Anda di halaman 1dari 56

BAB 1 PUSAT SUMBER SEKOLAH

Visi PSS Misi PSS Maklamat PSS Objektif PSS

PUSAT SUMBER SK.PUSAT LAWAS


PENGENALAN PUSAT SUMBER Latar belakang Pusat Sumber Sekolah Lokasi Pusat Sumber Sekolah Pelan sekolah VISI PSS VISI Membudayakan teknologi pendidikan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara

MISI PSS Menjadikan Pusat Sumber Sekolah sebagai pusat penyebaran ilmu dan maklumat

MATLAMAT PSS Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion perguruan yang berilmu dinamis kreatif ino!atif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru"guru supaya dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara bangsa dan agama. Membentuk golongan pelajar yang berilmu kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pelajar supaya dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pelajar dengan pengetahuan teknologi maklumat menerusi penggunaan komputer.

OBJEKTIF PSS
Menyediakan sumber"sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. Menyediakan tempat untuk guru"guru meran#ang dan menghasilkan sumber"sumber pengajaran dan pembelajaran. Meningkatkan profesionalisme guru. Mengumpul menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.

BAB 2 ORGA !SAS! PUSAT SUMBER SEKOLAH


"a#ta "a#ta $#%a&isasi $#%a&isasi 'a(ata&k)asa 'a(ata&k)asa !&*)k Ke#ja P)sat P)sat S)mbe# S)mbe#

Sek$la+ Sek$la+ Se&a#ai t)%as 'a(ata&k)asa !&*)k P)sat S)mbe# Sek$la+ Se&a#ai t)%as 'a(ata&k)asa Ke#ja P)sat S)mbe# Sek$la+

Carta organisasi Jawatankuasa In uk Pusat Su!"#r S#ko$a%


PENGERUSI $N.%&S'P (.)*+I SI,*M

NAIB PENGERUSI $N. *-*N. (*/$0I (. )*+I M*,&SIN

SETIAUSA'A $N. M*,N'0 (. )*+I 0*N1*)

NAIB SETIAUSA'A &S,*2*) *SM*) (,. )*SS*N

Penolong /anan )$M

/aunselor

Penyelia Petang

/etua"ketua (idang

.uru Media 3 .uru Perpustakaan

Carta organisasi Jawatankuasa K#r&a Pusat Su!"#r S#ko$a%


4

PENGERUSI $N.%&S'P (.)*+I SI,*M

NAIB PENGERUSI $N. *-*N. (*/$0I (. )*+I M*,&SIN SETIAUSA'A $N. M*,N'0 (. )*+I 0*N1*) NAIB SETIAUSA'A &S,*2*) *SM*) (,. )*SS*N

.uru Media

.uru Perpustakaan

Pembantu ,adbir PSS

/etua Lembaga Penga5as PSS

-akil staf sokongan

-akil Panitia Mata Pelajaran

SENARAI TUGAS JA(ATANKUASA IN)UK PUSAT SUMBER SEKOLA'


4. Meran#ang ke5ujudan PSS dan merangka peranan perkembangannya.
5

kepentingan dan strategi

6. Menentukan sunber ke5angan PSS. 7. Mengagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan"bahan PSS seperti bahan #etak 8buku dan lain"lain9 media teknologi dan bahan"bahan bantu mengajar:belajar. ;. Melakukan anggaran +a5atankuasa /erja. perbelanjaan mengurus PSS yang dikemukakan oleh

<. (ertanggungj5ab dalam pengurusan penggunaan. =ontohnya menentukan jadual tugas jadual penggunaan PSS peruntukan masa pinjaman dan lain"lain. >. Merangka strategi perkembangan PSS iaitu membuat unjuran mengenai keperluan" keperluan di masa akan datang. =ontoh"#ontohnya? keperluan fi@ikal keperluan bahan" bahan dan kegiatan"kegiatan lain seperti pameran dan sebagainya. A. Meran#ang untuk mendapatkan bantuan daripada pihak"pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. =ontohnya 5ang tunai buku"buku bahan bantu mengajar bahan media teknologi kepakaran tertentu dan sebagainya.

SENARAI TUGAS JA(ATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLA'


4. Menyelaraskan semua program media yang diran#ang dan dilaksanakan. 6. Mendapatkan peruntukan perbelanjaan pengurusan dan pembangunan Pusat Sumber. 7. Menyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. ;. Meran#ang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan. <. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. >. Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai media pendidikan yang terdapat di Pusat Sumber. A. (ertindak sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan agensi"agensi kerajaan dan s5asta dalam perkara"perkara yang berkaitan dengan akti!iti Pusat Sumber.

BAB , PERATURA PSS


Pe#at)#a& -e&%%)&aa& -e#-)stakaa& Pe#at)#a& -e&%%)&aa& PSS )&t)k %)#)

PERATURAN PENGGUNAAN PERPUSTAKAAN


)isi*$in
4. Pelajar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan. 6. Pelajar mesti beratur semasa meminjam atau memulangkan buku.
7

7. Pelajar tidak dibenarkan makan minum atau tidur di dalam perpustakaan. ;. Pelajar tidak dibenarkan membuka tutup suis"suis dan mengubah kedudukan kerusi meja di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS. <. Pelajar dikehendaki duduk di tempat"tempat yang disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak"rak pintu dan kaunter. >. Pelajar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke ba5ah meja dengan kemas selepas digunakan. A. Pelajar tidak boleh mengadakan mesyuarat atau perjumpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. B. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembelajaran tanpa diiringi guru. C. Pelajar dikehendaki meletakkan beg mereka di luar perpustakaan di tempat yang disediakan.

