Anda di halaman 1dari 8

SULIT 015t2 Matematik Kertas 2 Jan - Sept 2005 40 Minit

MATEMATIK

UPSR

http :/lwww.geocities.com/m ateupsr

LATIHAN I MATEMATIK
KERTAS 2 40 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEIIINGGA DIBERITAHU

KELAS:

1. z. 3. 4.

Kertas soalan ini mengandungi 20 s<talan. Jawab semua soalan . semua jawapan hendaklah ditulis dalam kertas soalan ini. Semua ker.ia kira mengira hendaklah ditunjukkan dalam kertas soalart ini. Jikn anda hendak menukar jawapan , padamkan pengiraan vang telah dibuat . Kemudian tulis.iawapan yang baru.

Kertas soalanini mengandungig halamanbercetak

[Lihat Sebelah
015,.2 o200-s HslqsiptaJamaluddinMdramedhtp://www.geocities.com/mareups, SULrT

Untuk
t- ^-" ,,- ^.,." t\YBltf tUU tt

Pemsriksa

4&4 * 18:

ffiusyangterdekat

Tuliskan

*fu

**tai

' nombor perpuluhan

[ 1 Markah ]
015/2 02005 comimateupsr Hakcipta JamaluddinN{olramed.http://www.geocities

Tuliskan masa yang ditunjukkan oleh muka jam di sebelah sistem 24 jam .

6.

3 L- ! :
3 5

TuliskanRM 45.05 dalamperkataan .

l 8 . l 1 7+ 9 =

OlSl2@2005 HakciptaJarnaluddin Mohamed.http://www.geocitie. *t-*J3

Markah ]

Unnk Kegunaan Pemeriksa

6 0 2- 1 8 5 X 2 =

8m( -3.45mt =

10

t-tl I

25 % daripada RM 700 ialah

tt r;)
Rajah di atas yang menunjukkan wang telahoriJr6uuu"\#/" Rokiah
dalam sehari . Cari jumlah perbelanjaanPn. Rokiah dalam masa empat hari .
015 12 @2005 Hakcitra Jmaluddin Mohamed-http://www.geocities.com/mderpsr

[ 2 Markah]

5 jawapan dalam jam 0036.Nyatakan 45 minit selepas 13. Pukulberapakah a.mataup.m.

Unnk Kegunaan Pemeriksq

2 Markah

lcm lcm a) Lukiskan sebuahsegiempattepat berukuran 5 cm panjang dan 3 cm lebar dalam petak yang disediakan .

b) Nyatakar bilangan paksi simefi bagi segiempattepat tenebut .

2 Markah

\t\
rajahdi atas? seluruh kawasan berlorek daripada Berryaperatuskah

[ 2 MarkahI
0E n @2005 Hakcipta Jamluddin Moharcd.http:/iwww. gcocities.codmaerpsr

Unnk Kegunaan Pemeriksa

820

a
0.73m panjang beza panjang buluh. Hitungkan duabatang Rajah menunjukkan ,
dalam meter antarabutuh P denganbuluh Q .

Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Bilanean Kereta l3 l5 ll 9 t7 Jadualmenunjukkan bilangan kereta yang dicuci oleh Josephdari hari Selasa hingga hari Sabtu . Berapakah purata kereta yang dicucinya dalam sehari ?

[ 3 Markah ]
U 5n 02005 Hakcipta Jannluddin Mdramed.http://www. geocities.cory'mcerrysr

7 Unnk Kegunaan
Pemerika

18. Jika

Rajah di sebelatrmenunjukkan sekotak susu segardan harganya. Asiah membeli enam kotak susu segar seperti di sebelahdan membayar dengan sekepingRM 50 , berapakatrbaki wangnya ?

''i
i.

3 Markah
P

6cm S

Dalam rajah di atasPQRS ialah segiempattepat .Hitungkan luas kawasan berlorek.

[ 3 markah
Ol5n @2005 H*cipta Jamaluddin Mohd.http://www.geocities.cor/matqrysr

8 waktutamat satu 20. Mukajam dalamrajahdi sebelah menunjukkan -selama perlawanan 90 minit bolasepak. Perlawanan itu berlangsung perlawanan pukul berapakah itu bermula ? .Pada

[ 3markah ]

KERTAS SOALANTAMAT
USn @2005 Hakcipta Jmaluddin Motramod.http://www.geocities.corn/nnteupsr