Anda di halaman 1dari 20

(A).

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Latar Belakang
1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2 ! " menuntut supa#a pendidikan Negara mem$eri penekanan kepada % Pem$angunan m&dal insan Penghasilan pela'ar celik minda Pem$entukan (arganegara #ang menguasai ilmu) kemahiran dan maklumat Pr&gram #ang mem$angunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al*$a$. 2. +eras ke 2 Pelan ,nduk Pem$angunan Pendidikan% Dasar " mem$angunkan m&dal insan #ang mempun#ai pengetahuan dan kemahiran serta mengha#ati nilai*nilai murni. Matlamat " memastikan anak $angsa Mala#sia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan) kemahiran dan k&mpetensi) menerap nilai

3. Oleh itu) kurikulum ke$angsaan perlu dika'i semula $agi memastikan kurikulum #ang h&listik dan sentiasa rele-en $agi melahirkan modal in an !ang eim"ang #ang dapat menangani ca$aran semasa dan masa depan. .e'arah /urikulum .ek&lah 0endah 1123 1113 2 3 * * * * /urikulum Baru .ek&lah 0endah 3/B.04 /urikulum Bersepadu .ek&lah 0endah 3/B.04 /B.0 3semakan4 /urikulum .tandard .ek&lah 0endah 3/..04

2 11

Tran #orma i K$rik$l$m


Pr&ses melakukan satu $entuk peru$ahan #ang h&listik kepada kurikulum persek&lahan sedia ada #ang meli$atkan peru$ahan "ent$k% organi a i% kand$ngan% &edagogi% &er$nt$kan ma a% kaeda' &entak iran% "a'an dan &eng$r$ an k$rik$l$m di ekola'. BENT UK

BAHA N PENGURUSA N KURIKULUM PENTAKSIR AN

ORGANIS ASI KANDUNG AN PERUNTUKA N MASA

KSS R
PEDAGO GI

Ha rat (endidikan
* * * * 5alsa6ah Pendidikan /e$angsaan Dasar Pendidikan /e$angsaan 9a(asan 2 2 0angka 0ancangan :angka Pan'ang Murid #ang seim$ang dari segi intelek) r&hani) 'asmani dan em&si% Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Perca#a kepada +uhan Berakhlak Mulia Berke#akinan ;,ndependent learner< * * * * 7a$aran A$ad /e*21 M&del Baru 8k&n&mi 3MB84 +e&ri Pem$ela'aran 4 Pillars of Education

;Gl&$al Pla#er<%

Da#a .aing Da#a +ahan /emahiran Berk&munikasi :ati Diri

9arga Negara Bertanggung 'a(a$ % Ber$udi Bersatu padu Patri&tik Adil Pen#a#ang Ber$akti

Peker'a Berilmu% ,n&-ati6 /reati6 Dahagakan ,lmu Menguasai /emahiran +ekn&l&gi Maklumat > /&munikasi Creator of Technology Bela'ar .epan'ang ?a#at

)IRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)


Pada akhir peringkat pendidikan rendah) murid perlu mempun#ai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Antara kemahiran asas terse$ut adalah seperti $erikut% Penguasaan kemahiran asas " mem$aca) menulis dan mengira /emahiran menaakul) kreati6 dan in&-ati6 /esedaran kese'ahteraan diri 36i=ikal dan mental4 Perca#a kepada tuhan) $erakhlak mulia dan amalan nilai murni :ati diri dan semangat patri&tisme Memahami dan mengha#ati $uda#a nasi&nal

KONSE( KURIKULUM TRANS*ORMASI SEKOLAH RENDAH


Berteraskan 5alsa6ah Pendidikan Negara 35PN4 Berasaskan Prinsip /B.0% * * * * Pendekatan $ersepadu Perkem$angan indi-idu secara men#eluruh Peluang dan kualiti pendidikan #ang sama untuk semua murid Pendidikan seumur hidup

BENTUK KURIKULUM TRANS*ORMASI Kom$nika i +


Pengga$ung'alinan kemahiran $ahasa secara lisan dan $ukan lisan semasa $erinteraksi sainti6ik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran $erasaskan tekn&l&gi

