Anda di halaman 1dari 12

SOAL PRETEST ANAK

1. A. Sebutkan kriterria DBD menurut WHO tahun 1997! Demam en!an i"ertai !e#a$a ti ak ka" an "atu%"atun&a mani'e"ta"i (er arahan a a$ah u#i t)urni*uet +,-. Dera#at 1 i"ertai (er arahan "()ntan iku$it atau (er arahan $ain. Ditemukan tan a ke!a!a$an "irku$a"i. na i /e(at0 ke/i$0 tekanan na i 1 23 mmH! atau hi()ten"i0 ku$it in!in0 $embab an anak !e$i"ah. S&)k berat. na i ti ak teraba0 tekanan arah ti ak bi"a iukur.

B. Pemerik"aan Lab DBD. Darah rutin . Tr)mb)"it)(enia +1133.333 mm45 $-0 Leuk)(enia Hem)k)n"entra"i +kenaikn Ht6 237Hb 2. 8e#a$a K$ini" emam ti')i Demam + ti(e emam step ladder temperature8an!!uan !a"tr)inte"tina$ . muntah0 "akit (erut0 kembun!0 iare atau )b"ti(a"i. 8an!!uan ke"a aran berat +encephalopati 8e#a$a $ain . "akit ke(a$a0 an)rek"ia 0 mia$!ia ari &an! rin!an + delirium- "am(ai

Pa a (emerik"aan bia"an&a i#um(ai. he(at)me!a$i0 "($en)me!a$i0 rose spot0 $i ah k)t)r iten!ah0 te(i hi(eremi"0 trem)r an ka an! ka an! i#um(ai bra ikar i re$ati9e :a$au(un (a a anak #aran! i#um(ai. 4. A. Pemba!ian S&)k.

a. S&)k Hi()9)$emik + 9a$)me intra9a"ku$er ti ak a ekuat - /ar iak )ut (ut menurun - Pen arahan akut + Pen arahan 8;0 trauma - Kehi$an!an /airan hebat iabete" in"i(i u" - Kehi$an!an ($a"ma + /airan (er')ra"iari intra 9a"/u$er ke #ar interti"ia$5"er)"a + DH<0 an)=ia0 hi(er"en"iti9ita" akut0 an /e(at + iare0 $uka bakar0

b. S&)k i"tibuti' + S&)k "e(tik0 neur)!enik0 ana'i$ak"i">)$ume intra 9a"/u$er n)rma$0 teta(i ter a(at kekuran!an re$ati' "irku$a"i )$eh karena i$ata"i hebat ari 9ena5 arteria$. /. S&)k Kar i)!enik a a$ah ke!a!a$an #antun! mem)m(a &an! i(er$ukan. Pen!aruh mekanik + (nem)th)rak tekanan0 tam()na e #antun!8an!!uan 8an!!uan ritme #antun! + irama #antun! +in'ark -. 'ibri$a"i mi)kar 0 9entrike$0 S>T. k)ntrak"i )t)t 9entrike$ kar i)mi)(ati0 hi()k"emiaarah

B. Tata$ak"ana "&)k hi()9)$emik 1. Air :a& +"a$uran na(a"2. ?airan e$ektr)$it + RL0 Na/$ 23 //5k! BB5#am4. Bi$a tak membaik u$an!i 1= $a!i bi$a be$um a a (erbaikan berikan. A. Bi$a /airan +($a"ma0 a$bumin @7 atau ($a"ma e=(an erte$ah /uku( teta(i ten"i ma"ih ren ah

berikan )bat 9a")(re")r.

A. A. 8e#a$a k$inik an (= $ab "in r)ma ne'r)tik. E ema Hi()(r)teinemia +ka ar (r)tein "erum 1 @0@ !7Hi()a$buminemia +1 20@ !7Hi(erk)$e"ter)$emia +6 2@3 m!7P= rutin. Darah te(i . Hb0 Ht0 tr)mb)"it0 hitun! #eni"0 LED. Brina$i"a Kimia arah . a$bumin0 !$)bu$in0 ureum0 kreatinin0 a".urat0 Na0 K0 ?a E"ba/h

