Anda di halaman 1dari 42

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR.

PIRNGADI MEDAN

BAB I PENDAHULUAN Kematian Ibu dan Angka Kematian Pe inata! di Ind"ne#ia ma#i$ #angat tinggi. Menu ut Su %ei Dem"g a&i dan Ke#e$atan Ind"ne#ia '())(*())+, angka kematian ibu ada!a$ +)- .e /)).))) ke!a$i an $idu.. 0ika dibandingkan dengan ta get 1ang ingin di2a.ai "!e$ .eme inta$ .ada ta$un ()/) #ebe#a /(3//)).))) ke!a$i an $idu. angka te #ebut ma#i$ te g"!"ng tinggi. 4ang men5adi #ebab utama kematian ibu di Ind"ne#ia di #am.ing .e da a$an ada!a$ . e*ek!am.#ia atau ek!am.#ia dan .en1ebab kematian .e inata! 1ang tinggi. /6( P e*ek!am.#i ia!a$ .en1akit dengan tanda*tanda $i.e ten#i6 edema dan . "teinu ia 1ang timbu! ka ena ke$ami!an6 .en1ebabn1a be!um diketa$ui. Pada k"ndi#i be at . e* ek!am#ia da.at men5adi ek!am.#ia dengan .enamba$an ge5a!a ke5ang*ke5ang. /6( Te" i 1ang de7a#a ini ban1ak dikemukakan #ebagai #ebab . eek!am.#ia ada!a$ i#kemia .!a#enta. Akan teta.i dengan te" i ini tidak da.at dite angkan #emua $a! 1ang be ta!ian dengan .en1akit itu. Ru.an1a tidak $an1a #atu &akt" 6 me!ainkan ban1ak &akt" 1ang men1ebabkan te 5adin1a . ee2!am.#ia dan ek!am.#ia ' multiple causation,. Fakt" 1ang #e ing ditemukan #ebagai &akt" i#ik" anta a !ain nu!i.a a6 ke$ami!an ganda6 u#ia ku ang da i () ta$un atau !ebi$ da i +3 ta$un6 .un1a i7a1at ketu unan6 dan "be#ita#. Namun dianta a &a2t" *&akt" 1ang ditemukan #e ing ka!i #uka ditentukan mana 1ang men5adi #ebab dan mana 1ang men5adi akibat. / P e*ek!am.#ia be at dan ek!am.#ia me u.akan i#ik" 1ang memba$a1akan ibu di #am.ing memba$a1akan 5anin me!a!ui .!a2enta. Setia. ta$un #ekita 3).))) ibu meningga! di dunia ka ena ek!am.#ia. In2iden# ek!am.#ia di nega a be kembang be ki#a da i /8/)) #am.ai /8/-)). Bebe a.a ka#u# mem.e !i$atkan keadaan 1ang teta. ingan #e.an5ang ke$ami!an. Pada #tadium ak$i 1ang di#ebut ek!am.#ia6 .a#ien akan menga!ami ke5ang. 0ika ek!am.#ia tidak ditangani #e2a a 2e.at akan te 5adi ke$i!angan ke#ada an dan kematian ka ena kegaga!an 5antung6 kegaga!an gin5a!6 kegaga!an $ati atau .e da a$an "tak. O!e$ ka ena itu ke5adian ke5ang .ada .ende ita ek!am.#ia $a u# di$inda i ka ena ek!am.#ia men1ebabkan angka kematian #ebe#a 39 atau !ebi$ tinggi. /6(6:

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

P e#enta#i b"k"ng ada!a$ !etak 5anin dimana b"k"ng mema#uki .anggu! !ebi$ da$u!u da i .ada ke.a!a6 dengan kata !ain ke.a!a be ada di&undu# ute i dan b"k"ng dibagian ba7a$ ka%um ute i #ebe!um atau #e#uda$ ma#uk keda!am .intu ata# .anggu!.// Angka ke5adian .e #a!inan #ung#ang ku ang !ebi$ ( ; < 9 da i #e!u u$ .e #a!inan. Pada .e #a!inan #ung#ang m" bidita# dan M" ta!ita# ba1i !ebi$ be#a bi!a dibandingkan dengan .e #a!inan !etak ke.a!a. =a! ini di#ebabkan ka ena .ada .e #a!inan #ung#ang !ebi$ #e ing te 5adi . ematu ita#6 a#&ik#ia dan atau t auma 'Pe ad a$an int a2 ania!6 .a e#i# dan & aktu a,. Angak m" bidita# ibu 5uga meningkat 1ang di#ebabkan "!e$ .e da a$an .a#2a .e #a!inan dan atau t auma 5a!an !a$i ./( Pen1ebab m" bidita# dan m" ta!ita# .e #a!inan #ung#ang #e.e ti te #ebut diata# te utama diakibatkan "!e$ .e #ia.an 5a!an !a$i 1ang tidak #em.u na dika enakan .ada !etak #ung#ang bagian .e #enta#i ada!a bagian 1ang !unak 'b"k"ng,6 #e ta b"k"ng dan kaki 5anin !ebi$ muda$ te ang#ang di !ua badan ibu. //

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pre-eklampsia Berat P e*ek!am.#ia ada!a$ #uatu #ind "ma #.e#i&ik .ada ke$ami!an 1ang men1ebabkan .enu unan .e &u#i da a$ .ada " gan*" gan akibat adan1a %a#"#.a#me dan menu unn1a akti%ita# #e! end"te!. Pen1akit ini ditandai dengan tanda*tanda k$a# be u.a tekanan da a$ tinggi '$i.e ten#i,6 .embengkakan 5a ingan 'edema,6 dan ditemukann1a . "tein da!am u in '. "teinu ia,. /6(6+63 Pen1akit ini umumn1a te 5adi da!am t i7u!an ke*+ ke$ami!an6 teta.i da.at 5uga te 5adi .ada t ime#te kedua ke$ami!an. Se ing tidak diketa$ui atau di.e $atikan "!e$ 7anita $ami! 1ang be #angkutan6 #e$ingga tan.a di#ada i da!am 7aktu #ingkat . e* ek!am.#ia be at ba$kan da.at men5adi ek!am.#ia 1aitu dengan tamba$an ge5a!a ke5ang* ke5ang dan atau k"ma. Kedatangan .ende ita #ebagian be#a da!am keadaan . e*ek!am.#ia be at dan ek!am.#ia. /6(6+ 2.1.2. Epi emi!l!"i Ke5adian . eek!am.#ia di Ame ika Se ikat be ki#a anta a ( ; > 9 da i ibu $ami! nu!i.a a 1ang #e$at. Di nega a be kembang6 ke5adian . eek!am.#ia be ki#a anta a < ; /: 9. Pen1akit . eek!am.#ia ingan te 5adi -3 9 dan . eek!am.#ia be at te 5adi (3 9. Da i #e!u u$ ke5adian . eek!am.#ia6 #ekita /) 9 ke$ami!an umu n1a ku ang da i +< minggu. Ke5adian . eek!am.#ia meningkat .ada 7anita dengan i7a1at . eek!am.#ia6 ke$ami!an ganda6 $i.e ten#i k "ni# dan .en1akit gin5a! 'Lim6 ())?,. Pada ibu $ami! . imig a%ida te utama dengan u#ia muda !ebi$ #e ing mende ita . eek!am.#ia dibandingkan dengan mu!tig a%ida. Fakt" . edi#."#i#i !ainn1a ada!a$ a# $itam6 u#ia ibu $ami! diba7a$ (3 ta$un atau diata# +3 ta$un6 m"!a $idatid"#a6 ."!i$id amni"n dan diabete#. /6(6:6/) 2.1.#. $akt!r Pre isp!sisi @anita $ami! 2ende ung dan muda$ menga!ami . e*ek!am.#ia bi!a mem.un1ai &akt" *&akt" . edi#."#i#i #ebagai be ikut8 /6(636/. nu!i.a a (. ke$ami!an ganda +. u#ia A () atau B +3 ta$un +

2.1.1. Definisi

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

<. i7a1at . e*ek!am.#ia6 ek!am.#ia .ada ke$ami!an #ebe!umn1a 3. i7a1at da!am ke!ua ga .e na$ mende ita . e*ek!am.#ia >. .en1akit gin5a!6 $i.e ten#i dan diabete# me!itu# 1ang #uda$ ada #ebe!um ke$ami!an -. "be#ita#. 2.1.%. Eti!l!"i an Pat!fisi!l!"i1&2&'&(&1) Sebab . eek!am.#ia #am.ai #eka ang be!um diketa$ui. Te!a$ ban1ak te" i 1ang men2"ba mene angkan #ebab .en1akit te #ebut6 akan teta.i tidak ada 1ang membe ikan 5a7aban 1ang memua#kan. Te" i 1ang dite ima $a u# da.at mene angkan $a!*$a! be ikut8 '/, #ebab be tamba$n1a & ekuen#i .ada . imig a&idita#6 ke$ami!an ganda6 $id amni"n dan m"!a $idatid"#aC '(, #ebab be tamba$n1a & ekuen#i dengan makin tuan1a ke$ami!anC '+, #ebab te 5adin1a .e baikan keadaan .ende ita dengan kematian 5anin da!am ute u#C '<, #ebab 5a angn1a te 5adi ek!am.#ia .ada ke$ami!an*ke$ami!an be ikutn1aC dan '3, #ebab timbu!n1a $i.e ten#i6 edema6 . "teinu ia. Sa!a$ #atu te" i 1ang dikemukakan ia!a$ ba$7a . e*ek!am.#ia di#ebabkan ischaemia a$im dan .!a#enta 'ischemaemia uteroplacentae,. Se!ama ke$ami!an ute u# meme !ukan da a$ !ebi$ ban1ak. Pada m"!a$idatid"#a6 $1d amni"n6 ke$ami!an ganda6 . imig a%ida6 .ada ak$i ke$ami!an6 .ada .e #a!inan6 5uga .ada .en1akit .embu!u$ da a$6 diabete#6 .e eda an da a$ da!am dinding a$im ku ang6 maka ke!ua !a$ Dat*Dat da i .!a#enta atau de#idua 1ang men1ebabkan %a#"#.a#mu# dan $i.e ten#i. Teta.i te" i ini tidak da.at mene angkan #emua $a! 1ang be kaitan dengan .en1akit te #ebut. Ru.an1a tidak $an1a #atu &akt" 1ang men1ebabkan . e*ek!am.#ia. Pada .eme ik#aan da a$ ke$ami!an n" ma! te da.at .eningkatan angi"ten#in6 enin6 dan a!d"#te "n6 #ebagai k"m.en#a#i #e$ingga .e eda an da a$ dan metab"!i#me da.at be !ang#ung. Pada . e*ek!am.#ia6 te 5adi .enu unan angi"ten#in6 enin6 dan a!d"#te "n6 teta.i di5um.ai edema6 $i.e ten#i6 dan . "teinu ia. Be da#a kan te" i i#kemia im.!anta#i .!a#enta6 ba$an t "&"b!a# akan di#e a. ke da!am #i ku!a#i6 1ang da.at meningkatkan #en#iti%ita# te $ada. angi"ten#in II6 enin6 dan a!d"#te "n6 #.a#me .embu!u$ da a$ a te i"! dan te ta$ann1a ga am dan ai . Da a$ ibu 1ang be ada di uang inte %i!!e be a#a! da i a te i #.i a!i# 1ang te !etak di de#idua ba#a!i#. Pada #i#t"!ik da a$ di#em. "tkan dengan tekanan -)*:) mm=g #e.e ti ai man2u ke da!am uang inte %i!!e #am.ai men2a.ai chorionic plate6 .angka! da i