Sain , Teknologi + Penguasaan pengetahuan sains) kemahiran dan sikap

(erkem"angan *i-ikal , E tetika + Perkem$angan 'asmani dan kesihatan


untuk kese'ahteraan diri Pemupukan da#a imaginasi) kreati-iti) $akat dan apresiasi

Kero'anian% Sika& , Nilai + Pengha#atan amalan agama) keperca#aan)


sikap dan nilai

Keman$ iaan + Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemas#arakatan dan


alam sekitar setempat) negara dan gl&$al Pengha#atan semangat patri&tisme dan perpaduan

Keteram&ilan Diri + Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui


akti-iti kurikulum dan k&kurikulum

KEMAHIRAN NILAI TAMBAH . ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD


/urikulum +rans6&rmasi .ek&lah 0endah digu$al $erasaskan standard kandungan dan standard pem$ela'aran
Standard Kand$ngan Pen#ataan spesi6ik tentang perkara #ang murid patut ketahui dan $&leh lakukan dalam suatu temp&h persek&lahan merangkumi aspek pengetahuan) kemahiran dan nilai. Standard (em"ela/aran .atu penetapan kriteria atau indikat&r kualiti pem$ela'aran dan pencapaian #ang $&leh diukur $agi setiap standard kandungan.

7&nt&h .tandard /andungan > .tandard Pem$ela'aran


Standard Kand$ngan Standard (em"ela/aran

Ba'a a Mala! ia
Mendengar) memahami dan mem$eri resp&n terhadap sesuatu arahan) s&alan dan pesanan #ang didengar dengan $etul

Ba'a a Mala! ia
Mendengar) memahami dan mem$erikan resp&ns dengan $etul secara lisan terhadap pel$agai s&alan $ercapah.

Ba'a a Inggeri
Able to express personal response to literary texts

Ba'a a Inggeri
Able to respond to: a. Book covers b. Pictures in books c. Characters ith guidance

Matematik
Menama dan menentukan nilai n&m$&r

Matematik
Menamakan n&m$&r hingga 1 % a. Mem$ilang &$'ek dalam kumpulan. $. Menamakan n&m$&r $agi kumpulan &$'ek se$agai me(akili kuantiti.

Mengapa .tandard@
A A A A A Memastikan .8MUA murid melepasi standard #ang ditetapkan. Penetapan ilmu) kemahiran dan nilai #ang perlu diukur dengan 'elas. Mengenal pasti strategi penam$ah$aikan !assess"ent for learning#. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pem$ela'aran. Pelaksanaan pentaksiran $erasaskan sek&lah .

Organi a i KSSR Ta'a& I dan (er$nt$kan Ma a


MASA DALAM SEMIN00U (MINIT) MODUL SK S1K) S1KT

MODUL TERAS ASAS


1 2 Bahasa Mala#sia Bahasa ,nggeris Bahasa 7ina 3 Bahasa +amil Pendidikan ,slam C Pendidikan M&ral B ! D Pendidikan :asmani Pendidikan /esihatan Matematik ! 3 12 ! 3 12 ! 3 12 12 12 12 3! 3! 3 3 1B 3! 3 1B

MODUL TERAS TEMA

Dunia .eni Eisual 2 Dunia Mu=ik Dunia .ains dan +ekn&l&gi

! 3 !

! 3 !

! 3 !

MODUL ELEKTI*
1 B7./FB+./FB. Ara$FB. ,$anG (er'im&$nan 1$mla' 1 3 2345 3 2345 3 2345

Ba'an K$rik$l$m 1. D&kumen /urikulum .tandard /andungan .tandard Pem$ela'aran 2. Buku +eks A Berpendekatan M&dular

(edagogi /emahiran Ber6ikir Bela'ar 7ara Bela'ar Aplikasi +e&ri /ecerdasan Pel$agai Pem$ela'aran Masteri Pem$ela'aran Akses /endiri Pem$elan'aran .ecara /&nteksual Pem$ela'aran .ecara /&nstrukti-isme Penga'aran Berasaskan Masa Depan Penggunaan +ekn&l&gi Maklumat dan /&muinikasi 3+M/4

(entak iran (,( Di'alankan secara $erterusan untuk mengesan perkem$angan dan pencapaian murid dalam pem$ela'aran

Menggunakan kaedah pentaksiran pel$agai

Bersi6at autentik dan h&listik

Ke im&$lan
Meningkatkan k$aliti &endidikan renda' agar le"i' rele6an dengan 7a"aran ma a kini dan a"ad ke+829 0$r$ memainkan &eranan !ang &enting "agi meng$&a!akan (,( !ang "erke an9 dan Ke/a!aan tran #orma i k$rik$l$m memerl$kan komitmen men!el$r$' dari&ada em$a &i'ak terma $k &engg$"al da ar% &eng$r$ k$rik$l$m% i"$ "a&a erta &i'ak "erke&entingan

(B).

LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN


A. Modus Oper !d" 1. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :Kumpulan A - Tuan Mohd. Isah Bin Ismail - Ketua Sekto !engu usan Akademik Kumpulan B - "n. Mohd. Sa#lan Bin Abd$ Mana# (senarai lengkap dilampir) 2. Setiap kumpulan te dapat seo ang penolong ketua$ &ika ketua kumpulan tidak dapat hadi se'a a automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua. (. % usetia setiap kumpulan dilantik se'a a be gili . ). % usetia diminta menghubungi pihak sekolah *ang akan dilawati selewat-lewatn*a 2 minggu sebelum ta ikh lawatan. +ubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai pe ingatan. Su at men*u at diu uskan oleh setiausaha. ,. % usetia pe lu mendapatkan sampul ke'il da i setiausaha *ang mengandungi :i. Sena ai kehadi an pegawai ii. Bo ang umusan pemantauan iii. Bo ang pen'e apan ! - ! gu u Inst umen pen*eliaan dan pemantauan . gunakan inst ument bidang masingmasing /. Semua pegawai diminta be ada di sekolah selewat-lewatn*a &am 0.(1 pagi dan melapo kepada 2u u besa atau !engetua. 3. Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulan&ika ada atau &ika pe lu 0. !emantauan - pen*eliaan di&alankan 4. Semua ahli lawatan membe ikan pelapo an kepada ketua. !elapo an dibuat oleh ketua dan ahli ombongan kepada pentadbi sekolah dan &ika pe lu kepada semua gu u. 11. % usetia diminta memulangkan sampul ke'il *ang semua bo ang lengkap be se ta umusan pelapo an kepada setiausaha selewat-lewatn*a selepas 2 minggu ta ikh pemantauan. 11. Setiausaha akan menghanta salinan umusan pelapo an kepada :- Ketua Sekto !engu usan Akademik - 2u u besa 5 !engetua sekolah be kenaan - Ketua %nit Ku ikulum

6pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan. Se! r " Tu# s ! 7ail 8!!BS!A

B"$

Pe# % " & !# 'er$"( '

Aspe) & !# d"p !' u

* ' ' !

Ketua Kumpulan

7ail 9awatan Kuasa Ku ikulum Buku :ekod Menga&a 2u u Besa atau !engetua :ekod penghanta an Buku :ekod Menga&a gu u :ekod Kehadi an gu u !elan St ategik sekolah

!enolong Ketua Kumpulan

Buku :ekod Menga&a 2!K ; Akademik$ +"M$ Koko < 7ail !en'e apan ! - ! 7ail 8atihan !e kembangan Sta# 7ail !epe iksaan =alaman - Awam 7ail Semakan Buku 8atihan - Buku >ota 9adual waktu Kelas - !e sendi ian

!egawai Akademik lain

!en'e apan ! - ! Buku :ekod Menga&a 2u u Mata pela&a an 7ail !anitia Mata pela&a an

Buku >ota - 8atihan mu id Bengkel 5 Makmal 5 Bilik-bilik Khas Kelas ! a sekolah Kelas !emulihan Khas 5 !emulihan ! og am-p og am Khas K!M - 9!>S - K:K - 8I>%S - ST7 - !:?BIM 5 !:?TIM - dan lain-lain

ANALISIS BILANGAN SEKOLA+ DAN GURU YANG DI*ERAP DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P) PADA ,- OGOS .-,BIL SEKOLA+ SR SM JUMLA+ SEKOLA+ BIL GURU DI *ERAP SR SM JUMLA+ GURU

BIL

NAMA PEMANTAUAN

1 !"MA>TA%A> S!A 2 BI=A>2 BA+ASA ( BI=A>2 SAI>S K"MAS@A:AKATA>

14 1( ) 2 12 ( 1)/ ,55

( ) ( 2 22 11 , 1-

.. ,/ / 2 32 ,2 ,1, .25

43 /, 2, , 1) ( 1)( 31.