B. 8e#a$a k$inik 8NA. Sin r)m k$inik beru(a . )e ema0 hematuria0 (r)teinuria akut i"ertai hi(erten"i atau !an!!uan 'un!"i !in#a$. a(at

@. S)a$ Ka"u" DD . (neum)nia Br)nki)$iti" A"ma

D= . (neum)nia karena i ba:ah ini.

ari ka"u" "e"uai

en!an kriteria (neum)ni

Cani'e"ta"i n)#n"(e"i'ik beru(a in'ek"i "a$uran na(a" ba!ian ata"0 (ana" tin!!i 49 % inte"tina$. A3D?0 ka an! E ka an! an ke$uhan !a"tr) "am(ai ke#an!0 "akit ke(a$a0 !e$i"ah

8e#a$a "a$uran na(a" ba:ah ia$ah "e"ak na(a"0 Fair hun!erG0 taki(ne0 merintih0 na(a" /u(in! hi un!0 batuk an "ian)"i".

Tan a (neum)nia ia$ah (erku"i0 'remuti" me$emah0 "uara na(a" $emah0 an r)n!ki ha$u" (a a au"ku$ta"i. Retrak"i F+/he"t E in ra:in!-G ber"ama en!an (enin!katan 'rekuen"i na(a" meru(akan tan a k$inik (neum)ni &an! bermakna.

P= Lab . Darah . menunu#ukkan $ek)"it)"i" en!an )mina"i PCN + 1@.333 E A3.3335mmH - en!an (er!erakan ke kiri. Ra i)$)!i" a(at itemukan ber/ak E terbe"ar "atu atau bebera(a $)bu" (aru. Tera(i Pa a (en erita &an! ira:at0 (enata$ak"anaan (enata$ak"anaan umum an (en!)batan kau"a$. A. Penata$ak"anaan Bmum Pemberian )k"i!en me$a$ui kateter hi un! atau ma"ker Pemberian /airan0 &an! a ekuat. ?airan rumatan iberikan men!an un! !u$a an e$iktr)$it &an! /uku(. Ium$ah /airan "e"uai bert ba an an "tatu" hi ra"i. Pa"ien &an! men!a$ami "e"ak berat a(at i(u"akan0 "e"ak berkuran!0 a"u(an )ra$ a(t iberikan. K)rek"i ke$ainan erikt)$it atau metab)$ik &an! ter#a i mi""a$ hi()!$ikemia0 metab)$i/ a"i )"i" Cen!ata"i (en&akit (ern&erta "e(erti ke#an! emam an iare iba!i ata"0 ber/ak in'i$trate

B. Pen!)batan /au"a$ 8)$)n!an beta$aktam +(eni$i"in0 "e'a$)"()rin0 karba(enem an m)n)baktam- meru(akan #eni E #eni" antibi)tika &an! "u ah ikena$ /uku( $ua". Bia"an&a i!unakan untuk tera(i (neum)nia &an! i"ebabkan )$eh bakteri "(erti Stre(t)/)//u" (neum)niae in'$uenJa am Sta(h&$)/)//u" aureu". Pa a ka"u" &an! berat iberikan !)$)n!an "e'a$)()rin "eba!ai (i$ihan0 terutama a(abi$a (en&ebaban&a be$um iketahui. Se an!kan (a a ka"u" &an! rin!an "e an!0 i(i$ih !)$)n!an (eni"i$in.

Pa a kea aaan imun)k)m(r)mai" +!iJi buruk0 (en&akit #antun! ba:aan0 !an!!uan neur)mu"ku$ar0 ke!ana"an0 (en!)batan k)rtik)"ter)i #an!ka (an#an!0 'ibr)"i" ki"tik0 in'ek"i H;>-0 (emberian antibi)tik haru" "e!era imu$ai "aat tan a a:a$ (neum)nia i a(atkan en!an (i$ihan antibi)tik . "e'a$)"()rin !enera"i 4.

