Anda di halaman 1dari 44

BAB 1 Pengenalan Ilmu Ketamadunan

1.1 Sejarah Tamadun & Pengajian Ketamadunan


Pengkajian sejarah (ilmu ketamadunan) diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (1332 1406M) pada abad ke-14M melalui Kitab Mukaddimah. Latar belakang sejarah asas memahami realiti masyarakat, bangsa dan umat. Mengekstrak teori, faktor, analisi kemajuan dan kemunduran umat terdahulu sebagai panduan umat mendatang.
2

Pengajian Ketamadunan vs. sejarah


Pengajian Ketamadunan Sejarah

Teori, konsep asas, ciri serta sifat tamadun secara konseptual, teoretikal dan abstrak

Pengalaman yang dilalui oleh sesuatu tamadun dari segi pencapaian, jatuh bangun, kemajuan dan kemunduran atau kajian masa lampau.

Tidak terikat dengan batasan masa atau zaman

Dibatasi oleh faktor masa.


3

1.2 Konsep Tamadun


Konsep dan falsafah pengajian tamadun difahami melalui kajian etimologi (memahami dan mengkaji asal usul istilah).

1.2.1 Pengertian Tamadun dari sudut bahasa


Tamadun (istilah bahasa) kebudayaan, kemajuan atau peradaban. Peradaban (adab)- tingkah laku serta tutur kata yang halus atau sopan dan (beradab)- telah maju tingkat kehidupan (jasmani dan rohani) iaitu bertamadun. Istilah bahasa inggeris, civilization dikenali sebagai bandar.
4

1.2.1 Pengertian Tamadun dari Sudut Bahasa


Istilah tamadun di dalam Bahasa Arab
Umran hadharah tamaddun madinah madaniyyah

-Abdul Rahman -Kehidupan Ibn Khaldun menetap (1332 -1406 M) - (sedentary life) Tunisia. - wilayah, -Prof. Rosenthal daerah atau menterjemah ibukota atau sbg perbandaran bandar atau (urbanization) kampung dan dan tamadun kawasan tanah (civilization). yang ditanami.
- Membangun dan memakmurkan bandar.

- Tamaddun / tamadyun berasal drpd perkataan madana (maddana) membina dan membangunkan bandar.

Asal kata madana. Mudun atau madain (jamak)


-bandar-bandar atau nama kepada Yathrib yang kemudian dikenali sbg Madinah alMunawwarah.

-bandar dan kehidupan bandar (city life).

Tamadun & Bandar = Tamadun mempunyai bandar-bandar besar dan bentuk-bentuk asas tamadun jelas kelihatan di bandar-bandar.

1.2.2 Pengertian Tamadun dari Sudut Peristilahan


Idris Abdul Rauf alMarbawi
- Kehalusan adat atau kemurnian pencapaian manusia yang hidup di kota dan memiliki peraturan yg baik sehingga berjaya menghasilkan keamanan, keselamatan, kemakmuran serta penghasilan teknologi yang membantu menyempurnakan kehidupan kota yang bahagia

Arnold Toynbee
-Kebudayaan yang berkembang di dalam kota. - kumpulan pemikiran drpd berbagai-bagai manifestasi, orientasi berterusan, gaya kebudayaan yang bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusasteraan, agama dan moral.

Syed Muhammad Naquib al-Attas


- Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya.

Abu al-Ala al-Maududi


-hadharah: segala apa yang dihasilkan oleh suatu bangsa bersumberkan ilmu pengetahuan, adab, kesenian yang indah, pembuatan, ciptaan, perkembangan terhadap kehidupan peribadi dan masyarakat serta caracara yang digunakan dalam kehidupan politik.

Tamadun pencapaian gemilang manusia dlm bidang kerohanian dan kebendaan yang berpusat di bandar-bandar dalam bentuk seni bina, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, kepercayaan, 6 undang-undang, pentadbiran dan politik.