<

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

k"ti!ed"n*k"ti!ed"n 5anin. Da a$ te #ebut memba#a$i #emua %i!!i k" ia!e# dan kemba!i .e !a$an*!a$an dengan tekanan : mm=g ke %ena*%ena de#idua. Da a$ ibu 1ang menga!i di #e!u u$ .!a#enta di.e ki akan naik da i +)) m! tia. menit .ada ke$ami!an () minggu #am.ai >)) m! tia. menit .ada ke$ami!an <) minggu. Se!u u$ uang inte %i!!e tan.a %i!!i k" ia!e# mem.un1ai %"!ume !ebi$ ku ang /3)*(3) m!. Dam.ak te $ada. 5anin6 .ada . e*ek!am.#ia te 5adi %a#"#.a#mu# 1ang men1e!u u$ te ma#uk #.a#mu# da i arteriol spiralis deciduae dengan akibat menu unn1a a!i an da a$ ke .!a#enta. Dengan demikian te 5adi gangguan #i ku!a#i &et".!a#enta6 1ang be &ung#i baik #ebagai nut i#i mau.un "k#igena#i. Pada gangguan 1ang k "ni# akan men1ebabkan gangguan .e tumbu$an 5anin di da!am kandungan di#ebabkan "!e$ mengu angn1a .embe ian ka b"$id at6 . "tein6 dan &akt" *&akt" .e tumbu$an !ainn1a 1ang #e$a u#n1a dite ima "!e$ 5anin. Menu unn1a a!i an da a$ ke .!a#enta mengakibatkan gangguan &ung#i .!a#enta. Pada $i.e ten#i 1ang agak !ama6 .e tumbu$an 5anin te ganggu dan .ada $i.e ten#i 1ang #ingkat da.at te 5adi ga7at 5anin $ingga kematian 5anin akibat ku angn1a "k#igeni#a#i untuk 5anin. Pada . eek!am.#ia di5um.ai ke u#akan .ada end"te! %a#ku!e 6 #e$ingga #ek e#i %a#"di!atat" . "#ta#ik!in "!e$ #e!*#e! end"te!ia! .!a#enta be ku ang6 #edangkan .ada ke$ami!an n" ma!6 . "#ta#ik!in meningkat. Sek e#i t "mb"k#an "!e$ t "mb"#it be tamba$ #e$ingga timbu! %a#"k"n#t ik#i gene a!i#ata dan #ek e#i a!d"#te "n menu un. Pe uba$an akti%ita# t "mb"k#an memegang .e anan #ent a! te $ada. ketidak#eimbangan . "#ta#ik!in dan t "mb"k#an. =a! ini mengakibatkan .engu angan .e &u#i .!a#enta #eban1ak 3)96 $i.e ten#i6 dan .enu unan %"!ume .!a#ma. P eek!am.#ia #e ing te 5adi .ada ke$ami!an .e tama ka ena .ada ke$ami!an .e tama te 5adi .embentukan blocking antibodies te $ada. antigen .!a#enta tidak #em.u na. Pada . eek!am.#ia te 5adi k"m.!ek# imun $um" a! dan akti%a#i k"m.!emen. =a! ini da.at diikuti dengan te 5adin1a .embentukan . "teinu ia. Bukti 1ang mendukung be .e ann1a &akt" genetik .ada .ende ita . eek!am.#ia ada!a$ .eningkatan =uman !euk"21te antigen '=LA,. Menu ut bebe a.a .ene!iti67anita $ami! 1ang mem.un1ai =LA dengan $a.!"ti.e A (+/(?6 B << dan DR - memi!iki e#ik" !ebi$ tinggi mende ita . eek!am.#ia dan .e tumbu$an 5anin te $ambat.

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

2.1.'. Klasifikasi Pre-eklampsia1&2&%&' P e*ek!am.#ia dibagi men5adi . e*ek!am.#ia Be ikut ini ada!a$ .engg"!"ngann1a8 2.1.'.1. Kriteria pre-eklampsia rin"an * Pen1akit . eek!am.#ia dig"!"ngkan ingan a.abi!a ge5a!a diba7a$ ini ditemukan8 /, Tekanan da a$ #i#t"!ik anta a /<)*/>) mm=g dan tekanan da a$ dia#t"!ik anta a ?)*//) mm=g6 #edikitn1a enam 5am .ada dua ka!i .eme ik#aan tan.a ke u#akan " gan. (, P "teinu ia E +)) mg/(< 5am atau E / F di.#tik. +, Edema gene a!i#ata 1aitu .ada !engan6 muka6 dan .e ut. 2.1.'.2. Kriteria pre-eklampsia +erat * Sedangkan .en1akit . eek!am.#ia dig"!"ngkan be at a.abi!a #atu atau !ebi$ tanda / ge5a!a diba7a$ ini ditemukan8 /, Tekanan da a$ #i#t"!ik/dia#t"!ik B />)///) mm=g #edikitn1a enam 5am .ada dua ka!i .eme ik#aan. Tekanan da a$ ini tidak menu un me#ki.un ibu $ami! #uda$ di a7at di uma$ #akit dan te!a$ men5a!ani ti a$ ba ing. (, P "teinu ia B 3 g am/(< 5am atau B + F di.#tik .ada #am.e! u in #e7aktu 1ang dikum.u!kan .a!ing #edikit em.at 5am #eka!i. +, O!igu ia A <)) m! / (< 5am. <, Kenaikan kada k eatinin .!a#ma B /6( mg/d! 3, Gangguan %i#u# dan #e eb a! 8 .enu unan ke#ada an6 n1e i ke.a!a .e #i#ten6 #k"t"ma6 dan .andangan kabu . >, N1e i e.iga#t ium .ada kuad an kanan ata# abd"men akibat te egangn1a ka.#u!a g!i##"n. -, Edema .a u dan #ian"#i#. :, =em"!i#i# mik "angi.atik ka ena meningkatn1a enDim !aktat de$id "gena#e. ?, T "mb"#it".enia 't "mb"#it A /)).))) mm+,. /), O!ig"$id "amni"n6 .e tumbu$an 5anin te $ambat6 dan ab u.#i" .!a#enta. //, Gangguan &ung#i $e.a ka ena .eningkatan kada enDim ALT dan AST. P eek!am.#ia be at dibagi men5adi da!am bebe a.a kateg" i6 1aitu 8 /, . eek!am.#ia be at tan.a impending eclampsia, dan (, . eek!am.#ia be at dengan impending eclampsia6 dengan ge5a!a*ge5a!a im.ending 8 > ingan dan . e*ek!am.#ia be at.

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

a. n1e i ke.a!a b. mata kabu 2. mua! dan munta$ d. n1e i e.iga#t ium e. n1e i kuad an ata# kanan abd"men. 2.1.,. -anifestasi Klinis1&2&%&'&.&/ =i.e ten#i bia#an1a timbu! !ebi$ da$u!u da i .ada tanda*tanda !ain. Bi!a .eningkatan tekanan da a$ te 2atat .ada 7aktu kun5ungan .e tama ka!i da!am t ime#te .e tama atau kedua a7a!6 ini mungkin menun5ukkan ba$7a .ende ita mende ita $i.e ten#i k "nik. Teta.i bi!a tekanan da a$ ini meninggi dan te 2atat .ada ak$i t ime#te kedua dan ketiga6 mungkin .ende ita mende ita . e*ek!am.#ia. Edema ia!a$ .enimbunan 2ai an #e2a a umum dan ke!ebi$an da!am 5a ingan tubu$6 dan bia#an1a da.at diketa$ui da i kenaikan be at badan #e ta .enbengkakan .ada kaki6 5a i* 5a i tangan6 dan muka6 atau .embengkan .ada ekt imita# dan muka. Edema . etibia! 1ang ingan #e ing ditemukan .ada ke$ami!an bia#a6 #e$ingga tidak #ebe a.a be a ti untuk .enentuan diagn"#e . e*ek!am.#ia. P "teinu ia be a ti k"n#ent a#i . "tein da!am ai ken2ing 1ang me!ebi$i )6+ g/!ite da!am ai ken2ing (< 5am atau .eme ik#aan kua!itati& menun5ukkan /F atau ( F 'menggunakan met"de tu bidimet ik #tanda d, atau /g/!ite atau !ebi$ da!am ai ken2ing 1ang dike!ua kan dengan katete atau midstream untuk mem.e "!e$ u in 1ang be #i$ 1ang diambi! minima! ( ka!i dengan 5a ak > 5am. P "teinu i bia#an1a timbu! !ebi$ !ambat da i $i.e ten#i dan tamba$ be at badan. P "teinu i #e ing ditemukan .ada . eek!am.#ia6 u.a* u.an1a ka ena %a#"#.a#mu# .embu!u$*.embu!u$ da a$ gin5a!. Ka ena itu $a u# diangga. #ebagai tanda 1ang 2uku. #e iu#. Aki+at Preeklampsia pa a i+0 Akibat ge5a!a . eek!am.#ia6 . "#e# ke$ami!an mate na! te ganggu ka ena te 5adi .e uba$an .at"!"gi# .ada #i#tem " gan6 1aitu 8 Jant0n" Pe uba$an .ada 5antung di#ebabkan "!e$ .eningkatan cardiac afterload akibat $i.e ten#i dan akti%a#i end"te! #e$ingga te 5adi ek#t a%a#a#i 2ai an int a%a#ku!a ke ek#t a#e!u!a te utama .a u. Te 5adi .enu unan cardiac preload akibat $i."%"!emia.

