Anda di halaman 1dari 32

AL-FIQH AL-ISLAMI II

EBI 2133

AKADUNIT
TABARRU
6

AKAD TABARRUAT

IAKAN OLEH :AYATI BT BAHARUDIN (1113065 )


ILAH BT BADARUSAMIN (1113081)

SITI ZUBAIDAH BT HUSIN (1113066)


FAIRUZ BT MOHD FAUDZAN (1113

KDCN 7
PENSYARAH PEMBIMBING: USTAZ SHUKRI BIN HARUN

PENGERTIAN AQAD TABARRUAT


Berasal dari perkataan Arab- birr yang bermaksud
kebaikan..

Tabarru perkataan Arab yang bermaksud derma.

Kamus Dewan Edisi Keempat terbitan Dewan Bahasa


dan Pustaka memberi makna derma sebagai
pemberian yang ikhlas atau sedekah.

Samb

Akad tabarru adalah akad perjanjian kontrak antara dua


orang atau lebih yang bersifat tiada keuntungan.

Ianya tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.

Mereka yang melakukan akad ini tidak boleh meletakkan


syarat pulangan keuntungan.

Transaksi ini dilakukan kerana tolong menolong sesama


insan dan ikhlas kerana Allah swt.

TUJUAN
Tolongmenolong
sesama insan.
Membantu
meringankan
beban insan
lain.

Mengharap
keredhaan
Allah swt.

Mengharapkan
balasan hanya
dari Allah swt.

Mewujudkan
perasaan kasih
sayang sesama
manusia.

DALIL

O Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di

jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami


berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada
hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi
syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang
yang zalim. (Al-Baqarah 254)

JENIS-JENIS
Hibah : Suatu kontrak yang
merujuk kepada pemindahan
hak milik tanpa sebarang
gantian, ketika masih hidup
dan dilakukan secara
sukarela.

Jialah : Upah atau


pemberian.

Qard Al-Hasan :Al-Qard ialah


pinjaman yang melibatkan
pemindahan pemilikan barangan
atau komoditi yang boleh
dianggarkan dan diganti mengikut
bilangan, sukatan atau timbangan.

Rahn :
jaminan/gadaian.

Infaq :
menyerahkan harta
untuk dibelanjakan
ke jalan Allah.

Wakalah :
mewakilkan harta
kepada orang lain
untuk diuruskan.

Waqaf :
menyerahkan harta
untuk
dimanfaatkan
oleh umat Islam.

TAKRIF HIBAH
Dari segi bahasa:

Dari segi istilah:

Suatu pemberian yang Suatu kontrak yang


diberikan bukan kerana merujuk kepada pemindahan
tanggungjawab
hak milik tanpa sebarang
tertentu dan pemberian gantian, ketika masih hidup
ini memberi manfaat dan dilakukan secara
kepada penerima.
sukarela.

Dua Pihak yang


Memeterai Kontrak
(Pemberi dan Penerima)

RUKUN
DAN
SYARAT
HIBAH
Barangan
Hibah

Sighah Kontrak:
Penawaran dan
Persetujuan

RUKUN DAN SYARAT HIBAH


1. Dua Pihak yang Memeterai Kontrak (Pemberi dan
Penerima)
Pemberi hiba perlu memenuhi syarat-syarat berikut:
I.

Mestilah pemilik kepada barangan yang dihibah.


-tidak sah menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya.

al.

Mestilah layak untuk memberi sumbangan.


-kanak-kanak dan orang gila tidak layak memberi
sumbangan.

bm.

Mempunyai kuasa penuh untuk menggunakan


hartanya.
-tidak boleh diberikan oleh orang yang dihalang
menggunakan harta mereka seperti orang yang kurang akal
dan muflis.
Sementara penerima hibah pula hanya perlu memenuhi
satu syarat iaitu berkelayakan untuk menerima hak milik

Samb
2. Sighah Kontrak: Penawaran dan Persetujuan
Contoh penawaran ( ijab ) ialah pemberi berkata: Saya hibahkan
kepada anda.
Saya pindahkan kepada anda. Saya serahkan hak milik
barangan ini kepada
anda tanpa sebarang bayaran.
Contoh bagi persetujuan ( Qabul ) pula ialah penerima berkata:
Saya terima.
Syarat Sighah Kontrak
I.

Penawaran dan persetujuan mestilah berkesinambungan


Iaitu tiada ruang yang dianggap sebagai pemisah

ll.

Tidak bersyarat
Contohnya pemberi berkata: Jika Zaid datang, saya akan
hibahkan baju ini
kepada anda.

bl.

Tidak bertempoh
Contohnya pemberi berkata: Saya hibahkan buku ini kepada
anda selama

Samb
3. Barangan Hibah
Syarat-syarat barangan yang dihibah:
I.

