Anda di halaman 1dari 1

Conto Pidato Basa Sunda Assalamualaikum Wr Wb Hadirin anu ku simkuring dipihormat.

Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasa patepung la ung paamprok !onghok dina ieu acara. Mugi ieu acara t"h lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu dipimaksad. Amin. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh mi ah paratamu anu sami ra uh, taya sanes se!a ngiring !abung tumalampung sabda kumapalang. Kitu oge bari !eung digedeng ku kendang gede pakauman, dag#gig#dug rasaning ati, rumasa sim kuring mah taya kabisa, sanggem paripaos t"a mah "tang "tang lauk buruk milu mi!ah. $oga catur g" nu tanpa bukur, ngalantur teu puguh alang u!urna taya pulunganeunana. Nanging sanaos su ung ku panga eruh suda ku pangabisa, sim kuring baris nyobi ngaguar t"ma ieu biantara anu unina %Ngaron!atkeun Kareueus Nonoman Kana $asa Sunda&. Hadirin nu dipihormat, Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu !adi ru!ukan. Sihoreng geuning, anu utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu !adi seu eu si i 'a!a!aran teh, taya sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. (lah nepikeun ka !ati kasilih ku !unti ) mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Anu antukna cul dog#dog tinggal igel. Adean ku kuda beureum, ngarasa reueus ku banda meunang ngin!eum. Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun, nanging asa langkung payus saupami eruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa ) ngariksa budayana sorangan. (tamana kana basa sunda anu !adi ciciren bangsa. Naha basa sunda ciciren bangsa* +upina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahi!i suku bangsa. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana. Asa palangsiang, saupamana dina hi!i aktu keur aya di nagara deungeun, heug aya nu naros, ka it ti mana, di!a n teh & ti ,ndonesia&. ,ndonesiana di mana* Ana di!a ab teh %ti -a a $arat&. $atur teh nanya deui. %Atuh pinter basa Sundana, tiasa abdi ngiring dia!ar* / 'isakumahaeun teuing erana saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun nga anohkeun basa Sunda , / tapi urang teu bisa. Nga anohkeun $asa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman ungkul, tapi tos kedah di anohkeun ti ka it balita. (pami di -a a $arat nya ku $asa Sunda. $asa Sunda salaku basa indung bakal leu ih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun di anohkeun ti bubudak. Hadirin anu ku simkuring dipihormat, eta mah sakadar cita#cita simkuring. 0a ahirna mah di angsulkeun deui ka nonoman nyalira. 1indekna mah urang kedah peheuyeuk#heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda. Mana ai bahan katampi, hapunten / sanes bade ngabe!aan bulu tuur, atanapi mamatahan ngo!ay ka meri. ,eu mah mungguhing ka!urung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun#sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Mana i bahan katampi, hapunten / sanes bade ngabe!aan bulu tuur, atanpi mamatahan ngo!ay ka meri. ,eu mah mungguhing ka!urung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda. Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran. Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur !embar sihakasima. Wassalamualaikum r. b.

Anda mungkin juga menyukai