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

1tak Tekanan da a$ 1ang tinggi da.at men1ebabkan aut" egu!a#i tidak be &ung#i. 0ika aut" egu!a#i tidak be &ung#i6 .eng$ubung .enguat end"te! akan te buka men1ebabkan .!a#ma dan #e!*#e! da a$ me a$ ke!ua ke uang ek#t a%a#ku!a . -ata Pada . eek!am.#ia tam.ak edema etina6 #.a#mu# men1e!u u$ .ada #atu atau bebe a.a a te i6 5a ang te 5adi .e da a$an atau ek#udat. S.a#mu# a te i etina 1ang n1ata da.at menun5ukkan adan1a . eek!am.#ia 1ang be at6 teta.i bukan be a ti #.a#mu# 1ang ingan ada!a$ . eek!am.#ia 1ang ingan. Sk"t"ma6 di.!".ia dan amb!i".ia .ada .ende ita . eek!am.#ia me u.akan ge5a!a 1ang menun5ukan akan te 5adin1a ek!am.#ia. Keadaan ini di#ebabkan "!e$ .e uba$an a!i an da a$ .ada .u#at .eng!i$atan di k" tek# #e eb i mau.un dida!am etina '@ikn5"#a#t "6 ())>,. Par0 Edema .a u bia#an1a te 5adi .ada .a#ien . eek!am.#ia be at 1ang menga!ami ke!ainan .u!m"na! mau.un n"n*.u!m"na! #ete!a$ . "#e# .e #a!inan. =a! ini te 5adi ka ena .eningkatan 2ai an 1ang #angat ban1ak6 .enu unan tekanan "nk"tik k"!"id .!a#ma akibat . "teinu ia6 .enggunaan k i#ta!"id #ebagai .engganti da a$ 1ang $i!ang6 dan .enu unan a!bumin 1ang di. "duk#i "!e$ $ati. Hati Pada . eek!am.#ia be at te da.at .e uba$an &ung#i dan integ ita# $e.a 6 .e !ambatan ek#k e#i bromosulfoftalein, dan .eningkatan kada aspartat aminotransferase serum. Sebagian be#a .eningkatan &"#&ata#e a!ka!i #e um di#ebabkan "!e$ &"#&ata#e a!ka!i ta$an .ana# 1ang be a#a! da i .!a#enta. Pada .ene!itian 1ang di!akukan O"#te $"& dkk6 dengan menggunakan #"n"g a&i D"..!e .ada +- 7anita . eek!am.#ia6 te da.at e#i#ten#i a te i $e.atika. Nek "#i# $em" agik .e i." ta di bagian .e i&e !"bu!u# $e.a men1ebabkan te 5adin1a .eningkatan enDim $ati dida!am #e um. Pe da a$an .ada !e#i ini da.at

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

mengakibatkan 2in3al

u.tu

$e.atika6 men1eba

di ba7a$ ka.#u! $e.a

dan membentuk

$emat"m #ubka.#u!a 'Gunning$am6 ())3,. Le#i k$a# .ada gin5a! .a#ien . eek!am.#ia te utama g!"me u!"end"te!i"#i#6 1aitu .embengkakan da i ka.i!e end"te! g!"me u!a 1ang men1ebabkan .enu unan .e &u#i dan !a5u &i!t a#i gin5a!. K"n#ent a#i a#am u at .!a#ma bia#an1a meningkat te utama .ada . eek!am.#ia be at. Pada #ebagian be#a 7anita $ami! dengan . eek!am.#ia6 .enu unan ingan #am.ai #edang !a5u &i!t a#i g!"me u!u# tam.akn1a te 5adi akibat be ku angn1a %"!ume .!a#ma #e$ingga kada k eatinin .!a#ma $am.i dua ka!i !i.at dibandingkan dengan kada n" ma! #e!ama $ami! '#ekita )63 m!/d!,. Namun .ada bebe a.a ka#u# . eek!am.#ia be at6 k eatinin .!a#ma meningkat bebe a.a ka!i !i.at da i ni!ai n" ma! ibu tidak $ami! atau be ki#a $ingga (*+ mg/d!. =a! ini di#ebabkan .e uba$an int in#ik gin5a! akibat %a#"#.a#me 1ang $ebat 'Gunning$am6 ())3,. Ke!ainan .ada gin5a! bia#an1a di5um.ai . "teinu ia akibat eten#i ga am dan ai . Reten#i ga am dan ai te 5adi ka ena .enu unan !a5u &i!t a#i nat ium di g!"me u!u# akibat #.a#me a te i"! gin5a!. Pada .a#ien . eek!am.#ia te 5adi .enu unan ek#k e#i ka!#ium me!a!ui u in ka ena meningkatn1a eab#" .#i di tubu!u# 'Gunning$am6())3,. Ke!ainan gin5a! 1ang da.at di5um.ai be u.a g!"me u!".ati6 te 5adi ka ena .eningkatan .e meabi!ita# te $ada. #ebagian be#a . "tein dengan be at m"!eku! tinggi6 mi#a!n1a8 $em"g!"bin6 g!"bu!in6 dan t an#&e in. P "tein ; . "tein m"!eku! ini tidak da.at di&i!t a#i "!e$ g!"me u!u#. Dara4 Keban1akan .a#ien . eek!am.#ia menga!ami k"agu!a#i int a%a#ku!a 'DIG, dan de#t uk#i .ada e it "#it 'Gunning$am6 ())3,. T "mb"#it".enia me u.akan ke!ainan 1ang #angat #e ing6 bia#an1a 5um!a$n1a ku ang da i /3).)))/H! ditemukan .ada /3 ; () 9 .a#ien. Le%e! &ib in"gen meningkat .ada .a#ien . eek!am.#ia dibandingkan dengan ibu $ami! dengan tekanan da a$ n" ma!. 0ika

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

ditemukan !e%e! &ib in"gen 1ang enda$ .ada .a#ien . eek!am.#ia6 bia#an1a be $ubungan dengan te !e.a#n1a .!a#enta #ebe!um 7aktun1a 'placental abruption). Pada /) 9 .a#ien dengan . eek!am.#ia be at da.at te 5adi HELLP syndrome 1ang ditandai dengan adan1a anemia $em"!itik6 .eningkatan enDim $ati dan 5um!a$ .!ate!et enda$. Sistem En !krin an -eta+!lisme Air an Elektr!lit Pada . eek!am.#ia6 #ek e#i enin "!e$ a.a atu# 5uk#tag!"me u!u# be ku ang6 . "#e# #ek e#i a!d"#te "n .un te $ambat #e$ingga menu unkan kada a!d"#te "n dida!am da a$. Pada ibu $ami! dengan . eek!am.#ia kada .e.tida nat iu etik at ium 5uga meningkat. =a! ini te 5adi akibat ek#.an#i %"!ume 1ang men1ebabkan .eningkatan 2u a$ 5antung dan .enu unan e#i#ten#i %a#ku!a .e i&e . Pada .a#ien . eek!am.#ia te 5adi .e ge#e an 2ai an da i int a%a#ku!e ke inte #ti#ia! 1ang di#e tai .eningkatan $emat"k it6 . "tein #e um6 %i#k"#ita# da a$ dan .enu unan %"!ume .!a#ma. =a! ini mengakibatkan a!i an da a$ ke 5a ingan be ku ang dan te 5adi $i."k#ia. Aki+at preeklampsia pa a 3anin Penu unan a!i an da a$ ke .!a#enta mengakibatkan gangguan &ung#i .!a#enta. =a! ini mengakibatkan $i."%"!emia6 %a#"#.a#me6 .enu unan .e &u#i ute ".!a#enta dan ke u#akan #e! end"te! .embu!u$ da a$ .!a#enta #e$ingga m" ta!ita# 5anin meningkat 'Sa 7"n" . a7i "$a d5"6 ())?,. Dam.ak . eek!am.#ia .ada 5anin6 anta a !ain8 Intrauterine growth restriction 'IUGR, atau .e tumbu$an 5anin te $ambat6 "!ig"$id amni"n6 . ematu 6 ba1i !a$i enda$6 dan #"!u#i" .!a#enta. 2.1... Pen5e"a4an pre-eklampsia2&1) P e*ek!am.#ia me u.akan k"m.!ika#i ke$ami!an 1ang be ke!an5utan dengan .en1ebab 1ang #ama. O!e$ ka ena itu6 .en2ega$an atau diagn"#i# dini da.at mengu angi ke5adian dan menu unkan angka ke#akitan dan kematian. Untuk da.at menegakkan diagn"#i# dini di.e !ukan .enga7a#an $ami! 1ang te atu dengan mem.e $atikan kenaikan be at badan6 kenaikan tekanan da a$6 dan .eme ik#aan untuk menentukan . "teinu ia. Peme ik#aan antenata! 1ang te atu dan te!iti da.at menemukan tanda*tanda dini . e*ek!am.#ia6 dan da!am $a! itu $a u# di!akukan .enanganan #eme#tin1a. Ka ena .a a 7anita bia#an1a tidak mengemukakan ke!u$an dan 5a ang mem.e $atikan tanda*tanda . eek!am.#ia 1ang #uda$ te 5adi6 maka detek#i dini keadaan ini meme !ukan .engamatan 1ang 2e mat dengan ma#a*ma#a inte %a! 1ang te.at. Kita .e !u !ebi$ 7a#.ada akan timbu!n1a . eek!am.#ia dengan adan1a &akt" *&akt" . edi#."#i#i #e.e ti 1ang te!a$ /)

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

diu aikan diata#. @a!au.un timbu!n1a . e*ek!am.#ia tidak da.at di2ega$ #e.enu$n1a6 namun & ekuen#in1a da.at diku angi dengan .embe ian .ene angan #e2uku.n1a dan .e!ak#anaan .enga7a#an 1ang baik .ada 7anita $ami!6 anta a !ain8 a. Diet makanan. Makanan tinggi . "tein6 tinggi ka b"$id at6 2uku. %itamin6 dan enda$ !emak. Ku angi ga am a.abi!a be at badan be tamba$ atau edema. Makanan be " ienta#i .ada em.at #e$at !ima #em.u na. Untuk meningkatkan . "tein dengan tamba$an #atu buti te!u# #etia. $a i. b. Guku. i#ti a$at I#ti a$at 1ang 2uku. .ada $ami! #emakin tua da!am a ti beke 5a #e.e !un1a dan di#e#uaikan dengan kemam.uan. Lebi$ ban1ak duduk atau be ba ing ke a a$ .unggung 5anin #e$ingga a!i an da a$ menu5u .!a#enta tidak menga!ami gangguan. 2. Penga7a#an antenata! '$ami!, Bi!a te 5adi .e uba$an .e a#aan dan ge ak 5anin da!am a$im #ege a datang ke tem.at .eme ik#aan. Keadaan 1ang meme !ukan .e $atian8 /,. U5i kemungkinan . e*ek!am.#ia8 a, Peme ik#aan tekanan da a$ atau kenaikann1a b, Peme ik#aan tinggi &undu# ute i 2, Peme ik#aan kenaikan be at badan atau edema d, Peme ik#aan . "tein u in e, Ka!au mungkin di!akukan .eme ik#aan &ung#i gin5a!6 &ung#i $ati6 gamba an da a$ umum6 dan .eme ik#aan etina mata. (,. Peni!ainan k"ndi#i 5anin da!am a$im a, Pemantauan tingi &undu# ute i b, Peme ik#aan 5anin8 ge akan 5anin da!am a$im6 den1ut 5antung 5anin6 .emantauan ai ketuban 2, U#u!kan untuk me!akukan .eme ik#aan u!t a#"n"g a&i. Da!am keadaan 1ang me agukan6 maka me u5uk .ende ita me u.akan #ika. 1ang $a u# di.i!i$. 2.1./. Penatalaksanaan pre-eklampsia2&#&.&1) P eek!am.#ia 1ang tidak menda.atkan tindak !an5ut 1ang adekuat 'di u5uk ke d"kte 6 .emantauan 1ang ketat6 k"n#e!ing dan .e #a!inan di uma$ #akit, da.at men1ebabkan te 5adin1a ek!am.#ia .ada t ime#te ketiga 1ang da.at be ak$it dengan //