1.3 Ciri-ciri Tamadun (I)


2 asas peningkatan dalam perkembangan sesebuah tamadun;

- Pencapaian fizikal : penubuhan sesebuah kerajaan atau empayar yg luas mlll gabungan beberapa buah pusat perbandaran yang berdekatan, peluasan sempadan atau melalui taklukan.
- Pencapaian intelektual: penemuan fikiran yang baharu / penemuan, penyuburan dan tafsiran kembali fikiran lama yang menghasilkan sistem falsafah, pemikiran, sains dan teknologi

4 ciri utama tamadun manusia: a) Tamadun materialistik ; b) Tamadun intelektual ; c) Tamadun mistik ; d)Tamadun berasaskan wahyu. Tamadun dibezakan mll konsep pandangan semesta (world view / weltanschauung / tasawur)

Lucien Goldmann

1.3 Ciri-ciri Tamadun(II)


9 ciri tamadun yang sedang berkembang oleh Darcy Roberio;
b) Aktiviti penternakan a) Corak hidup nomad

berakhir penciptaan peralatan baharu dlm bidang pertanian

dan pengkhususan kerja bermula mll kelompok kemahiran


e) Penciptaan berteknologi drpd besi, inovasi peralatan baharu, perkembangan perkapalan dan perkembangan mata wang syiling sebagai perantaraan perdagangan.

c) Pertumbuhan kota dan negara, wujud status sosial, menggunakan sistem pengairan pertanian, penggunaan peralatan tembaga dan gangsa, wujud sistem tulisan, angka dan kalendar

d) Penggunaan sistem pengairan secara meluas.

Revolusi penternakan

f)

g) Revolusi perdagangan

h) Revolusi teknologi

i) Revolusi perindustrian
8

1.3 Ciri-ciri Tamadun (III)


Petempatan kekal
Sistem tulisan

Revolusi Pertanian

Urbanisasi

7 ciri tamadun Edward L. Farmers

Stratifikasi sosial

Pengkhususan kerja & invasi teknologi

Kewujudan agama
9

1.3 Ciri-ciri Tamadun (IV)


Kehidupan duniawi

Organisasi masyarakat

5 ciri tamadun Maududi

Tujuan Hidup

Pendidikan perseorang an

Keyakinan dan pemikiran asas


10

1.3 Ciri-ciri tamadun (V)


Pegangan agama yang tinggi (kuat) Sistem Kenegaraan yang tersusun rapi

Lima ciri umran Ibnu Khaldun

Kehidupan cara bandar

Pencapaian kaedah penulisan yang tinggi


Kepakaran dalam bidang seni lukis dan seni reka

Kesimpulan: konsep ketamadunan menekankan perspektif meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan petempatan dan kemudahan yang sempurna.

11

1.4 Hubungan Tamadun dengan Agama, Budaya dan Bangsa


Dalam konteks Islam, tamadun dan agama berkait rapat. Tamadun Islam wujud atau dibentuk oleh ajaran agama Islam yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan umat Islam bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah. Tamadun Barat tidak bersumberkan ajaran agama tetapi bersumberkan fahaman kebendaan atau materialisme. - tamadun barat kontemporari memencilkan nilai-nilai keagamaan. Tamadun turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan seperti tamadun Islam.

12

1.4 Hubungan Tamadun dengan Agama


Kehidupan Beragama Tamadun

cara hidup atau kebudayaan bersumberkan ketuhanan dan kepercayaan

Bersumberkan pemikiran dan usaha manusia untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Menekankan aspek hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan benda atau alam sekitar. Nilai tamadun adalah nisbi iaitu nilai kecanggihan, keberhasilan dan ketekunan.

Mementingkan hubungan yang sejahtera sesama manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai agama bersifat mutlak seperti pahala dan dosa, wajib, haram, makruh dan sunat.

