e- GTukar Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Sila rujuk di lampiran A bagi senarai yang bertanda *
*JENIS SEKOLAH

:

(Penempatan berdasarkan kekosongan jawatan) Negeri yang di pohon PPD YANG DIPOHON

: :

Sekiranya tidak ada kekosongan di PPD dipohon, Tuan / Puan akan ditempatkan di PPD terhampir yang memerlukan perkhidmatan Tuan / Puan.
A. MAKLUMAT SEKOLAH Nama Sekolah Alamat Sekolah Poskod Kod Sekolah : Sesi Sekolah : No Telefon Sekolah *Jenis Sekolah

: : : : : : : Bandar
Gred Sekolah

: :

Negeri Lokasi

: :

B. MAKLUMAT DIRI PEMOHON Nama Pemohon No KP Lama No FailDiri JPN *Bangsa Umur *Negeri Kelahiran *Status Perkahwinan

: : : : : : : * Baru Jantina *Agama : : :

C. MAKLUMAT AKADEMIK DAN IKHTISAS AKADEMIK *Kod Kelulusan Akademik Tertinggi Pengkhususan 1 Pengkhususan 2 Kursus Conversion IKHTISAS

: : : :

*Kelulusan Ikhtisas *Kategori Guru Opsyen 1 Opsyen 2

: : : :

Muka Surat 1

e- GTukar
D. MAKLUMAT PERKHIDMATAN Tahun Tamat Latihan Ikhtisas Tarikh Penempatan Pertama Sebagai Guru Terlatih Tarikh Mula Bertugas di Negeri Sekarang Lama Bertugas Di Negeri Sekarang hingga tarikh pertukaran iaitu Tarikh Mula Bertugas di Sekolah Sekarang :

Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

cth : 1990
cth : hh/bb/ tttt

:

:

cth : hh/bb/ tttt

:

Bulan

:

cth : hh/bb/ tttt

Lama Bertugas Di Sekolah Sekarang

:

Bulan

*Taraf Perkhidmatan

:

Gred Jawatan (SSM/SSB/JKK) Tarikh Kursus Dalam Perkhidmatan yang sedang diikuti

:

:

Tarikh Mula

cth : hh/bb/ tttt

Tarikh Akhir *Tugas Khas di Sekolah :

cth : hh/bb/ tttt

1 2

:

:

3

*Jawatan Utama di Sekolah

:

Subjek yang boleh diajar selain daripada subjek opsyen 1 2 3 4

Muka Surat 2

Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Muka Surat 2

e- GTukar
D. MAKLUMAT PERKHIDMATAN

Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

Pengalaman Mengajar Sebagai Guru Terlatih (8 buah sekolah terakhir) Tarikh (Bulan + Tahun) Dari Hingga Nama dan alamat sekolah sejak mula berkhidmat hingga sekarang Nama Sekolah Tingkatan / Tahun cth : hh/bb/tttt cth : hh/bb/tttt Tempoh Masa Bertugas (Tahun + Bulan)

Bil

Subjek Diajar

1

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

2

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

3

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

4

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

5

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

6

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

7

Alamat

Poskod Negeri Nama Sekolah

8

Alamat

Poskod

Muka Surat 3

8

Negeri

Muka Surat 3

e- GTukar Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
E. MAKLUMAT SUAMI / ISTERI Nama Suami / Isteri

:
Tarikh Perkahwinan (cth:hh/bb/tttt)

No KP Pasangan Pekerjaan / Jawatan disandang suami isteri Alamat tempat bekerja suami / isteri

:

:

:

Poskod *Negeri (Pilih Negeri Pasangan) No Telefon

: :

:

Tarikh suami/isteri mula : berkhidmat di negeri yang di pohon

Lengkapkan maklumat berikut jika suami/ isteri seorang guru dan memohon tukar bersama *Kategori Guru *Negeri yang di pohon oleh suami / isteri

: :

Kursus Dalam Perkhidmatan yang sedang diikuti (cth : hh/bb/tttt) Tarikh Mula F. SEBAB MOHON TUKAR

:

Tarikh Akhir

:

Pemohon dikehendaki memilih satu sahaja sebab utama mohon bertukar.
KES SAKIT KRONIK Laporan Doktro Pakar Kerajaan DIRI SUAMI/ISTERI ANAK * Laporan Doktor Pakar Kerajaan WAJIB disertakan bagi tujuan pengesahan di peringkat pusat

ANCAMAN KESELAMATAN DIRI Laporan Polis UGUTAN ANCAM BUNUH UGUTAN ANCAM CEDERA * Laporan Polis WAJIB disertakan bagi tujuan pengesahan di peringkat pusat Sebab Memohon Bertukar IKUT SUAMI/ ISTERI PERTUKARAN ATAS ARAHAN PERKHIDMATAN MEGIKUT PASANGAN BERADA DI NEGERI YANG DI POHON PERMOHONAN BERSAMA

TEMPOH PERKHIDMATAN KURANG 4 TAHU DI NEGERI SEMASA LEBIH 4 TAHUN DI NEGERI SEMASA

LAIN-LAIN ALASAN

Jika Lain-lain (Nyatakan)

Sila lampirkan surat pengesahan doktor / laporan polis / sijil pengesahan bersama-sama dengan borang permohonan untuk simpanan pihak sekolah.

Muka Surat 4(6)

e- GTukar
G. PENGAKUAN PEMOHON

Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Saya mengaku bahawa semua keterangan yang diberikan adalah benar. Saya juga mengaku bahawa semua dokumen yang bertanda dalam senarai di bawah akan diserahkan dalam bentuk cetakan untuk simpanan pihak sekolah. SIJIL NIKAH / PENDAFTARAN PERKAHWINAN SURAT MAJIKAN / ARAHAN TUKAR SUAMI / ISTERI SURAT CERAI LAPORAN DOKTOR PAKAR SIJIL KEMATIAN SUAMI / ISTERI PENDAFTARAN PERNIAGAAN SURAT AKUAN PENGHULU / KETUA KAMPUNG LAPORAN POLIS BAGI KES ANCAMAN KESELAMATAN SURAT KEIZINAN SUAMI SURAT KELULUSAN CUTI SURAT LANTIKAN LPBS/ j-QAF/ KDC/ KDC SAR Alamat rumah di negeri yang dipohon Alamat

:

Poskod *Negeri No Telefon

: : :
(Yang boleh dihubungi)

Muka Surat 5

Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Muka Surat 5

e- GTukar
H. ULASAN PENGETUA/GURU BESAR

Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri

Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

a. Adakah guru ini sedang dalam proses tindakan tatatertib? Ya / Tidak b. Adakah guru ini bercuti tanpa gaji? Jika Ya, nyatakan tarikh mula dan tamat bercuti tanpa gaji. Tarikh Mula Tarikh Tamat

c. Adakah guru ini guru lepasan LPBS/j-QAF/KDC SAR? Jika Ya, nyatakan tarikh lantikan "Sila pastikan semua dokumen sokongan disahkan dan diserahkan kepada pihak sekolah d. Permohonan ini di sokong Permohonan ini tidak di sokong

Sila nyatakan dalam ulasan Tuan / Puan jika permohonan ini merupakan guru yang mengajar subjek penting peperiksaan STPM, SPM, PMR dan UPSR di sekolah ini.
e. Ulasan Pengetua

Sepanjang pengetahuan saya, semua keterangan dan dokumen yang diberikan oleh guru dalam borang permohonan ini adalah benar. Nama : Tandatangan :

Tarikh : Cop :

Sila lampirkan surat pengesahan doktor / laporan polis / sijil pengesahan bersama-sama dengan borang permohonan untuk simpanan JPN Negeri.
I. UNTUK KEGUNAAN PEJABAT Pegawai Penerima : Jawatan :

Tarikh Penerimaan : No Rujukan Ulasan : :