21 21 1/ 3 )0 11 11 ,33

,,/ 01 2, ,. 4. ,2 ,12 201

) BI=A>2 SAI>S 5 MAT"MATIK , BI=A>2 T"K. A?KASI?>A8 / 3 BI=A>2 IBT !">2K?M!%T":A> !"MA>TA%A> I>=IAI=% ;!:?2:AM< JUMLA+ KESELURU+AN

Rumusan Pelaporan
Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010

Pengurusan Kurikulum 1. Buku Rekod Menga ar Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P atau penulisannya terlalu subjektif , tiada ukuran untuk dijadikan panduan Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid. Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran ahunan !RP " hanya menyertakan cetakan #uraian Sukatan Pelajaran !#SP" sebagai RP . $elampirkan RP dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang %sukar dibaca. Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak disertakan untuk rujukan, ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan #elaian Rek&d Penghargaan, Pertemuan Pr&fesi&nal dan Aktiviti 'uru tiada catatan , ianya memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi. Ada guru yang tidak memba(a )uku Rek&d $engajar * satu kesalahan. 'uru perlu menghayati n&ta dan catatan yang disertakan dimuka hadapan )R$ sebagai panduan dan rujukan.

2. Proses Penga aran & Pem!ela aran 'uru masih menggunakan cara tradisi&nal * penyampaian yang tidak menarik dan mencatat atas papan tulis. + kaedah pedag&gi baru yang diperkenalkan tidak digunakan. Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru. 'uru banyak menggunakan kaedah ceramah ! lecture" tanpa mengambilkira tahap pencapaian dan keb&lehan murid. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar.Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . 'uru sering menggunakan aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas . Kaedah ini tidak sesuai untuk matapelajaran Sains, Kajian empatan , Kemahiran #idup dan matapelajaran lain selain dari )ahasa $elayu dan )ahasa ,nggeris. Kemudahan ,- * makmal k&mputer, c&urse (are, Astr& ! . Pendidikan" dengan pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas. Penggunaan A)$ % ))$ * terlalu minimum menyebabkan pr&ses P&P memb&sankan dan kurang berkesan. Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran #idup kurang dijalankan. $urid hanya belajar secara te&ri atau maya sahaja. 'uru Sandaran idak erlatih !'S " ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu. 'S perlu diberi bimbingan dan tunjukajar &leh guru-guru berpengalaman dan terlatih. Pencerapan rakan sebaya, ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual, berkala dan k&nsisten untuk membantu dan memberi k&men membina

P&P Pendidikan /asmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . 'uru yang mengajar bukan guru &psyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. 0iajar tanpa mengikut sukatan pelajaran yang betul. Peralatan kurang seperti ragbi, h&ki dan badmint&n. P & P Pendidikan Seni .isual dan Pendidikan $u1ik * tiada bilik $u1ik Khas menyebabkan menganggu kelas yang berdekatan. 'uru yang mengajar bukan guru &psyen menyebabkan kemahiran dan pengetahuan guru terhad. )ilik mu1ik sering diletakkan di tingkat atas menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila diperlukan untuk membuat persembahan. P&P Sains- guru jarang membuat eksperimen , jika dibuat dalam kumpulan yang besar. $enyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains 'uru bukan &psyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala.

". Buku #ota $ Buku Lati%an 0ikebanyakan sek&lah 2- 3&ta dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi idak diperiksa dengan teliti, teguran%ulasan asas penulisan buku n&ta %buku tulis ulisan murid yang tidak kemas arikh dan hari tidak dicatat 'arisan tepi sebelum memulakan tugasan 4jaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil )uku n&ta % buku tulis yang k&t&r dan k&yak iada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas. idak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat. - $urid (ajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji. &. 'ail Panitia Matapela aran Penyediaan fail panitia yang lengkap , kemas dan mudah diakses -atatan minit mesyuarat yang menggunakan f&rmat lama $esyurat kurikulum sek&lah , agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ! h&use keeping" lebih banyak digunakan &leh pentadbir untuk memberikan taklimat. Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian %prestasi murid. Aktiviti yang sesuai dijalankan &leh membantu mempertingkatkan Prestasi murid. P&st m&rtem perlu dibuat. 0idalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sek&lah berdasarkan headc&unt yang dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sek&lah. $esyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran murid mengikut matapelajaran. Setiap ujian%peperiksaan dalaman hendaklah dibuat /S5 s&alan. P&st m&rtem terperinci untuk keputusan, s&alan dan pencapaian murid berdasarkan matapelajaran.