Ba%an+"a%an P#r*ustakaan
4. Pelajar mesti menggantikan kos buku"buku yang dihilangkan dirosakkan. di#onteng atau

6. *khbar atau majalah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan diba5a keluar dari perpustakaan. 7. (uku"buku yang sesuai digunakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan.

Pakaian
4. Pakaian mestilah kemas dan lengkap se5aktu berada dalam perpustakaan. 6. +aket baju panas dan lain"lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau diba5a masuk ke perpustakaan.

P#ringatan , Tin akan "o$a% *#r*ustakaan.

ia!"i$ *a a *#$a&ar+*#$a&ar -ang !#$anggar *#raturan

PERATURAN PENGGUNAAN PSS UNTUK GURU

4. .uru"guru perlu mengisi (uku Penggunaan (ilik semasa menggunakan bilik Pusat Sumber 8Perpustakaan9. 6. .uru"guru pengiring perlu menga5al disiplin pelajar di dalam bilik"bilik Pusat Sumber. 7. Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat dengan penga5asan Penga5as Pusat Sumber bertugas atau guru PSS. ;. .uru"guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikun#i selepas menggunakan bilik"bilik Pusat Sumber.

BAB . PROMOS! PUSAT SUMBER SEKOLAH


B#$s)# O#ie&tasi PSS Akti/iti -#$m$si PSS

PROMOSI PUSAT SUMBER SEKOLA' /. Brosur


=ontoh isi kandungan?
10

a. &ntuk pelajar? Peraturan peraturan penggunaan Pusat Sumber Sistem peminjaman dan pemulangan bahan buku Sistem peminjaman dan pemulangan bahan bukan buku Sistem Pengekasan 1e5ey Susun atur Pusat Sumber *lamat"alamat laman 5eb untuk penyelidikan -aktu perkhidmatan *lamat laman 5eb Pusat Sumber Sekolah $"mel sekolah: Pusat Sumber Sekolah b. &ntuk guru"guru: pela5at? Visi misi motto malamat dan objektif Pusat Sumber Sekolah /oleksi bahan #etak /oleksi bahan bukan buku /emudahan perkhidmatan Susun atur Pusat Sumber Sekolah -aktu perkhidmatan *kti!iti tahunan =arta organisasi +a5atankuasa Induk *lamat laman 5eb Pusat Sumber Sekolah $"mel sekolah: Pusat Sumber Sekolah

0. Ori#ntasi PSS
Pada a5al tahun untuk pelajar"pelajar Sekolah rendah semua Pengenalan sistem peminjaman dan penggunaan Pusat Sumber Perkhidmatan PSS

1. Akti2iti *ro!osi PSS


Pameran: publisiti Papan kenyataan (uletin Promosi bahan baru Promosi sudut

11

BAB 0 SE ARA! TUGAS


PE GERUS! SET!AUSAHA GURU PERPUSTAKAA GURU ME1!A PE GAWAS PSS KETUA PA !T!A

SENARAI TUGAS PEN3ELARAS PUSAT SUMBER SEKOLA'


4. (ertanggungja5ab kepada .uru (esar. 6. Meran#ang pembangunan sumber manusia PSS dan mengemukakannya kepada +:/uasa Induk PSS.
12

7. Menga5al selia dan menyelaras perbelanjaan dan rekod ke5angan: stok PSS. ;. Me5ujudkan hubungan yang baik dengan *gensi luar seperti PSPN (,P dan lain"lain supaya memproleh pengetahuan yang terkini. <. Mempengerusikan Mesyuarat +:/uasa /erja. >. Merangka Program Lima ,ahun PSS bersama *+/ PSS. A. Menjalankan tugas"tugas lain yang diarahkan oleh .uru (esar. B. Memilih dan melantik guru"guru PSS bersama Setiausaha.

SENARAI TUGAS SETIAUSA'A


4. Membantu dalam pengelolaan pentadbiran dan penggunaan PSS. 6. Mentadbir menyelaras perkhidmatan PSS. 7. Meran#ang skim latihan untuk guru"guru PSS Penga5as. ;. Memilih dan melatih Penga5as PSS pelajar dan Pembantu PSS. <. Menyediakan (ibliografi untuk kegunaan guru dan pelajar. >. Meran#ang bersama *+/ PSS segala akti!iti PSS untuk sepanjang tahun. A. Menyediakan laporan taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai perkhidmatan PSS. B. Menguruskan mesyuarat"mesyuarat +:/uasa Induk dan +:/uasa /erja PSS. C. Menyediakan peran#angan dalam penggunaan dan pembangunan PSS dan mengemukakannya kepada +:/uasa Induk pentadbiran PSS. 4D. Mengurus perbelanjaan dan rekod ke5angan PSS. 44. Merangka dan menghasilkan Program Lima ,ahun PSS bersama *+/ PSS. 46. Menjadi Setiausaha +:/uasa pentadbiran PSS. 47. Menjalankan tugas"tugas lain yang diarahkan oleh .uru (esar:Pengetua:.P/ 4. 4;. (ertanggungja5ab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan PSS. 4<. Memastikan semua akti!iti yang diran#ang berjalan dan dilaksanakan nmengikut peran#angan. guru"guru lain /erani PSS dan