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

kematian ibu dan 5anin. Penanganan . e*ek!am.#ia be tu5uan untuk meng$inda i ke!an5utan men5adi ek!am.#ia dan .e t"!"ngan kebidanan dengan me!a$i kan 5anin da!am keadaan ".tima! dan bentuk .e t"!"ngan dengan t auma minima!. Peng"batan $an1a di!akukan #e2a a #imt"mati# ka ena eti"!"gi . eek!am.#ia6 dan &akt" *&akt" a.a da!am ke$ami!an 1ang men1ebabkann1a be!um diketa$ui. Tu5uan utama .enanganan ia!a$ '/, men2ega$ te 5adin1a . e*ek!am.#ia be at dan ek!am.#iaC '(, me!a$i kan 5anin $idu.C '+, me!a$i kan 5anin dengan t auma #eke2i!*ke2i!n1a. Pada da#a n1a .enanganan . e*ek!am.#ia te di i ata# .eng"batan medik dan .enanganan "btet ik. Pada . e*ek!am.#ia .enanganan #imt"mati# dan be "bat 5a!an ma#i$ mungkin ditangani di .u#ke#ma# dan diba7a$ .enga7a#an d"kte 6 dengan tindakan 1ang dibe ikan8 /. Mengan5u kan ibu untuk i#ti a$at 'bi!a beke 5a di$a u#kan 2uti,6 dan men5e!a#kan kemungkinan adan1a ba$a1a, (. Sedati%a ingan. a. P$en"ba bita! + I +) mg b. Ja!ium + I /) mg +. Obat .enun5ang a. Jitamin B k"m.!ek# b. Jitamin G atau %itamin E 2. Kat be#i <. Na#e$at a. Ga am da!am makan duku angi b. Lebi$ ban1ak i#ti a$at ba ing kea a$ .unggung 5anin 2. Sege a datang meme ik#akan di i6 bi!a te da.at ge5a!a #akit ke.a!a6 mata kabu 6 edema mendadak atau be at badan naik6 .e na&a#an #emakin #e#ak6 n1e i e.iga#t ium6 ke#ada an makin be ku ang6 ge ak 5anin me!ema$*be ku ang6 .enge!ua an u in be ku ang. 3. 0ad7a! .eme ik#aan $ami! di.e 2e.at dan di.e ketat. Petun5uk untuk #ege a mema#ukkan .ende ita ke uma$ #akit atau me u5uk .ende ita .e !u mem.e $atikan $a! be ikut8 a, Bi!a tekanan da a$ /<)/?) mm=g atau !ebi$ b, P "tein da!am u in / .!u# atau !ebi$ /(

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

2, Kenaikan be at badan /63 kg atau !ebi$ da!am #eminggu d, Edema be tamba$ dengan mendadak e, Te da.at ge5a!a dan ke!u$an #ub1ekti&. Se" ang bidan di.e kenankan me a7at .ende ita . e*ek!am.#ia be at be #i&at #ementa a6 #am.ai menunggu ke#em.atan me!akukan u5ukan. Penanganan "b#tet i ditu5ukan untuk me!a$i kan ba1i .ada #aat 1ang ".tima!6 1aitu #ebe!um 5anin mati da!am kandungan6 akan teta.i #uda$ 2uku. matu untuk $idu. di !ua ute u#. Sete!a$ .e #a!inan be ak$i 6 5a ang te 5adi ek!am.#ia6 dan 5anin 1ang #uda$ 2uku. matu !ebi$ baik $idu. di!ua kandungan da i .ada da!am ute u#. Penata!ak#anaan .ada .a#ien dengan . e*ek!am.#ia be at6 1aitu8 a, Te a.i medikament"#a 8 * * * * * Sege a ma#uk uma$ #akit Ti a$ ba ing mi ing ke ki i #e2a a inte miten In&u# inge !aktat atau ringer dextrose Pembe ian antike5ang MgSO< #ebagai .en2ega$an dan te a.i ke5ang Pembe ian anti$i.e ten#i6 dibe ikan bi!a tekanan da a$ #i#t"!ik B /:) mm=g dan dia#t"!ik B //) mm=g. Obat anti$i.e ten#i 1ang digunakan 8 $id a!aDin6 !abeta!"!6 ni&edi.in6 #"dium nit ". u#id6 diaD"Iide6 meti!d".a6 nit "g!i#e in6 2!"nidin * * * Pembe ian antidiu etik bi!a ada indika#i edema6 gaga! 5antung k"nge#ti&6 dan edema .a u Diet dibe ikan #e2a a #eimbang6 $inda i . "tein dan ka!" i be !ebi$an Penge!"!aan k"n#e %ati& Penge!"!aan k"n#e %ati& ada!a$ teta. mem.e ta$ankan ke$ami!an be #amaan dengan te a.i medikament"#a. Te da.at ban1ak .enda.at ba$7a #emua ka#u# . e*ek!am.#ia be at $a u# ditangani #e2a a akti&6 .enanganan k"n#e %ati& tidak dian5u kan. Indika#i untuk me!akukan .enanganan k"n#e %ati& ada!a$ bi!a umu ke$ami!an A +- minggu tan.a di#e tai tanda*tanda impending eclampsia dengan keadaan 5anin baik6 a tin1a ke$ami!an di.e ta$ankan #e!ama mungkin #ambi! membe ikan te a.i medikament"#a. Pe a7atan te #ebut te di i da i 8 /+ b, Menentukan en2ana #ika. te $ada. umu ke$ami!ann1a6 te bagi men5adi 8

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

'a, Te a.i MgSO< Loading dose 8 MgSO< di#untikkan #e2a a int amu#ku!a 'IM,. MgSO< di$entikan bi!a #uda$ men2a.ai tanda . e*ek!am.#ia ingan6 #e!ambat*!ambatn1a da!am 7aktu (< 5am 'b, Te a.i !ain #ama #e.e ti te a.i medikament"#a '2, Diangga. gaga! 5ika B (< 5am tidak ada .e baikan6 ke$ami!an $a u# dite mina#i 'd, 0ika #ebe!um (< 5am $endak di!akukan tindakan6 dibe ikan MgSO < ()9 (g /IJ du!u 'e, Pende ita .u!ang bi!a da!am + $a i .e a7atan6 .ende ita menun5ukkan tanda*tanda . e*ek!am.#ia ingan dengan keadaan .ende ita teta. #tabi! dan baik. * Penge!"!aan akti& Bi!a umu ke$ami!an B +- minggu6 a tin1a ke$ami!an diak$i i #ete!a$ menda.at te a.i medikament"#a untuk #tabi!i#a#i ibu. Penanganan akti& me!i.uti .enanganan umum6 te a.i medikament"#a6 dan .enge!"!aan "b#tet ik. Penge!"!aan akti& di!akukan dengan indika#i 8 /. Indika#i ibu 8 'a, Bi!a ke$ami!an B +- minggu 'b, Adan1a tanda impending eclampsia '2, Kegaga!an te a.i k"n#e %ati&8 da!am 7aktu #ete!a$ > 5am dimu!ain1a te a.i medikament"#a te 5adi kenaikan de#akan da a$. Sete!a$ (< 5am dimu!ain1a te a.i medikament"#a tidak ada .e baikan. (. Indika#i 5anin 8 'a, Te 5adi ga7at 5anin 'b, Intrauterine rowth !etardation 'IUGR, '2, Indika#i !ain 8 adan1a #1nd "me =ELLP Penanganan umum .ende ita . e*ek!am.#ia me!i.uti 8 'a, I#ti a$at ba ing6 #ebaikn1a da!am ."#i#i mi ing ke #a!a$ #atu #i#i dan m"nit" den1ut 5antung 5anin 'b, Pa#ang in&u# 5a um be#a 'B/>G,. in&u# inge !aktat >)*/(3 22/5am '2, Diet 2uku. . "tein6 diet enda$ ka b"$id at6 !emak6 dan ga am

/<

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

'd, Ke#eimbangan 2ai an. 0angan #am.ai te 5adi "%e !"ad 2ai an. Katete i#a#i u in untuk memantau .enge!ua an u in dan . "teinu ia. Sebaikn1a .enge!u an u in dini!ai #etia. 5am. Tu5uann1a untuk men5aga output u in teta. +) m!/5am. 'e, E%a!ua#i keadaan " gan %ita! dengan me!akukan .eme ik#aa EKG. Meme ik#a !ab" at" ium untuk mengeta$ui &ung#i $em"."etik6 gin5a!6 $e.a 6 #e.e ti da a$ utin6 #tatu# k"agu!a#i6 e!ekt "!it6 a#am u at6 &ung#i $ati6 &ung#i gin5a!6 u ina!i#i#. '&, 0angan tingga!kan .a#ien #endi ian. Ke5ang di#e tai a#.i a#i munta$ da.at mengakibatkan kematian ibu dan 5anin. 'g, Ob#e %a#i tanda*tanda %ita!6 e&!ek#6 dan den1ut 5antung 5anin #etia. 5am. '$, Au#ku!ta#i .a u untuk men2a i tanda*tanda edema .a u. 'i, =entikan .embe ian 2ai an int a%ena dan be ikan diu etik bi!a ditemukan edema .a u. Pen"el!laan !+stetrik Sebe!um me!akukan .engak$i an ke$ami!an #ebaikn1a e%a!ua#i du!u keadaan ibu dan 5anin. Keadaan ibu dan 5anin mem.enga u$i 2a a te mina#i ke$ami!an. Ga a te mina#i ke$ami!an te gantung a.aka$ .a#ien #uda$ in.a tu atau be!um. /. Be!um in.a tu 'a, Induk#i .e #a!inan dengan amni"t"mi6 "k#it"#in6 katete &"!!e16 . "#tag!andin 'b, "ection caesaria bi!a 8 * Tidak memenu$i #1a at "k#it"#in drip atau k"nt aindika#i "k#it"#in drip * /( 5am #ete!a$ dimu!ain1a "k#it"#in drip be!um ma#uk &a#e akti& (. Suda$ in.a tu 'a, Ka!a I 8 * Fa#e !aten 8 5ika > 5am tidak ma#uk &a#e akti&6 maka di!akukan "ectio caesaria * Fa#e akti& 8 amni"t"mi6 bi!a > 5am dengan amni"t"mi be!um !a$i die%a!ua#i =IS 'b, Ka!a II 8 Pada .e #a!inan .e %aginam6 ka!a II da.at dibe i ke#em.atan .a tu# #."ntan bi!a di.e ki akan dengan menge5an tidak te !am.au kuat6 5anin da.at !a$i . Bi!a tidak6 .e #a!inan di#e!e#aikan dengan ekt ak#i %akum atau &" #e.. Untuk /3