Wujud ketika hibah.


-tidak sah menghibah barangan yang tidak wujud
contoh: barangan yang mahu dihibah ialah buah kurma
yang bakal dihasilkan
oleh pokok kurma miliknya pada tahun itu.

al. Barangan tersebut mestilah barangan yang bernilai.


-tidak sah menghibahkan bangkai,darah,khinzir,arak dan
haiwan buruan oleh
orang berihram atau buruan tanah haram.
bm. Mestilah daripada hak milik pemberi.
-tidak sah menghibahkan sesuatu yang bukan milik pemberi
samada barangan
awam atau barangan orang lain.

Hibah Barangan yang Digunakan pada


Barangan Lain atau Bercantum dengan
Barangan Lain
Semua barangan yang boleh dijual boleh dihibahkan. Dengan ini
beberapa perkara perlu dilihat:

1. Jika barangan tersebut bercantum dengan barangan lain yang boleh dipisahkan
tanpa menimbulkan sebarang kemudaratan dan tidak berisiko (gharar), hibah tersebut
sah kerana ia boleh dijual.
Contoh: pemberi menghibahkan selori tanah atau kain yang tidak akan mengurangkan
nilainya jika dipotong.

2. Jika barangan tersebut bercantum dan tidak boleh dipisahkan tanpa


menimbulkan sebarang kemudaratan, seperti pemberi menghibahkan separuh
pedangnya atau ia sukar dipisahkan atau berisiko, seperti pemberi
menghibahkan bulu yang ada pada badan kambing, hibah tersebut tidak sah
kerana barangan tersebut tidak sah dijual.

Samb

Bagi barangan yang digunakan pada barangan lain pula, contohnya:


rumah yang mempunyai perabot milik pemberi, atau kenderaan yang membawa
muatan, hibah ini dibenarkan dan sah kerana barangan yang dihibahkan dengan
barangan yang lain itu boleh dipisahkan.

Hibah Bahagian yang Tidak Ditentukan

Sebagai contoh, seseorang yang mempunyai bahagian yang tidak ditentukan dalam
satu barangan dan bahagian ini dihibahkan kepada seseorang.
Contoh lain, seorang pemilik mengibahkan miliknya kepada dua orang atau lebih.
Hibah ini dibenarkan dan sah kerana barangan ini boleh dijual beli.

HUKUM HIBAH

Setelah kontrak hibah selesai dan memenuhi semua


syarat yang ditetapkan, maka berkuatkuasalah hukum
hibah. Iaitu sah hak milik penerima ke atas barangan
yang dihibah tanpa sebarang gantian.
Hukum ini dikecualikan bagi hibah yang di berikan oleh
bapa kepada anak. Bapa berhak menuntut semula hibah
yang diberikan.
Walau bagaimanapun, meminta semula hibah tidak
dibenarkan apabila barangan yang dihibahkan tidak lagi
menjadi hak milik anak.
Contoh: Barang tersebut telah dijual atau diwakafkan.

Ibu bapa
Anakanak

Adik
beradik
PEMBERIAN
HIBAH SECARA
SAKSAMA

PENGERTIAN JIALAH
Bahasa : Upah atau pemberian.
Syara : Merupakan perjanjian akan menyerahkan
sejumlah wang atau barang-barang kepada orang lain
yang berjaya melaksanakan tugas. Ji'alah dinamakan

jugajuldanjaiilah, iaitu
Menurut Sulaiman Rasjid(2004
sesuatu yang diberikan
: 305-306) Jialah ialah
kepada orang lain kerana
meminta agar mengembalikan perbuatan yang dilakukannya.
barang yang hilang dengan
Contohnya seseorang
bayaran yang ditentukan.
mengatakan, Barang siapa
Contohnya seseorang yang
yang melakukan ini, maka ia
kehilangan seekor kuda
akan mendapatkan harta
berkata siapa yang
sekian." Yakni ia akan
mendapatkan kudaku dan
memberikan upah yang
mengembalikan kepadaku,
ditentukan bagi orang yang
maka aku bayar sekian..
mahu mengerjakan pekerjaan
yang ditentukan, seperti
membangun dinding, dsb.

DALIL DISYARIATKAN JI'ALAH


Firman Allah Ta'ala:

Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja,


dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh
bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin
terhadapnya". ( Yusuf: 72)
Yakni barang siapa yang mampu menunjukkan pencuri piala
milik raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat
beban unta. Ini adalah jul, dan menunjukkan bolehnya
ji'alah.

RUKUN
JIALAH

Lafaz

kalimahnya hendaklah
mengandungi erti memberi izin
kepada yang akan bekerja, juga
tidak ditentukan waktunya.

Orang yang
menjanjikan
upah

boleh bukan orang yang


kehilangan.