GURU PERPUSTAKAAN
4. Membantu Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS. 6. Mengkelas merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan.
13

7. Menjalankan kerja"kerja membaikpulih menyemak dan menghapuskira koleksi:bahan perpustakaan. ;. Men#eriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pelajar menggunakan perpustakaan. <. Menyediakan ran#angan pembangunan fi@ikal perabot dan koleksi bahan. >. Menyediakan peran#angan dan melakukan akti!iti promosi perpustakaan yang bersesuaian dengan objektif PSS. A. Menubuhkan +:/uasa .uru Pembantu Perpustakaan dan pengagihan bidang tugas. B. Mengadakan orientasi bagi pelajar"pelajar baru supaya mereka tahu menggunakan PSS dengan baik dan betul. C. Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan"bahan baru yang diterima untuk makluman guru dan pelajar. 4D. Mengatur jadual 5aktu penggunaan perpustakaan mengikut keperluan di sekolah. 44. Melatih dan menyelia Penga5as Perpustakaan untuk membantu menguruskan perpustakaan. 46. Member khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak yang memerlukan. 47. Memperoleh dan menyemak (ibliografi" bibliografi katalog"katalog daripada penerbit" penerbit atau pun#a"pun#a tertentu untuk mengetahui jenis"jenis buku yang perlu dan dapat dibeli. 4;. Mengajar kemahiran pengendalian maklumat kepada guru"guru dan pelajar mengikut keperluan. 4<. Menjalankan kerja menyemak stok pada hujung tahun.

SENARAI TUGAS PENGA(AS PUSAT SUMBER


4. 6. Membantu dalam pengedaran bahan buku 8peminjaman dan pemulangan9. Membantu dalam penyusunan bahan"bahan di rak dan lain"lain.
14

7. ;. <. >. A. B. C.

Menyimpan dan menyusun bahan"bahan yang telah digunakan oleh para pengguna ke tempat asal. Menjaga kebersihan PSS termasuk tugas kemas"mengemas. Membantu melakukan kerja memproses bahan"bahan seperti melabel #op hak milik dan sebagainya. Membantu dalam penyemakan buku"buku majalah akhbar yang diterima daripada pembekal. Menbantu menguruskan fail tegak: buku skrap. Membantu mempromosikan PSS. Seranta dan me5ujudkan perhubungan dengan para pengguna.

4D. Membantu pelanggan dalam penggunaan PSS. 44. Membantu membaikpulih bahan"bahan rosak. 46. Menjalankan tugas"tugas lain yang diarahkan oleh .uru PSS.

GURU PANITIA MATAPELAJARAN 4 PENASI'AT KELAB


4. 6. 7. ;. <. Membantu +:/uasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk kegunaan guru serta pelajar. Membantu +:/uasa PSS menilai keberkesanan alat:bahan media yang dibeli atau dihasilkan sendiri. Menjalankan tugas"tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua. Meran#ang pembangunan koleksi bahan yang mengikut mata pelajaran. Membantu menyusun kemudahan guru"guru. mempromosi dan menyediakan senarai alat:bahan mengikut

15

BAB 2 PE GAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH


PE GAWAS WAKTU BERTUGAS PERATURA PE GAWAS PSS

TUGAS 'AWATA KUASA PE GAWAS PSS SE ARA! TUGAS 'AWATA KUASA PE GAWAS PSS

PENGA(AS PUSAT SUMBER SEKOLA' A. PENGA(AS


4. Penga5as dilantik daripada para pelajar tahun ; < dan > 8S.09.
16

6. Perlantikan Penga5as dilantik oleh *+/ PSS dan guru"guru. 7. (ilangan Penga5as PSS bergantung kepada keperluan PSS. ;. Sediakan jadual bertugas Penga5as PSS.

B. (AKTU BERTUGAS
=ontoh? SESI PAGI 'ARI ISNIN S$L*S* /)*MIS +&M**, SESI PETANG 'ARI ISNIN S$L*S* /)*MIS +&M**, SEBELUM SEKOLA' 44.7D am 46.7D pm 44.7D am 46.7D pm 46.DD pm 46.7D pm (AKTU RE'AT 7.DD pm 7.4< pm 7.DD pm 7.4< pm 7.DD pm 7..4< pm (AKTU RE'AT DC.;D am DC.<< am DC.;D am DC.<< am DC.;D am DC.<< am SELEPAS SEKOLA' 46.6< pm 4.7D pm 46.6< pm 4.7D pm 44.6< am 46.DD pm

C. PERATURAN PENGA(AS PSS


PAKAIAN SERAGAM PSS Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh *+/ Induk:/erja PSS dan dipersetujui oleh pihak Pentadbir. Majlis Perlantikan Penga5as PSS diberi surat perlantikan dan len#ana Penga5as PSS. Sekiranya di5ujudkan *+/ Penga5as PSS senarai tugas yang di#adangkan adalah seperti berikut ?