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

ke$ami!an A +- minggu6 bi!a mungkin te mina#i ditunda ( I (< 5am untuk matu a#i .a u 5anin. B. Presentasi B!k!n" 2.2.1. Definisi P e#enta#i b"k"ng ada!a$ !etak 5anin dimana b"k"ng mema#uki .anggu! !ebi$ da$u!u da i .ada ke.a!a6 dengan kata !ain ke.a!a be ada di&undu# ute i dan b"k"ng dibagian ba7a$ ka%um ute i #ebe!um atau #e#uda$ ma#uk keda!am .intu ata# .anggu!.// 2.2.2. Klasifikasi11 Pada umumn1a . e#enta#i b"k"ng dik!a#i&ika#ikan #ebagai be ikut 8 /. P e#enta#i b"k"ng mu ni. Dimana ek#t emita# ba7a$ &!ek#i .ada .a$a dan ek#ten#i .ada !utut. Se$ingga kaki te !etak dekat dengan ke.a!a. Pada .eme ik#aan da!am $an1a b"k"ng 1ang di5um.ai #ebagai bagian te ba7a$. (. P e#enta#i b"k"ng #em.u na. Dimana ek#t emita# ba7a$ &!ek#i .ada .a$a dan #a!a$ #atu atau kedua !utut 5uga &!ek#i. Pada .eme ik#aan da!am #e!ain b"k"ng6 kaki 5uga di5um.ai di#am.ing b"k"ng. +. P e#enta#i b"k"ng 1ang tidak #em.u na. Dimana #a!a$ #atu atau kedua .a$a tidak &!ek#i dan #a!a$ #atu atau kedua kaki te !etak diba7a$ b"k"ng. Se$ingga .ada .eme ik#aan da!am kaki atau !utut 1ang me u.akan bagian te ba7a$. Da i #emua .e #a!inan di.e "!e$ (63 ; + 9 me u.akan .e #a!inan . e#enta#i b"k"ng6 dianta an1a -39 . e#enta#i b"k"ng #em.u na dan (39 ada!a$ . e#enta#i b"k"ng tidak #em.u na #e.e ti . e#enta#i kaki atau !utut.

/>

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

Persentasi B!k!n" Kaki

/-

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

2.2.#. Eti!l!"i12 Umun1a .en1ebabn1a be!um 5e!a#6 teta.i ada bebe a.a &akt" . edi#."#i#i 1aitu 8 a. Ke!ainan da i .i$ak ibu. /. Ke!ainan ute u#. Tum" da i ute u# 1ang mende#ak ute u#. Ke!ainan ba7aan ute u#6 #e.e ti ute u# a kuatu# da.at menguba$ !etak 5anin. (. Ke!ainan .anggu!. Pintu ata# .anggu! 1ang te !a!u !ua# atau te !a!u #em.it da.at mengganggu &ik#a#i da i ke.a!a 5anin. +. Ke!ainan da i 5um!a$ ai ketuban. =id amni"n men1ebabkan te !am.au beba#n1a .e ge akan 5anin da!am ute u# #e$ingga &ik#a#i ke.a!a te ganggu dan .ada "!ig"$id amni"n ge akan 5anin te bata# #e$ingga te $a!ang %e #i #."ntan da i 5anin. <. Ke!ainan im.!anta#i .!a#enta. Mi#a!n1a .!a#enta . e%ia meng$a!angi tu unn1a ke.a!a ke .intu ata# .anggu!. b. Ke!ainan da i .i$ak ba1i. /. Ba1i . ematu . Pada ba1i . ematu #em.u na. (. Ke$ami!an ganda. Umumn1a .ada ke$ami!an kemba 5anin men1e#uaikan di in1a da!am a$im. +. Ba1i mati. P e#enta#i b"k"ng te 5adi .ada keadaan ini "!e$ ka ena ge akan 5anin tidak ada !agi. <. Ba1i dengan ke!ainan ba7aan. Ke!ainan ba7aan .ada ke.a!a ba1i da.at mengganggu &ik#a#i da i ke.a!a ba1i6 mi#a!n1a $id "#e&a!u#6 anen#e&a!u# dan mik "#e&a!u#. uku an ke.a!a ma#i$ ke2i!6 &ik#a#i ke.a!a tidak

/:

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

2.2.%. Dian"n!sa 11&12&1# Diagn"#i# . e#enta#i b"k"ng kaki ditegakkan dengan .eme ik#aan !ua 6 .eme ik#aan da!am dan .eme ik#aan .enun5ang #e.e ti USG 1ang di!akukan a.abi!a dengan .eme ik#aan da!am menemui ke#u!itan #e.e ti .a#ien gemuk6 .e ut tegang6 $id amni"n dan !ain*!ain. Ibu $ami! dengan . e#enta#i b"k"ng #e!a!u mengemukakan ge akan 5anin 1ang di a#akan .ada .e ut bagian ba7a$ .u#at dan adan1a ke!u$an .enekanan .ada u!u $ati "!e$ ke.a!a 5anin 1ang di aba .ada bagian &undu#. In#.ek#i Umumn1a #e2a a in#.ek#i tidak di5um.ai tanda 1ang #.e#i&ik. Bentuk a$im kadang ka!a ke!i$atan dengan bentuk 2ekungan 1ang me!intang di&undu#. Pa!.a#i Ga a .a!.a#i 1ang di.akai ada!a$ dengan 2a a LEOPOLD. Pada Le"."!d I te aba #uatu benda 1ang ke a# dan bu!at #e ta muda$ dige akkan 'ba!"temen, .ada &undu# ute i. Ke.a!a bia#an1a te !etak didae a$ $1."2$"nd ium di#ebabkan &!ek#i tu!ang .unggung. Kadang*kadang ke.a!a te aba didae a$ e.iga#t ium. 0ika ai ketuban #edikit dan ."#i#i d" #"*."#te i" ke.a!a men5adi &!ek#i dan tidak muda$ be ge ak #e$ingga ba!"temen #uka ditemukan6 5uga 5ika ai ketuban be !ebi$an #uka untuk me aba ke.a!a. Au#ku!ta#i Bun1i 5antung 5anin umumn1a da.at di.e "!e$ da i .eme ik#aan da!am te $ada. . e#enta#i dan b"k"ng te!a$ ma#uk .intu ata# .anggu! maka bun1i 5antung 5anin 2ende ung te denga !ebi$ enda$ di#ekita .u#at. Peme ik#aan da!am Sebe!um in.a tu #edikit 1ang da.at di.e "!e$ da i .eme ik#aan da!am te $ada. . e#enta#i dan ."#i#i 5anin. Bi!a te!a$ in.a tu .eme ik#aan da!am di.e !ukan untuk menentukan 5eni# dan ."#i#i . e#enta#i b"k"ng. Pada . e#enta#i b"k"ng kaki da.at te aba #atu kaki. Pada .a tu# tak ma5u6 b"k"ng bi#a men5adi edema6 #e$ingga da.at me agukan diagn"#a . e#enta#i muka. Anu# te aba #e.e ti mu!ut dan tube i#2$ii #e.e ti a$ang ata#. Dengan .e abaan $ati*$ati6 te!un5uk 1ang ma#uk ke anu# te a#a tegangan "t"t*"t"t #.inte /?

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

ani dan bi!a tangan dike!ua kan te da.at mek"nium .ada #a ung tangan. Kadang*kadang dengan .eme ik#aan da!am 1ang baik akan da.at ditentukan 5eni# ke!amin. P"#i#i . e#enta#i b"k"ng ditentukan be da#a kan !etak #a2 um 5anin te $ada. .anggu! ibu. Sa2 um ki i de.an 1ang te ban1ak <396 men1u#u! #a2 um kanan de.an +)9. U!t a#"n"g a&i U!t a#"n"g a&i da.at di.e gunakan untuk menentukan !"ka#i ke.a!a 5anin dan untuk menentukan u#ia ke$ami!an #e ta ke#e5a$te aan 5anin. 2.2.'. TATALAKSANA 11&12&1# Penanganan P e#enta#i !etak b"k"ng da.at dibagi 8 a. Knee G$e#t P"#iti"n 'KGP,. G een$i!! men1atakan ba$7a %e #i #."ntan ada!a$ $a#i! 1ang di$a a.kan #ete!a$ me!akukan KGP ini. Di!akukan (*+ ka!i #e$a i #e!ama /)*/3 menit. Dimana di$a a.kan b"k"ng 5anin 1ang te!a$ tu un akan beba# kemba!i #e$ingga te 5adi %e #i #."ntan. U#ia ke$ami!an 1ang dian5u kan untuk KGP ada!a$ u#ia ke$ami!an +)*+( minggu. Je #i !ua . Je #i !ua #ebaikn1a di!akukan .ada ke$ami!an diata# +( minggu. Pada . imig a%ida +(*+< minggu dan .ada mu!tig a%ida +<*+> minggu. Penanganan .ada ma#a .e #a!inan #e2a a ga i# be#a ada dua 2a a .e #a!inan . e#enta#i b"k"ng 1aitu .e %aginam dan .e abd"mina! '#ek#i" #e#a ia,. Pe %aginam Tatum mengan5u kan #1a at*#1a at .e #a!inan .e %aginam 8 /. P e#enta#e b"k"ng #em.u na. (. Be at badan 5anin ())) ; +3)) g am. +. Umu ke$ami!an diata# +< minggu. <. Pe!%imet i L* a1 n" ma!. 3. Ke.a!a 5anin &!ek#i. >. Peme ik#aan USG menge#tima#i be at badan 5anin dan ke!ainan 2"ngenita!. -. Tidak ada indika#i #ek#i" #e#a ia baik .ada ibu mau.un .ada 5anin 5uga da.at di$itung be da#a kan Katu2$ni And "# S2" e. ()

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

Pe #a!inan .e %aginam dibagi ata# 8 /. Pe #a!inan #."ntan. 4ang dimak#ud .e #a!inan #."ntan ada!a$ 5anin #e!u u$n1a dengan tangan ibu tan.a bantuan .en"!"ng. Pen"!"ng $an1a memegang anak aga tidak 5atu$. Ek#t ak#i .a tia!i# 'manua! aid,. 4ang dimak#ud ek#t ka#i .a tia!i# ada!a$ !a$i n1a anak #e2a a #."ntan #am.ai bata# umbi!iku# '.a#i&,. Kemudian anak di!a$i kan dengan .e t"!"ngan akti&. Pada &a#e .a#i& kita $a u# menunggu dengan #aba #am.ai !a$i n1a b"k"ng kaki6 ka ena me!a$i kan b"k"ng kaki dengan .ak#aan da.at men1ebabkan ke#u!itan da!am .e #a!inan "!e$ ka ena .embukaan be!um tentu !engka.6 te utama .ada 5anin . ematu atau 5anin da.at te 5ungkit. Me!a$i kan ba$u ada bebe a.a 2a a 8 Mu!!e . De%ende . L"%#et. Me!a$i kan ke.a!a dengan 2a a 8 Mau i2eau. De Sn"". @igand ; Ma tin ; @inke!. Nau5"k#. Ek#t ak#i dengan &" 2e.#. (. Ek#t ak#i t"ta!i#. Di!akukan dimana #e!u u$ badan anak ma#i$ be ada dida!am 5a!an !a$i . =am.i #e!u u$ a$!i kebidanan men1etu5ui ba$7a tindakan ini $an1a di!akukan bi!a ada indika#i mendadak. Mi#a!n1a untuk anak ada!a$ ga7at 5anin. Sedangkan indika#i untuk ibu ada!a$ .en1akit*.en1akit ibu 1ang tidak b"!e$ mengedan .ada %itium 2" di#. M" ta!ita# anak dengan tindakan ini #angat tinggi6 "!e$ ka ena itu #emua a$!i #e.enda.at untuk me!akukan #ek#i" #e#a ia da i .ada me!akukan ek#t ak#i t"ta!i#. Ada dua 2a a ek#t ak#i t"ta!i#6 1aitu 8 a. Ek#t ak#i kaki. (/

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

0ika kaki 1ang tu un makan di!akukan ta ikan dengan memegang kaki 1ang tu un. b.Ek#t ak#i b"k"ng. Di!akukan 5ika b"k"ng te!a$ tu un mema#uki "ngga .anggu!.