(. Bengkel $ Makmal$Bilik)!ilik K%as

6.7 -

)engkel K#SR )engkel yang dibina khas , lengkap dengan perab&t dan peralatan )engkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi banyak yang tidak k&ndusif dan padat jika satu kelas 86 ke 9: &rang murid dalam satu-satu masa peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan lancar. iada bengkel * bahan dan peralatan disimpan didalam st&r sukan atau st&r am sek&lah, Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas * tidak selesa dan tidak sesuai. )engkel )idang eknik & .&kasi&nal * K#)%$P.%<K K )engkel 4R kebanyakannya terjaga rapi dan ceria Ada bengkel kerja kayu, kerja paip dan kerja elektr&nik-tidak tersusun , tidak berlabel dan peralatan tidak dijaga baik. Kebanyakan bengkel pertanian, terbiar dan tidak terjaga . Kebanyakan bengkel $P. dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P, )engkel <K K * sek&lah yang mena(arkan matapelajarn tersebut * bengkel terjaga Sek&lah yang tidak mena(arkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel * bengkel tidak terjaga atau dijadikan kelas. )engkel berada di tingkat atas * ingkat 8 peralatan yang besar dan terlalu berat di tempatkan diba(ah * tempat yang tidak sesuai

6.; -

6.8 $akmal Sains ! Sek&lah $enengah" )ilik Sains ! Sek&lah Rendah" - )anyak makmal Sains yang telah lama dan u1ur fi1ikalnya * perab&t r&sak dimakan anai-anai - Penggunaannya tidak maksimum - Pr&ses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal. - $akmal Sains% )ilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut pr&sedur yang betul. 6.9 $akmal )ahasa idak digunakan secara maksimum iada bekalan bahan, c&urse(are perlu dibina sendiri &leh guru. - Peralatan telah r&sak dan bila dilap&rkan ke /P3S , dimaklumkan baha(a tiada peruntukan untuk membaikpulih, penggunaan kaset telah ketinggalan 1aman , sukar mendapat bekalan. 6.6 $akmal K&mputer - Penggunaannya tidak secara maksimum - )anyak k&mputer dalam makmal k&mputer r&sak yang tidak b&leh digunakan. - )ilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berk&ngsi - ,nternet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan pr&gram seperti =>>$ A tidak berjaya. - Peruntukan khas perlu untuk k&s penyelenggaraan peralatan k&mputer. *. Pengurusan +ead,ount

#eadc&unt dibuat sekadar memenuhi keperluan PP0 atau /P3S tetapi tidak dijadikan alat%t&&ls untuk membantu memajukan prestasi murid. Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan. 4 R murid yang lemah disasarkan gagal- sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu. Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada * murid perlu tahu sasaran yang dibuat atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru. #eadc&unt pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku n&ta%latihan murid agar murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat. P&st m&rtem perlu dibuat &leh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk menentukan sasaran yang telah dibuat, jika diba(ah paras yang disasar perlu buat p&st m&rtem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran, sasaran baru perlu dibuat- mengelakkan murid berada dalam 1&n selesa.

-./.

LAP0RA# PRA S1K0LA+

1. 2A3A B4LA#5A# K1LAS PRAS1K0LA+ KPM M1#54K63 71#4S S1K0LA+ 2A# L0KAS4 2010

B4L

2A1RA + S K 2 8 & S7K . 0

L0KAS4 BA#2AR S7K SK 3 A 0 0 76MLA + 28 SK L6AR BA#2AR S7K S7K SK 76MLA . 3 A + 0 1 0 &"