K. A. A(a &an! imak"u

!n "tatu" k)n9u$"iLL Dan tera(i=LL

Ke#an! &an! ber$an!"un! 6 43 menit0 timbu$ beru$an!%u$an! en!an Finteri/ta$G ti ak "a ar. BA8AN CEN8ATAS; KEIAN8

KEIAN8

Ak"e" ;>

+,DiaJ 04 E 30@ m!5BB5= Anak

+ %% . DiaJe( @ m! Su(0 BB 1 13 k! DiaJe( 13 m! Su(0 BB 6 13 k! Ne)natu" . Lumina$ 43 m! 0 1 min!!u

Ke#an!

+,-

+%-

B$an! "5 4 M ;nter9a$ 13

Lumina$ N E 13 m!5BB5= +1 min!!u-

A #am

8a!a$ 4 hari

Berha"i$

Lumina$ A E @ m!5BB5hr +1 min!!ui-5PO 2 %

Lihat "tatu" k)n9u$"i9u"

Se!era iberikan DiaJe(am ;ntra9ena . )"i" rata%rata 304 m!5k!bb atau (errekta$ )"i" 1 13 k! . @ m! rekta$0 6 13 k! . 13 m! rekta$ bi$a ke#an! ti ak berhenti tun!!u 1@ menit. Da(at iu$an! en!an )"i" an /ara &an! "ama. Ke#an! berhenti. Berikan )"i" a:a$ 'en)barbita$ atau bi"a iberikan 'enit)in. D)"i" ne)natu" 'en)barbita$ + $umina$- 0 1 bu$an E 1 tahun +imLebih ari 1 tahun A #am kemu ian berikan )"i" rumatan 'en)barbita$ . 43 m! . @3 m! +im-

D)"i" . hari 1 an 2 O N E13 m!5k!bb iba!i 2 )"i" 5;C hari berikutn&a A%@ m!5k!bb iba!i 2 )"i" +bi"a ;C 5 PO- "e$ama 2%4 hari. D)"i" 'enit)in + i$antin- i9 1@ m!5k!bb0 $an#utkan en!an )"i" @ m!5k!bb5hr. Iika !a!a$ baik en!an 'en)barbita$ aatau(un 'enitin ;?B +9enti$at)r-. B. P= $ab k)ma. 1. Darah rutin0 urina$i"a0 e$ektr)$it0 BBN0 A8D0 <un!"i hati0 r)nt!en th)rak"0 EK8 2. Khu"u" . ?T S/an0 r)nt!en ke(a$a0 EE80 'un!"i $umba$ 4. Pemerik"aan hen akn&a ter!antun! (en&ebab 7. A. Ka"u" . "e"e)ran! atan! en!an (u/at an (er arahan. Sebutkan anamne"i" an (= 'i"ik untuk me$en!ka(i ata tee"ebut! Anamne"a. Pa"ien !n anemia berat haru" i/uri!ai $eukimia. Serin! i"ertai ke$emahan tubuh0 ke$e$ahan0 berat ba an menurun0 an)rek"ia0 mu ah "akit0 "erin! emam0 n&eri tu$an! atau "en i0 (erut &an! membe"ar + he(at)"($en)me!a$i-0 a(akah a a ke$uar!a &! men erita (en&akit &! "ama0 umur (en erita. P= 'i"ik. Or!an)me!a$i +he(at)%"($en)me!a$i0 $im'a en)(atiPemerik"aan Penun#an! . - Darah te(i . Ditemukan . % Pan"it)(enia % Lim')"it)"i" Pun!"i "um"um tu$an! . a- 8ambaran m)n)t)n &an! han&a ter iri ari "e$ $im')()etik Pat)$)!ik b- Si"tem $ain ter e"ak /- Pa a LNLA "e$ain !ambaran m)n)t)n itemukan hiatu" $eukemia +mie$)b$a" &an! ban&ak-0 bebera(a "e$ "e!ment an "an!at kuran! bentuk (ematan!an "e$ &an! a a. ?airan "erebr)"(ina$i" +Pun!"i Lumba$Pa a $eukemia menin!ea$ i a(atkan (enin!!ian #um$ah "e$ (at)$)!ik an (r)tein (a a /airan "erebr)"(ina$ menin!!i <)t) t)rak" . <aa$ hati +S8OT5S8PT-

2.

4. A.

@.

Ka ar a"am urat.