((

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

Persalinan In5!mplete Bree54 Per6a"inam Pe abd"mina! P it2$a d mengan5u kan untuk mem.e ke2i! m" bidita# dan m" ta!ita# .ada ba1i6 #ek#i" #e#a ia digunakan da!am $a!*$a! be ikut 8 /. P e#enta#e b"k"ng dengan ba1i be#a 'B +3)) g am,. (. P e#enta#e b"k"ng dengan ba1i be#a #em.it #e ta bebe a.a ke!ainan bentuk .anggu!. +. P e#enta#e b"k"ng dengan ke.a!a $i.e ek#ten#i. <. P e#enta#e b"k"ng be!um in.a tu dengan indika#i #ek#i" #e#a ia untuk ibu mau.un anak untuk .e #a!inan #e.e ti ke$ami!an dengan ketuban .e2a$ /( 5am atau !ebi$. 3. P e#enta#e b"k"ng dengan di#&ung#i ute u#. >. P e#enta#e b"k"ng kaki. -. P e#enta#e b"k"ng dengan IUGR. :. P e#enta#e b"k"ng dengan kematian .e inata! #ebe!umn1a atau i7a1at t auma !a$i .ada anak*anak 1ang di!a$i kan dan anak be $a ga. Penanganan !etak #ung#ang .e abd"mina!6 5ika #k" #atuchni $ndros enda$ 'ku ang atau #ama dengan em.at,6 #ebaikn1a di!akukan #ek#i" #e#a ia. Tabe! Sk" Katu2$ni And "# Peri4al Pa ita# U#ia Ke$ami!an TB0 Ri7a1at LS Tu unn1a Di!ata#i Sk" 8 < SG ) PG E +? +>+) * *+ M( 1 MG +: +>(?*+/-> /I *( + 2 M +M +/-> E(I */ / !ebi$ enda$ E<

(+

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

Pe #a!inan !etak #ung#ang #ebaikn1a di!akukan Se2ti" Gae#a ia .ada keadaan be ikut 8 Panggu! #em.it Tak#i an be at 5anin diata# +3)) g am .ada . imig a%ida dan <))) g am .ada mu!tig a%ida Beba# #ek#i" #e#a ia / mi"mekt"mi K"nt ak#i ute u# 1ang di#&ung#i Letak kaki Te 5adi kematian .e inata! .ada anak #ebe!umn1a P e#enta#i b"k"ng6 ba1i tam.ak #e$at teta.i . ematu e dengan u#ia ke$ami!an (> minggu atau !ebi$ dan #uda$ da!am . "#e# .e #a!inan akti& atau ba1i $a u# #ege a di!a$i kan. =i.e ek#ten#i ke.a!a6 bi!a te 5adi #ebe!um anak !a$i 6 maka du amate dan !igamen ."#te i" da i #um#um tu!ang be!akang. Diagn"#i# $an1a da.at ditentukan dengan &"t" abd"men. (.(.>.Pr!"n!sa11 Re#ik" .e #a!inan .e %aginam .ada . e#enta#e b"k"ng kaki !ebi$ tinggi dibandingkan dengan .e #a!inan . e#enta#e ke.a!a6 1aitu 8 /. A&te G"ming =ead. (. Nu2$! A m 'tangan men5ungkit,. +. P "!a.# ta!i .u#at. <. Pe da a$an int a2 ania!6 "bekn1a #e!a.ut "tak. 3. A#&ik#ia 5anin ka ena te 5e.it ta!i .u#at. >. R"bekan .ada .!ek#u# b a2$ia!i# #e$ingga men1ebabkan .a e#e !engan. -. Pada ibu da.at timbu! !a#e a#i !ua# 5a!an !a$i .

(<

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

BAB III LAP17AN KASUS I. Nama Umu Pa ita# N". RM Pendidikan Peke 5aan Agama Suku/Bang#a A!amat ANA-NESA P7IBADI 8 N1. RA 8 (: ta$un 8 G/P)A) 8 ?).-3.>( 8 Tamat SLTA 8 Ibu Ruma$ Tangga 8 I#!am 8 0a7a/ Ind"ne#ia 8 0a!an T. Ami =amDa$ Gg. A#u$an Lk. IJ N".< Medan =e!%etia6 Sumate a Uta a. Ma#uk RSUPM 8 )< De#embe ()/+ 0am ma#uk 8 )<./< @IB 8 Tekanan da a$ tinggi 8 =a! ini diketa$ui .a#ien #aat .a#ien k"nt "! ke bidan .ada

Kel04an Utama Telaa4

u#ia $ami! - bu!an namun .a#ien tidak ingat be a.a tekanan da a$n1a #aat itu. Ri7a1at tekanan da a$ tinggi #ebe!um $ami! tidak di5um.ai. Ri7a1at tekanan da a$ tinggi .ada ke$ami!an #ebe!umn1a tidak di5um.ai. Ri7a1at #akit ke.a!a tidak di5um.ai6 i7a1at .andangan kabu tidak di5um.ai. i7a1at n1e i u!u $ati tidak di5um.ai6 i7a1at mua! munta$ tidak di5um.ai. Ri7a1at mu!e#* mu!e# mau me!a$i kan tidak di5um.ai. Ri7a1at ke!ua ai * ai da i kema!uan di5um.ai tangga! )( De#embe ()/+ .uku! /).)) @IB. Ri7a1at ke!ua !endi da a$ da i kema!uan tidak di5um.ai. Buang ai ke2i! dan buang ai be#a da!am bata# n" ma!. RPT 8 * RPO 8 *

(3

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

7i8a9at Hai Sik!u# $aid =P=T TTP ANG 8 te atu 6 (: $a i/ bu!an 8 ()/)(/()/+ 8 (-////()/+ 8 Peme ik#aan ke$ami!an di . aktek bidan + ka!i6 S..OG / ka!i.

7i8a9at Persalinan /. =ami! ini. II. A. PE-E7IKSAAN $ISIK PE-E7IKSAAN U-USen#" ium Nadi Pe na.a#an Tem.e atu 8 G"m."# Menti# 8 :: ka!i/menit 8 (( ka!i/menit 8 +>6? NG Anemi# 8 '*, Ikte ik 8 '*, Sian"#i# 8 '*, Di#.n"e 8 '*, Oedema 8 '*, P "teinu ia 8 F+ B. STATUS 1BSTET7IKUS Abd"men 8 membe#a a#imet i# TFU Tegang Ge ak =i# D00 ./% :. 8 + 5a i ba7a$ . "#2e#u# I1."id$eu#. 8 kanan 8 'F, 8 (I ()OO/ /)O 8 'F,6 /<> I/ menit 8 '*, Tekanan da a$ 8 /-)///) mm$g

Te ba7a$ 8 b"k"ng

PE-E7IKSAAN DALAJT 'Sete!a$ MgSO< !"ading d"#e,8 2e %ik# #a2 a!6 diamete / 2m6 e&& /)) 96 #e!ket

'F,6 ke.a!a =/.

(>

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

D.

US2 TAS 0anin tungga!6 . e#enta#i b"k"ng6 anak $idu. Feta! m"%ement 'F,6 &eta! $ea t ate 'F, P!a#enta 2" .u# ."#te i" g ade II BPD FL AG AFL 8 ?36: mm 8 -)6> mm 8 +(36( mm 8 /)6- 2m

E#timati"n Feta! @eig$t 8 +(3< g am Ke#an 8 IUP '+:*<), minggu F . e#enta#i b"k"ng F anak $idu.

E.

PE-E7IKSAAN LAB17AT17IUTangga! )<//(/()/+ Dara4 r0tin* =b Leuk"#it =t T "mb"#it HST Fib in"gen APTT 8 3(( mg/ d! 8 +36/ 8 /(6+ g /dL 8 /3.>)) / mm+ 8 +36> 9 8 +(3.))) /mm+ Nilai n!rmal /(*/< g /dL <)))*/).))) PL +>6)*<(6) 9 /3).)))*<3).))) PL Nilai N!rmal (<)* +<) mg/d! G (?6? Nilai n!rmal KGD ad and"m SGOT SGPT T"ta! Bi!i ubin Di e2t Bi!i ubin U eum K eatinin 8 ?3 mg/dL 8 /? 8 /> 8 )6<+ 8 )6(< 8 /) 8 )6<A/<) mg/dL )*<) U/I )*<) U/I +)*/<( U//I )6))*/6() mg/dL )6)3*)6+ mg/dL /)*3) mg/dL )6>*/6( mg/dL (-

A!ka!in P$"#.$ata#e 8 /)/

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

U i2 A2id LD= III.

8 36+ 8 <+:

+63*-6) mg/D!

DIA2N1SA SE-ENTA7A P e*ek!am.#ia Be at F . imig a%ida F ke$ami!an da!am a$im '<)* <(, minggu F . e#enta#i b"k"ng F anak $idu. F in.a tu.

I;.

TE7API * In5. MgSO< ()9 () 22 < g am '!"ading d"#e, * IJFD RL F MgSO< <)9 +) 22 /( g am Q /< gtt/menit * Ni&edi.ine tab /) mg/ +) menit6 5ika tekanan da a$ E /:)///) mm=g ditamba$ $ingga d"#i# mak#ima! /() mg/(< 5am * Ni&edi.ine tab +I /) mg/ $a i 'd"#i# maintenan2e, * In5. Ji22i!in SL + g 'P "&i!ak#i#, Q Skin te#t.

;.

