Anda di halaman 1dari 3

KLERU

Kagem ngisi Tabloid BABE. Wiwit dikandhani Tuti putrane pak Sugeng sing omahe pernah kulone, Sarwo dadi anteng wegah omong.Batine lara lan mangkel dening sikape Sarmini pacare, sing keri-keri iki enteng-entengan rana-rene karo pemudha liya. Sarwo pancen dudu bocah sing gampang cemburuan, ning sing ngandhani ora mung Tuti thok, Agus bakule es ngarepe ya kandha,Mas Sarwo, Mbak Sarmini niku saniki kerep liwat dalan niki numpak mobil kalih lare jaler sami njenengan.Mobile nggih sok jip sok sedhan, mboten mesthi. Ning plate mesthi H. Kandhane Agus serius. Enggih ta kang Agus ? njur ? Nek wangsule nggih mlebet pekawisan ngriku, daleme pak mantri Harga, nggih griyane Mbak Sarmini. Sampeyan empun sumerep ping pinten kang ? Sarwo nanjih. Wah Minggu niki pun wongsal-wangsul kok, Mbak Sarmini nek lenggah nggih mesthi teng sopiran jejer. Atine Saro wiwit panas. Apa hiya Sarmini pacare ngiyanati katresnane ? Mangka Sarmini wis nate janji, sawise Sarwo rampung kuliahe, gelem diring. Genea saiki kok ngono ? Apa maneh Bapak Ibu Harga yo wis menehi lampu ijo. Maune kandhane wong-wong kuwi ora digubris, ning bareng Agus sing olehe dodol es neng ratan pener longopan dalan cedhake Sarmini sing kandha, njur ngandel. Apa maneh, pirang-pirang kegiatan Mudika iki, Sarmini ora tau ketok, rasa cubriyane saya ndadi. Yen nyata-nyata pemudha sing sok nggawa Sarmini metu nggawa mobil kuwi arep ngrebut pacare, Sarwo ora bakal gigrik, arep diadhepi secara jantan. Ala-ala dheweke rak ya tilas pelatih bela dhiri ing paguyuban pencak silat Mawar Putih. Mula Sarwo weling Agus, yen pemudha kuwi ketok neng omahe Sarmini, kon ngandhani srana S.M.S, Agus saguh. Sarwo dhasar bocah mugen tur sregep, wektune mung temen-temen kanggo sinau lan mbantu wong tuwa, uga ngombyongi kegiatan Mudika. Sore bubar adus, ndadak krungu HPne muni, gage dicandhak. Hallo? oh kang Agus. Embuh piye swara saka adoh kana, ning praupane Sarwo dadakan malih. HP dipateni njur disak. Batine kebak tandha pitakon, ngapa kok sing teka mobil loro gek ana wonge tuwa lanang wadon ?, gek-gek arep ngrembug Sarmini Ah

pikirane njur kuwur, bingung. Gek-gek tenan, Sarmini ingkar janji milih pemudha sing nduwe mobil, timbang dheweke mahasiswa mlarat. Wis embuh, niyate arep mara mbuktekke. Yen tenan , sisan olehe arep medhot sesambungan neng ngarepe wong tuwane. Sarwo dandan rapi, ati ditata, senajan wis siap jurus-jurus maute, yen mengko pemudha kuwi nganti ngetokke kemakine. Dheg mlebu pekarangan weruh mobil loro, ngarep lawang kamar tamu ak eh sandhal, nyata kandhane Agus, akeh tamu. Sarwo nyedhaki lawang sing minep kuwi banjur kula nuwun, atine ditatag-tatagake. Let sedhela keprungu kumleseting sikil nyedhaki lawang, wusana jeglek lawang menga Sarmini mencungul karo gita-gita ngacarani tembunge grapyak sumanak : Oh mas Sarwo kene tindak mlebu. Kebeneran mas, kabeh mlumpuk, dadi penjenengan bisa kenalan. Sawise Sarwo mlebu, sing padha lenggah kabeh ngadeg nyalami kanthi polatan sumringah. Sarmini dhewe banjur lungguh njejeri karo kandha : Maaf ya mas, sementara aku ra bisa nemoni njenengan sibuk. Kandhane sawise padha bali lenggah Bu Harga ngendika : Nak Sarwo, punika mbakyu lan kamas kula ingkang wonteng Semarang, dene pemudha tiga punika penakan kula. Lha punika pun Waskitho ingkang mbajeng, ingkang setaun kepengker dipun tabisaken dados rama. Sajengkaripun rama Nandi, penakan kula Waskitho dipun dhawuhi rerencang dening rama Daris wonten ing Paroki Mlati mriki, makarya kangge sawetawis. Pramila Sarmini ingkang kerep kadhawuhan dening rama Daris, mubeng-mubeng ningali wilayah-wilayah ingkang klebet kukuban paroki Mlati. Ngono ngendikane Ibu Harga iya Ibune Sarmini cetha. Glek atine Sarwo, sing maune gelem-gelem nesu, panas, cemburu mak klumpruk lemes. Ajer lumer anyes kaya siniran banyu sewindu. Jebul pangirane kleru. Waskitho sing sok ngajak mubeng-mubeng numpak mobil bareng Sarmini, kejaba isih sedulure, uga sawijining rama pastur sing isih kebul-kebul anyar, lagi taun wingi ditabiske dadi rama. Mula besuk maneh aja sok kesusu, sing tundhone mundhak kleru.

AMELIA YUNIRA P XII IPA 9 / 2