B. Pa"ien ta$a""emia en!an hb A a. ba!aimana /ara tran"'u"i=LL ?ara tran"'u"i Hi!h Tran"'u"i +Hb i(ertahan kan 13 !7Cen!ata"i anemia en!an PR? 13%1@ m$5k! BB5ka$i.

b. "ebutkan e'ek "am(in! 1. Pen erita ta$a"emia ter#a i anemia berat karena (r)"e" hem)$itik an umur eritr)"it &an! (en ek. 2. Karena (r)"e" hem)$itik an tran"'u"i &an! beru$an! a(at ter#a i (enimbunan be"i (a a #arin!an tubuh. 4. Akibat akti'ita"0 a(at ter#a i e'e"ien"i a"am ')$at re$ati'. A. Ti ak #aran! timbu$ (en&akit (a a re"i(ien akibat (enu$aran me$a$ui tran"'u"i. Pen&akit &an! ()ten"ia$ itu$arkan a a$ah he(atiti" an H;>. N. a. 8e#a$a k$inik !a!a$ #antun! Se/ara hem) inamik0 !e#a$a k$ini" !a!a$ #antun! a(at i!)$)n!kan men#a i . 1. Perubahan (a a #antun! a. Takikar iP ba&i 'rekuen"i #antun! 1@3 E 233 =5mnt0 (a a anak 133 E 1@3 =5mnt a$am kea aan i"tirahat. b. ;rama era( +!a$$)( rh&thm/. Penin!katan akti'ita" (rekar ium . Ek"tremita" teraba in!in0 (u$"a"i (ri'er me$emah +(enurunan capillary refille. Sian)"i" (eri'er f. Failure to thrive 2. K)n!e"ti' (aru a. Taki(nea0 (a a ba&i tam(ak na(a" /e(at an an!ka$ b. Di"(nea an )rt)(nea /. R)nki ba"ah ha$u" terutama (a a ke ua ba"a$ (aru . Sian)"i" "entra$ an batuk kr)nik 4. Ben un!an 9ena "i"temik a. He(at)me!a$i b. Penin!katan tekanan 9ena #u!u$ari" /. E ema0 a(at ter$ihat i aerah ek"tremita" an "ekitar mata0 a(at ter#a i a"ite" an e'u"i ($eura. b. "ebutkan (en&akit &an! men!akibatkan (irau ari kiri ke kanan

% >SD0 ASD0 PDA

9. Ka"u" . Diare akut Eti)$)!i. Di"entri T= . Peni$aian Lihat kea aan umum A ?ara meni$ai ehi ra"i B Q 8e$i"ah ? Q Ke"a aran menurun 5 ti ak "a ar Cata Air mata Cu$ut an $i ah Ra"a hau" Tur!)r ku$it Dera#at ehi ra"i N)rma$ A a Ba"ah Cinum bia"a0 ti ak hau" Kemba$i /e(at Tan(a ehi ra"i ?ekun! Ti ak a a Kerin! Q Hau"0 ban&ak minum Kemba$i $ambat +O 2 etikDehi ra"i rin!an 5 "e an!0 Bi$a a a tan a Q itambah 1 atau $ebih tan a $ain Ren/ana B San!at /ekun! Ti ak a a San!at kerin! Q Se ikit minum 5 ti ak bi"a minum Kemba$i "an!at $ambat +6 2 etikDehi ra"i Berat0 Bi$a a a tan a Q itambah 1 atau $ebih tan a $ain Ren/ana ?

Baik0 "a ar

Tera(i

Ren/ana A

Pa a ka"u" terma"uk a$am ehi ra"i rin!an "e an!. Bntuk iare en!an ehi ra"i rin!an "e an! iberikan /airan )ra$it. Ium$ah )ra$it &an! iberikan 4 #am (ertama 7@ m$5k!bb atau "e"uai umur0 &aitu . 1 1 th 433 m$0 1 E @ th K33 m$0 6 @ th 1233 m$. Bi$a anak men!in!inkan $ebih ban&ak )ra$it0 berikan$ah D)r)n! ibu untuk meneru"kan AS; Bntuk ba&i i ba:ah K bu$an &an! ti ak men a(at AS; berikan #u!a 133 E 233 m$ air ma"ak "e$ama ma"a ini. Bi$a ti ak a a ehi ra"i0 !anti ke Ren/ana Tera(i A. Bi$a ehi ra"i te$ah hi$an! anak bia"an&a ken/in! an $e$ah kemu ian men!antuk.