7EN:ANA Pe #ia.an ".e a#i SG 2it"

;I. LAP17AN S: Pada tangga! )< De#embe ()/+ di!akukan #e2ti" 2ae#a ia ata# indika#i . e*ek!am.#ia be at F . e#enta#i b"k"ng Ibu diba ingkan di me5a ".e a#i dengan in&u# dan katete te .a#ang baik Di!akukan tindakan anti#e.tik dan a#e.tik dengan betadine dan a!k"$"! -) 9 .ada dinding abd"men dan dae a$ genita! ibu6 !a!u ditutu. dengan d"ek b"!"ng ke2ua!i .ada !a.angan ".e a#i Di!akukan #.ina! ana#te#i6 !a!u kuti#6 #ubkuti#6 &a#2ia6 .e it"neum digunting ke kanan dan ki i Fa#2ia dan "t"t dikuakkan #e2a a tum.u! Ot"t dan .e it"neum dikuakkan #e2a a tum.u! dan tam.ak ute u# g a%ida um P!i2a digunting ke kanan dan ki i .a#ien !a!u di!akukan kea a$ b!a# #e2uku.n1a Di!akukan ute u# #e2a a k"nka& #am.ai #ubend"met ium. End"met ium ditembu# #e2a a tum.u! dan di.e !eba #e#uai a a$ #a1atan (:

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

Dengan me!uk#i b"k"ng !a$i #e" ang ba1i .e em.uan6 be at badan (?3) g am6 .an5ang badan << 2m6 A/S8</:6 anu# 'F, Ta!i .u#at di5e.it dianta a ( k!em6 !a!u di."t"ng dianta an1a. P!a#enta di!a$i kan #e2a a PTT 8 ke#an !engka. Ka%um ute i dibe #i$kan da i #i#a*#i#a #e!a.ut ketuban Ute u# di5a$it #e2a a continuous interlocking Identi&ika#i .e da a$an6 tidak di5um.ai .e da a$an Luka ".e a#i ditutu. !a.i# demi !a.i# KU Ibu ."#t SG 8 baik

An5u an 8 Ob#e %a#i %ita! #ign6 k"nt ak#i ute u#6 dan tanda*tanda .e da a$an Gek da a$ utin ( 5am ."#t SG

Te a.i 8 IJFD RL F MgSO< <)9 '/( g am / +) 22, Q /< gtt/ menit IJFD RL F Ok#it"#in /)*3*3 IU Q () gtt/ menit Am!"di.ine tab /I/ In5. Ji22i!in SL /63 g am/ : 5am In5. Ket" "!a2 +) mg/ : 5am In5. Ranitidine 3) mg/ : 5am

KALA IJ 0am Tek. Da a$ =ea t ate Re#.. Rate K"nt ak#i Pe da a$an UOP )3.+)@IB /-)/?) :? () Kuat * * )>.)) @IB /:)//)) /)< (( Kuat * +) 22 )>.+) @IB /:)//)) ?) (< Kuat * >) 22 )-.)) @IB />)//)) :( (( Kuat * ?) 22 )-.+) @IB />)//)) ?( () Kuat * /() 22

;II. $1LL1< UP )'=12=2)1# P0k0l )..)) <IB (?

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

S O

8 N1e i !uka ".e a#i 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 /<)/-) mm=g =R 8 :< I/I RR 8 (( I/I T 8 +>.3 NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia SL8 Abd8 S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma! 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 'F/,

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#6 k"nt ak#i baik P/J 8 '*,6 !"2$ia 'F, ub a BAK8 'F,6 %ia katete UOP R ()) 22/<5am6 7a na kuning. BAB8 '*,6 &!atu# 'F, ASI8 */* Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=/ Te a.i8 * IJFD RL F Ok#it"#in 3 iu () gtt/ i * In5. Ji22i!in 3 I /63 g / : 5am * In5. Ket" "!a2 +) mg/ : 5am * Ga.t". i! (I /(63 mg * Ada!at " "# /I +) mg ),=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S O 8 N1e i !uka ".e a#i 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 /<)/-) mm=g =R 8 :< I/i RR 8 (( I/i T 8 +>.3 NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia SL8 Abd8 S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma! 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#6 k"nt ak#i baik +)

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

P/J 8 '*,6 !"2$ia 'F, ub a BAK8 'F,6 %ia katete UOP R ()) 22/<5am6 7a na kuning 5e ni$. BAB8 '*,6 &!atu# 'F, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=( Te a.i8 * In5. Ji22i!in SL 3I /63 g / : 5am * In5. Ket" "!a2 +) mg/ : 5am * Ga.t". i! (I /(63 mg * Ada!at " "# /I +) mg ).=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S O 8* 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 /<)/:) mm=g =R 8 :< I/i RR 8 (( I/i T 8 +>.3 NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia SL8 Abd8 S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma! 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#6 k"nt ak#i baik P/J 8 '*,6 !"2$ia 'F, ub a BAK8 'F,6 %ia katete UOP R ()) 22/<5am BAB8 '*,6 &!atu# 'F, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=+ Te a.i8 * In5. Ji22i!in SL 3 I /63 g / : 5am * In5. Ket" "!a2 +) mg/ : 5am * Ga.t". i! (I /(63 mg * Ada!at " "# /I +) mg )/=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S 8 N1e i !uka ".e a#i +/

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

8 SP8

Sen# 8 GM TD 8 /+)/?) mm=g =R 8 ?> I/i RR 8 () I/I T 8 +>63 NG

Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia

8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

SL8

Abd8

S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma!

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#6 k"nt ak#i baik P/J 8 '*,6 !"2$ia 'F, ub a LO8 te tutu. %e ban BAK8 'F, n" ma! BAB8 '*,6 &!atu# 'F, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=< Te a.i8 * In5. Ji22i!in 3 I /63 g / : 5am * In5. Ket" "!a2 +) mg/ : 5am * Ga.t". i! (I /(63 mg * Ada!at " "# /I +) mg )(=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S O 8 N1e i !uka ".e a#i 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 /+)/?) mm=g =R 8 ?> I/i RR 8 () I/I T 8 +>63 NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

SL8

Abd8

S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma!

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#6 k"nt ak#i baik +(

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

P/J 8 '*,6 !"2$ia 'F, ub a LO8 te tutu. %e ban BAK8 'F, n" ma! BAB8 '*,6 &!atu# 'F, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=3 Te a.i8 * In5. Ji22i!in 3 I /63 g / : 5am * In5. Ket" "!a2 +) mg/ : 5am * Ga.t". i! (I /(63 mg * Ada!at " "# /I +) mg 1)=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S O 8* 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 /<)/?) mm=g =R 8 :: I/i RR 8 () I/I T 8 +3.? NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia SL8 Abd8 S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma! 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku# P/J 8 '*, LO8 te tutu. %e ban BAK8 'F, BAB8 '*, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=> Te a.i8 * Am"Ii2i!!in tab +I 3)) mg A#am me&enamat tab +I 3)) mg B 2"m.!eI tab (I /

Ren2ana8 ba#a$i #atu titik

++

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

11=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S O 8* 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 /3)//)) mm=g =R 8 :) I/I RR 8 () I/I T 8 +>.+ NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia SL8 Abd8 S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma! 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#6 k"nt ak#i baik P/J 8 '*, LO8 te tutu. %e ban BAK8 'F, BAB8 '*, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=Te a.i8 * Am"Ii2i!!in tab +I 3)) mg A#am me&enamat tab +I 3)) mg B 2"m.!eI tab (I / Met "nidaD"!e +I 3)) mg *Gek a!bumin 12=12=2)1# P0k0l )..)) <IB S O 8* 8 SP8 Sen# 8 GM TD 8 />)//)) mm=g =R 8 -( I/I RR 8 () I/I T 8 +3.3 NG Anemi# Ikte ik Sian"#i# D1#.n"e Oedema P "teinu ia 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*, 8 '*,

Ren2ana8* GJ ba#a$i #atu titik

+<

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

SL8

Abd8 P/J8 LO8

S"e.e!6 .e i#ta!tik 'F, n" ma! '*, te tutu. %e band

TFU8 ( 5a i di ba7a$ umbi!iku#

BAK8 'F, BAB8 'F,6 &!atu# 'F, Diagn"#i#8 P"#t SG a/i PEB F P. B"k"ng F N=: Te a.i8 * Am"Ii2i!!in tab +I 3)) mg A#am me&enamat tab +I 3)) mg B 2"m.!eI tab (I / Met "nidaD"!e +I 3)) mg

Ren2ana8 GJQ ke ingQ PB0

BAB I;

+3

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

ANALISA KASUS DAN PE-BAHASAN /. ANALISA KASUS

TEORI P e*ek!am.#ia Pen1akit ditemukan8 /, Tekanan

be at

me u.akan

KASUS timbu!n1a Pada .a#ien ini di5um.ai tekanan da a$ dan edema. tinggi da!am ke$ami!an 1aitu /-)///) be at mm=g6 dan . "teinu ia di5um.ai F+.

$i.e ten#i di#e tai . "teinu ia6 . e*ek!am.#ia

dig"!"ngkan

a.abi!a #atu atau !ebi$ tanda / ge5a!a diba7a$ ini da a$ #i#t"!ik/dia#t"!ik E

/>)///) mm=g #edikitn1a enam 5am .ada dua ka!i .eme ik#aan. Tekanan da a$ ini tidak menu un me#ki.un ibu $ami! #uda$ di a7at di uma$ #akit dan te!a$ men5a!ani ti a$ ba ing. (, P "teinu ia B 3 g am/(< 5am atau B + F di.#tik .ada #am.e! u in #e7aktu 1ang dikum.u!kan .a!ing #edikit em.at 5am #eka!i. +, O!igu ia A <)) m! / (< 5am. <, Kenaikan kada k eatinin .!a#ma B /6( mg/d! 3, Gangguan %i#u# dan #e eb a! 8 .enu unan ke#ada an6 n1e i ke.a!a .e #i#ten6 #k"t"ma6 dan .andangan kabu . >, N1e i e.iga#t ium .ada kuad an kanan ata# abd"men akibat te egangn1a ka.#u!a g!i##"n. -, Edema .a u dan #ian"#i#. :, =em"!i#i# meningkatn1a mik "angi.atik enDim ka ena !aktat +>

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

de$id "gena#e. ?, T "mb"#it".enia 't "mb"#it A /)).))) mm+,. /), O!ig"$id "amni"n6 .e tumbu$an 5anin te $ambat6 dan ab u.#i" .!a#enta. //, Gangguan &ung#i $e.a ka ena .eningkatan kada enDim ALT dan AST. Pen1akit ini umumn1a te 5adi da!am t i7u!an ke*+ ke$ami!an6 teta.i da.at 5uga te 5adi .ada t ime#te kedua ke$ami!an. Pada .a#ien ini .eningkatan tekanan da a$ bu!an. Fakt" P edi#."#i#i @anita $ami! 2ende ung dan muda$ menga!ami . e*ek!am.#ia bi!a mem.un1ai &akt" *&akt" . edi#."#i#i #ebagai be ikut8 /. nu!i.a a (. ke$ami!an ganda +. u#ia A () atau B +3 ta$un <. i7a1at . e*ek!am.#ia6 ek!am.#ia .ada ke$ami!an #ebe!umn1a 3. i7a1at da!am ke!ua ga .e na$ mende ita . e* ek!am.#ia >. .en1akit gin5a!6 $i.e ten#i dan diabete# me!itu# 1ang #uda$ ada #ebe!um ke$ami!an -. "be#ita#. Diagn"#i# be da#a kan Pada . e*ek!am.#ia anamne#i#6 diagn"#i# be at Pada .a#ien ini6 diagn"#i# ditegakkan ditegakkan be da#a kan 8 k!ini#6 /. Anamne#i# 1aitu di5um.ai Pada .a#ien ini di5um.ai &akt" da!am ke$ami!ann1a #uda$ diketa$ui R #e5ak u#ia ke$ami!an -