13

1.4 Hubungan Tamadun dengan Budaya


Definisi Bahasa
Budaya: tamadun, peradaban dan cara berkelakuan. Kebudayaan: seluruh cara hidup merangkumi cara bertindak, berkelakuan, segala hasil kegiatan serta penciptaan berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat

Definisi Karl Wittfogel (Approaches to Asian Civilization) Arnold Toynbee

Tamadun adalah ciri kebudayaan secara keseluruhan daripada sesuatu negara berdasarkan pemikiran dan kepercayaan.

(A study of History)

Tamadun adalah sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota. Merupakan kumpulan pemikiran daripada pelbagai manifestasi, orientasi yang berterusan, satu gaya kebudayaan yg bertanggungjawab membentuk institusi politik, kesusateraan, agama dan moral.
14

1.4 Hubungan Tamadun dengan Budaya


Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. Perbezaan di antara tamadun dan budaya; a) Pengaruh drpd natijah tamadun kekal lebih lama berbanding drpd natijah budaya. Cth: kesetiaan kpd maharaja di Jepun ialah natijah tamadun wlpn sistem politik semasa jauh berbeza dr yang silam. Natijah budaya berubah mengikut masa seperti dalam cara berpakaian dan pemilihan jenis makanan. b) Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah manakala budaya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu.
15

1.4 Hubungan Tamadun dengan Bangsa


Hubungan tidak begitu ketara kerana sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya geografi tertentu. Tamadun merentasi sempadan geografi dan melapaui batasan kebangsaan. Tamadun mengandungi lebih drpd satu bangsa. Cth: Tamadun barat
16

1.5 Kelahiran dan Perkembangan Tamadun Tamadun awal bermula di lembangan sungai. Manusia berhijrah dan membina petempatan, menjalankan aktiviti pertanian mll menebus guna tanah dgn membina sistem pengairan. Lebihan pertanian (makanan) dpt menampung keperluan penduduk yang bertambah. Berlangsungnya sistem pertukaran barangan seperti logam, kayu-kayan, emas dan perak dari luar utk ditukarkan dengan hasil pertanian.
17

1.6 Faktor-faktor Kemunculan dan Kejatuhan Tamadun Dunia


1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia. a) Kedudukan yang strategik Petempatan awal memperoleh sumber semula jadi demi kelangsungan hidup. Faktor Lokasi kesesuaian faktor geografi menggalakkan kemunculan tamadun: - Lembangan sungai Hwang-He & Yangtze (tamadun China) - Lembangan sungai Ganges dan Brahmaputra (tamadun India) - Lembangan sungai Tigris dan Euphrates (tamadun Mesopotamia) - Lembangan sungai Nil (tamadun Mesir)
18

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia.

b) Rangsangan Keagamaan dan Kerohanian Ajaran agama dan amalan rohani menghayati nilai-nilai kehidupan yang murni serta membentuk kehidupan bertamadun. Masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha membangunkan kehidupan menuju kesempurnaan nilai dan ketinggian budaya dan merupakan permulaan kehidupan bertamadun. Cth: Tamadun Islam dipengaruhi penghayatan cara hidup Islam
19

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia.


c) Penghayatan tinggi terhadap moral nilai-nilai murni dlm masyarakat seperti kreativiti, ketekunan, kerajinan dan semangat berdisiplin menggalakkan kecintaan kepada ilmu. Pemimpin yang bernilai moral terpuji (adil dan bertanggungjawab) mendorong rakyatnya bekerjasama membangunkan negara. Cth: Plato dan Aristotle (tamadun Yunani) Lao Tze dan Kung Fu-Tze (tamadun China) Kautilya dan Samkara (tamadun India) Al-Farabi, Al-Marwadi, Al-Ghazali dan Ibn Khaldun (tamadun Islam)
20