Bi$a tan a menun#ukkan ehi ra"i rin!an 5 "e an!0 u$an!i Ren/ana Tera(i B teta(i ta:arkan makanan0 "u"u an "ari buah "e(erti Ren/ana Tera(i A. Bi$a tan a menun#ukkan ehi ra"i berat $an#utkan Ren/ana Tera(i ?

Pemberian )bat%)batan E (rebi)tik an 9itamin +, Rn- Iika (ana" iberikan anti(iretik +(ara"etam)$-. - Iika ke#an! iberikan anti k)n9u$"i + iaJe(am0 i$antin0 $ar!akti$-. - Antibi)tik iberikan #ika (en&ebabn&a kh)$era an i"entri. - Anti iare an anti 9)mitin! ti ak ian#urkan. 13. S)a$ ka"uu"". a. a(a &an! imak"u ke$)m()k ibu re"ik) tin!!iLL Dan ( ka"u" mana &! trma"uk re"ik) tin!!iLLL

Ke$)m()k ibu re"ik) tin!!i a a$ah ke$)m()k ibu &an! me$ahirkan (a a umur 1 23 th atau 6 4@ th0 (arita" 6 A0 #arak kehami$an 1 2 th0 berat ba an 1 4N k!0 $i$a 1 240@ /m0 tin!!i ba an 1 1A@ /m. <akt)r re"ik) tin!!i ter#a i (er arahan0 in'ek"i intra uterin0 emam intra (artum +6470@ /m-0 ketuban (e/ah $ama +61N #am-0 $euk)"it)"i" (a a ibu+61N333-0 "erta (er$unakan uteru". Pa a ka"u" &an! terma"uk re"ik) tin!!i 87PAA2 . 87 . 8O !ra9i a kehami$an &an! ke 7 (a a (a"ien PA . PO (ara #um$ah anak &an! $ahir hi u(0 (a a ka"u" a a A )r! A2 . A O ab)rtu" ab)rtu" 2 ka$i (a a (a"ien

b. BBLRLL Ba&i en!an berat ba an $ahir kuran! ari 1@33%2@33 !r

/. BBLSRLL Ba&i en!an berat ba an $ahir 1333%1@33 !r . Tem( n)rma$ "uhu n)rma$ (a a ba&i &an! berki"ar antara 4K0@%470@ ?

Hi()termi Rin!an . 4K%4K0A ? +/)$ "tre""Se an! . 42%4@09 ? +m) erate hi()termiBerat . 1 42 ?

11. S)a$ Ka"uuu". a. a(a &an! imak"u en!an PEBLL

1. Tekanan arah 6 1K35113 mmh! (a a ibu hami$ 2. Pr)teinuria 4. O$i!uria + #um$ah ken/in!1 @33 //52A #amA. e em (a a tun!kai @. bi"a e(i!a"trium i"ertai en!an !an!!uan "erebra$0 9i"u" "erta n&eri

b. ;B8R. (ertumbuhan intra uteri (a a #anin &an! terhambat akibat in'ek"i intra uterin (a a ibu + ibu men!a$ami (ana" tubuh $ebih atau "ama en!an 4N ? "e$ama (r)"e" (er"a$inan "am(ai 4 hari (a"/a (er"a$inanP /airan ketuban hi#au "am(ai berbau bu"ukP /airan ketuban (e/ah 1N "am(ai 2A #am "ebe$um ba&i $ahirP atau (e/ah "aat umur kehami$an baru men!in#ak umur 47 min!!u- &an! a(at men!akibatkan berat ba an ba&i iba:ah 2333 !r atau $ebih0 'a/e )$ bab&. /. Lu(a ")a$= ta(i #a:ab a# "imetri"....hehe . Hi()!$ikemi. ka ar !$uk)"a arh ba&i 1 A@ m!5 L Tan a ba&i hi()!$ikemi. a. Di"tre"" na(a" b. ma$a" minum /. #ittirine"" . mu ah teran!"an!

e. bahkan bi"a "am(ai ke#aan!