TUGAS JA(ATANKUASA PENGA(AS PSS


AJK4KETUA PSS
Mempengerusikan setiap mesyuarat +:/ Penga5as. (ertanggungja5ab di atas perjalanan Lembaga PSS. Menjalankan tugas"tugas yang diarahkan oleh .uru Penasihat.

AJK4NAIB KETUA PSS


Mempengerusikan mesyuarat jika tiada /etua PSS . Menjalankan tugas"tugas khas yang diarahkan oleh .uru Penasihat. Menanggung bersama perjalanan Lembaga PSS

17

AJK4SETIAUSA'A
Menyediakan agenda dan minit mesyuarat. Menyediakan surat"menyurat. Menyediakan Laporan akti!iti untuk direkodkan

AJK4 NAIB SETIAUSA'A


Menjalankan tugas S:& semasa ketiadaannya. Menyediakan agenda dan minit mesyuarat. Menyediakan surat"menyurat. Menyediakan Laporan akti!iti untuk direkodkan

AJK4 BEN)A'ARI
Menerima 5ang yang dikutip daripada hasil denda komputer dan akti!iti yang dijalankan. Menyerahkan 5ang kepada .uru Penasihat. Menyediakan Laporan /e5angan.

AJK4'ARIAN
Memastikan PSS yang bertugas di ba5ahnya melaksanakan semua tugas yang diberi. Men#atat kedatangan Penga5as. Menyediakan Laporan kehadiran Penga5as PSS.

AJK4BIRO KECERIAAN
Memastikan suasana PSS sentiasa #eria. Menghias dan menyediakan Sudut Pameran. Memberi idea atau pandangan untuk men#eriakan PSS.

AJK4BIRO )ISIPLIN
Memastikan Penga5as PSS berdisiplin. Menyediakan Fail 1isiplin. Mengedarkan surat amaran pertama kedua dan ketiga. Menyediakan laporan disiplin kepada .uru Penasihat.

AJK4BIRO KECERIAAN
Merekod peralatan yang terdapat di PSS. Mengeluarkan peralatan yang diperlukan kepada *+/ )arian. Menyemak perabot pada akhir tahun.

AJK4BIRO KECERIAAN
Mengadakan latihan:kursus dalaman yang diperlukan oleh Penga5as PSS. Membantu guru apabila ada kursus dalaman. Menyediakan laporan bagi setiap kursus yang dijalankan.

AJK PROMOSI
Mempromosikan buku"buku baru. Mempamerkan buku"buku baru di perpustakaan. Menyediakan bahan"bahan promosi untuk setiap akti!iti PSS. Mengambil gambar bagi setiap akti!iti bagi tujuan dokumentasi.

AJK4BIRO TAMAN ANGKAT


Menyediakan saranan untuk meningkatkan ke#eriaan ,aman *ngkat PSS. Menyediakan senarai ahli serta +adual ,ugas. Memastikan ,aman *ngkat sentiasa terjaga #antik dan bersih.

18

SENARAI TUGAS JA(ATANKUASA PENGA(AS PSS


PINJAMAN )AN PEMULANGAN 5PERPUSTAKAAN6 Pin&a!an Buku Rak T#r"uka 4. Pastikan nama yang tertera di kad perpustakaan yang digunakan adalah kepunyaan peminjam. 6. Pastikan peminjam berkenaan tidak berhutang apa"apa dengan perpustakaan? =ontoh? buku"buku yang dipinjam telah dipulangkan dan denda telah dibayar 8jika ada9. Peminjam yang masih berhutang tidak boleh meminjam apa"apa dari perpustakaan sehingga beliau menjelaskan hutangnya. 7. Isikan butir"butir pinjaman dalam kad pinjaman 8/ad Putih9 dan #op tarikh pemulangan buku. ;. Masukkan kad putih berkenaan ke dalam /ad Perpustakaan peminjam. <. Masukkan kad berkenaan ke dalam kotak kad pinjaman 8mengikut tarikh pulang9. >. =op tarikh pemulangan buku pada helaian kertas E,arikh PulangF 8di belakang buku9. A. =atatkan butir"butir pinjaman dalam kad pinjaman pelajar 8/ad /uning9 dan pulangkan kepada pelajar. B. Serahkan buku kepada peminjam. C. =atatkan butir"butir peminjam ke dalam E0ekod Peminjam (uku PelajarF. PERINGATAN 4. ,empoh pinjaman sebuah buku ialah 6 minggu. 6. Seorang pelajar dibenarkan meminjam 6 buah buku sahaja pada satu"satu masa 8ke#uali PPSS9. 7. Pinjaman buku rak terbuka boleh dilakukan pada 5aktu rehat dan juga selepas 5aktu sekolah. 81alam kes"kes tertentu pelajar boleh meminjam di luar 5aktu pinjaman melalui gur atau /erani Perpustakaan9. ;. Seorang guru hanya dibenarkan meminjam maksimum < buku pada satu"satu masa. (agi peminjaman seterusnya beliau mestilah memulangkan buku"buku yang dipinjam sebelumnya. <. Penga5as PSS yang bertugas di kaunter mesti menjalankan tugas dengan tenang dan senyap. >. Pelajar mestilah beratur dengan senyap di hadapan kaunter peminjaman. Pelajar yang ingkar tidak akan dilayan. P#!u$angan Buku Rak T#r"uka 4. Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak le5at daripada tarikh pulang yang sepatutnya. 6. +ika buku le5at dipulangkan peminjam akan didenda 8sila rujuk jadual denda9. 7. +ika peminjam berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada 5aktu itu beliau boleh membayar di lain hari.