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia. d) Kesengsaraan hidup Kehidupan yang sengsara mendorong masyarakat utk berusaha membebaskan diri daripada kesengsaraan dan masalah. Menjadikan masyarakat lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan. Cth: Kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua membangkitkan negara tersebut sebagai negara maju.
21

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia.


e) Toleransi tinggi terhadap sumbangan tamadun lain. Sikap terbuka untuk menerima sumber yang baik daripada tamadun lain dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baharu. Cth: sikap terbuka tamadun Islam menerima sumber-sumber drpd tamadun Yunani, Parsi, China dan India. f) Budaya Masyarakat yang tinggi Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran, ekonomi memakmurkan kehidupan masyarakat dan menunjukkan kegemilangan tamadun Pencapaian luar biasa dalam bidang kesenian, kesusateraan, pemikiran dan falsafah. Penciptaan teknologi yang berkembang terus kepada tamadun seterusnya.

22

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia.


g) Politik yang kukuh Menentukan jangka hayat sesebuah tamadun. Cth: tamadun Mesir (sistem hierarki) tamadun Mesopotamia (sistem beraja dan Kod Hammurabi, 1792-50 S.M) tamadun Melayu(kesultanan Melayu Melaka) sistem beraja dan sistem pembesar (Undang-undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka). Tamadun China (Sungai Kuning / Hwang-He) kesinambunagn faktor politik, perundangan dan kestabilan.
23

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia. h) Ekonomi yang mantap Ekonomi tamadun awal bergantung kepada sungai sbg sumber air, pertanian dan keperluan harian. Wujud kegiatan perdagangan, perkapalan dan sistem cukai. Tamadun awal di dunia bermula di sekitar lembah dan lembangan sungai. Cth: Sungai Indus di India, Sungai Nil di Mesir, Sungai Hwang-He di China, Sungai Tigris dan Euphrates di Mesopotamia.
24

1.6.1 Faktor-faktor Kemunculan Tamadun Dunia.


i) Interaksi antara Tamadun. Sikap saling interaksi dgn tamadun yang lain merupakan rangsangan kepada kehidupan bertamadun. Sikap toleransi kepada sumbangan tamadun lain menunjukkan sikap terbuka untuk menerima nilai-nilai baik drpd tamadun lain dan membantu mewujudkan tamadun baharu. Interaksi ant. Tamadun menyumbang kepada penyebaran pengaruh positif dalam bidang agama, politik, ekonomi, sains dan sebagainya.

25

1.6.2 Faktor-faktor Kejatuhan Tamadun Dunia Ibnu Khaldun kemerosotan tamadun kerana putaran sejarah (cyclic history). - di permulaan, nilai-nilai yg baik dlm tamadun menjadi punca kejayaan dan kemudian nilai-nilai tersebut semakin hilang kerana dilimpahi kemewahan dan penyelewengan. Tokoh sarjana lain mengambil pengajaran daripada sejarah dan pengekalan nilai-nilai baik dalam kehidupan boleh mengukuhkan tamadun.
26

1.6.2 Faktor-faktor Kejatuhan Tamadun Dunia


Jurang kaya-Miskin
Ketidakadilan wujud jurang perbezaan ketara ant. kaya dgn miskin. Jurang kaya-miskin menimbulkan konflik dan pertentangan keruntuhan masyarakat dan negara. Cth: berlaku di penghujung tamadun Romawi pada abad ke-3 dan ke-4 M dan di penghujung pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah.