S1R1M &2 BA# 02 3AMP4 0 0 0 & 21 " " 0 29 "1 # 0" P. 1 0 1 0 2 20 1 0 0 21 2" 24.KS 0# 0& K.P4LA * 0 0 0 * "0 1 1 0 "2 ": + 0( 71MP0 0 0 0 0 0 "* 2 1 1 &0 &0 L 71L1B6 " 0 0 0 " 11 " 0 1 1( 1: 0* R1MBA " 0 0 0 " 1& 1 0 0 1( 1: 6 76MLA+ #. & 0 1 0 &9 19 11 * 2 18" 2&0 S1MB4LA# : & 2. 76MLA+ S1K0LA+ ;A#5 M1LAKSA#AKA# K1LAS PRAS1K0LA+ 4ALA+ 192 B6A+ S1K0LA+ ". 2A3A M6R42 PRAS1K0LA+ M1#54K63 2A1RA+ 3A+6# 2010

01

76MLA + B1SA R 92

B4L

2A1RA +

M6R42 L1LAK4

M 01 02 0" 0& 0( S1R1M BA# 3AMP4 # P. 24.KS0 # K.P4LA + 71MP0L 71L1B6 R1MBA 6 76MLA+ #. S1MB4LA# 0* 92 & 20 9 2" 2 "2 8 "9 2 1& & 1* * 21 9&

4 12 "8 12 12 1" " ) 10 1

. 12 2* 12 ( 20 2( 1( 10 &

LA4 #) LA4 #

76ML M6R42 A+ P1R1MP6A# M6R4 2 L1LAK M 4 . 4 9(2 2(* 2(: "(& &12 19* 1:1 2&0: 90 8 2* 0 2" 2 2: 8 "9 1 11 0 1( 1 21 22 2: &( 1( 20 11 1( ) 1" & * 2 " 1 & 9 1 1 1 9 1 0 : :

76MLA+ M6R42 P1R1MP 6A#


LA4 #) LA4 #

76ML A+ B1SA R

( " 2 : 9 & ) 28

2 2 9 : & 2 ) 2(

9&( ""0 2*: "2& "89 1&& 1*1 2"*8

1&89 *0( (2* *9: :08 "20 "&2 &999

&. 76MLA+ 56R6 PRAS1K0LA+ 3A+6# 2010

B4LA#5A# 56R6 5R12 7A<A3A# :8 0RA#5 25A 28 9( 0RA#5 25A "2 9" 0RA#5 25 &1 " 0RA#5 25 && 76MLA+ 56R6 PRAS1K0LA+ S1RAMA4 2&0 0RA#5 (. P1LAKSA#AA# K6R4K6L6M S3A#2AR2 PRAS1K0LA+ K1BA#5SAA# -KSPK /3A+6# 2010

a. Pendeda%an Kurikulum Standard Prasekola% Ke!angsaan -KSPK / kepada semua Pegawai Prasekola% di 7P#S pegawai prasekola% di PP2 7uru Lati% 6tamaperingkat negeri serta semua guru prasekola% seluru% #egeri Sem!ilan tela% di alankan !ermula pada !ulan 0kto!er 2008.

3arik% 12 )1( 0kt 2008 01 = 0& 2is 2008

#ama kursus Kursus 0rientasi Kurikulum standard Prasekola% Ke!angsaan 2008 Kursus 0rientasi Kurikulum standard Prasekola% Ke!angsaan 2008

3empat Regen,y Resort Port 2i,kson

Ke%adiran Penyelia prasekola% 7P#S 2an 12 orang 7urulati% 6tama Seramai 120 orang peserta dari PP2 Serem!an> kuala Pila% dan Rem!au termasuk Penyelia prasekola% -Pengurusan/ * orang Penyelia Prasekola% dari semua PP2 Seramai 120 orang peserta dari PP2 7empol$7ele!u > 3ampin dan Port 2i,kson termasuk

+otel 0rkid Melaka

09 = 10 2is 2008

Kursus 0rientasi Kurikulum standard Prasekola% Ke!angsaan 2008

+otel 1mperor Melaka

Penyelia prasekola% -Pengurusan/ * orang Penyelia Prasekola% dari semua PP2 29)28 7un 2010 Kursus Kurilulum Standard Prasekola% Ke!angsaan !agi guru yang !elum mengikuti Kursus KSPK +otel Lis!on Melaka 5uru yang !aru dilantik seramai 1: orang.

!. Kurikulum Standarad Prasekola% Ke!angsaan -KSPK / adala% perlu dilaksanakan pada 7anuari 2010 mengikut Surat Pekeliling 4k%tisas -SP4/ Bilangan 8 3a%un 2010. ,. Ran,angan Penga aran 3a%unan -RP3 / dan Ran,angan Penga aran +arian -RP+ / uga di!in,angkan semasa kursus di alankan.