19

;. Setiap kutipan denda hendaklah di#atat dalam E(uku 1endaF dan 5ang diserahkan kepada (endahari pada hari yang sama. <. +ika buku yang dipinjam hilang peminjam diminta membayar harga asal buku berkenaan.

20

BAB 7 SUMBER KE(ANGAN

BAB 7 SUMBER KE(ANGAN


Peruntukan ke5angan diperolehi daripada? -ang kerajaan
21

(antuan Pusat Sumber Pendidkan -ang S&M* Sumbangan PI(. Sumbangan indi!idu:syarikat Projek /has

(utiran peruntukan ke5angan boleh diperolehi daripada kerani sekolah 8lihat lampiran9.

JENIS+JENIS TABUNG 4. ,abung PSS tabung yang di5ujudkan khusus untuk membiayai akti!iti PSS. =ontoh sumber ke5angan adalah seperti +ualan surat khabar:majalah +ualan #enderamata PSS atau +ualan )ari /antin. 6. ,abung Penga5as Pusat Sumber Sekolah 8PPS9 tabung yang di5ujudkan khusus untuk keperluan menjayakan akti!iti so#ial dan kebajikan penga5as.

TANGGUNGJA(AB Penyelaras (endahari PSS Setiausaha PSS:.uru perpustakaan

BELANJA(AN *nggaran belanja5an perlu merujuk kepada E(lue PrintF yang telah dihasilkan.

REKO) PEN)APATAN4PERBELANJAAN (uku *kuan Perbelanjaan /erani Sekolah (uku 0ekod ,abung /e5angan Penyelaras:(endahari PSS

22

BAB 8 PEMILI'AN BUKU4 BA'AN PSS

BAB 8 PEMILI'AN BUKU4BA'AN PSS


)ASAR PEMILI'AN BA'AN A. Pan uan A!,
23

4. /onsep 6. /easlian:ketulenan 7. /esesuaian ;. 'lahan <. Memupuk minat >. 'rganisasi Pengolahan A. *spek ,eknikal B. *spek /has C. Faedahnya 4D. )arga B. A$at P#!i$i%an Ba%an+"a%an *lat bantuan memilih bahan"bahan termasuk? 4. 1asar Pelajaran /ebangsaan *kta Pelajaran. 6. Laporan +:/uasa /abinet mengenai Pelaksanaan 1asar Pelajaran Malaysia. 7. 0isalah #atalog dan edaran dari penerbit pembekal s5asta dan agensi pendidikan seperti? Senarai (uku (ahasa Malaysia untuk perpustakaan sekolah menengah dan rendah terbitan &nit Perpustakaan Sekolah /em Pendidikan Malaysia. (uletin Sebaran Pendidikan terbitan (hg.(,P /em Pendidikan Malaysia. Senarai buku"buku dalam (ahasa Malaysia terbitan Perpustakaan Negara Malaysia. (erita Perpustakaan &nit Perpustakaan Sekolah /em Pendidikan Malaysia. ;. =adangan"#adangan oleh Panitia Matapelajaran di sekolah. <. Sukatan pelajaran.

24

25

26

PROSE)UR PEMILI'AN4PESANAN BUKU

/aunselor

.P/ )$M

.uru /anan

Isi "orang *#!i$i%an4 P#sanan "uku4"a%an

GSemakan oleh S:& PPS: .uru Perpustakaan: .uru Media

/etua Panitia

/elulusan .uru (esar: Pengetua: .P/ 4

G&ntuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunya naskah:bilangan tambahan.

CARTA ALIRAN APABILA MENERIMA BA'AN4BUKU


27

M$N$0IM* (&/&:(*)*N 1*0I P$M($/*L

S$M*/ ('0*N. P$S*N*N 1*N INV'IS 1$N.*N (&/&:(*)*N %*N. 1I,$0IM*

A)AKA' BUKU 3ANG )ITERIMA ITU SEPERTI 3ANG TERCATAT )ALAM BORANG PESANAN9

PULANGKAN BUKU4BA'AN KEPA)A PEMBEKAL

PERIKSA KEA)AAN FI:IKAL BUKU4BA'AN ITU A)AKA' )ALAM KEA)AAN MEMUASKAN

0$/'1/*N (&,I0"(&,I0 (&/& 1*L*M S,'/:P$0'L$)*N

INVOIS .uru akan menerima buku:bahan dari pembekal bersama dengan borang pesanan dan in!ois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanya ter#atat seperti yang diterima maka pembayaran akan dilakukan. Salinan in!ois akan dimasukkan ke dalam Fail In!ois.
28

BUKU STOK (uku Perolehan (uku (uku Perolehan (ukan (uku (uku 8/e5. 74<9

ANALISIS Setiausaha PSS akan dibantu oleh .uru Perpustakaan .uru Media *+/ /erja dan /erani PSS untuk membuat analisa setiap tahun. *nalisa akan dilakukan pada akhir tahun iaitu pada bulan 'ktober hingga No!ember. +enis akti!iti yang diperlukan mengikut kelas.