Penindasan dan Kezaliman


Sistem ketatanegaraan dan perundangan yang tidak dihormati disebabkan oleh keruntuhan moral dan nilai masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menyebabkab penghayatan terhadap budi pekerti murni dan mulia musnah dalam masyarakat. sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu disebabkan ketinggian moralnya. Sekiranya moral hilang, maka umat tersebut akan lenyap. Ahmad Shauqi Bey Penindasan dan kezaliman berlaku di tamadun barat menyebabkan wilayahwilayah kolonialnya tumbang. Cth: Kejatuhan tamadun Yunani, tamadun Romani dan tamadun Islam.
27

1.6.2 Faktor-faktor Kejatuhan Tamadun Dunia


Sikap tertutup
Sikap tidak menerima perubahan (teknologi, struktur politik, ekonomi dan sosial) merupakan faktor keruntuhan tamadun. Merencatkan daya kreativiti dan innovasi sesebuah masyarakat menyebabkan mereka dalam keadaan beku dan jumud. Sikap tertutup merupakan halangan paling besar terhadap anjakan paradigma ( Edward de Bono, tokoh pemikir barat). Cth: Tamadun Islam Uthmaniyyah runtuh kerana bersikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

Malapetaka atau Bencana Alam


Faktor di luar kawalan manusia sbg cth kejadian Tsunami

Keruntuhan Akhlak dan Moral


Keruntuhan akhlak di kalangan pemimpin menandakan keruntuhan negara dan tamadun. Gejala keruntuhan moral yang meluas menandakan penghayatan nilai-nilai murni diabaikan.
28

1.7 Interaksi Tamadun Interaksi antara tamadun = semangat toleransi yang tinggi & sikap saling menghormati antara tamadun yang mengembangkan ilmu dan budaya sesebuah tamadun. Diperangaruhi oleh agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial.

29

1.7.1 Faktor-faktor interaksi antara tamadun.


Peranan pemimpin melaksanakan visi dan misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi.

KEPIMPINAN

PERANAN AGAMAWAN

Melalui motivasi agama dan dakwah

GEOGRAFI

Kedudukan yang strategik menggalakkan interaksi tamadun

30

1.7.1 Faktor-faktor interaksi antara tamadun.


PERKAHWINAN

Asimilasi budaya disebabkan perkahwinan antara berlainan etnik dan bangsa

PERDAGANGAN

Proses hubungan dua hala antara negaranegara yang berdagang.

MISI POLITIK

Melalui pelbagai pendekatan seperti penaklukan, penjajahan atau kerjasama pelbagai negara.
31

1.7.2. Jenis-jenis interaksi


1) a) b) c) Interaksi dlm lingkungan budaya dan bangsa yang sama; Semua sempadan sama Perbezaan kecil (variasi) perbezaan geografi Mudah berinteraksi , perubahan interaksi kecil , berlaku pemantapan (positif) atau tertutup (negatif). d) Penyelewengan (devian) spt teorisme dan ajaran sesat mudah dikenali dan ditolak kerana masih mengekalkan sempadan yang ada. e) Pemimpin yang ingin menguasai dunia menimbulkan kacau bilau dan peperangan f) Semangat nationalisme yang sempit (ultranasionalisme). g) Persaingan menguasai sumber ekonomi negara lain bg memenuhi keperluan ekonomi kapitalis. E.g matlamat 3G (Gospel, Gold and Glory) negara barat dalam menjajah 32 seluruh dunia.

1.7.2. Jenis-jenis interaksi


2) Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa berbeza a) Interaksi antara budaya dgn peradaban berbeza. b) Interaksi antara peradaban yang dominan dgn yang tidak dominan. Cth: interaksi antara masyarakat Islam dan Hindu Buddha di Asia Tenggara.

33

1.7.3. Penghalang Interaksi


a) Daerah / geografi b) Semangat nasionalisme sempit (unilateral) c) Kaum migran dan bukan migran (tiada toleransi) d) Bahasa (kebangsaan, antarabangsa dan etnik)

e) Kepercayaan (Islam dan bukan Islam)

f) Budaya (Kebangsaan, Melayu dan Etnik) j) Pemikiran penjajah (pendidikan, status sosial)