*. K6RS6S 2A# 3AKL4MA3 P1#4#5KA3A# PR0'1S40#AL BA54 56R6 PRAS1K0LA+

3arik% 01)0" 7un 2010

Kursus $ 3aklimat Kursus Litera,i 4.3

3empat +otel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang +otel Putera Kuala Lumpur SK 7empol

Ke%adiran (0 peserta

Status Suda% dilksanaka n dengan 100 ? ke%adiran Belum dilaksanaka n Belum dilaksanaka n

0& = 0* 0kt 2010 120kt 2010

Kursus Litera,i 4.3 3aklimat Modul Pentaksiran Prasekola%

92 peserta

Semua guru prasekola% dari PP2 7empol$7ele!u> Kuala Pila% dan 3ampin

1" 0kt 2010

3aklimat Modul Pentaksiran Prasekola%

SMK Pendeta @aa!a Paroi 7aya

Semua guru prasekola% dari PP2 Serem!an>Re m!au dan port 2i,kson &: peserta

Belum dilaksanaka n

1: = 20 0kt 2010

Kursus ProAesinalisme !a%asa 4nggeris !agi 5uru Prasekola% Kursus ProAesinalisme !a%asa 4nggeris !agi 5uru Prasekola%

+otel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang +otel Brisdale Kuala lumpur

Belum dilaksanaka n

2* = 2: 0kt 2010

&: peserta

Belum dilaksanaka n

Pemantauan !ermula dari !ulan 7anuari dan tela% dilaksananakan !ersama dengan i. ii. iii. Pemantauan PB5 Pemantauan SPA Pemantauan Bidang

Bilangan sekola% yang dilawati "2 !ua% iB.

Bilangan guru ": orang

+asil dapatan Pemantauan $ kursus serta taklimat dilaksanakan dalam ta%un 2010>

2apatan Le!i% 8( ? guru prasekola% mema%ami ke%endak KSPK dan tela% pun mem!eri taklimat pelaksanaannya kepada pi%ak pentad!ir. 5uru tela% men alankan *00 minit penga aran dan pem!ela aran dalam !a%asa Melayu dan *00 minit penga aran dan pem!ela aran dalam Ba%asa 4nggeris. 2i sekola% S7K. dan S7K3 > penga aran dan pem!ela aran

di alankan mengikut Kurikulum Standard Prasekola% Ke!angsaan iaitu &00 minit dalam Ba%asa Melayu>&00 minit dalam Ba%asa 4nggeris dan &00 minit dalam Ba%asa 4!unda. Kelas !ermula am :.00 pagi dan !erak%ir pada 12.00 tenga%ari iaitu selama & am se%ari. 3umpuan pelaksanaan p&p adala% *( ? penga aran teras dan "( ? penga aran tema diawal ta%un se%ingga 7un. 5uru uga ,u!a men,apai o! ektiA menguasai &M -Membaca, Menulis, Mengira, Menaakul / untuk semua murid prasekola% yang tiada masaala% pem!ela aran. 5uru ada menyediakan Ran,angan Penga aran 3a%unan -RP3 / dan menulis Ran,angan Penga aran +arian -RP+ / tetapi kurang menepati Aormat yang tela% di,adangkan semasa kursus KSPK> iaitu " elemen perlu ditulis iaitu 0! ektiA> AktiBiti dan 4mpak. 3erdapat se!ilangan ke,il guru prasekola% - (.2* ? / tidak melaksanakan KSPK dan guru Pendidikan 4slam -2.*" ? / masi% menggunakan Kurikulum Ke!angsaan Prasekola% ta%un 1882. 3erdapat uga se!ilangan ke,il - *.2( ? / 5uru Besar yang tidak mema%ami KSPK. Pada keseluru%annya sepan ang kursus dan taklimat yang di alankan ole% pi%ak 7a!atan An uran !ersama Ba%agian pendidikan 5uru dan Ba%agian pem!angunan Kurikulum mendapat ker asama yang sangat !aik dari pi%ak pentad!iran sekola% memandangkan purata ke%adiran adala% mele!i%i 80 ?.

Anda mungkin juga menyukai