TANGGUNGJA(AB Setiausaha PSS /erani PSS:Penga5as PSS:+a5atankuasa /erja PSS *+/ /erja

SEMAKAN STOK 1ilakukan setahun sekali. Pada bulan 'ktober hingga No!ember. Penga5as PSS Setiausaha PSS .uru Perpustakaan /erani PSS: +a5atankuasa /erja PSS.

'APUSKIRA (ahan"bahan hendaklah disemak dari masa ke semasa supaya sentiasa kemaskini dari segi pembekalan maklumat. Mana"mana yang kurang sesuai haruslah dipilih dibuang.

TUJUAN Menjimatkan tempat. Memudahkan penggunaan. Menjimatkan 5ang untuk membaikpulih. Mengelakkan bahan"bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan murid. PILI' BUANG4PILI' SIMPAN Pilih buang bahan yang tidak berguna lagi. Pilih simpan bahan yang patut dikeluarkan dari Pusat Sumber kerana mungkin lebih sesuai digunakan ke tempat lain.
29

ASPEK+ASPEK UNTUK PILI' BUANG (entuk fi@ikal /ulitnya koyak muka surat hilang jilidannya tanggal hurufnya luntur 8#arta lutsinar dll9 tidak lengkap seperti set $nsiklopedia dan permainan. Isi dan maklumat ,idak sesuai dari segi ejaannya perbendaharaan kata. Fakta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan keperluan pendidikan. Maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan negatif. Perkakas yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki Membahayakan pengguna. ,idak sesuai dan tidak berkesan. (ahan"bahan tiruan Sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah. *spek teknikal Suara latar mu@ik dan dialog ilutrasi tidak berkesan. ,eknik persembahan tidak sesuai. Maklumat terlalu berke#amuk terlalu ke#il atau kabur.

30

BAB 13 PROSES TEK !K

/;./ CARTA ALIRAN PROSES TEKNIK

1iterima disemak direkodkan dalam (uku Stok.


31

M#n#ntukan 'ak Mi$ik 4. =op )ak Milik 6. Merekodkan No. Perolehan

M#n-# iakan K#!u a%an P#nggunaan 4. 6. 7. ;. <. Sediakan slip kerja Sediakan kad #atalog Sediakan kad pinjaman Sediakan ko#ek buku ,ampalkan ko#ek buku dan masukkan kad pinjaman >. ,ampalkan label pada buku A. ,ampalkan slip tarikh pulang

M#n#ntukan T#!*at L#tak Buku 4. (uku bukan fiksyen ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan 1e5ey 6. (uku Fiksyen ikut (ahasa dan abjad pengarang:judul 7. (ahan bukan buku diletak pada rak atau tempat lain yang sesuai

Pro!osi

/;.0 CONTO' COP 'AK MILIK

7 <!

32

P&S*, S&M($0 S$/'L*) 8Nama Sekolah9 N'. P$0'L$)*N N'. P*N..IL*N ,*0I/)

= <!

Untuk Buku, (oleh #op di muka surat judul dan muka surat rahsia. =ontoh muka surat rahsia 8ditentukan oleh sekolah9

Buku Fiks-#n a. )alaman buku lebih 4DD m:s CC b. )alaman buku kurang 4DD m:s C

Buku Bukan Fiks-#n a. )alaman buku lebih 4DD m:s << b. )alaman buku kurang 4DDD m:s 4<

Untuk Ba%an Bukan Buku, =op pada tempat yang sesuai atau #op pada kertas kosong dan tampal pada bahan atau ditulis terus pada bahan.

33

/;.1 CARA MENE3)IAKAN KEMU)A'AN PENGGUNA /;.1./ S# iakan s$i* k#r&a =ontoh?

34

/;.1.0 S# iakan Ka Kata$og 8Ikut prosedur (ab II " Pengkatalagan9 /;.1.1 S# iakan Ka Pin&a!an
35

Menaip kad pinjaman. Isikan nombor panggilan nombor perolehan nama pengarang dan judul pada kad pinjaman. =ontoh?

/;.1.> S# iakan Ko<#k Buku =ontoh?

/;.1.=

Ta!*a$kan Ko<#k Buku *a "uku an !asukkan Ka Pin&a!an

36

/;.1.?

Ta!*a$kan S$i* Tarik% Pu$ang

TARIK' PULANG 5)ATE )UE6 4;.;.4CC;

/;.1.7

La"#$kan Buku

a. (uku ,ebal label pada tulang belakang. =ontoh?


37

b. (uku Nipis label pada kulit depan. =ontoh?

38

BAB // PENGKATALOGAN

//./ TAKRIF KATALOG Senarai bahan"bahan dalam koleksi PSS PENGKATALOGAN Proses menyediakan katalog

39

//.0 FUNGSI KATALOG Memudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yang diperlukan.