Pekerjaan

mencari barang yang hilang

Upah

disyaratkan memberi upah dengan


barang tertentu.Jika orang yang
kehilangan memberi pengumuman
kepada masyarakat umum jika
ada yang menemukan barangku,
maka akan aku beri wang sekian,
kemudian ada dua orang yang
bekerja mencari barang tersebut
sampai menemukannya, maka
upah yang dijanjikan itu dibagi
antara keduanya.

YANG MEMBATALKAN JIALAH


Masing-masing pihak boleh membatalkan
perjanjian jialah sebelum pekerjaan tersebut
dilakukan, jika yang membatalkannya orang
yang bekerja, maka dia tidak mendapat
upah apapun, sekalipun sudah bekerja.
Tetapi jika yang membatalkan adalah orang
yang menjanjikan upah, maka yang bekerja
berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan
yang dilakukannya.

Di antara Hukum-hukum yang


Terkait dengan Ji'alah
1

Tidak disyaratkan untuk akad ji'alah ini harus


dihadiri oleh kedua belah pihak orang yang
melakukan akad seperti pada akad yang lain.

Disyaratkan untuk orang yang siap


memberikan bayaran harus sah
tasharruf(tindakannya), sedangkan orang yang
bekerja harus mampu melakukannya.

Pekerjaan ji'alah itu harus mubah, sehingga


tidak sah terhadap pekerjaan yang haram,
seperti memainkan muzik, membuat arak dsb.

Samb

Pekerjaan ji'alah ini tidak ditentukan batasnya, sehingga


jika seseorang berkata, "Barang siapa yang
mengembalikan untaku dalam waktu sebulan, maka ia
berhak mendapat lima dinar," maka ji'alah tidak sah.

Siapa saja yang telah menyelesaikan tugas ji'alahnya,


maka ia berhak memperoleh ju'l (upah), kerana akad
menjadi tetap dengan sempurnanya pekerjaan. Jika yang
melakukan ji'alah adalah beberapa orang, maka mereka
membahagi upahnya sama banyak sesama mereka.
Siapa saja yang melakukan pekerjaan yang diji'alahkan sebelum
mengetahui bahwa pekerjaan itu diji'alahkan, maka yang
melakukannya tidak berhak mendapat apa-apa, kerana hal ini
termasuk melakukan perbuatan yang tidak diizinkan. Tetapi jika
ia mengetahui adanya ji'alah di tengah-tengah melakukan
pekerjaan itu, maka ia berhak mengambil upah seukuran
pekerjaan yang dilakukannya setelah ia mengetahui adanya
ji'alah itu.

Samb.
.

Ji'alah adalah akad yang dibolehkan. Masing-masing berhak


membatalkannya. Jika pembatalan dilakukan oleh pekerja,
maka ia tidak berhak mendapatkan ji'alah sedikit pun, kerana ia
telah menggugurkan haknya. Namun jika pembatalan dari jaa'il
(yang menetapkan ji'alah) dan pembatalan itu dilakukan
setelah pekerja memulai pekerjaannya, maka orang yang
bekerja berhak mendapatkan upah seukuran pekerjaannya,
kerana kerjanya dengan imbalan yang belum diterimanya.
Para fuqaha menjelaskan bahwa jika ada yang bekerja untuk
orang lain tanpa jul (upah) dan izin dari orang lain itu, maka ia
tidak berhak menerima apa-apa, kerana ini sama saja
memberikan manfaat tanpa imbalan, sehingga ia tidak
mendapatkannya. Di samping itu, seseorang tidak mesti
membayar sesuatu yang tidak wajib baginya. Tetapi
dikecualikan dua hal berikut:

Jika pekerja telah menyediakan diri


sebagai pekerja dengan upah.
Misalnya, Jalan pengangkutan
panduan dan lain-lain. Dalam keadaan
ini, jika ia bekerja pada pekerjaan,
maka ia jadi dengan keizinan yang
dikehendaki diberi upah. Berbeza jika
ia tidak menyediakan dirinya untuk
itu, maka dia tidak layak kepada apaapa, walaupun ia dibenarkan. Kecuali
dengan adanya syarat.

Orang-orang yang menyimpan barangbarang orang lain daripada


kemusnahan. Sebagai contoh,
menariknya dari laut, kebakaran atau
mencari item di tempat yang bahaya
yang akan hilang jika ditinggalkan,
maka dia berhak untuk mitsil gaji
(standard) walaupun pemilik yang tidak
membenarkan, kerana dia bimbang
akan menjadi barangan yang rosak
atau binasanya. Di samping itu, diberi
upah yang mendorong mereka berbuat

SYARAT-SYARAT KONTRAK JIALAH


Syarat kelayakan
untuk jail samaada
untuk kepentingan
atau untuk
kepentingan orang
lain hendaklah cukup
umur, sempurna akal
dan matang. Adapun
syarat bagi amil
hendaklah memiliki
sifat kelayakan untuk
bekerja dan tidak sah
kontrak sekiranya
tidak mampu bekerja
kerana kecil atu
sebagainya sekiranya
tidak ditentukan
memadailah dia
mengetahui iklan
kerja tersebut.