Muka Surat 6

Muka Surat 6

e- GTukar Sistem Pertukaran Guru Antara Negeri
Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Rujukan 1
JENIS SEKOLAH 101 SK 102 SRK 103 SJK(C) 104 SJK(T) 105 SK (Khas) 106 SK (Asli) 201 SMK 202 SM Vokasional 203 SM Teknik 204 SMK Agama 205 SM Khas 206 SM Berasrama Penuh 207 SM + SR (Model Khas) 208 Sekolah Sukan 209 SM Agama (SABK) 107 SR Agama (SABK) 210 Sekolah Seni

2

Agama

4 Negeri / Negeri Kelahiran/
Negeri yang dipohon suami/isteri

01 Islam 02 Kristian 03 Buddha 04 Hindu 05 Sikhism
06 Tiada Agama

01 Johor 02 Kedah 03 Kelantan 04 Melaka 05 Negeri Sembilan
06 Pahang

07 Tao 08 Konfusianisma 09 Bahai 10 Puak/Suku 99 Agama Lain 3
Status Perkahwinan

0 Tiada Maklumat 1 Belum Berkahwin 2 Berkahwin 3 Duda 4 Janda 5 Balu 9 Lain-lain 6
Taraf Perkhidmatan

08 Perak 09 Perlis 07 Pulau Pinang 12 Sabah 13 Sarawak 10 Selangor 11 Terengganu 00 Tiada Maklumat 14 W. Persekutuan Kuala Lumpur 15 W. Persekutuan Labuan 16 W. Persekutuan Putrajaya

5

Bangsa 0100 Melayu 0200 Cina 0300 India 0303 Sikh 0800 Bumiputera Lain (Sabah) 0801 Bajau 0802 Dusun 0803 Kadazan 0804 Murut 1000 Bumiputera Lain (Sarawak) 1002 Melanau 1004 Iban 1005 Bidayuh 1006 Kayan 1007 Kenyah 1008 Lun Bawang 1009 Kelabit 1010 Penan 1200 Orang Asli (Semenanjung) 1300 Lain-Lain Asia/Bukan Warganegara 1303 Eurasian 1305 Filipinos 1311 Portugese 1312 Siam 9999 Lain-Lain

CBA TETAP DALAM TEMPOH PERCUBAAN DLAB LPBS AKADEMIK BIASA DLJQ LPBS j-QAF DLPC LPBS PENGAJIAN CINA DLPI LPBS PENGAJIAN ISLAM DLPK LPBS PENDIDIKAN KHAS DLPT LPBS PENGAJIAN TAMIL KO3 KONTRAK WARGANEGARA KON KONTRAK BUKAN WARGANEGARA LTS LANTIKAN SEMULA (Kontrak selepas pencen) SARC SAR KDC SARL SAR TERLATIH SART SAR TIDAK TERLATIH SKDC STT KDC SMB SAMBILAN / GANTI SMT SEMENTARA STL SANDARAN TERLATIH STT SANDARAN TIDAK TERLATIH TPC TETAP DAN BERPENCEN TTP TETAP DAN KWSP

7

8

Kategori Guru
001 GURU AKADEMIK BIASA 002 GURU AGAMA 003 GURU PENDIDIKAN KHAS 004 GURU TEKNIK 005 GURU TEKNIK (LKTK) 006 GURU MPV 007 GURU VOKASIONAL 008 GURU BIMBINGAN/ KAUNSELOR

Kelulusan Ikhtisas 000 Tiada 001 PhD. Pendidikan 002 Sarjana Pendidikan 003 Bachelor Pendidikan 004 Diploma Pendidikan 005 Diploma Perguruan (keluaran SPLI/KPLI/ KPLD) 006 Diploma Perguruan Malaysia (keluaran KDPM) 007 Sijil Perguruan Asas 008 Sijil Perguruan (Conversion)

Muka Surat 7 (11)