//.1 NOMBOR PENGKELASAN Ikut Sistem Pengkelasan Perpuluhan 1e5ey

//.> NOMBOR PANGGILAN /ombinasi nombor pengkelasan dan 7 abjad pertama dari nama pengarang atau judul 8jika tiada pengarang9. =ontoh #ara menulis? 701./ )E(

&ntuk bahan rujukan tambahkan huruf R di atas nombor panggilan. =ontoh? R 701./ )E(

&ntuk buku fiksyen tiada nombor pengkelasan. .unakan kombinasi huruf F dan abjad untuk menunjukkan bahasanya. =ontoh? F BL3 FI BL3 FM BL3

atau

atau

&ntuk bahan bukan buku tambahkan kod petunjuk media untuk me5akili jenis bahan di bahagian atas nombor panggilan. =ontoh? C =/; MAT

= untuk #arta

//.= JENIS KA) KATALOG a. (uku:(ahan yang ada Pengarang? /ad Pengarang 8/ad &tama9
40

/ad +udul /ad Perkara 8Pilihan9 /ad Senarai 0ak 8Pilihan9 /ad Siri 8Pilihan9

b. (uku:(ahan yang tiada Pengarang? /ad +udul 8/ad &tama9 /ad Perkara /ad Senarai 0ak 8Pilihan9 /ad Siri 8Pilihan9

//.? BUTIRAN )ALAM KA) KATALOG ENTRI UTAMA UNTUK BUKU 44.>. a (uku yang ada pengarang 44.>. a.4 (agi S#ko$a% R#n a% boleh diringkaskan. =ontoh?

44.>. b. (uku yang ada pengarang 44.>. b. 4. Bagi S#ko$a% M#n#nga%

41

44.>. b. 6. Bagi S#ko$a% R#n a% @ boleh diringkaskan seperti 44.>.a.6.

//.7 CONTO'+CONTO' KA) KATALOG UNTUK BUKU a. /ad Pengarang 8$ntri utama9

b. /ad

+udul 8sebagai kad tambahan9

42

#. /ad Perkara 8sebagai kad tambahan9

d. /ad Senarai 8seperti /ad $ntri utama9 Muka 1epan /ad $ntri utama

Muka (elakang /ad $ntri utama

43

//.8 BUTIRAN )ALAM KA) ENTRI UTAMA UNTUK BA'AN BUKAN BUKU )ampir sama seperti untuk buku. Perlu ditambah kod petunjuk media pada nombor panggilan serta petunjuk media selepas judul. /olasi buku digantikan dengan huraian fi@ikal bahan bukan buku.

44.B.4 Bagi S#ko$a% M#n#nga%

44.B.6 Bagi S#ko$a% R#n a% @ boleh diringkaskan seperti 44.>.a.6.


44

44.B.7 )uraian Fi@ikal (ahan (ukan (uku Makluman yang diperukan untuk menghuraikan bentuk fi@ikal bahan"bahan bukan buku yang berlainan adalah seperti berikut? //.8.1.a. Ba%an+"a%an *an ang Peta =arta .ambar /ad Imbasan Filem (isu ,ranparansi Filem +alur Slaid /ad Lembaran /erja H H H H H H H H H +umlahI skilI h.p atau b5nI sai@ +umlahI h.p atau b5nI sai@ +umlahI h.p atau b5nI sai@ +umlahI h.p atau b5nI sai@ +umlahrilI h.p atau b5n masa tayanganI t.s. +umlahI h.p atau b5n +umlah bil. Fr.I h.p atau b5n +umlahI h.p atau b5n +umlahI h.p atau sai@

44.8.1.". Ba%an+"a%an Au io Piring )itam /aset Pita 0il H H H +umlahI lajuJmono atau stereo +umlahI masa permainanI mono atau stereo +umlahI lmasa permainanI bil.trekI mono atau stereo

//.8.1.<. Ba%an Pan ang )#ngar Filem Suara Pita Slaid Pita:Filem +alur Pita /ad *udio Pita Video H H H H H +umlah rilI masa tayanganI h.p atau b5nIsai@ +umlah slaidI h.p.atau b5n.K bil. masa permainan mona atau stereo +umlah FrI 8full or L frame9h.p. atau b5n. K bil. pitaI masa permainanI mono atau stereo +umlah kad K bil.pitaImasa permainanI mono atau stereo +umlah kasetI h.p.Iatau b5nImasa tayangan

//.8.1. . Kit " ,idak perlu memberi kolasi bagi kit tetapi #atatkan semua bahan yang terdapat di dalam kit pada bahagian Nota.

//.8.1.#. Ba%an 1)

45

Model Permainan .lob

H H H

,idak perlu member kolasi bagi model tetapi huraikan model pada bahagian nota. +umlah bahan jenis bahan simpanan 1iameterIh.p.I atau b5nI jenis permukaan

Nota , Catatkan "a%an si!*anan s#*#rti *an uan guru atau *an uan !uri s#"again-a a$a! "a%agian Nota.

//.A CONTO' KA) KATALOG UNTUK BA'AN BUKAN BUKU

//./; PEN3IMPANAN KA) KATALOG 1i dalam #abinet /ad /atalog .una Sistem /atalog terpisah " /ad Pengarang disusun dalam rak Pengarang " /ad +udul disusun dalam rak ,ajuk " /ad Perkara disusun dalam rak Perkara /ad Senarai 0ak " 1isusun mengikut nombor panggilan " /has untuk rujukan .uru PSS

46

BAB /0 PINJAMAN

BAB /0 PINJAMAN
KELA3AKAN PEMINJAM )AN JUMLA' PINJAMAN
47

S3ARAT UMUM Staff .uru dan pelajar. Mempunyai kad pinjaman buku biru merah atau kad matrik pelajar. ,idak dibenarkan meminjam kad kepada orang lain.

