Anda di halaman 1dari 4

100 Langkah Menuju Kesempurnaan Iman

1. 2. 3. #. $. &. '. (. ). 10. 11. 12. 13. 1#. 1$. 1&. 1'. 1(. 1). 20. 21. 22. 23. 2#. 2$. 2&. 2'. 2(. 2). 30. 31. 32.

Bersyukur apabila mendapat nikmat Sabar apabila mendapat kesulitan Ta akkal apabila mempunyai ren!ana atau pr"gram Ikhlas dalam segala amal perbuatan %angan membiarkan hati larut dalam kesedihan %angan menyesal atas sesuatu kegagalan %angan putus asa dalam menghadapi kesulitan %angan usil dengan kekayaan "rang %angan hasud dan iri atas kesuksesan "rang %angan s"mb"ng kalau memper"leh kesuksesan %angan tamak kepada harta %angan terlalu ambisius akan sesuatu kedudukan %angan han!ur karena ke*aliman %angan g"yah karena +itnah %angan berkeinginan terlalu tinggi yang melebihi kemampuan diri %angan men!ampuri harta dengan harta yang haram %angan sakiti hati ayah dan ibu %angan usir "rang yang meminta,minta %angan sakiti anak yatim %auhkan diri dari d"sa,d"sa besar %angan membiasakan diri melakukan d"sa,d"sa ke!il Banyak berkunjung kerumah -llah . masjid / Lakukan sh"lat dengan ikhlas dan khusu0 Lakukan sh"lat +ardu di a al aktu1 berjamaah dan di masjid Biasakan sh"lat malam 2erbanyak d*ikir dan d"0a kepada -llah Lakukan puasa ajib dan sunat Sayangi dan santuni +akir miskin %angan ada rasa takut ke!uali hanya kepada -llah %angan marah berlebih,lebihan 3intailah sese"rang dengan tidak berlebih,lebihan Bersatulah karena -llah dan berpisahlan karena -llah

33. Berlatihlah k"nsentrasi pikiran 3#. 2enuhi janji apabila diikrarkan dan mintalah maa+ apabila karena sesuatu sebab tidak dapat di penuhi 3$. %angan mempunyai musuh ke!uali dengan Iblis 4 syetan 3&. %angan per!aya ramalan manusia 3'. %angan terlampau takut miskin 3(. 5"rmatilah setiap "rang 3). %angan terlampau takut kepada manusia #0. %angan s"mb"ng1 takabbur dan besar kepala #1. Bersihkan harta dari hak,hak "rang lain #2. Berlakulah adil dalam segala urusan #3. Biasakan istg+ar dan taubat kepada -llah ##. Bersihkan rumah dari patung,patung berhala #$. 5iasi rumah dengan ba!aan -l 6ur0an #&. 2erbanyak silaturrahmi #'. Tutup aurat sesuai petunjuk Islam #(. Bi!aralah seperlunya #). Beristri 4 suami kalau sudah siap segala,galanya $0. 5argai aktu1disiplin aktu dan man+aatkan aktu $1. Biasakan hidup bersih1tertib dan teratur $2. %auhkan diri dari penyakit,penyakit bathin $3. Sediakan aktu untuk santai dengan keluarga $#. Makanlah se!ukupnya tidak kekurangan dan tidak berlebihan $$. 5"rmatilah kepada guru dan ulama $&. Sering,sering bersh"la at kepada 7abi $'. 3intai keluarga 7abi $(. %angan terlalu banyak hutang $). %angan terlampau mudah berjanji &0. Selalu ingat akan kematian dan sadar bah a kehidupan dunia adalah kehidupan sementara &1. %auhkan diri dari perbuatan,perbuatan yang tidak berman+aat seperti ng"br"l yang tidak berguna &2. Bergaulah dengan "rang,"rang saleh &3. Sering bangun di penghujung malam1 berd"0a dan beristig+ar &#. Lakukan ibadah haji dan umrah apabila sudah mampu

&$. Maa+kan "rang lain yang berbuat salah kepada kita &&. %angan dendam dan jangan ada keinginan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi &'. %angan memben!i sese"rang karena +aham dan pendirian &(. %angan ben!i kepada "rang yang memben!i kita &). Berlatih untuk berterus terang dalam menentukan sesuai pilihan '0. 8ingankan beban "rang lain dan t"l"nglah mereka yang mendapat kesulitan '1. %angan melukai hati "rang lain '2. %angan membiasakan berkata dusta '3. Berlakulah adil alaupun kita sendiri akan mendapat kerugian '#. %agalah amanah dengan penuh tanggung ja ab '$. Laksanakanlah segala tugas dengan penuh keihlasan dan kesungguhan '&. 5"rmati "rang lain yang lebih tua dari kita ''. %angan membuka aib "rang lain '(. Lihatlah "rang yang lebih miskin daripada kita1 lihat pula "rang yang lebih berprestasi dari kita '). -mbillah pelajaran dari pengalaman "rang,"rang ari+ dan bijaksana (0. Sediakan aktu untuk merenung apa,apa yang sudah di lakukan (1. %angan minder karena miskin dan jangan s"mb"ng karena kaya (2. %adilah manusia yang selalu berman+aat untuk agama1 bangsa dan negara (3. Kenali kekurangan diri dan kenali pula kelebihan "rang lain (#. %angan membuat "rang lain menderita dan sengsara ($. Berkatalah yang baik,baik atau tidak berkata,kata (&. 5argai prestasi dan pemberian "rang lain ('. %angan habiskan aktu untuk sekedar hiburan dan kesenangan ((. -krablah dengan setiap "rang alaupun yang bersangkutan tidak menyenangkan (). Sediakan aktu untuk ber"lahraga yang sesuai dengan n"rma,n"rma agama dan k"ndisi diri kita )0. %angan berbuat sesuatu yang menyebabkan +isik atau mental kita menjadi terganggu )1. Ikuti nasehat "rang,"rang yang ari+ dan bijaksana

)2. 2andai,pandailah untuk melupakan kesalahan "rang dan pandai, pandailah untuk melupakan jasa kita )3. %angan berbuat sesuatu yang menyebabkan "rang lain terganggu1 dan jangan berkata sesuatu yang menyebabkan "rang lain terhina )#. %angan !epat per!aya kepada berita jelek yang menyangkut teman kita sebelum di!ek kebenarannya )$. %angan menunda,nunda pelaksanaan tugas dan ke ajiban )&. Sambutlah uluran tangan setiap "rang dengan penuh keakraban dan keramahan dan tidak berlebihan )'. %angan mem+"rsir diri untuk melakukan sesuatu yang diluar kemampuan diri )(. 9aspadalah akan setiap ujian1 !"baan dan tantangan. %angan lari dari kenyataan hidup )). :akinlah bah a setiap kebajikan akan melahirkan kebajikan dan setiap kejahatan akan melahirkan kerusakan 100. %angan sukses di atas penderitaan "rang dan jangan kaya dengan memiskinkan "rang

;i kutip dari buku < ;*ikir < karya Mi+ta!h =arid . 2enerbit 2ustaka / Bajang L"mb"k Sukri