9

Kelulusan Akademik Tertinggi 000 TIADA DIP DIPLOMA IPTA/POLITEKNIK/DIPLOMA YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA DR6 TAMAT DARJAH ENAM dan KE BAWAH ISL IJAZAH SARJANA LANJUTAN (M.A,.M.Ec.,M.Ed. M.Sc.) ISM IJAZAH SARJANA MUDA (B.A.,B.Ec.,B.Sc.,B.Ed.)/ DIPLOMA LANJUTAN YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH K PHD IJAZAH KEDOKTORAN (Ph. D./Ed. D.) SPM SPM/ MCE/ SPMV/ IV THANAWI/ SIJIL YANG SETARAF DANDIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA SRP PMR/ SRP/ LCE/ III THANAWI/ SIJIL YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA STP STP/ HSC/ STPM/ V THANAWI(STA/STAM)/ SIJIL YANG SETARAF DAN DIIKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA SIJ SIJIL YANG SETARAF DAN DI IKTIRAF OLEH KERAJAAN MALAYSIA 11 Jawatan Utama di Sekolah
GAB GURU AKADEMIK BIASA/GURU PENOLONG GBA GBI GBS GURU BIMBINGAN GIT GURU PENYELARAS BESTARI GJQ GURU j-QAF GKK KAUNSELOR GKQ GURU AL-QURAN GMA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA GMZ GURU MUZIK (SMBP) GPA GURU PENOLONG AGAMA GPD GURU PENGURUSAN MAKLUMAT/DATA GPI GURU AGAMA (SMBP, SEKOLAH SUKAN) GPK GURU PANDUAN KERJAYA (SMBP) GPM GURU PEMULIHAN GPR GURU CEMERLANG GPS GURU PSIKOLOGI SUKAN (SEKOLAH SUKAN) GSS GURU UNIT SAINS SUKAN (SEKOLAH SUKAN) JLT JURULATIH/FISIOTERAPI KB1 GURU KANAN MATAPELAJARAN BAHASA KB2 GURU KANAN MATAPELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK KB3 GURU KANAN MATAPELAJARAN TEKNIK DAN VOKASIONAL KB4 GURU KANAN MATAPELAJARAN KEMANUSIAAN KB5 GURU KANAN MATAPELAJARAN KEMANUSIAAN KBK KETUA BENGKEL (SEKOLAH MENENGAH TEKNIK) PCM PENGETUA CEMERLANG (KANAN) PGB PENGETUA/GURU BESAR PGK PENGETUA/GURU BESAR KHAS UNTUK PENYANDANG PK1 PENOLONG KANAN PK2 PENOLONG KANAN HEM PK3 PENOLONG KANAN KOKURIKULU PKP PENOLONG KANAN PETANG PKPK PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS PKS PENOLONG KANAN SUKAN DAN PENTADBIRAN PKT6 PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 PPT PENYELIA PETANG

10 Tugas Khas
000 TIADA GBB BENDAHARI PIBG GBK GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING GBT GURU SKIM PINJAMAN BUKU TEKS GDM GURU DATA/MAKLUMAT GDS GURU DISIPLIN GJE JURULATIH EKSEKUTIF GJU JURULATIH UTAMA GKO GURU PENYELARAS KOPERASI GMA PENOLONG GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA GMK GURU PENYELARAS MAKMAL GPB GURU PERABOT GPD GURU PENOLONG DATA/MAKLUMAT GPL GURU PENYELENGGARAAN GPN GURU KETUA PANITIA GPP GURU PERPUSTAKAAN GPT GURU PENYELERAS TINGKATAN/TAHUN GSB SETIAUSAHA PIBG GSK SETIAUSAHA SUKAN GSP SETIAUSAHA PEPERIKSAAN GT0 GURU DILANTIK MENJALANKAN TUGAS PENGETUA/GURU BESAR GT1 GURU DILANTIK MENJALANKAN TUGAS PK1 GT2 GURU DILANTIK MENJALANKAN TUGAS PK2 GT3 GURU DILANTIK MENJALANKAN TUGAS PK3 GTD GURU TINGKATAN/TAHUN KTS KAKITANGAN SUMBER KWA KETUA WARDEN ASRAMA PKA PENYELIA KOKURIKULUM (SEKOLAH ASRAMA) PKH PEGAWAI KHAS PSP GURU DILANTIK MENJALANKAN TUGAS PENY. PTG WAR WARDEN ASRAMA

Muka Surat 7 (12)

Muka Surat 7 (13)

Muka Surat 7 (14)