian / kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah. Shadaqah memiliki dimensi yang lebih luas dari infaq, karena shadaqah memiliki 3 pengertian utama, yaitu:

Manfaat infaq dan shadaqah


Mencegah kedatangan bala (kesulitan) Memelihara harta dari hal-hal yg tidak siinginkan. Mengharap keberkahan harta yg dimiliki.

1. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yg membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Shadaqah bersifat sunnah. 2. Shadaqah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks al-Quran dan sunnah ada yang tertulis dg Shadaqah padahal yg dimaksud adalah zakat.

3. Shadaqah adalah sesuatu yg makruf (benar dalam pandangan Islam)

Perbedaan zakat dengan pajak


Zakat berbeda dg pajak yg dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintahnya.

Pajak = kontribusi wajib kepada negara yg terutama oleh orang pribadi / badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perbedaan pajak dan zakat


1. Zakat merup[akan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah. 2. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam alQuran dan hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 3. Zakat hanyalah dikeluarkan oleh kaum muslimin sedngakan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memanfang apa agama dan keyakinannya.

4. Zakar berlaku bagi setiap muslim yg mencapai nisab tanpa memandang dinegara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial seatu neraga saja. 5. Zakat adalah suatu ibadah yg wajib didahului oleh niat, sedangkan pajak tidak memakai niat. 6. Zakat harus dipergunakan untuk kepentingan mustahik yang berjumlah 8 asnaf, sedangkan pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan.

Persamaan fakat dan pajak


Bersifat wajib dan mengikat atas harta yg ditentukan, dan ada saksi jika mengabaikannya. Zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai optimalisasi penggalangan dana maupun penyalurannya. Zakat dan pajak memiliki tujuan yg sama yaitu untuk membatu penyelesaian masalah ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tidak ada janji akan memperoleh imbalan materi tertentu di dunia. Zakat dan pajak dikelola oleh negara pada pemerintah Islam.

Syarat dan wajib zakat


1. Islam, berarti mereka yg beragama islam baik anak-anak / sudah dewasa, berakal sehat / tidak. 2. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam. 3. Memiliki satu nishab dari slah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib di zakatkan / objek zakat


Halal = harta tersebut harus di dapatkan dengan cara yg baik dan yang halal. Milik penuh = milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yg diberikan Allah kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Berkembang = menurut ahli fiqih harta yg berkembang secara terminologi berarti harta tersebut bertambah.

Cukup nisab = jumlah minimal yg menyebabkan harta terkena kewajiban zakat Cukup haul = jangka waktu kepemilikan harta ditengah sipemilik sudah melampaui 12 bulan qamariyah. Bebas dari utang = dalam menghitung cukup nisab, harta yg akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia ditentukan / memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya itu. Lebih dari kebutuhan pokok = kebutuhan adalah sesuatu yg sangat betul-betul diperlukan untuk kelangsungan hidup secara rutin.

Jenis zakat
Zakat jiwa / zakat fitrah Zakat harta

Pengertian zakat fitrah menurut bahasa ialah zakat yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadhan, sedangkan menurut syariat ialah zakat yang diwajibkan bagi tiap muslim, lakilaki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau budak yang memiliki kelebihan bagi keperluan dirinya dan keluarganya di hari raya Idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

ZAKAT MAL adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman (buah-buahan), emas dan perak, harta perdagangandan kekayaan lain diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

OBJEK ZAKAT HARTA 1. Zakat Binatang Ternak


Ada tiga jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu Unta, Sapi, Domba.

2. Zakat emas dan perak 3. Zakat perdagangan / tijarah 4. Zakat produksi hewani 5. Zakat investasi

6. Zakar profesi dan penghasilan


Penghasilan yang mengahasilkan uang ada 2 macam (a. pekerjaan yg dikerjakan sendiri. B. dikerjakan orang lain)