Upah yang ditawarkan


hendaklah merupakan
harta yang
dikenalpasti.
Sekiranya upah
tersebut sesuatu yang
tidak diketahui,
terbatallah akad.
Seumpama seseorang
berkata: Sesiapa yang
menemui kereta saya
akan diberi pakaian.
Jika ini berlaku, Amil
dalam kontrak ini
berhak menerima
upah nilai semasa.

Manfaat yang akan


diperolehi oleh Jail
hendaklah bersifat
jelas dan hakiki serta
harus dinikmati pada
hukum syarak.Oleh
itu, tidak boleh
ditawarkan kepada
seseorang untuk
mengeluarkan jin
daripada tubuh
seseorang atau
merungkai amalan
sihir kerana kerjakerja tersebut
tidakdapat
dikenalpasti. Begitu
juga tidak seharusnya
untuk mendapat
menfaat dari perkara
yang diharamkan.

Bersaing dalam kebaikan


yang membantu orangorang yang sangat
memerlukan bantuan.

HIKMAH
Memupuk
semangat dan
keyakinan untuk
melakukan
sesuatu.

Dapat menemui
orang-orang yang
mempunyai
pencapaian atau
kesetiaan yang
tinggi.

QARD AL-HASAN
BAHASA
Bermaksud al-qatu (potong). Harta yang diberikan
kepada orang yang berhutang dinamakan qard kerana
pemiutang memotong (mengambil) sebahagian hartanya
untuk diberikan kepada penghutang.

ISTILAH
Penyerahan sesuatu barang atau harta daripada
pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang
tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan
digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang
penambahan.
Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang
diberi pinjam adalah ditegah dalam Islam kerana ia
dianggap sebagai riba atau lebihan yang tidak mempunyai
ganti yang dikenakan oleh pemberi pinjaman sementara
menunggu bayaran balik.

Samb

MAZHAB SYAFIE
Memberi milik sesuatu harta kepada orang
lain untuk digunakan. Peminjam dikehendaki
mengembalikan semula dalam keadaan
yang sama atau diganti dengan barang yang
sama nilai dengan harta yang dipinjam.

HUKUM QARD AL-HASSAN


Memberi hutang kepada seseorang yang
memerlukan adalah sunat, manakala harus
bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan
untuk
membebaskan
dirinya
daripada
kesempitan hidup.

Samb

QARD AL-HASAN

Orang yang berhutang mempunyai


tanggungjawab untuk memulangkan barang
yang sama atau serupa dengan apa yang
dipinjam tanpa apa-apa tambahan terhadap
harta yang dipinjam itu. Kebiasaannya barang
yang menjadi objek bagi akad qard ialah wang
atau lain-lain medium pertukaran yang diterima
oleh orang ramai.
Al-Qard dikategorikan sebagai akad tabarru
iaitu kontrak yang berteraskan kepada konsep
kebajikan. Ini kerana faedah atau manfaat
daripada transaksi yang berlaku hanya

DALIL
PENSYARIATAN
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah,
ayat 245:
Terjemahan:
Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan
pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang
baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat
gandakan balasannya dengan bergandaganda banyaknya dan (ingatlah), Allah jualah
yang
menyempit
dan
yang
meluaskan
(pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu
semua dikembalikan.

RU
KU
N

PRINSIP QARD AL-HASAN

PERBANDINGAN ANTARA QARD ALHASSAN


DAN PINJAMAN
PERIBADI
PERBANDINGAN
QARD AL-HASSAN
PINJAMAN PERIBADI
Pelaksanaan

Berlandaskan hukum
syarak

Pinjaman yang dibayar


balik adalah sama nilainya
Kaedah Bayaran
sepertimana nilai yang
Balik
dipinjam tanpa dikenakan
faedah
Tujuan
Tindakan
Lambat Bayar

Kesan

Mengikut institusi
konvensional dan
komersial
Terdapat faedah dan
keuntungan yang
berlandaskan riba

Mendapat keredaan Allah

Mencari keredaan
manusia

Denda dikenakan
berdasarkan proses jual
beli secara bayaran
ansuran

Denda berdasarkan
hasil dari kontrak
pinjaman

Mempunyai nilai moral


dan akhlak yang tinggi
apabila ada sikap

Meruntuh nilai moral


dan akhlak akibat
sikap orang berduit