. edi#."#i#i 1ang mendukung 1aitu "be#ita#.

ge5a!a

.eme ik#aan &i#ik6 dan .eme ik#aan .enun5ang. umumn1a . e*ek!am.#ia dida#a kan ata# + t ia# da i tanda utama 1aitu

i7a1at .eningkatan tekanan da a$ #e!ama ke$ami!an6 1aitu .ada #aat u#ia ke$ami!an +-

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

$i.e ten#i6 edema6 dan . "teinu ia.

bu!an .ada $ami! ini dan i7a1at tekanan da a$ tinggi #ebe!um $ami! tidak di5um.ai (. Ge5a!a k!ini# dan .eme ik#aan &i#ik di5um.ai tekanan da a$ tinggi /-)/ //) mm=g +. Peme ik#aan .enun5ang

di5um.ai . "teinu ia F+ P eek!am.#ia be at dibagi men5adi da!am Pa#ien ini te ma#uk da!am kateg" i eclampsia ka ena .ada .a#ien ini tidak ge5a!a*ge5a!a im.ending #e.e ti n1e i ke.a!a6 mata kabu 6 mua! dan munta$6 n1e i e.iga#t ium6 n1e i kuad an ata# kanan abd"men. bebe a.a kateg" i6 1aitu8 eclampsia, dan eclampsia6 dengan ge5a!a*ge5a!a im.ending 8 a. n1e i ke.a!a b. mata kabu 2. mua! dan munta$ d. n1e i e.iga#t ium e. n1e i kuad an ata# kanan abd"men. Akibat . eek!am.#ia .ada 5anin Da a$ ibu 1ang menga!i di #e!u u$ .!a#enta di.e ki akan naik da i +)) m! tia. menit .ada ke$ami!an () minggu #am.ai >)) m! tia. menit .ada ke$ami!an <) minggu. Se!u u$ inte %i!!e tan.a %i!!i k" ia!e# %"!ume !ebi$ ku ang /3)*(3) m!. Dam.ak te $ada. 5anin6 .ada . e*ek!am.#ia te 5adi %a#"#.a#mu# 1ang men1e!u u$ te ma#uk #.a#mu# da i arteriol spiralis deciduae dengan +: uang mem.un1ai K"ndi#i 5anin .ada .a#ien ini di5um.ai den1ut 5antung 5anin /<> I/ menit dan ma#i$ da!am bata# n" ma!

/. P eek!am.#ia be at tan.a impending . e*ek!am.#ia be at tan.a impending (. P eek!am.#ia be at dengan impending di5um.ai

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

akibat menu unn1a a!i an da a$ ke .!a#enta. Menu unn1a a!i an da a$ ke .!a#enta mengakibatkan gangguan #i ku!a#i &et".!a#enta6 1ang be &ung#i baik #ebagai nut i#i mau.un "k#igena#i. Pada $i.e ten#i 1ang agak !ama6 .e tumbu$an $ingga 5anin te ganggu 5anin akibat dan .ada $i.e ten#i 1ang #ingkat da.at te 5adi ga7at 5anin kematian ku angn1a "k#igeni#a#i untuk 5anin. Penge!"!aan k"n#e %ati& Penge!"!aan k"n#e %ati& ada!a$ teta. Pada .a#ien ini u#ia Ke$ami!an Da!am Ra$im '<)* <(, minggu6 dan di#e tai dengan #uatu .en1u!it 1akni . e#enta#i b"k"kng. Se$ingga me u.akan #uatu indika#i untuk di!akukan .enanganan akti&. Pada .a#ien ini di!akukan SG. mem.e ta$ankan ke$ami!an be #amaan dengan te a.i medikament"#a. Indika#i untuk me!akukan .enanganan k"n#e %ati& ada!a$ bi!a umu ke$ami!an A +minggu tan.a di#e tai tanda*tanda impending eclampsia dengan keadaan 5anin baik6 a tin1a ke$ami!an #ambi! di.e ta$ankan te a.i #e!ama mungkin membe ikan medikament"#a.

Pe a7atan te #ebut te di i da i 8 'a, Te a.i MgSO< Loading dose 8 MgSO< di#untikkan tanda 'b, Te a.i #e2a a int amu#ku!a ingan6 #e.e ti 'IM,. MgSO< di$entikan bi!a #uda$ men2a.ai . e*ek!am.#ia !ain #ama #e!ambat* te a.i !ambatn1a da!am 7aktu (< 5am medikament"#a '2, Diangga. gaga! 5ika B (< 5am tidak ada .e baikan6 ke$ami!an $a u# dite mina#i 'd, 0ika #ebe!um (< 5am $endak di!akukan tindakan6 dibe ikan MgSO< ()9 (g /IJ du!u +?

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

Penge!"!aan akti& Bi!a umu ke$ami!an B +- minggu6 a tin1a ke$ami!an diak$i i #ete!a$ menda.at te a.i medikament"#a te a.i "b#tet ik. Penge!"!aan akti& di!akukan dengan indika#i 8 Indika#i ibu 8 'a, Bi!a ke$ami!an B +- minggu 'b, Adan1a tanda impending eclampsia '2, Kegaga!an te a.i k"n#e %ati&8 da!am 7aktu #ete!a$ > 5am dimu!ain1a te a.i medikament"#a te 5adi kenaikan de#akan da a$. Sete!a$ (< 5am dimu!ain1a te a.i medikament"#a tidak ada .e baikan P e#enta#i b"k"ng ada!a$ !etak 5anin dimana b"k"ng mema#uki .anggu! !ebi$ da$u!u da i .ada ke.a!a6 dengan kata !ain ke.a!a be ada Pada .a#ien ini di!akukan te mina#i di&undu# ute i dan b"k"ng dibagian ba7a$ .a#ien dengan . e*e2!am.#ia be at ka%um ute i #ebe!um atau #e#uda$ ma#uk di#e tai dengan . e#enta#i b"k"ng keda!am .intu ata# .anggu!. da.at di!a$i kan dengan 2a a .e %aginam6 .e abd"mina! mau.un ".e a#i secio cesarea dengan k ite ia secio cesarea a.abi!a8 Panggu! #em.it Tak#i an be at 5anin diata# +3)) g am .ada . imig a%ida dan <))) g am .ada mu!tig a%ida Beba# #ek#i" #e#a ia / <) di!akukan .enanganan akti& be u.a Be da#a kan #umbe .u#taka . e#enta#i b"k"ng "ecio %esarea. untuk #tabi!i#a#i dan ibu. Penanganan akti& me!i.uti .enanganan umum6 medikament"#a6 .enge!"!aan

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

mi"mekt"mi K"nt ak#i ute u# 1ang di#&ung#i Letak kaki Te 5adi kematian .e inata! .ada anak #ebe!umn1a P e#enta#i b"k"ng6 ba1i tam.ak #e$at teta.i . ematu e dengan u#ia ke$ami!an (> minggu atau !ebi$ dan #uda$ da!am . "#e# .e #a!inan akti& atau ba1i $a u# #ege a di!a$i kan. =i.e ek#ten#i ke.a!a6 bi!a te 5adi #ebe!um anak !a$i 6 maka du amate dan !igamen ."#te i" da i #um#um tu!ang be!akang. Diagn"#i# $an1a da.at ditentukan dengan &"t" abd"men. Indika#i 5anin 8 'a, Te 5adi ga7at 5anin 'b, Intrauterine rowth !etardation 'IUGR, '2, Indika#i !ain 8 adan1a #1nd "me =ELLP (. PERMASALA=AN A.a 1ang $a u# di!akukan .ada .a#ien ini untuk men2ega$ te 5adin1a . e* ek!am.#ia be atS Bi!a ada ka#u# #e.e ti ini di .u#ke#ma#6 bagaimana 2a a .enanganann1a #ebagai d"kte umumS

DA$TA7 PUSTAKA </

LAPORAN KASUS SMF OBSTETRI DAN GINEKOLOGI FAKULTAS KEDOKTERAN USU/ RSUD DR. PIRNGADI MEDAN

/. P a7i "$a d5"6 Sa 7"n". Ilmu &ebidanan. 0aka ta 8 Bina Pu#taka Sa 7"n" P a7i "$a d5". ()/). ((/*(+<6 3+)*33)6 >()*>(<. (. Manuaba6 Ida Bagu# Gde. &apita "elekta Penatalaksanaan !utin 'bstetri dan inekologi dan &(. 0aka ta 8 EGG. ())/. <)+*<(/. +. Tabe 6 Ben*Di"n. &apita "elekta &edaruratan 'bstetri dan EGG. /??<. (//*(/36 (+3*(</. <. G ui2k#$ank6 Maggie6 A#$a!at$a S$ett1. %linical %ases )nco*ered 'bstetrics and ynaecology. United Kingd"m 8 @i!e1*B!a2k7e!!. ())?. /)?*//3. 3. N" 7itD6 E "!6 0"$n S2$" ge. $t a lance 'bstetri dan inekologi Edisi &edua. ynaecology ,rd edition. 0aka ta 8 E !angga Medi2a! Se ie#. ())-. ::*:?. >. =ami!t"n*Fai !e16 Diana. Lectures notes+ 'bstetrics and L"nd"n 8 @i!e1*B!a2k7e!!. ()):./+(*/+>. -. De2$e ne16 A!an6 Lau en Nat$an6 et a!. %urrent -iagnosis and .reatment 'bstetrics and ynaecology tenth edition. United State# "& Ame i2a 8 M2 G a7* =i!! G"m.anie#. ())-. +/:*+(-. :. G$a.man6 J. $suhan &ebidanan Persalinan dan &elahiran. ())>. 0aka ta 8 EGG ?. Sa#t a7inata6 S. 'bstetri Patologi. ())<. 0aka ta 8 EGG. /). R"Dik$an. .esis + /aktor0faktor !isiko .er1adinya Preeklampsia (erat di !umah "akit -r. H. "oewondo &endal. ())-. Sema ang 8 UNDIP. //. Ka.ita #e!ekta Ked"kte an6 FKUI6 Pene bit Media Au#2u!a.iu#6 Edi#i Ketiga6 0aka ta6 /???8 +)> /(. P a7i "$a 5" Sa 7"n"6 I!mu Kebidanan6 da!am Letak #ung#ang6 Bagian Ob#tet i dan Ginek"!"gi6 FKUI6 Edi#i Ketiga6 Getakan kedua6 0aka ta6 /??(8 >)>*>(( /+. M"2$ta 6 Ru#tam6 P "&. D . MP=6 Sin".#i# Ob#tet i da!am Letak Lintang Sung#ang. Pene bit Buku Ked"kte an EGG 0aka ta8 +?-*<)> inekologi. 0aka ta 8

<(

Anda mungkin juga menyukai