g) Penguasaan ekonomi

h) Penguasaan politik

i) Tiada kumpulan yang dominan

k) Pengusaan teknologi

l) Konflik dan pergaduhan etnik

m) Peperangan dan keselamtan

n) Tradisional dan moden

o) Definisi bangda, budaya dan peradaban


34

1.7.5. Interaksi Sejarah dalam Konteks Malaysia


Contoh Interaksi Sejarah dengan Tamadun India a) Bahasa c) Kesusasteraan i) Percampuran bahasa sanskrit + bahasa i) Wayang kulit, hikayat Seri Rama, Pendawa melayu, bahasa tamil + bahasa Lima dan sebagainya melayu. Cth: pancaindera, maharaja, mahaguru. b) Kesenian i) Wujud seni taman, seni binaan berunsur india spt masjid India (binaan kubah di atas merujuk tuhan yang esa. d) Pengaruh dalam sistem permintahan i) Institusi beraja ii) Konsep dewaraja iii) Istana dibina atas tanah tinggi iv) Pembinaan candi v) Upacara pertabalan vi) Penggunaan bilangan pembesar dan hulubalang 4, 16, 32.

e) Penggunaan gelaran i) Duli yang Maha Mulia ii) Seri Paduka Baginda iii) Seri Nara Diraja (mengisytiharkan perlantikan raja) iv) Bendahara menteri v) Laksamana ketua tentera

35

1.7.5. Interaksi Sejarah dalam Konteks Malaysia


Contoh Interaksi Tamadun China a) Kebudayaan i) Budaya baba-nyonya Tamadun Arab a) Bahasa dan Budaya i) Lahir tulisan jawi, buku-buku sastera Arah spt Kisah Seribu Satu Malam dan Pahlawan Islam. Tamadun peribumi a) Pertalian bahasa - Orang asli dgn bahasa melayu dan aspek perubatan tradisional.

b) Kesenian i) Senibina Cina dalam Masjid spt Masjid Tanjung Kling, Tangkera, seni kaligrafi dan lukisan cat minyak.

b) Pendidikan i) Kurikulum pendidikan agama dan bahasa arab di sekolah agama

c) Kesusasteraan c) Kelahiran i) Campuran bahasa Cina + i) Nama Nabi dan Sahabat bahasa melayu. Cth: tauhu, mi, untuk anak baru lahir taukeh, dacing, sengse dll. d) China peranakan / Cina kampung spt Cina peranakan, Kelantan d) makanan, pakaian, seni bina masjid dll
36

1.8 Kesan Positif dan Negatif Pertembungan antara Tamadun. 1.8.1. Kesan Positif antara Tamadun 1. Mendapat perlindungan, keamanan dan kestabilan. i) Perlembagaan Madinah (zaman nabi Muhammad SAW) ketika tamadun Islam dengan Yahudi Arab ii) Empayar Umaiyah dan Abbasiyah memberi perlindungan, keamanan dan kemakmuran kpd rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

37

1.8.1. Kesan Positif antara Tamadun


2. Interaksi antara tamadun India dgn China i) Penyebaran agama Budddha, seni mempertahankan diri, teknologi pengeluaran gula drpd tebu, astronomi dan kesusasteraan India berkembang di China. ii) Pembuatan kertas, bahan letupan dan penggunaan kompas oleh tamadun China dimanfaatkan oleh tamadun India. 3. Interaksi antara pedagang Arab- Parsi dgn China i) Mengembangkan perdagangan dan ekonomi ii) Perkahwinan campur (pedagang arab + wanita tempatan) iii) Lahir tokoh pemimpin Islam dalam pemerintahan negara China (Dinasti Tang, Sung, Yuan dan Ming) dan wujud komuniti Islam meluaskan sebaran agama Islam.
38

1.8.1. Kesan Positif antara Tamadun


4. Interaksi antara tamadun China dan tamadun Melayu. i) Melibatkan kemajuan dalam teknologi dan kebendaan dan bukan dalam pemikiran beragama. ii) Kemasukan barangan dan perdagangan (gula, sutera, tembikar dan logam) iii) Hubungan diplomatik negara China dgn Melayu (Dinasti Yuan dan Ming serta Kesultanan Melayu Melaka). 5. Hubungan tamadun China dengan tamadun Jepun. i) Negara China membantu masyarakat Jepun dalam aspek falsafah, agama, kesusasteraan, pertanian dan penggunaa n logam.

