Anda di halaman 1dari 2

(NAMA ANDA) Bacelor Pendidkan Sains Pertanian (BPSP) Fakuti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia _____________________________________________________________________________ _ Puan

Anis Bte Zakaria (NAMA P NS!A"A# !AN$ P "%U M MBUA& ' SA#AN) Pensyara( )a*atan Sains Dan +okasional Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia Puan 0 PERLANTIKAN SEBAGAI PANEL PENGHAKIMAN INSTRUMEN Perkara di atas adala( dirujuk1 Suka cita di2aklu2kan *a(a3a tuan tela( dilantik se*agai 4akar untuk 2enjalankan kesa(an *agi instru2en 'ajian *ertajuk 5 A2alan Pe2akanan Dala2 'alangan Pelajar Bac(elor Pendidikan Sains Pertanian (BPSP)61 Bersa2a7sa2a ini disertakan o*jekti8 dan 4ersoalan kajian *eserta 9nstru2en kajian1 'erjasa2a dan sokongan tuan dala2 2e24ertingkatkan kualiti 4enyelidikan dida(ului dengan uca4an ri*uan teri2a kasi(1 Sekian0 &eri2a kasi(1 !ang *enar ,- )un ,./,

::::::11111111111111111111 (NAMA ANDA)

' SA#AN 9NS&"UM N P N! %9D9'AN &ajuk 9nstru2en Penyelidikan ; AMA%AN P MA'ANAN DA%AM 'A%AN$AN P %A)A" BA< %=" P ND9D9'AN SA9NS P "&AN9AN

Dengan ini disa(kan *a(a3a instru2en di atas tela( di*angunkan ole( NAMA ANDA dari Universiti Putra Malaysia0 Serdang0 Selangor1 9nstru2en ini tela( dise2ak dan ke4utusan adala( se4erti *erikut ;

Sila tandakan ( > ) 4ada ja3a4an anda ;

Bil / , ? @

Perkara For2at instru2en adala( sesuai dan relevan Se2ua ite2 *er8okus secara langsung ke4ada konstruk yang s4esi8ik Makna setia4 ite2 adala( jelas Se2ua ite2 yang dinyatakan 2enggunakan *a(asa yang 2uda( SaiB 8on sesuai dan 2uda( untuk di*aca Ara(an yang di*erikan jelas 9nstru2en ini *e*as dari4ada res4on yang *ersi8at *ias 9nstru2en ini *ole( 2enja3a* 4ersoalan kajian yang dike2ukakan1

!a

&idak

A C D