Pelajar biasa =ontoh? Pelajar ,ingkatan I hingga IV. /ad Pinjaman (uku (er5arna biru dan kad pinjaman pelajar. Maksima 6 buah buku sekali pinjam.

Pelajar Tingkatan VI =ontoh? /ad pinjaman buku ber5arna biru merah serta kad pinjaman pelajar. /ad biru 4 buku rak terbuka. /ad merah 4 buku rak tertutup Maksima 6 buah buku dari mana"mana kombinasi sekali pinjam 8(udi bi#ara sekolah9.

Pengawas Pusat Sumber dan Pengawas Sekolah =ontoh? ,ingkatan III dan V. /ad pinjaman buku biru dan kad pinjaman pelajar. ,ingkatan VI. /ad merah dan kad pinjaman pelajar. (erhak meminjam maksima 7 buku pada satu"satu masa.

GURU =ontoh? /ad biru. 7 buah buku dari rak buku. 6 buah buku dari rak tertutup 8(udi bi#ara sekolah9.

TEMPO PI!"#M#! =ontoh? (uku rak tertutup sehari.


48

(uku rak terbuka 6 minggu. Majalah selepas berusia sebulan. (ank soalan 6 jam 8rujukan dalam perpustakaan sahaja9.

PEMI!"#M#! $#! PEMU%#!G#! =ontoh? Mengikut jadual 5aktu penggunaan PSS. PER#TUR#! PI!"#M#! =ontoh? /ad tidak boleh dipindah hak milik. ,anggungja5ab pelajar menjaga buku yang dipinjam. +ika hilang pelajar 5ajib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pinjaman dan pastikan dalam keadaan senyap. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak le5at dari Etarikh pulangF. +ika le5at tindakan akan diambil. /ertas soalan ,ahun Lepas:(ank Soalan jika didapati pelajar men#onteng atau menghilangkannya pelajar 5ajib membayar harga fotostat untuk setiap muka surat. Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan kad pelajar akan ditahan. &#$ PI!"#M#! Menggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. Sistem /ad =ara pengedaran /ad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS. =ontoh kad?

49

BAB /1 SISTEM FAIL

50

BAB /1 SISTEM FAIL


FAIL+FAIL PUSAT SUMBER 4. Fail +a5atankuasa Induk 6. Fail +a5atankuasa /erja 7. Fail +a5atankuasa Penga5as ;. Fail Meja " " " " Senarai tugas Prosedur kerja Senarai semak (uku #atatan tugas seharian " =arta 'rganisasi " Senarai *+/ " Minit Mesyuarat

<. Fail In!ois >. Fail *kti!iti " " " Laporan akti!iti yang dijalankan Peran#angan Surat keluar:masuk PSPN:P/.

A. Fail PSPN:P/. B. Fail Perkhidmatan /omputer 8jika perlu9 C. Fail Surat"surat 0asmi PSS 4D. Fail Program NIL*M 44. Fail +adual -aktu Siaran ,V Pendidikan 46. Fail Maklumat +:/ PSS 47. Fail 0an#angan ,ahunan " " 0an#angan untuk 4 tahun yang telah dipersetujui oleh *+/ =arta .antt

Setiap fail ini perlu mengikut Sistem Fail setiap sekolah.

51

BAB /> PROSE)UR PEN3E)IAAN AKTIVITI PSS

52

BAB /> PROSE)UR PEN3E)IAAN AKTIVITI PSS

*/,IVI,I 1I0*N=*N. P*1* */)I0 ,*)&N. S$,I*&S*)* 1*N +:/&*S* /$0+* */*N M$0*N=*N. */,IVI,I. L*P'0*N S$,I*P */,IVI,I M$S,I 1ISI*P/*N. L*P'0*N ,*)&N*N )*0&S 1IS$1I*/*N 1*N 1I)*N,*0/*N /$P*1* PSPN.

53

BAB /= REKO) PSS

54

BAB /= REKO) PSS

0$/'1 P$0'L$)*N (&/& 0$/'1 P$0'L$)*N (*)*N (&/*N (&/& 0$/'1 PIN+*M*N (&/& )*0I*N (&L*N*N P$L*+*0 .&0&

0$/'1 P$N..&N**N /$L*S 1I PSS 0$/'1 PIN+*M*N ($0($/*L 8 (ILI/ L'*N 9 0$/'1 PIN+*M*N (*)*N 8#ontoh? radio kaset pita !ideo dll9 0$/'1 */,IVI,I PSS 0$/'1 M*+*L*) 0$/'1 */)(*0 (ILI/ M$1I* 0$/'1 P$N..&N**N (ILI/ P$0P&S,*/**N /&0S&S M$S%&*0*, P3P

0$/'1 P$N..&N**N /'MP&,$0 (&/& */*&N ,*(&N. PSS (&/& P$L*-*,

55

BAB A STOK BUKU4 BA'AN

56

Anda mungkin juga menyukai