39

1.9 Persamaan dan Perbezaan Tamadun


Konteks Teologi (pengajian sistem agama) Penerangan perbezaan monotoisme (kepercayaan kpd tuhan yang satu) Islam berbeza drpd metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (creator God). Hinduisme, Islam, Kritoan dan Yahudi (monotoisme) tetapi mempunyai menifestasi dan kepercayaan berbeza. Wujud percanggahan pendapat bukan sahaja antara tamadun tetapi termasuk dalam sesebuah tamadun dan agama itu sendiri. Menggalakan keharmonian dalam dialog tamadun dan peradaban.

Etika

40

1.9 Persamaan dan Perbezaan Tamadun


Etika Alam sekitar Persamaan Hidup secara harmoni dengan alam sekitar prinsip diterima semua agama. Alam sekitar anugerah tuhan, manusia (khalifah) mentadbir alam sekitar dgn baik. Keluarga asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun nasional Wujud hierarki kuasa menentukan kedudukan kaum lelaki dan perempuan yang menjadi amalan turun temurun. Perbezaan Tamadun tertentu, alam sekitar disembah dan dianggap kuasa Dewa (Divine Power) menyebabkan pentafsiran pasif thdp memelihara alam sekitar.

Keluarga

Pengabaian nilai kekeluargaan (masyarakat Barat) merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dgn keadilan. Islam konsep kekeluargaan mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati.
41

Etika Komuniti

Persamaan Komuniti mempengaruhi penentuan personaliti dan identiti manusia Memastikan nilai-nilai dan norma-norma murni masyarakat sentiasa dihormati

Perbezaan Sejarah ketamadunan manusia, identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam tradisi tertentu spt Islam dan Buddhisme.

Kerajaan

Persoalan akhlak dan moral sebagai dasar sesebuah kerajaan Sifat raja adil dan saksama merupakan tema utama tamadun.
tamadun tradisional, kegiatan ekonomi berlaku dlm konteks Moral Semesta (Moral Universe). Wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme yang termaktub dalam salah satu Jalan Lapan Lapis (eight fold path).

kesetiaan rakyat berpandukan nilai-nilai moral. Rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkan sekiranya raja melanggar lunas-lunas keadilan.
Dalam ajaran Islam, Prinsip berkaitan halal dan haram mempunyai hubungan yg rapat dgn persoalan akhlak dan menunjukkan bahawa kegiatan ekonomi boleh mempertingkatkan tahap moral manusia.
42

Kegiatan Ekonomi

Etika

Persamaan

Perbezaan

Pendidikan

Matlamat utama pendidikan dalam tamadun nasional ialah pembinaan sifat-sifat seseorang (characterbuilding). Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran tanpa perubahan dalaman.

Dalam Islam, persoalan Tauhid memainkan peranan penting bagi transformasi manusia. Ajaran Buddha & beberapa aliran Hindutransformasi sifat dicapai melalui proses mencari diri sendiri.
Konsep holistik idea segala-galanya wujud saling berhubungan. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan memulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit seterusnya keseimbangan kehidupannya. 43

Kesihatan

Konsep kesihatan dalam tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan drpd pandangan semesta sebuah agama. Faktor penting konsep kesihatan tamadun tradisional pandangan dan pendekatan holistik (pandangan mengakui kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitar yang lebih luas dan menyeluruh).

Bacaan kendiri
1.7.4. Pelbagai contoh interaksi negatif 1.8.2. Kesan Negatif Pertembungan antara Tamadun - 1.6.2. hubungkait dengan faktor kejatuhan tamadun dunia.

44